3 VSOL 77/2013-P51-13
KSBR 27 INS 20629/2012 3 VSOL 77/2013-P51-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka PLOMA, a.s., se sídlem Hodonín, Velkomoravská 79, PSČ 695 31, IČ: 25556045, o přihlášce pohledávky věřitele č. 49 Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s., se sídlem Hradec Králové, Malé náměstí 111, PSČ 502 00, IČ: 60913827 (číslo přihlášky 51), zastoupeného JUDr. Antonínem Ondrákem, advokátem se sídlem Hradec Králové, Brandlova 261/3, PSČ 500 03, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14.1.2013 č.j. KSBR 27 INS 20629/2012-P51-3

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že přihláška pohledávky věřitele Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s. ze dne 1.10.2012 se n e o d m í t á.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, odmítl přihlášku věřitele Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s. ze dne 1.10.2012 ve výši 5.164.498 Kč .

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že podáním ze dne 1.10.2012, došlým soudu dne 2.10.2012, přihlásil věřitel Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s. do insolvenčního řízení pohledávky celkem ve výši 5.164.498 Kč. Usnesením ze dne 15.10.2012 č.j. KSBR 27 INS 20629/2012-A-17 byl zjištěn úpadek dlužníka. Dne 12.12.2012 doručil insolvenční správce věřiteli výzvu k doplnění přihlášky pohledávky s poučením o povinnosti doplnit přihlášku do 15 dnů ode dne doručení této výzvy. Lhůta k doplnění přihlášky uplynula dne 27.12.2012, věřitel však doplnil svou přihlášku až podáním doručeným soudu dne 11.1.2013, tedy opožděně. Soud proto podle ustanovení § 185 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) přihlášku pohledávky odmítl.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání. Potvrdil, že výzvou insolvenční správkyně byl věřitel vyzván k doplnění dokladů k oprávnění Mgr. Gabriely Vysoké jednat za věřitele, a dále k doplnění smlouvy č. 211030573/00 a k doplnění dodacích listů bez bližšího určení, ke kterým fakturám mají být doplněny. Insolvenční správkyně uložila pak doplnit přihlášku pohledávky do 15 dní od doručení výzvy s poučením, že pokud nebude přihláška včas doplněna, k přihlášce se nebude přihlížet a současně, že pokud nebudou předloženy požadované přílohy, čili listinné důkazy podle § 177 IZ, může insolvenční správce pohledávku popřít co do pravosti. Podle názoru odvolatele insolvenční správkyně a následně i soud však postupovali nesprávně. Především advokát věřitele byl k zastupování věřitele řádně zmocněn předsedkyní představenstva Mgr. Gabrielou Vysokou, plná moc k zastupování byla k přihlášce pohledávky připojena, takže insolvenční správkyně nemohla ve své výzvě uvádět, že ke zmocnění nepřihlíží a pohlíží na věřitele jako na subjekt bez zastoupení. V důsledku toho pak také insolvenční správkyně pochybila, pokud výzvu zaslala pouze věřiteli a nikoli i zástupci věřitele. Podle odvolatele byly k přihlášce pohledávky doloženy všechny existující doklady, které měl věřitel k dispozici, byť nebyla doložena jedna smlouva a nebyly doloženy některé dodací listy k dílčím fakturám, či tyto dodací listy byly nečitelné a nesrozumitelné. To však bylo důvodem pouze pro částečné popření pohledávek insolvenční správkyní z důvodu, že věřitel neprokázal plnění ze smluv. Jak odvolatel dále namítal, i samotná výzva insolvenční správkyně není řádná, neboť insolvenční správkyně měla vyzvat věřitele k doplnění přihlášky konkrétně, tedy poučit věřitele o tom, které konkrétní dodací listy (ke kterým fakturám) chybí, případně nejsou srozumitelné či jsou nečitelné. S uplynutím doby 15 dní od doručení výzvy v daném případě nelze spojovat následky stanovené v § 188 odst. 2 IZ, to je odmítnutí přihlášky pohledávky, neboť absence listiny je důvodem pro popření (částečné popření) pohledávek a nikoli pro odmítnutí přihlášky pohledávek. Pokud se týká plné moci, ta doložena byla a soud měl k dispozici i doklady prokazující oprávnění Mgr. Gabriely Vysoké jednat za věřitele (a tedy i udělit advokátovi zmocnění k zastupování věřitele) ještě před přezkumným jednáním dne 15.1.2013. Navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání věřitele je důvodné.

V přezkoumávané věci věřitel Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s. uplatnil u insolvenčního soudu na předepsaném formuláři přihlášku pohledávky ze dne 1.10.2012, která soudu došla dne 2.10.2012. V této přihlášce pohledávky uvedl ve vztahu k pohledávce č. 1 celkovou výši jistiny 1.796.622 Kč a celkovou výši zákonných úroků z prodlení 106.963 Kč, a ve vztahu k pohledávce č. 2 celkovou výši jistiny 3.147.439 Kč a celkovou výši zákonných úroků z prodlení 113.474 Kč. Jako důvod vzniku pohledávky č. 1 i pohledávky č. 2 uvedl nezaplacené kupní ceny za prodané a dodané zboží úpadci , ve vztahu k pohledávce č. 1 dále uvedl, že věřitel, jako prodávající, prodal dlužníkovi, jako kupujícímu, zboží, které je podrobně popsáno v přiložených listinách, zejména fakturách, dodavatelských fakturách a dodacích listech, které jsou přiloženy k fakturám jako fakturační podklady, s tím, že jejich obsah činí věřitel součástí přihlášky a plně na ně odkazuje. Vyúčtované kupní ceny dlužník dosud zcela nezaplatil, ač pohledávku uznal co do důvodu i výše dne 13.2.2012, na fakturu č. 2110410287 byl proveden zápočet dne 12.10.2011 v částce 23.266 Kč, takže dluh z této faktury činí 215.206 Kč. Ve vztahu k pohledávce č. 2 uvedl (pokud se týká dalších okolností), že věřitel, jako prodávající, prodal dlužníkovi, jako kupujícímu, zboží, které je podrobně popsáno v přiložených listinách, zejména kupní smlouvě, ve fakturách, dodavatelských fakturách a dodacích listech, které jsou přiloženy k fakturám jako fakturační podklady s tím, že jejich obsah činí věřitel součástí přihlášky a plně na ně odkazuje a s tím, že vyúčtované kupní ceny dlužník dosud zcela nezaplatil, ač pohledávku uznal co do důvodu i výše dne 13.2.2012. Dále je v přihlášce pohledávky uvedeno, že pohledávky jsou nezajištěné, nevykonatelné. K přihlášce pohledávky předložil věřitel plnou moc, na základě které zmocnil svým zastupováním advokáta JUDr. Antonína Ondráka. Plnou moc za věřitele podepsala-jako předsedkyně představenstva-Mgr. Gabriela Vysoká. Kromě plné moci připojil dlužník k přihlášce pohledávky listiny-kupní smlouvu č. 211030574/00 ze dne 10.11.2011, faktury, tzv. inventarizaci závazků z 8.2.2012, uznání dluhu, současný přehled pohledávek věřitele a výpis z obchodního rejstříku. Následně, usnesením ze dne 15.10.2012 č.j. KSBR 27 INS 20629/2012-A-17, jež bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku téhož dne, insolvenční soud rozhodl o úpadku dlužníka PLOMA, a.s., ustavil insolvenčním správcem Mgr. Ivanu Rychnovskou, vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku spolu s potřebnými poučeními, nařídil přezkumné jednání na den 15.1.2013 ve 13.00 hodin a svolal schůzi věřitelů, jež se má konat bezprostředně po skončení tohoto přezkumného jednání. Ustavená insolvenční správkyně pak výzvou ze dne 11.12.2012 vyzvala k doplnění přihlášky pohledávky P 51, kterou adresovala Hradecké lesní a dřevařské společnosti a.s. V této výzvě uvedla, že v rámci přezkoumání přihlášky pohledávky bylo insolvenčním správcem zjištěno, že

Mgr. Gabriela Vysoká, která uděluje jménem společnosti plnou moc JUDr. Antonínu Ondrákovi k úkonům v rámci insolvenčního řízení, není a nebyla členkou statutárního orgánu společnosti, tato plná moc tedy nemůže být brána v potaz . Dále uvědomila věřitele o tom, že přihlásil nároky na plnění z kupní smlouvy č. 211030574/00 a ze smlouvy č. 211030573/00, smlouva č. 211030573/00 však nebyla k přihlášce pohledávky přiložena a nebyly předloženy ani dlužníkem řádně podepsané dodací listy ke všem uplatňovaným fakturám. Věřitel byl vyzván, aby přihlášku doplnil o dokumenty prokazující oprávnění Mgr. Gabriely Vysoké jednat jménem společnosti a dále k doložení smlouvy č. 211030573/00 a řádně podepsaných dodacích listů ke všem fakturám, z nichž se plnění v rámci insolvenčního řízení nárokuje. Věřiteli byla poskytnuta lhůta 15 dnů ode dne doručení výzvy. Součástí výzvy je i poučení o tom, že pokud ve stanovené lhůtě nebude přihláška pohledávky řádně doplněna, bude v souladu s ustanovením § 188 IZ insolvenčnímu soudu předložena k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží, a pokud nebudou doplněny požadované přílohy (kopie smluv, soudních nebo jiných rozhodnutí a dalších listin dokládajících údaje uvedené v přihlášce pohledávky) čili listinné důkazy podle § 177 IZ, je na posouzení správce, zda takovou pohledávku co do pravosti nebo obsahu zpochybní a podle § 192 a násl. IZ ji popře. Podle předložené dodejky byla uvedená výzva doručena Hradecké lesní a dřevařské společnosti a.s. dne 12.12.2012. Dne 11.1.2013 byly insolvenčnímu soudu předloženy úředně ověřené kopie zápisu z jednání mimořádné valné hromady věřitele konané dne 10.4.2012 s rozhodnutím o odvolání a volbě členů představenstva společnosti, a dále výtahu ze zápisu č. 6/2012 ze zasedání představenstva Hradecké lesní a dřevařské společnosti a.s., konaného dne 20.8.2012, s rozhodnutím představenstva společnosti, které projednalo při tomto zasedání odstoupení Ing. Františka Dejnožky z funkce předsedy a člena Hradecké lesní a dřevařské společnosti a.s. a na jeho žádost schválilo, aby okamžik zániku jeho funkce předsedy a člena představenstva nastal skončením dne 20.8.2012, a dále s rozhodnutím představenstva o volbě členky představenstva Mgr. Gabriely Vysoké do funkce předsedkyně představenstva s právními účinky k okamžiku, který bude bezprostředně následovat po zániku funkce předsedy a člena představenstva Ing. Františka Dejnožky. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným usnesením.

Podle ustanovení § 174 odst. 2 IZ, přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá.

Podle ustanovení § 176 IZ, za správnost údajů uvedených v přihlášce jeho pohledávky odpovídá věřitel. Přihlášku pohledávky lze podat pouze na formuláři; náležitosti formuláře stanoví prováděcí předpis. Podobu formuláře zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup; tato služba nesmí být zpoplatněna.

Podle ustanovení § 177 IZ, k přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává. Vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou.

Podle ustanovení § 188 odst. 2 IZ, nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

Podle ustanovení § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Nutno zdůraznit, že postup podle ustanovení § 188 IZ se uplatní pouze tehdy, jestliže je vadná sama přihláška pohledávky, to je, je-li vadný sám procesní úkon, protože přihláška věřitelovy pohledávky je podání, které má charakter žaloby a musí obsahovat (v rozsahu, ve kterém nestanoví insolvenční zákon jinak) i náležitosti předepsané ustanovením § 42 odst. 4 a § 79 odst. 1 o.s.ř. Kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) musí obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky, přičemž důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá. Přihlášku pohledávky lze podat podle ustanovení § 176 IZ pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí předpis (vyhláška č. 311/2007 Sb.) a jehož podoba je bezplatně zveřejněna Ministerstvem spravedlnosti na adres www.insolvencnizakon.cz. K přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává (§ 177 IZ), s tím, že přílohou je rovněž plná moc udělená věřitelem zmocněnci, pokud je věřitel zastoupen na základě plné moci.

V přezkoumávané věci věřitel podal přihlášku pohledávky na předepsaném formuláři a jeho přihláška obsahuje-kromě obecných náležitostí-jak důvod vzniku přihlašovaných pohledávek, tak výši těchto pohledávek s rozlišením na jistinu a zákonné úroky z prodlení. Z hlediska formálních náležitostí přihláška pohledávky odvolatele tak vyhovuje jak náležitostem podání ve smyslu příslušných ustanovení občanského soudního řádu, tak také náležitostem vyžadovaným insolvenčním zákonem, když obsahuje důvod vzniku a výši přihlášených pohledávek.

Listinné přílohy nepovažuje insolvenční zákon za náležitosti přihlášky jako procesního úkonu. Nedostatek listin, které dokládají existenci pohledávky, tudíž není -jak odvolatel správně namítal-vadou přihlášky ani nezpůsobuje její neúplnost ve smyslu ustanovení § 188 odst. 2 IZ s tím, že nevylučuje přezkoumání pohledávky, ale může být podkladem pro popření pohledávky správcem dojde-li k závěru, že věřitel pohledávku řádně nedoložil (srov. závěry v usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15.7.2008 sp. zn. KSUL 45 INS 150/2008, 1 VSPH 94/2008-P, jež bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 13/2009).

Přílohou přihlášky pohledávky-jak bylo shora vyloženo-je v případě, je-li věřitel zastoupen na základě plné moci, i plná moc udělená věřitelem zmocněnci.

Je třeba-obecně-uvést, že oprávnění k zastupování řadí teorie procesního práva mezi podmínky řízení. Nedostatek procesní plné moci je nedostatkem podmínky řízení, který lze odstranit (§ 104 odst. 2 o.s.ř.). Jestliže ten, kdo vystupoval v občanském soudním řízení jako zástupce účastníka, aniž se prokázal plnou mocí, tuto předloží dodatečně, je tím nedostatek průkazu zastoupení zhojen, a jsou tak schváleny i ty úkony učiněné v řízení zástupcem účastníka, k nimž došlo před podpisem plné moci (srov. závěry v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.10.1996 sp. zn. 2 Cdon 1007/96, uveřejněném v časopise Soudní judikatura č. 5, ročník 1997 pod č. 36).

V přezkoumávané věci plná moc, jako průkaz zastoupení věřitele Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s. advokátem JUDr. Antonínem Ondrákem, byla k přihlášce pohledávky řádně připojena.

Měla-li insolvenční správkyně pochybnosti o tom, zda předložená plná moc je plnou mocí platnou a vyzvala-li proto věřitele k předložení potřebných listin, prokazujících oprávnění Mgr. Gabriely Vysoké za společnost jednat, nelze, vzhledem k tomu, že nedostatek průkazu zastoupení nepředstavuje vadu přihlášky pohledávky, marné uplynutí insolvenční správkyní stanovené lhůty pro předložení potřebných listin spojovat s důsledky, uvedenými v ustanovení § 188 IZ.

Kromě toho-jak odvolatel poukázal-věřitel doložil listiny, prokazující oprávnění Mgr. Gabriely Vysoké, jako předsedkyně představenstva Hradecké lesní a dřevařské společnosti a.s., za tuto společnost jednat, ještě před přezkumným jednáním, dne 13.1.2013.

Za tohoto stavu věci tudíž soud prvního stupně postupoval podle ustanovení § 185 IZ nesprávně, a odvolací soud proto usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil a rozhodl tak, že přihláška pohledávky věřitele Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s. se neodmítá.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené

rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237 o.s.ř.).

Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 239 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, věřiteli a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

V Olomouci dne 22. března 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu