3 VSOL 783/2011-P998-8
KSBR 28 INS 14622/2010 3 VSOL 783/2011-P998-8

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužníka Woman & Man Exclusive, s.r.o. v likvidaci, se sídlem Brno, Mariánské náměstí 617/1, PSČ: 617 00, IČ: 26 30 47 08, o přihlášce pohledávky věřitele Karla anonymizovano , anonymizovano , bytem Břeclav, Fibichova 96, PSČ: 690 02, rozhodl o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27.09.2011, č.j. KSBR 28 INS 14622/2010-P998-2,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky věřitele Karla anonymizovano a současně věřitele uvědomil o tom, že jeho účast v insolvenčním řízení končí právní mocí usnesení.

V důvodech uvedl, že usnesením č.j. KSBR 28 INS 14622/2010-A-75 ze dne 21.4.2011 byl zjištěn úpadek dlužníka a na jeho majetek prohlášen konkurs. Současně soud prvního stupně vyzval věřitele dlužníka, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku s poučením, že k později podaným přihláškám soud nebude přihlížet a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení nebudou uspokojovat. Usnesení bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 21.4.2011 a poslední den třicetidenní lhůty tak připadl na 23.5.2011. Přihláška pohledávky věřitele byla podána k poštovní přepravě dne 26.09.2011 a soudu prvního stupně byla doručena dne 27.09.2011, tedy po stanovené lhůtě. Soud prvního stupně proto postupoval dle ust. § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) a přihlášku pohledávky pro opožděnost odmítl.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání. Uvedl, že dne 24.09.2009 požádal Krajský soud v Brně o pomoc ve sporu s dlužníkem. Na základě této žádosti mu soud ustanovil zástupce, ovšem až dne 27.06.2011 a tento zástupce jej následně dne 28.08.2011 seznámil s probíhajícím insolvenčním řízením a upozornil jej na skutečnost, že lhůta k přihlášení pohledávky již prošla. Věřitel poukazoval na svůj věk a dále na to, že nemá internet, který navíc s ohledem na svůj věk neovládá a proto se včas neseznámil s probíhajícím insolvenčním řízením. Žádal o povolení výjimky z tvrdosti zákona a zařazení do insolvenčního řízení.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž nařizoval ve věci jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) IZ insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě a poučí je o následcích jejího zmeškání. Dle odstavce 3 nesmí být tato lhůta kratší 30 dnů a delší 2 měsíců.

Podle ust. § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ust. § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

V přezkoumávané věci Krajský soud v Brně dne 02.12.2010 vydal vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužníka, kterou týž den zveřejnil v insolvenčním rejstříku. Následně usnesením ze dne 21.4.2011, č.j. KSBR 28 INS 14622/2010-A-75, zveřejněným v insolvenčním rejstříku týž den, zjistil úpadek dlužníka (výrok I.) a na jeho majetek prohlásil konkurs (výrok II.). Výrokem III. vyslovil, že účinky rozhodnutí o úpadku nastaly okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku s poučením, že k později podaným přihláškám nebude přihlížet a takto přihlášené pohledávky nebudou v řízení uspokojeny (výrok IV.). Podle ust. § 89 odst. 1 IZ účinky rozhodnutí nastaly okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, tj. dnem 21.4.2011. V souladu s ust. § 57 odst. 1 o.s.ř. počala věřitelům plynout lhůta k přihlášení pohledávek dne 22.4.2011. S ohledem na to, že třicátý den lhůty připadl na sobotu 21.5.2011, bylo posledním dnem pro včasné podání přihlášky pondělí 23.5.2011 (§ 57 odst. 2 věta druhá o.s.ř.). Věřitel vyhotovil přihlášku pohledávky sám bez pomoci zástupce a tuto podal k poštovní přepravě dne 26.09.2011 (přihláška byla doručena soudu prvního stupně dne 27.09.2011), přihlášku tak podal po lhůtě stanovené insolvenčním soudem, pročež dle ust. § 173 odst. 1 IZ nelze k takto opožděné přihlášce pohledávky přihlížet. Insolvenční zákon bez zřetele k tomu, zda se jedná o pohledávku vykonatelnou či nevykonatelnou, zajištěnou či nezajištěnou, všem věřitelům, kteří mají pohledávky za dlužníkem, ukládá, aby své pohledávky přihlásili a aby tak učinili včas, tedy ve stanovené lhůtě (§ 110, § 136 odst. 2 písm. d/, odst. 3, § 173 IZ). Výjimku z této povinnosti insolvenční zákon v ust. § 165 odst. 2 IZ stanoví pouze pro věřitele pohledávek za majetkovou podstatou (§ 168 IZ) a pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (§ 169 IZ), což však není případ odvolatele. Soud prvního stupně tedy postupoval správně, když opožděně podanou přihlášku pohledávky dle ust. § 185 IZ odmítl.

Námitka odvolatele, že nebyl včas informován o zahájení insolvenčního řízení, je nepřípadná. V souladu s ust. § 71 a násl. IZ se tak stalo vyvěšením příslušných listin (vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení a rozhodnutí o úpadku a způsobu jeho řešení) na úřední desce soudu a jejich současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku (§71 odst. 3 IZ) coby veřejně přístupném informačním systému veřejné správy (srov. § 419 odst. 1 a 2 IZ). Tímto způsobem byla věřiteli rovněž doručena výzva k podání přihlášek (obsažená v rozhodnutí o úpadku-§ 71 odst. 1 IZ). Insolvenční zákon v daných souvislostech jiný způsob vyrozumívání věřitelů nepředpokládá a insolvenčnímu soudu neukládá. Známým věřitelům dlužníka přiznává insolvenční zákon právo na zvláštní zacházení jen výjimečně, v případech daných povahou věci (např. § 346 odst. 2 IZ, § 401 odst. 2 IZ, § 373 a 374 IZ, § 430 IZ). Věřitelé, včetně odvolatele, tedy měli dostatek času k přihlášení svých pohledávek, neboť měli (v souladu s ust. § 173 odst. 1 a § 109 odst. 1 písm. a/ IZ) možnost přihlašovat své pohledávky za dlužníkem již od 2.12.2010, kdy byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení (§ 109 odst. 3 IZ).

Je třeba uvést, že byla-li přihláška pohledávky podána opožděně, není podstatné, z jaké příčiny k opožděnému podání přihlášky došlo, tj. zda věřitel přihlásil svou pohledávku po stanovené lhůtě z důvodu své nedbalosti či zda se o probíhajícím insolvenčním řízení a rozhodnutí o úpadku dlužníka skutečně včas nedozvěděl. Neznalost práva ani neznalost práce s internetem odvolatele neomlouvá. Je rovněž nedůvodná námitka odvolatele, že na základě jeho žádosti ze dne 24.09.2009 mu byl soudem ustanoven zástupce až dne 27.06.2011, tj. až po uplynutí lhůty k podání přihlášek, když prominutí zmeškání lhůty (ať již z jakéhokoliv důvodu), včetně lhůty k podání přihlášky, v insolvenčním řízení dle ust. § 83 IZ není přípustné. Nadto je třeba poukázat na skutečnost, že odvolatel byl schopen chránit si svoje práva sám bez pomoci zástupce, když opožděnou přihlášku nakonec vypracoval a podal u soudu sám.

Odvolací soud dospěl k závěru, že usnesení soudu prvního stupně je věcně správné, proto bylo postupem dle ust. § 219 o.s.ř. potvrzeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e přípustné dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně (§ 238a odst. 1 písm. a/, § 239 odst. 3, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; insolvenční správkyni, dlužníku a věřiteli se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání počíná věřiteli běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

V Olomouci dne 26. ledna 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu