3 VSOL 779/2013-B-26
KSBR 28 INS 6971/2012 3 VSOL 779/2013-B-26

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Sekce romských poradců České republiky, se sídlem v Brně, Malinovské náměstí 603/4, PSČ 602 00, identifikační číslo: 69702764, o odvolání Alice Kaňové a Leony Kaňové, obě bytem v Břeclavi, Slovácká 2, PSČ 690 02

takto:

Odvolání se o d m í t á.

Odůvodnění:

V insolvenční věci dlužníka Sekce romských poradců České republiky vedené u soudu prvního stupně pod sp. zn. KSBR 28 INS 6971/2012 bylo dne 27.12.2012 usnesením č.j. KSBR 28 INS 6971/2012-A-30 rozhodnuto o úpadku dlužníka a byl ustaven insolvenční správce Mgr. Ing. Vladimír Doležel, BA, Ph.D. Dne 26.3.2013 se konalo přezkumné jednání a schůze věřitelů, na tomto přezkumném jednání byla přezkoumána pohledávka přihlášené věřitelky č. 5 Leony Kaňové s tím, že správce popřel její pohledávku přihlášenou v celkové výši 49.900 Kč co do částky 25.200 Kč. V důsledku opomenutí nebyla zatím přezkoumána přihláška pohledávky věřitelky č. 11 Alice Kaňové. Usnesením ze dne 28.3.2013 č.j. KSBR 28 INS 6971/2012-B-8 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs.

Dne 10.7.2013 bylo doručeno insolvenčnímu soudu podání věřitelek Alice Kaňové a Leony Kaňové ze dne 28.6.2013 nazvané jako odvolání o rozsudku sp. zn. KSBR 28 INS 6971/2012 ve věci dlužníka Sekce romských poradců České republiky. V textu odvolání věřitelky uvedly, že se odvolávají proti rozsudku, který byl zaslán paní Leoně Kaňové do vlastních rukou zhruba před měsícem, paní Leona Kaňová žije v zahraničí, a žádala posílat veškerá rozhodnutí na adresu paní Marty Kaňové. Mají rozsudek ze dne 17. března 2011, kde dlužník jim má vyplatit částku uvedenou v příloze . K tomuto podání byla předložena neověřená fotokopie rozsudku Okresního soudu v Břeclavi ze dne 17. března 2011, ve kterém Okresní soud v Břeclavi rozhodl ve věci žalobkyň Alice Kaňové a Leony Kaňové proti žalovanému Sekci romských poradců České republiky tak, že zavázal žalovaného, to je Sekci romských poradců České republiky zaplatit každé z žalobkyň částku 23.750 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Usnesením ze dne 12.8.2013 soud prvního stupně vyzval věřitelky Leonu Kaňovou a Alici Kaňovou podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř., aby ve lhůtě do deseti dnů od doručení usnesení doplnily své odvolání ze dne 28.6.2013 tak, že konkrétně uvedou, proti jakému rozhodnutí jejich odvolání ze dne 28.6.2013 směřuje (uvedou číslo jednací napadeného rozhodnutí), čeho se domáhají a v čem spatřují nesprávnost rozhodnutí nebo postupu soudu. Odvolatelky byly poučeny, že nebude-li odvolání ve stanovené lhůtě opraveno nebo doplněno, odvolací soud je usnesením odmítne. Věřitelky na výzvu soudu reagovaly podáním z 20.8.2013, ve kterém uvedly, že byl již vystaven rozsudek Okresního soudu v Břeclavi ze dne 17.3.2011, kde je žalovaný povinen vyplatit jim požadovanou částku. Požadují vysvětlení, z jakého důvodu jejich požadavek o vrácení dlužné částky byl zamítnut Krajským soudem v Brně, kde jim bylo řečeno na Okresním soudě v Břeclavi, že se mají na soud obrátit, protože společnost dlužníka byla před krachem. Žádají vyšetřit danou situaci a dát jim možnost k tomu, aby dlužné peníze dostaly zpět, přinutit dlužníka, aby jim je vrátil . Pokud jde o označení rozhodnutí v tomto podání věřitelky opět pouze uvádí spisovou značku KSBR 28 INS 6971/2012 a označují dlužníka, to je Sekci romských poradců České republiky.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 43 o.s.ř. předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést (odstavec 1). Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen (odstavec 2).

Podle ustanovení § 205 odst. 1 o.s.ř., v odvolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

Závěr o tom, zda pro nedostatek náležitostí odvolání lze v odvolacím řízení pokračovat nebo zda to není možné, závisí na individuálním posouzení obsahu každého odvolání. V posuzované věci z obsahu podání věřitelek z 28.6., jakož i z doplnění jejich podání z 20.8.2013 není jasné, vůči kterému rozhodnutí jejich odvolání směřuje. Věřitelky uvedly pouze spisovou značku insolvenčního řízení, pod kterou je vedeno insolvenční řízení vůči dlužníku Sekci romských poradců České republiky a přiložily pravomocný rozsudek Okresního soudu v Břeclavi, kterým jim byla přisouzena vůči dlužníku, každé z nich, částka ve výši 23.750 Kč. S přihlédnutím k obsahu jejich odvolání a k obsahu spisu není možné dovodit, vůči kterému rozhodnutí jejich odvolání směřuje. Nutno proto uzavřít, že nedostatek v označení rozhodnutí, vůči kterému jejich odvolání směřuje, je nedostatek náležitostí odvolání, který brání dalšímu pokračování v odvolacím řízení, a je proto nutno jejich odvolání odmítnout pro vady, které způsobují neprojednatelnost jejich odvolání. Brání-li se snad odvolatelky vůči tomu, že jim dosud v insolvenčním řízení nebyla zaplacena částka, která jim byla přisouzena rozsudkem Okresního soudu v Břeclavi ze dne 17. března 2011, tak k tomu nutno uvést, že pokud tyto pohledávky řádně přihlásily do insolvenčního řízení a jejich pohledávky budou považovány za zjištěné, tak budou moci býti uspokojeni teprve až na základě vydání rozvrhového usnesení za předpokladu, že bude zjištěn a zpeněžen majetek dlužníka.

Protože v odvolání věřitelek není specifikováno rozhodnutí, vůči kterému jejich odvolání směřuje a věřitelky tuto vadu neodstranily ani na základě výzvy a poučení insolvenčního soudu, postupoval odvolací soud podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř. za použití ustanovení § 211 o.s.ř. a rozhodl o odmítnutí jejich odvolání.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; odvolatelkám, dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému orgánu se však též doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 25. září 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu