3 VSOL 763/2015-B-23
KSBR 37 INS 34209/2014 3 VSOL 763/2015-B-23

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníků a) Jaromíra Kratochvíla, nar. 7.7.1958, bytem Bezručova 806/37, Dolní Kounice, PSČ 664 64, a b) Blaženy Kratochvílové, nar. 28.10.1960, identifikační číslo osoby: 75714035, bytem tamtéž, o potvrzení usnesení schůze věřitelů, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17.6.2015, č.j. KSBR 37 INS 34209/2014-B-9,

takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud potvrdil usnesení přijaté schůzí věřitelů dne 24.4.2015, kterým byl odvolán z funkce soudem ustanovený insolvenční správce JUDr. Tomáš Truschinger, Bašty 413/2, Brno a do funkce ustanoven nový insolvenční správce JUDr. Michal Janovec, Údolní 567/33, Brno (výrok I.). Odvolanému insolvenčnímu správci uložil, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení podal soudu zprávu o své činnosti, zejména o stavu majetku který spravoval, a aby vyúčtoval odměnu, hotové výdaje a náklady, které mu vznikly v souvislosti se správou a udržováním majetku (výrok II.).

Na odůvodnění soud uvedl, že hlasovací právo k datu konání schůze věřitelů příslušelo věřitelům s pohledávkami v celkové výši 8.353.371,54 Kč, pro odvolání stávajícího insolvenčního správce a volbu nového insolvenčního správce hlasovali věřitelé s hlasovacími právy ve výši 7.297.112,65 Kč a usnesení bylo přijato. Proto soud potvrdil usnesení přijaté na schůzi věřitelů dne 24.4.2015 o odvolání soudem ustanoveného insolvenčního správce a ustanovení nového insolvenčního správce. V usnesení soud účastníky poučil o tom, že proti němu je přípustné odvolání, lhůtě k jeho podání, soudu, k němuž se odvolání podává, a soudu, jehož prostřednictvím se odvolání podává.

Proti usnesení soudu prvního stupně podali dlužníci odvolání v němž namítli, že hlasující věřitelé neměli dostatečný počet hlasů pro odvolání stávajícího správce a jmenování správce nového. V odvolacím řízení navrhli změnu napadeného usnesení tak, že usnesení schůze věřitelů nebude soudem potvrzeno.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud se po té, co dovodil včasnost podaného odvolání, zabýval otázkou, zda zákon připouští odvolání proti usnesení, kterým soud potvrdil usnesení schůze věřitelů o odvolání soudem ustanoveného insolvenčního správce a ustanovení nového insolvenčního správce.

Podle ustanovení § 29 IZ, na schůzi věřitelů, která nejblíže následuje po přezkumném jednání, se mohou věřitelé usnést, že insolvenčním soudem ustanoveného insolvenčního správce odvolávají z funkce a že ustanovují nového insolvenčního správce. Toto usnesení je přijato, jestliže pro ně hlasovala nejméně polovina všech věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů, počítaná podle výše jejich pohledávek, kteří mají právo hlasovat (odst. 1). Usnesení o ustanovení insolvenčního správce podle odstavce 1 potvrzuje insolvenční soud; nepotvrdí je pouze tehdy, nesplňuje-li insolvenční správce podmínky uvedené v § 21 až 24 a § 25 odst. 3; § 54 odst. 1 se nepoužije (odstavec 2). Rozhodnutí podle odstavce 2 vydá insolvenční soud do skončení schůze věřitelů, která usnesení podle odstavce 1 přijala; odvolání je přípustné, jen jestliže insolvenční soud usnesení schůze věřitelů nepotvrdí. Osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze věřitel, který na schůzi věřitelů hlasoval pro přijetí usnesení; § 55 odst. 1 platí obdobně (odstavec 3).Insolvenčnímu správci odvolanému postupem podle odstavce 1 insolvenční soud uloží, aby mu ve stanovené lhůtě podal zprávu o své činnosti, zejména o stavu majetku, který spravoval, a aby vyúčtoval odměnu, hotové výdaje a náklady, které mu vznikly v souvislosti se správou a udržováním majetku (odstavec 4).

Podle ustanovení § 218 písm. c) o.s.ř. odvolací soud odmítne odvolání, které směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné.

Jak vyplývá ze shora citovaného ustanovení § 29 odst. 3 IZ, insolvenční zákon připouští odvolání proti usnesení o ustanovení insolvenčního správce pouze tehdy, jestliže insolvenční soud usnesení schůze věřitelů nepotvrdí. Současně vymezuje okruh osob subjektivně legitimovaných k podání odvolání jako věřitele, který na schůzi věřitelů hlasoval pro přijetí usnesení. V této věci soud potvrdil usnesení schůze věřitelů, kterým bylo rozhodnuto o odvolání soudem ustanoveného insolvenčního správce JUDr. Tomáše Truschingera a ustanovení JUDr. Michala Janovce novým insolvenčním správcem. Proti takovému rozhodnutí insolvenčního soudu není odvolání přípustné. Skutečnost, že účastníci byli soudem prvního stupně nesprávně poučeni o přípustnosti odvolání proti předmětnému usnesení, přípustnost odvolání nezakládá.

Protože odvolání proti napadenému usnesení není objektivně přípustné, odvolací soud, odvolání dlužníků podle ustanovení § 218, písm. c) o.s.ř. odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Toto usnesení se doručuje prostřednictvím insolvenčního rejstříku, dlužníkům, insolvenčnímu správci a zástupci věřitelů, popř. státnímu zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje také zvláštním způsobem.

Olomouc 11. prosince 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu