3 VSOL 774/2014-A-11
KSBR 33 INS 16652/2014 3 VSOL 774/2014-A-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudců JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Jaroslava Hikla v insolvenční věci dlužnice Věry Jurkovičové, nar. 3.5.1964, bytem Ratíškovice, Krátká 1188, PSČ: 696 02, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19.6.2014, č.j. KSBR 33 INS 16652/2014-A-5,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že insolvenční návrh dlužnice se neodmítá .

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně odmítl insolvenční návrh dlužnice, a to s odkazem na ust. § 3 odst. 1, 2, § 103 odst. 2 a § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a předpisů (dále též jen IZ ). Podle soudu prvního stupně má návrh vady, protože neobsahuje vylíčení rozhodujících skutečností osvědčujících úpadek nebo hrozící úpadek dlužnice. S odkazem na judikaturu Nejvyššího soudu ČR (rozsudek ze dne 14.12.2005, sp. zn. 30 Cdo 2892/2004 a usnesení ze dne 26.2.2009 sen. zn. 29 NSČR 7/2008) soud dovodil, že dlužnice v návrhu neuvedla ani jednoho svého věřitele, výši svého závazku vůči němu a lhůtu splatnosti. Přitom dle soudu nejsou přílohy a listiny součástí insolvenčního návrhu a rozhodující skutečnosti o úpadku musí insolvenční navrhovatel tvrdit v insolvenčním návrhu samotném (§ 103 odst. 3 IZ).

Proti usnesení soudu prvního stupně podala dlužnice včasné odvolání. V odvolání odkázala na seznam závazků, který připojila k insolvenčnímu návrhu, v němž řádně popsala a uvedla důvody vzniku každého jednotlivého závazku a uvedla rozhodující skutečnosti svědčící o jejím úpadku. Podle dlužnice z obsahu tohoto seznamu ve spojení s insolvenčním návrhem vyplývá, že se nachází ve stavu úpadku. Dále dlužnice odkázala na judikaturu Vrchního soudu v Olomouci a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20.5.2010 sen. zn. 29 NSČR 22/2009 (publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 26/2011, dále jen R 26/2011), podle které zvláštní povaha listin dle § 104 odst. 1 IZ, tvořících povinnou součást insolvenčního návrhu, neuzavírá prostor pro úvahu o jejich zvláštní povaze a při splnění zákonných podmínek se lze pro účely posouzení, zda dlužník splnil povinnost vylíčit rozhodující skutečnosti o úpadku v insolvenčním návrhu, dovolávat údajů v nich uvedených. Z obsahu seznamu závazků vyplývá, že dlužnice splnila podmínky vylíčení rozhodujících skutečností svědčících o jejím úpadku. Proto dlužnice v odvolacím řízení žádá, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že její návrh se neodmítá.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužnice je důvodné.

Z obsahu insolvenčního návrhu dlužnice doručeného soudu dne 18. 6. 2014 vyplývá, že dlužnice se domáhala zjištění svého úpadku a jeho řešení prohlášením konkursu. V insolvenčním návrhu (bod II.) uvedla, že ze seznamu závazků je patrné , že má více věřitelů a závazky jsou již po splatnosti po dobu delší 30 dnů a tyto závazky není schopna plnit, což dokládá soupisem svých závazků. Z připojeného seznamu závazků, který dlužnice podepsala a opatřila doložkou správnosti a úplnosti, vyplývá, že dlužnice má 12 závazků vůči 7 věřitelům, z čehož je 10 závazků nezajištěných a nevykonatelných, 2 závazky jsou zajištěné a vykonatelné a celková výše závazků dlužnice činí 873.395,93 Kč. Mezi těmito závazky je například závazek č. 1 z titulu úvěru od společnosti EC FINANCIAL SERVICES a.s., IČ 54243744, se sídlem Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3, ve výši 5.083,27 Kč, jehož splatnost nastala 23.8.2013, a závazek z titulu úvěru vůči společnosti Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., IČ: 60197609, se sídlem Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha 3, ve výši 258.399,20 Kč, splatný dne 15.11.2013. Další závazky dlužnice označila jejich věřitelem, výší a splatností, přičemž věřitele označila údaji dle § 103 odst. 1 IZ.

Podle ustanovení § 103 odst. 1 IZ, musí insolvenční návrh kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a označení dlužníka, kterého se týká, popřípadě označení jejich zástupců. Podává-li insolvenční návrh dlužník, musí v něm podle § 103 odst. 2 IZ uvést rozhodující skutečnosti osvědčující jeho úpadek nebo hrozící úpadek a označit důkazy, kterých se dovolává. Dále musí být z návrhu patrno, čeho se dlužník domáhá.

Podle ustanovení § 3 odst. 1 IZ, je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů, b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit. Podle odstavce 2, se má za to, že dlužník není schopen své peněžité závazky plnit, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu insolvenční soud uložil.

Podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ, insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 o.s.ř. se nepoužije.

Jak vyplývá z usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.1.2010, sen. zn. 29 NSČR 1/2008, publikovaného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 88/2010, u insolvenčního návrhu podaného dlužníkem, který není podnikatelem, se rozhodujícími skutečnostmi, které osvědčují úpadek dlužníka, rozumí vylíčení konkrétních okolností, z nichž insolvenční soud (shledá-li je pravdivými) bude moci uzavřít, že dlužník má více věřitelů (nejméně dva), kteří vůči němu mají pohledávky (vůči nimž má peněžité závazky), jež jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit.

V usnesení R 26/2011, na které dlužnice odkazuje v odvolání, Nejvyšší soud uvedl, že dlužník, který předložený seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců neopatří jím podepsaným prohlášením, že jde o seznam správný a úplný (§ 104 odst. 4 insolvenčního zákona), povinnost předložit seznamy spolu s insolvenčním návrhem (§ 104 odst. 1 insolvenčního zákona) řádně nesplnil. V odůvodnění tohoto rozhodnutí Nejvyšší soud dále uvedl, že přes závěry obsažené v jeho usnesení ze dne 26.2.2009, sp. zn. 29 NSČR 7/2008, uveřejněném pod č. 91/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, ve kterém formuloval závěr, podle něhož povinnost vylíčit v insolvenčním návrhu rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, není splněna tím, že insolvenční navrhovatel ohledně těchto skutečností odkáže na listinný důkaz připojený k insolvenčnímu návrhu jako přílohu, neuzavřel beze zbytku prostor úvaze o zvláštní povaze listin, které tvoří povinnou (insolvenčním zákonem předepsanou) přílohu insolvenčního návrhu dlužníka, a jejichž obsah je (současně) definován insolvenčním zákonem; konkrétně jde o seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců dlužníka. Dlužník, který předložený seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců neopatří jím podepsaným prohlášením, že jde o seznam správný a úplný, povinnost předložit seznam spolu s insolvenčním návrhem řádně nesplnil a údajů v takovém seznamu obsažených se nemůže dovolávat ani pro účely posouzení, zda splnil povinnost vylíčit v insolvenčním návrhu rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek.

V této věci dlužnice předložila soudu seznam svých závazků, který obsahuje zákonné náležitosti dle § 104 odst. 3 IZ, včetně doložky správnosti a úplnosti a jejího podpisu, a v němž specifikovala své závazky přesným označením věřitele, výší a splatností. V článku II. návrhu dlužnice poukázala na údaje v seznamu závazků (viz text ze seznamu závazků je patrné, že má více věřitelů ), který označuje jako důkaz ke svému tvrzení o úpadku. Ze seznamu závazků vyplývá výše, právní důvod vzniku a splatnost jejích jednotlivých závazků vůči konkrétním věřitelům a jak vyplývá z citovaného rozhodnutí R 26/2011, lze z údajů v seznamu vycházet i pro potřebu posouzení, zda dlužnice v návrhu vylíčila rozhodující okolnosti o svém úpadku, i pokud by na ně přímo v návrhu neodkázala. Z obsahu čl. II. návrhu ve spojení s obsahem seznamu závazků lze dovodit, že dlužnice má více věřitelů (nejméně 2) vůči nimž má peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (nejpozději od 15.11.2013) a tyto závazky není schopna plnit, neboť je neplní déle než 3 měsíce po lhůtě splatnosti (§ 3 odst. 1, odst. 2, písm. b/ IZ). Insolvenční návrh dlužnice obsahuje vylíčení rozhodujících skutečností, z nichž vyplývá její úpadek pro platební neschopnost a odvolací soud nesouhlasí se závěrem soudu prvního stupně, podle něhož je insolvenční návrh dlužnice vadný. Odvolací námitka dlužnice, že v insolvenčním návrhu vylíčila rozhodující skutečnosti o svém úpadku a v řízení o jejím insolvenčním návrh lze pokračovat, je důvodná.

Proto postupoval odvolací soud podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. a napadené usnesení změnil tak, že insolvenční návrh dlužnice se neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná dlužnici běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 26. srpna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu