3 VSOL 780/2013-A-37
KSBR 28 INS 9680/2013 3 VSOL 780/2013-A-37

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka MIDO Film Brno, spol. s r.o., se sídlem Brno-Zábrdovice, Zábrdovická 827/10, PSČ 615 00, identifikační číslo: 26919249, zastoupeného JUDr. Jiřím Ptáčkem, advokátem se sídlem Brno, Masarykova 2, PSČ 602 00, o insolvenčním návrhu věřitele Pavla anonymizovano , anonymizovano , Velké Němčice, Brodačská 531, PSČ 691 63, zastoupeného ThDr. et PhDr. Radkem Mezuláníkem, anonymizovano , anonymizovano , bytem Újezd u Brna, 9. května 939, PSČ 664 53, o návrhu insolvenčního navrhovatele a věřitelky Marie Mezuláníkové, nar. 16.1.1964, bytem Újezd u Brna, 9. května 939, PSČ 664 53, zastoupené ThDr. et PhDr. Radkem Mezuláníkem, anonymizovano , anonymizovano , bytem Újezd u Brna, 9. května 939, PSČ 664 53, na vydání předběžného opatření, o odvolání věřitelky Marie Mezuláníkové proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12.8.2013, č.j. KSBR 28 INS 9680/2013-A-25,

tak to:

Usnesení soudu prvního stupně se p ot vr z uje .

Odův odně ní:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, zamítl návrh na nařízení předběžného opatření-ustanovení předběžného správce.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že insolvenční řízení bylo zahájeno na základě insolvenčního návrhu navrhovatele Pavla anonymizovano , podaného dne 8.4.2013, v němž insolvenční navrhovatel uvedl, že byl zaměstnán v pracovním poměru u dlužníka, ke dni 2.1.2013 zrušil pracovní poměr, avšak mzda za měsíc prosinec 2012 ve výši 8.066 Kč, jež byla splatná ke dni 15.1.2013, mu vyplacena nebyla. Podáním ze dne 9.4.2013 dlužník soudu sdělil, že navrhovateli uhradil dlužnou mzdu ve výši 8.066 Kč dne 8.4.2013 vkladem na jeho osobní účet. I přes tuto skutečnost však navrhovatel v podání ze dne 18.7.2013 sdělil, že na insolvenčním návrhu trvá. S odkazem na ustanovení § 112 odst. 1 a odst. 2 insolvenčního zákona soud prvního stupně vyložil, že základním předpokladem úspěšnosti insolvenčního návrhu podaného věřitelem je existence jeho splatné pohledávky vůči dlužníkovi. S ohledem na to, že pohledávka insolvenčního navrhovatele byla dlužníkem uhrazena, věřitel Pavel Frank k podání insolvenčního návrhu aktivně legitimován není a lze tedy předpokládat, že insolvenční návrh bude zamítnut. Soud proto návrh insolvenčního navrhovatele a přihlášené věřitelky Marie Mezuláníkové na nařízení předběžného opatření zamítl.

Proti tomuto usnesení podala věřitelka Marie Mezuláníková odvolání. Namítala, že v době podání insolvenčního návrhu byl insolvenční navrhovatel aktivně legitimován, a i ona, jež je řádně přihlášenou věřitelkou, je tak aktivně legitimovaným účastníkem řízení. Odvolatelka poukázala na to, že po zahájení insolvenčního řízení začal dlužník nahodile uspokojovat nebo jinak ovlivňovat věřitele, například v podobě dohod o budoucí úhradě, někteří věřitelé vzali své přihlášky zpět. Podle názoru odvolatelky tímto jednáním mohlo dojít k porušení ustanovení insolvenčního zákona, především pak např. § 111, a právní úkony vůči věřitelům mohou být neúčinné. Poukázala i na to, že v insolvenčním návrhu je zmínka o možném nebezpečí zneužití veřejných prostředků z dotačních programů ze strany dlužníka. Další věřitelé pak uplatňují své finanční nároky vůči dlužníkovi jinou soudní cestou, například věřitelé Materiál, s.r.o., Mgr. Aleš Ulrich, Dr. Darja Marie Pirkl a Michal Špak. Podle odvolatelky jsou zde tedy závažné důvody pro ustanovení předběžného správce, který by zjistil a zajistil majtek dlužníka, přezkoumal jeho účetnictví a vedené soudní spory a podal soudu zprávy o svých zjištěních.

Dlužník v písemném vyjádření k podanému odvolání poukázal na to, že pohledávka věřitelky Marie Mezuláníkové není dlužníkem uznaná, je neexistentní, a věřitelka Marie Mezuláníková není aktivně legitimní v celém insolvenčním řízení, i když je tvůrcem tohoto šikanózního insolvenčního řízení . Podle názoru dlužníka i s ohledem na doloženou úhradu dlužné mzdy je zřejmé, že návrh insolvenčního navrhovatele a další podněty, činěné v řízení, jsou od počátku bezpředmětné.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání věřitelky Marie Mezuláníkové není důvodné.

V přezkoumávané věci bylo insolvenční řízení zahájeno k návrhu věřitele Pavla anonymizovano . Insolvenčním návrhem, došlým soudu dne 8.4.2013, se věřitel Pavel Frank domáhá vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na majetek dlužníka s odkazem na tvrzení, že má vůči dlužníkovi pohledávku z titulu neuhrazené mzdy za prosinec 2012 ve výši 8.066 Kč, jež byla splatná ke dni 15.1.2013. Dále tvrdil, že dlužník je v úpadku ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1, písm. a), b), c) IZ, neboť má více věřitelů, více peněžitých závazků a tyto závazky neplní po dobu delší než 30 dnů po jejich splatnosti, tyto závazky není dlužník schopen plnit, protože ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2, písm. b) IZ je neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti. Jako další věřitele dlužníka označil Grand-Dabing spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U družstva Život 30, identifikační číslo: 62906399 s pohledávkou ve výši 153.266 Kč splatnou 30.11.2012, TVF, s.r.o., televizní a reklamní spol., se sídlem Brno, Pechova 26, identifikační číslo: 25307860 s pohledávkou ve výši 7.200 kč splatnou 20. a 25. 11.2010 a Marii Mezuláníkovou, Újezd u Brna, 9. května 939, identifikační číslo: 74252461 s pohledávkami celkem ve výši 36.200 Kč splatnými 15.12.2012, 15.2.2013 a 15.3.2013. Dále uvedl, že zjistil, že dlužník požádal prostřednictvím v návrhu blíže označených spolupracujících společností (v nichž je jednatelem jednatel dlužníka Petr Vodák) o dotační finanční prostředky z rozpočtu Magistrátu města Brna a z rozpočtu Jihomoravského kraje, a vzhledem k tomu, že dlužník neplní své starší závazky a pohledávky , hrozí nebezpečí zneužití veřejných finančních prostředků k jiným účelům. Podle úředního záznamu ve spise z důvodu technických problémů nebyl insolvenční návrh a vyhláška o zahájení insolvenčního řízení zveřejněny ve dvouhodinové lhůtě. Krajský soud v Brně oznámil, že insolvenčním návrhem věřitele Pavla anonymizovano bylo zahájeno řízení ve věci dlužníka MIDO Film Brno, spol. s r.o. vyhláškou ze dne 8.4.2013, jež byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 8.4.2013 v 11.51 hod. Tímto okamžikem nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Dne 8.8.2013 došlo insolvenčnímu soudu podání insolvenčního navrhovatele ze dne 7.8.2013, jímž reagoval na výzvu insolvenčního soudu ke sdělení, zda souhlasí s tím, aby o věci bylo rozhodnuto bez nařízení jednání. V tomto podání (kromě sdělení, že vyjadřuje svůj nesouhlas s tím, aby o věci bylo rozhodnuto bez nařízení jednání) uvedl, že vzhledem k tomu, že insolvenční soud dosud nerozhodl na základě předložených dokumentů o úpadku dlužníka, nestanovil termín k podávání přihlášek, neustanovil insolvenčního správce a nesvolal schůzi věřitelského výboru, navrhuje nařídit předběžné opatření-ustanovení předběžného správce, který by zjistil a zajistil majetek dlužníka, přezkoumal jeho účetnictví a podal soudu zprávu o svých zjištěních. Dne 9.8.2013 pak insolvenčnímu soudu došlo podání v insolvenčním řízení přihlášené věřitelky Marie Mezuláníkové, v němž uvedla, že dlužník po zahájení insolvenčního řízení a poté, co podala přihlášku pohledávky, učinil několik neprávních aktů , mimo jiné neoprávněně vydal opravný daňový doklad, pokusil se reklamovat administrativní a organizační práce, což po ukončení smlouvy (míněno zřejmě smlouva uzavřená mezi dlužníkem a věřitelkou) považuje za blamáž a těžko představitelné, a podobně. Dále uvedla, že dlužník se podpisem zavázal, že uhradí faktury vydané do 15.2.2013 do 30.3.2013, a fakturu za únor nejpozději 15.5.2013 na účet věřitelky, a že má vůči společnosti MIDWAY MINI NAVY CLUB Brno o.s., se sídlem Brno-Zábrdovice, Zábrdovická 827/10, identifikační číslo: 22688277 (jejímž jednatelem je Petr Vodák) a firmě Petr Vodák, Brno, Kotlářská 11, identifikanční číslo: 47400781 další pohledávky, které uplatňuje, podobně jako jiní věřitelé, jinou cestou. Vzhledem k tomu, že vůči dlužníkovi jsou vedeny i další soudní spory, připojuje se k návrhu věřitele Pavla anonymizovano a navrhuje nařídit předběžné opatření-ustanovení předběžného správce, který by zjistil a zajistil majetek dlužníka, přezkoumal jeho účetnictví a vedené soudní spory a podal soudu zprávu o svých zjištěních.

Z obsahu spisu se dále podává, že na insolvenční návrh věřitele Pavla anonymizovano reagoval dlužník podáním ze dne 9.4.2013, došlým soudu téhož dne, v němž poukázal na to, že insolvenčnímu navrhovateli byla dlužná mzda ve výši 8.066 Kč uhrazena dne 8.4.2013 vkladem na jeho, v podání blíže označený, osobní účet (o čemž byl insolvenční navrhovatel vyrozuměn dopisem z 8.4.2013, zaslaným na jeho soukromou e-mailovou adresu, i poštou na jeho adresu a sms zprávou), což dokládal současně předloženým pokladním dokladem České spořitelny, a.s. Téhož dne, tj. dne 9.4.2013, došel insolvenčnímu soudu insolvenční návrh věřitele JUDr. Vladimíra Rybáře, jímž se-podle obsahu tohoto podání-domáhal rozhodnutí o úpadku dlužníka s odůvodněním, že na základě smlouvy mandátní ve prospěch dlužníka vykonával poradenskou činnost, přičemž dlužník mu za celkem sedm faktur z let 2010 a 2011 nezaplatil celkem 34.300 Kč s příslušenstvím, s tím, že tato částka představuje smluvní paušál 4.900 Kč za tyto měsíce. Následně, podáním, došlým soudu dne 18.4.2013, vzal JUDr. Vladimír Rybář svůj insolvenční návrh zpět, a Krajský soud v Brně na základě tohoto dispozitivního úkonu usnesením ze dne 10.6.2013, č.j. KSBR 28 INS 9680/2013-A-16 řízení o insolvenčním návrhu věřitele JUDr. Vladimíra Rybáře zastavil. Dne 9.4.2013 došla insolvenčnímu soudu přihláška pohledávky věřitelky Marie Mezuláníkové (přihláška pohledávky č. 1), jíž uplatnila vůči dlužníkovi tři pohledávky celkem ve výši 36.200 Kč (pohledávka č. 1 ve výši 12.000 Kč, pohledávka č. 2 ve výši 12.100 Kč a pohledávka č. 3 ve výši 12.100 Kč), přičemž jako právní důvod vzniku těchto pohledávek uvedla smlouva o dílo ze dne 29.3.2012 a v bodě 13 formulářové přihlášky ( další okolnosti ) ústní dohoda a plnění konkrétních prací . Další přihlášený věřitel EKONOM PARTNER, s.r.o., se sídlem Brno, Sušilova 7, identifikační číslo: 26897466, který přihlásil pohledávky celkem ve výši 124.188 Kč (přihláška pohledávky č. 2), podáním ze dne 14.6.2013 vzal svou přihlášku pohledávek v plném rozsahu zpět z důvodu uzavření dohody o úhradě a s ohledem na to, že u části pohledávek nedošlo ještě k datu splatnosti , a Krajský soud v Brně usnesením ze dne 3.7.2013, č.j. KSBR 28 INS 9680/2013-P2-3 vzal zpětvzetí přihlášky této pohledávky uvedeného věřitele ve výši 124.188 Kč na vědomí. Dne 15.7.2013 došla insolvenčnímu soudu přihláška pohledávky věřitele

REX Services, a.s., se sídlem Kamenice-Ládví, Liliová 223, identifikační číslo: 26711656 (přihláška pohledávky č. 3), jíž tento věřitel uplatnil vůči dlužníkovi tři pohledávky (každá pohledávka ve výši 540 Kč) celkem ve výši 2.160 Kč. I tento věřitel vzal přihlášku pohledávky zpět, a to podáním ze dne 17.7.2013, v němž uvedl, že přihlášku pohledávky bere zpět v plné výši z důvodu uzavření dohody o úhradě. Dne 17.9.2013 došla insolvenčnímu soudu přihláška pohledávky věřitele Michala anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Dillingerova 1917 (přihláška pohledávky č. 4), který přihlásil pohledávku celkem ve výši 155.000 Kč, ve vztahu k níž jako důvod vzniku uvedl smluvní úrok z prodlení sjednaný v dodatku č. 2 smlouvy o tichém společenství ze dne 22.12.2004 . . Přihláškou pohledávky, která Krajskému soudu v Brně došla dne 20.9.2013 (přihláška pohledávky č. 5), věřitel Pavel Frank přihlásil celkem dvě pohledávky (každá ve výši 12.100 Kč), tj. pohledávky v celkové výši 24.200 Kč, ve vztahu k nimž jako důvod vzniku těchto pohledávek uvedl smlouva o dílo ze dne 29.3.2012 a uznání pohledávky a k dalším okolnostem postoupení pohledávky dle § 524 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, dohodou o postoupení pohledávek ze dne 17.9.2013 . . Dne 11.10.2013 došla soudu přihláška pohledávky věřitele Palmer Capital Central European Properties, a.s., se sídlem Praha, Na Žertvách 34, identifikační číslo 24727873 (přihláška pohledávky č. 6), jíž tento věřitel přihlásil pohledávku ve výši 35.439 Kč s uvedením důvodu vzniku neuhrazené služby spojené s nájmem z titulu nájemní smlouvy ze dne 11.9.2009 .

Podle ustanovení § 82 IZ, předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu (odstavec 1). Předběžným opatřením může insolvenční soud také ustanovit předběžného správce (odstavec 2).

Podle ustanovení § 111 odst. 1 IZ, nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem.

Podle ustanovení § 112 IZ, insolvenční soud ustanoví předběžným opatřením předběžného správce i bez návrhu, jestliže nařídil předběžné opatření, kterým omezil dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou v širším rozsahu, než je uvedeno v § 111 (odstavec 1). Insolvenční soud může předběžného správce ustanovit i tehdy, jestliže vyhlásil moratorium nebo odůvodňuje-li to rozsah majetkové podstaty, který je vhodné i předběžně zjistit a zajistit, anebo jsou-li zde jiné, stejně závažné důvody (odstavec 2). Povinností předběžného správce je provést opatření ke zjištění dlužníkova majetku a k jeho zajištění, jakož i k přezkoumání dlužníkova účetnictví nebo evidence vedené podle zvláštního právního předpisu (odstavec 3).

Podle ustanovení § 113 odst. 1 IZ, je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Je třeba uvést, že smyslem ustanovení insolvenčního zákona, která omezují dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou, je ochránit zájmy věřitelů v tom směru, aby nebyla zkracována majetková podstata ke škodě věřitelů.

Okamžikem zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku je dlužník povinen v souladu s ustanovením § 111 IZ zdržet se nakládání s majetkovou podstatou, které by mělo za následek změnu skladby majetku, respektive změnu jeho využití či určení. Aplikace ustanovení § 113 IZ proto přichází v úvahu pouze tehdy, není-li omezení dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou plynoucí z ustanovení § 111 odst. 1 IZ dostatečným, nebo je dlužník nerespektuje, anebo je-li důvodnou obava, že je respektovat nebude.

Především je třeba uvést, že z podání insolvenčního navrhovatele a z podání věřitelky Marie Mezuláníkové, jimiž navrhli vydání předběžného opatření a ustanovení předběžného správce, nelze dovodit žádné skutečnosti, které by vydání předběžného opatření odůvodňovaly. Skutečnost (uváděná insolvenčním navrhovatelem), že insolvenční soud dosud o úpadku dlužníka na základě insolvenčního návrhu navrhovatele nerozhodl (a nestanovil termín k podávání přihlášek, neustanovil insolvenčního správce a nesvolal schůzi věřitelského výboru), ani to (jak uvádí ve svém návrhu na nařízení předběžného opatření Marie Mezuláníková), že po zahájení insolvenčního řízení a poté, co věřitelka Marie Mezuláníková podala přihlášku pohledávky, vydal dlužník opravný daňový doklad, reklamoval administrativní a organizační práce, že věřitelka má další pohledávky vůči společnosti, v níž je jednatel dlužníka rovněž jednatelem, a že tyto pohledávky uplatňuje jinou soudní cestou , za relevantní důvody pro nařízení předběžného opatření a ustanovení předběžného správce rozhodně považovat nelze.

Námitka odvolatelky, koncentrující se do tvrzení, že dlužník svým jednáním porušil ustanovení § 111 IZ, důvodná není.

S odvolatelkou lze souhlasit, že dva z šesti dosud přihlášených věřitelů dlužníka (věřitelé EKONOM PARTNER s.r.o. a REX Services, a.s.) vzali své přihlášky pohledávek v plném rozsahu zpět, nicméně pouze z té skutečnosti, v dispozitivních úkonech těchto věřitelů uváděné, že mezi dlužníkem a těmito věřiteli byla uzavřena dohoda o úhradě dluhu, nelze dovozovat, že by dlužník nerespektoval omezení nakládání se svým majetkem dané ustanovením § 111 IZ. Ani zaplacení pohledávky navrhujícího věřitele dlužníkem po zahájení insolvenčního řízení není jednáním, které by dlužník činil v rozporu s ustanovením § 111 odst. 1 IZ; takové jednání nelze považovat za nedovolené zvýhodňování jednoho věřitele na úkor ostatních věřitelů dlužníka.

Za tohoto stavu věci tudíž soud prvního stupně nepochybil, pokud návrh na vydání předběžného opatření zamítl.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako ve výroku věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, insolvenčnímu navrhovateli a věřitelce Marii Mezuláníkové se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 31. října 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. Olga Chlebková předsedkyně senátu