3 VSOL 765/2012-A-17
KSBR 28 INS 5113/2012 3 VSOL 765/2012-A-17

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem v Tlumačově, Zábraní 731, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15.8.2012 č.j. KSBR 28 INS 5113/2012-A-10

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zastavil řízení podle ustanovení § 108 odst. 3 insolvenčního zákona, tedy pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení. V důvodech rozhodnutí uvedl, že vzhledem k tomu, že dlužník nepředložil znalecký posudek sloužící k ocenění nemovitého zajištěného majetku, nedostál zákonem požadovanému předpokladu a nesplňuje tak podmínky pro povolení oddlužení, je jediným možným řešením úpadku dlužníka prohlášení konkursu na jeho majetek. Z toho důvodu proto bylo uloženo dlužníku zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč do tří dnů od právní moci usnesení s poučením, že nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit. Dle sdělení účtárny Krajského soudu v Brně ze dne 13. srpna 2012 dlužník zálohu na náklady insolvenčního řízení nezaplatil.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, ve kterém namítal, že nemá dost finančních prostředků na to, aby zaplatil odhad rodinného domu v Tlumačově a rovněž tak nemá finanční prostředky na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. Navrhuje, aby usnesení soudu prvního stupně bylo změněno tak, že insolvenční řízení se nezastavuje.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka důvodné není.

V přezkoumávané věci bylo insolvenční řízení zahájeno u Krajského soudu v Brně k návrhu dlužníka dne 2.3.2012, kdy dlužník podal insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení a domáhal se vydání rozhodnutí o svém úpadku. Usnesením ze dne 11.7.2012 č.j. KSBR 28 INS 5113/2012-A-8 uložil soud prvního stupně dlužníku, aby ve lhůtě do tří dnů od právní moci usnesení zaplatil na účet soudu specifikovaný ve výroku rozhodnutí zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. Dle důvodů rozhodnutí soud prvního stupně konstatoval, že dlužníkův návrh na povolení oddlužení by byl odmítnut a na jeho majetek by byl prohlášen konkurs, protože dlužník na základě výzvy soudu nepředložil znalecký posudek sloužící k ocenění nemovitého zajištěného majetku, nepředložil zákonem požadovanou přílohu návrhu na povolení oddlužení a nesplňuje podmínky pro povolení oddlužení. Usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu nabylo právní moci 30.7.2012. Dle sdělení účtárny Krajského soudu v Brně ze dne 13.8.2012 dlužník ve stanovené lhůtě zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč nezaplatil.

Podle ustanovení § 108 IZ insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích (odst. 1). Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně (odst. 2). Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit (odst. 3).

Odvolací námitky dlužníka nelze považovat za důvodné. Předně je nutno uvést, že dlužník nevyužil možnosti a nepodal dle poučení soudu odvolání proti usnesení soudu prvního stupně ze dne 11.7.2012 č.j. KSBR 28 INS 5113/2012-A-10, kterým mu byla uložena povinnost zaplatit ve lhůtě tří dnů od právní moci usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. V této fázi řízení se nelze proto již zabývat odvolacími námitkami dlužníka, které směřují proti pravomocnému usnesení soudu prvního stupně o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Pro rozhodnutí o podaném odvolání je významné to, že v usnesení soudu prvního stupně, kterým mu byla uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč byl dlužník poučen o tom, že nezaplatí-li tuto zálohu, může insolvenční soud rozhodnout o zastavení insolvenčního řízení a dále to, že dlužník skutečně zálohu ve výši 50.000 Kč, a to ani v rámci odvolacího řízení, nezaplatil. Námitka dlužníka, že nedisponuje finanční částkou 50.000 Kč na zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, je z hlediska věcné správnosti napadeného rozhodnutí zcela právně bezvýznamná. Z obsahu spisu, jakož i z podaného odvolání dlužníka, nevyplývají žádné skutečnosti, na základě kterých by bylo možno dovodit, že již není důvodu na zaplacení zálohy trvat.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud proto napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil podle ustanovení § 219 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však také doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 15. října 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu