3 VSOL 763/2012-A-35
KSBR 37 INS 5122/2012 3 VSOL 763/2012-A-35

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužnice Bohumily anonymizovano , anonymizovano , bytem Klobouky u Brna, Masarykova 474/8, PSČ 691 72, o insolvenčním návrhu věřitele Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33/969, PSČ 110 00, IČ: 45317054, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16.8.2012 č.j. KSBR 37 INS 5122/2012-A-19

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se v napadeném výroku I. p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zjistil úpadek dlužnice Bohumily anonymizovano (výrok I.), insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Vojtěcha Mádra s místem výkonu činnosti Brno, Údolní 65 (výrok II.), uvedl, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok III.), vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku s poučením, že k později podaným přihláškám se nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují (výrok IV.), vyzval osoby, které mají závazky vůči dlužnici, aby napříště plnění neposkytovali dlužnici, ale insolvenčnímu správci (výrok V.), vyzval věřitele, aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách dlužnice (výrok VI.), určil termín přezkumného jednání, svolal schůzi věřitelů a uložil dlužnici, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí sestavila a odevzdala insolvenčnímu správci seznamy svého majetku a závazků s uvedením svých dlužníků a věřitelů (výrok VII. až IX.) a uvedl, že rozhodnutí insolvenčního soudu budou zveřejňována v insolvenčním rejstříku (výrok X.).

Na odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně konstatoval, že věřitel-Komerční banka, a.s., se návrhem ze dne 20.2.2012 domáhal zjištění úpadku dlužnice Bohumily anonymizovano s odůvodněním, že mu dlužnice dluží ke dni 16.2.2012 částku 1.316.854,74 Kč z titulu smlouvy o úvěru reg. č. 510508240186, závazky z níž byly zesplatněny ke dni 29.6.2011. Soud prvního stupně uvedl, že navrhovatel v návrhu označil další věřitele dlužnice, mimo jiné i společnost SMART Capital, a.s. Soud prvního stupně vyšel ze závěru, že dne 26.6.2008 byla mezi věřitelem-Komerční bankou, a.s. a dlužníky-Martinem Krybusem a dlužnicí-uzavřena smlouva o úvěru, na základě níž se banka zavázala klientům poskytnout hypoteční úvěr ve výši 1.100.000 Kč na koupi nemovitosti. Dne 16.7.2008 byl dán souhlas s vyčerpáním úvěru. Dne 28.6.2011 byla dlužnice vyzvána k okamžitému splacení celé pohledávky ve výši 1.221.951,03 Kč. Soud prvního stupně dále vyšel ze závěru, že dlužnice má závazek vůči věřiteli SMART Capital, a.s., z titulu smlouvy o úvěru č. 2007-1356 ze dne 26.2.2007, který činil k datu 20.3.2012 částku 88.265 Kč. Závazek byl zesplatněn z důvodu prodlení se splácením ke dni 7.4.2007 a je vykonatelný na základě rozhodčího nálezu ze dne 29.10.2007, sp. zn. 1902/2007. Dne 10.4.2008 byla usnesením Městského soudu v Brně, č. j. 96 Nc 1953/2008-4, nařízena podle tohoto rozhodčího nálezu exekuce. Soud prvního stupně odkázal na ustanovení § 3 odst. 1, odst. 2 insolvenčního zákona a na ustanovení § 104 odst. 1 insolvenčního zákona a uzavřel, že listinami předloženými navrhovatelem a věřitelem SMART Capital, a.s. i vyjádřením samotné dlužnice bylo osvědčeno, že dlužnice je v úpadku, neboť má více věřitelů, peněžité závazky neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti a dlužnice navíc ani přes výzvu doručenou jí dne 31.3.2012 nepředložila seznamy uvedené v § 104 odst. 1 IZ. Soud prvního stupně proto rozhodl o úpadku dlužnice s odkazem na ustanovení § 136 odst. 1 IZ.

Proti výroku I. tohoto usnesení podala dlužnice včasné odvolání, v němž uvedla, že s insolvenčním řízením nesouhlasí a že nesouhlasí se závěrem soudu prvního stupně o tom, že je v úpadku. Namítala, že dluhy splácí exekutorům složenkami. Dlužnice dále tvrdila, že dluh vůči Komerční bance, a.s. dorovná. Dlužnice se bránila tím, že dluhy splácí, ačkoliv je vedena u úřadu práce.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 o.s.ř.) a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenční řízení bylo zahájeno na základě návrhu věřitele Komerční banky, a.s., dne 2.3.2012. Navrhovatel se domáhá zjištění úpadku dlužnice s odůvodněním, že má za dlužnicí peněžitou pohledávku na základě smlouvy o úvěru reg. č. 510508240186 ze dne 26.6.2008. Navrhovatel tvrdil, že na základě této smlouvy poskytl dlužnici úvěr ve výši 1.100.000 Kč za úrok ve výši 5,84 % p.a. a že výzvou k okamžitému splacení celé úvěrové pohledávky ze dne 24.6.2011 úvěr zesplatnil s platností od 29.6.2011, neboť dlužnice neplnila řádně a včas své povinnosti dle úvěrové smlouvy, zejména od 25.10.2009 nehradila sjednané splátky jistiny úvěru a úroku. Navrhovatel vyčíslil pohledávku včetně příslušenství k datu 16.2.2012 částkou 1.316.854,74 Kč. V návrhu uvedl další věřitele dlužnice, mimo jiné společnost SMART Capital, a.s., se sídlem Olomouc, Sokolská 536/22, IČ: 26865297, s peněžitou pohledávkou ve výši 16.610 Kč splatnou dne 31.3.2007 s tím, že tato pohledávka je předmětem exekučního řízení. Dále označil jako věřitele dlužnice společnost MULTIRENT, a.s., společnost PROFI CREDIT Czech, a.s., společnost Dopravní podnik města Brna, a.s. a společnost Profidebt, s.r.o. Usnesením ze dne 16.3.2012, č.j. KSBR 37 INS 5122/2012-A-5, soud prvního stupně vyzval dlužnici, aby se ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení vyjádřila k insolvenčnímu návrhu a aby v téže lhůtě soudu předložila seznam svého majetku, seznam svých závazků a seznam svých zaměstnanců, soud prvního stupně podrobně poučil dlužnici o náležitostech těchto seznamů. Výzva byla dlužnici doručena dne 21.3.2012. Na tuto výzvu reagovala dlužnice podáním doručeným soudu prvního stupně dne 26.3.2012 tak, že s insolvenčním řízením nesouhlasí, neboť by mohla přijít o nemovitost. Uvedla, že pohledávky věřitele SMART Capital, a.s., splácí po částce 500 Kč měsíčně s tím, že tato pohledávka je vymáhána. Ve vztahu k pohledávce věřitele MULTIRENT, a.s., uvedla, že tuto platí na základě exekuce ze mzdy manžel, ve vztahu k pohledávce věřitele PROFI CREDIT Czech, a.s., tvrdila, že jedná s věřitelem o splátkovém kalendáři. Ve vztahu k pohledávce věřitele Dopravního podniku města Brna, a.s., uvedla, že má schválený splátkový kalendář po 100 Kč měsíčně a dále uvedla, že půjčka společnosti Profidebt, s.r.o. není jejím závazkem. Dlužnice dále tvrdila, že má závazek u věřitele ESSOX, který splácí po 500 Kč měsíčně.

Soud prvního stupně vyzval věřitele společnost SMART Capital, a.s., usnesením ze dne 16.3.2012, č.j. KSBR 37 INS 5122/2012-A-6, ke sdělení, zda má za dlužnicí pohledávku a v kladném případě v jaké výši, věřitel byl vyzván k uvedení právního důvodu vzniku pohledávky, zajištění, vykonatelnosti a termínu splatnosti. Na tuto výzvu reagoval věřitel SMART Capital, a.s., podáním doručeným soudu prvního stupně dne 20.3.2012, jímž sdělil, že má vůči dlužnici pohledávku dle smlouvy o úvěru ze dne 26.2.2007, č. 2007-1356, na níž dlužnice zaplatila toliko částku 1.510 Kč a z důvodu prodlení se splácením byl závazek z této smlouvy zesplatněn k datu 7.4.2007. Pohledávka činila k datu 20.3.2012 částku 88.265 Kč. Věřitel tvrdil, že dne 29.10.2007 bylo rozhodcem Mgr. Michalem Bazínkem vydán rozhodčí nález pod sp. zn. 1902/2007 a dne 27.3.2008 vydal Městský soud v Brně usnesení o nařízení exekuce. Soud prvního stupně nařídil k projednání věci jednání na den 20.7.2012. Dlužnice se z účasti u tohoto jednání omluvila a opakovaně uvedla, že s insolvencí nesouhlasí, poněvadž exekuce po dohodě s exekutory splácí. Argumentovala tím, že je ve finanční tísni, protože peníze v době pracovní neschopnosti neobdržela v určitý den a navíc je ve finanční tísni i z rodinných důvodů. K jednání nařízenému na den 20.7.2012 se dostavil navrhovatel, který uvedl, že dlužnice na jeho pohledávku ničeho nezaplatila. Po provedení dokazování listinami soud prvního stupně rozhodl napadeným usnesením.

Odvolací soud zopakoval dokazování rozhodčím nálezem rozhodce Mgr. Michala Bazínka ze dne 29.10.2007, sp. zn. 1902/2007, který nabyl právní moci dne 19.11.2007, z něhož zjistil, že dlužnici jako žalované 1) a Zdeňce Pilařové jako žalované 2) ve věci žalobce SMART Capital, a.s., byla uložena povinnost zaplatit žalobci společně a nerozdílně jistinu ve výši 16.610 Kč s příslušenstvím v podobě zákonného úroku z prodlení od 1.7.2007 do zaplacení, dále smluvní pokutu ve výši 510 Kč za každý započatý měsíc prodlení od dubna 2007 až do úplného zaplacení jistiny a částku 2.400 Kč a náhradu nákladů rozhodčího řízení a nákladů právního zastoupení. Dle odůvodnění rozhodčího nálezu se jednalo o závazek ze smlouvy o úvěru č. 2007-1356 ze dne 26.2.2007.

Odvolací soud dále zopakoval k důkazu usnesení Městského soudu v Brně ze dne 10.4.2008, č.j. 96 Nc 1953/2008-4, z něhož zjistil, že Městský soud v Brně podle shora citovaného rozhodčího nálezu nařídil exekuci na majetek povinných-mimo jiné na majetek dlužnice a provedením exekuce pověřil soudního exekutora Mgr. Libora Cinka, Exekutorský úřad Břeclav, T. G. Masaryka 17. Exekuce byla nařízena pro pohledávku oprávněného SMART Capital, a.s., ve výši 16.610 Kč s úrokem z prodlení od 1.7.2007 do zaplacení, pro smluvní pokutu ve výši 510 Kč za každý započatý měsíc prodlení od dubna 2007 do zaplacení jistiny, pro částku 2.400 Kč a pro náklady předchozího řízení.

Odvolací soud zopakoval k důkazu smlouvu o hypotečním úvěru ze dne 26.6.2008, reg. č. 510508240186, z níž zjistil, že byla uzavřena mezi navrhovatelem Komerční bankou, a.s., jako věřitelem na straně jedné a dlužnicí a Martinem Krybusem jako dlužníky na straně druhé. Předmětem smlouvy byl úvěr ve výši 1.100.000 Kč poskytnutý dlužníkům jako úvěr hypoteční za účelem nákupu nemovitosti-rodinného domu. Součástí smlouvy účastníci učinili všeobecné obchodní podmínky banky a úvěrové podmínky pro fyzické osoby. Dlužnice se zavázala úvěr splatit nejpozději do 25.6.2038 včetně úroku, a to v pravidelných měsíčních splátkách splatných vždy k 25. dni kalendářního měsíce. Úroková sazba činila sazbu 5,84 % p.a.

Odvolací soud provedl nově k důkazu úvěrové podmínky pro fyzické osoby-nepodnikatele, z jejichž bodu XI. ad 1, písm. a) zjistil, že za porušení smlouvy se považuje, pokud se klient dostane do prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku vzniklého na základě smlouvy. Z článku XI. ad 2, písm. f) zjistil, že banka je oprávněna v případě, že nastane shora uvedené porušení smlouvy, požadovat okamžité splacení celé nebo části vyčerpané jistiny úvěru včetně příslušenství.

Odvolací soud nově provedl k důkazu interní účetní doklady ze dne 16.7.2008, z nichž zjistil, že souhlas s čerpáním úvěru dle smlouvy o hypotečním úvěru ze dne 26.6.2008, reg. č. 510508240186, byl dlužníky dán v plné výši dne 16.7.2008.

Odvolací soud dále nově provedl k důkazu výzvy k okamžitému splacení celé úvěrové pohledávky ze dne 24.6.2011, adresované Martinu anonymizovano a dále výzvu k okamžitému splacení celé úvěrové pohledávky ze dne 24.6.2011, adresovanou dlužnici. Z těchto výzev odvolací soud zjistil, že navrhovatel vyzval dlužníky dle úvěrových podmínek ve vztahu ke smlouvě o úvěru reg. č. 510508240186 ze dne 26.6.2008 k okamžitému splacení celé pohledávky, která činila k datu 23.6.2011 částku 1.221.951,03 Kč. Výzva byla doručena Martinu anonymizovano do sféry jeho dispozice dne 28.6.2011 a dlužnici dne 28.6.2011, jak odvolací soud zjistil z doručenek připojených k těmto výzvám.

Podle § 105 IZ, podá-li insolvenční návrh věřitel, je povinen doložit, že má proti dlužníku splatnou pohledávku, a k návrhu připojit její přihlášku.

Doložením splatné pohledávky insolvenční navrhovatel prokazuje ve smyslu ustanovení § 97 odst. 3 IZ své oprávnění podat insolvenční návrh (aktivní legitimaci) a současně zčásti naplňuje základní předpoklad podmiňující vydání rozhodnutí o úpadku, protože zjištění existence splatné pohledávky navrhovatele má význam jakožto jedno ze zjištění potřebných k osvědčení úpadku dlužníka.

V přezkoumávané věci navrhující věřitel prokázal ke dni podání insolvenčního návrhu svoji aktivní věcnou legitimaci, když shora provedenými listinnými důkazy (smlouvou o hypotečním úvěru ze dne 26.6.2008, úvěrovými podmínkami pro fyzické osoby-nepodnikatele, interními účetními doklady ze dne 16.7.2008 a výzvami k okamžitému splacení úvěrové pohledávky ze dne 24.6.2011 včetně doručenek) doložil, že má vůči dlužnici splatnou pohledávku, a to nejméně od června 2011.

Nadto dlužnice potvrdila, že navrhujícímu věřiteli-Komerční bance, a.s., dluží peněžitou částku z titulu předmětné smlouvy o úvěru, kterou přes svou proklamaci do vydání rozhodnutí o jejím úpadku nezaplatila (§ 141 odst. 1 věta třetí IZ).

Podle ustanovení § 3 odst. 1 IZ, dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen "platební neschopnost").

Podle § 3 odst. 2 IZ, má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků nebo b) je neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Odvolací soud souhlasí se závěrem soudu prvního stupně, že byla osvědčena existence dalšího jednoho věřitele dlužnice se splatnou pohledávkou nejméně od října 2007. Rozhodčím nálezem rozhodce Mgr. Michala Bazínka ze dne 29.10.2007, sp. zn. 1902/2007, totiž byla dlužnici uložena povinnost zaplatit společnosti SMART Capital, a.s., pohledávku ve výši 16.610 Kč s příslušenstvím, se smluvní pokutou a dále pohledávku ve výši 2.400 Kč. Na základě tohoto rozhodčího nálezu byla usnesením Městského soudu v Brně ze dne 10.4.2008, č.j. 96Nc 1953/2008-4, nařízena exekuce, která dosud trvá, jak potvrdila rovněž dlužnice ve svém vyjádření.

S ohledem na shora uvedené lze uzavřít, že dlužnice má nejméně dva věřitele (navrhovatele a společnost SMART Capital, a.s.), vůči nimž má peněžité závazky po dobu déle než 30 dní a déle než tři měsíce po splatnosti. Navíc uspokojení pohledávky věřitele SMART Capital, a.s., vůči dlužnici nebylo dosaženo ani exekucí. Nadto dlužnice přes výzvu soudu prvního stupně zrealizovanou usnesením ze dne 16.3.2012, č.j. KSBR 37 INS 5122/2012-A-5, nepředložila soudu seznamy majetku, závazků a zaměstnanců, nesplnila tedy povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 IZ, kterou jí uložil insolvenční soud a proto se má ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2, písm. d) IZ za to, že dlužnice není schopna své peněžité závazky plnit.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně dospěl k závěru, že dlužnice se nachází v úpadku, neboť má více věřitelů (nejméně dva), vůči nimž má peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopna plnit, protože závazky vůči navrhovateli neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti, uspokojení splatné peněžité pohledávky věřitele SMART Capital, a.s. nebylo možné dosáhnout ani exekucí a navíc dlužnice nesplnila povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 IZ (§ 3 odst. 1 a § 3 odst. 2, písm. b/, c/ a d/ IZ).

K námitce dlužnice, že své závazky postupně splácí, je třeba uvést, že ve vztahu k navrhovateli dlužnice žádné postupné platby netvrdila ani nedoložila. Závazek vůči věřiteli SMART Capital, a.s. pak dlužnice splácela dle svého tvrzení již v rámci probíhající exekuce a nikoliv dobrovolně, nadto ani vztahu k tomuto věřiteli tvrzené platby nedoložila.

Z uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcné správné v napadené části, to je ve výroku I. o zjištění úpadku dlužnice, dle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné, ledaže na základě dovolání podaného do dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; insolvenčnímu navrhovateli, insolvenčnímu správci a dlužnici se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

V Olomouci dne 13. listopadu 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu