3 VSOL 760/2012-A-20
KSOS 8 INS 3835/2012 3 VSOL 760/2012-A-20

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Jana anonymizovano , anonymizovano , Jarcová 257, PSČ 757 01, IČ: 73241652, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7.9.2012 č.j. KSOS 8 INS 3835/2012-A-15

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, odmítl odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6.8.2012 č.j. KSOS 8 INS 3835/2012-A-13.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 6.8.2012 č.j. KSOS 8 INS 3835/2012-A-13 uložil soud dlužníkovi, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. Uvedené usnesení bylo dlužníkovi doručeno prostřednictvím pošty dne 8.8.2012. Dne 9.8.2012 začala dlužníkovi plynout patnáctidenní lhůta pro podání odvolání, posledním dnem pro podání odvolání byl den 23.8.2012, odvolání dlužníka však bylo předáno k poštovní přepravě dne 24.8.2012, to je po uplynuté zákonné lhůty k podání odvolání. Soud proto odvolání dlužníka podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. jako opožděné odmítl.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Namítal, že rozhodnutí insolvenčního soudu o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení mu bylo doručováno do vlastních rukou. S odkazem na znění ustanovení § 49 o.s.ř. odvolatel poukázal na to, že doručující orgán podle tohoto ustanovení nepostupoval, když při doručování nebyl dlužník zastižen v bytě a zásilka určená do vlastních rukou mu byla bez dalšího vhozena do domovní schránky. Doručující orgán dlužníka písemně nevyzval k vyzvednutí písemnosti a lhůta deseti dnů k vyzvednutí písemnosti mu poskytnuta nebyla. Písemnost si vyzvedl z domovní schránky dne 9.8.2012 a v patnáctidenní lhůtě pak podal odvolání. Navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 6.8.2012 č.j. KSOS 8 INS 3835/2012-A-13 uložil dlužníkovi podle ustanovení § 108 odst. 1 IZ, aby ve lhůtě sedmi dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč na blíže označený účet Krajského soudu v Ostravě nebo v hotovosti na pokladně tohoto soudu. Současně byl dlužník poučen o tom, že proti tomuto usnesení je přípustné odvolání, o odvolací lhůtě a o místu, kde se odvolání podává. Podle údajů, uvedených na doručence k této písemnosti, bylo usnesení Krajského soudu v Ostravě s výzvou k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení doručováno dlužníkovi na adresu, uvedenou v insolvenčním návrhu, to je na adresu Jarcová 257, PSČ 757 01, v obálce typ III. Protože adresát nebyl zastižen, byla zásilka (písemnost) vložena do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky dne 8.8.2012 ve 13.00 hod. Doručenka je opatřena údajem o jménu a příjmení doručovatele a jeho podpisem. Dlužník podal proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6.8.2012 č.j. KSOS 8 INS 3835/2012-A-13 odvolání v podání ze dne 24.8.2012, které podle údajů uvedených na obálce, v níž byla tato písemnost doručována insolvenčnímu soudu, bylo předáno poště k přepravě dne 24.8.2012, a soudu došlo dne 27.8.2012.

Podle ustanovení § 204 odst. 1 o.s.ř., odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

Podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř., opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne.

Lhůta k podání odvolání ve smyslu ustanovení § 204 odst. 1 o.s.ř. začíná běžet ode dne, v němž bylo písemné (nebo elektronické) vyhotovení rozhodnutí doručeno, přičemž den, v němž bylo rozhodnutí doručeno se do běhu odvolací lhůty nezapočítává (srov. § 57 odst. 1 o.s.ř.).

Odvolací soud souhlasí se soudem prvního stupně, že v daném případě dlužník odvolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6.8.2012 č.j. KSOS 8 INS 3835/2012-A-13 v zákonné patnáctidenní lhůtě nepodal.

Námitkám odvolatele je možno-obecně-přisvědčit potud, že odvolací lhůta začíná zásadně běžet ode dne, v němž bylo písemné vyhotovení rozhodnutí řádně doručeno.

Námitky odvolatele, jimiž ve svém důsledku řádné doručení rozhodnutí, jímž mu byla stanovena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, zpochybňoval (neboť nebyl dodržen postup doručování podle ustanovení § 49 o.s.ř.) však důvodné nejsou.

Odvolatel se především mýlí, dovozuje-li, že mu usnesení s výzvou k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení bylo doručováno do vlastních rukou, takže mělo být postupováno podle ustanovení § 49 o.s.ř

Nutno uvést, že rozhodnutí soudu se doručují adresátu buď do jejich vlastních rukou, nebo jen obyčejně . Jde o rozlišování v druzích doručování, které mělo dříve vystihnout, že listina určená do vlastních rukou musela být předána přímo adresátu a že ji nebylo možno odevzdat jiné osobě, což se zpravidla uskutečňovalo při doručení obyčejném . Podle nyní platné právní úpravy v tom již rozdíl mezi oběma druhy doručování nespočívá. Nyní se liší prakticky jen tím, zda se v případě nezastižení adresáta na adrese pro doručování listina uloží a zda se adresátu zanechá (podle možnosti) v místě výzva, aby si uloženou listinu vyzvedl.

Vycházel-li odvolatel, pokud se týká jeho námitky ohledně doručování uvedeného usnesení postupem podle § 49 o.s.ř., z údaje na doručence do vlastních rukou , je třeba uvést, že pro účely doručování byly instrukcí Ministerstva spravedlnosti ze dne 27.9.2011 č.j. 145/2011-OD-ST vydány, mimo jiné, vzory obálek pro doručování písemností v občanském soudním řízení. Z ustanovení § 2 citované instrukce vyplývá, že soudy používají druhy obálek, jež jsou označeny jako typ I., II., III., přičemž typ I. je určen pro doručování do vlastních rukou, typ II. pro doručování do vlastních rukou s vyloučením vložení do schránky a typ III. pro doručování jiných písemností.

Podle přílohy 1 (grafická podoba obálek formátu C5) uvedené instrukce, obálka typ III. [doručování jiných písemností (§ 50 odst. 1, odst. 2 o.s.ř.)] obsahuje na přední straně obálky (mimo jiné) rovněž text DORUČENKA DO VLASTNÍCH RUKOU , ovšem spolu s dalším údajem NEUKLÁDAT , a další údaj Typ III. .

Obálka, v níž bylo usnesení Krajského soudu v Ostravě s výzvou k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení doručováno, obsahuje právě tyto údaje-to je DORUČENKA DO VLASTNÍCH RUKOU Typ III. NEUKLÁDAT , tudíž je zjevné, že uvedené rozhodnutí bylo doručováno jako tzv. jiná písemnost.

Podle ustanovení § 50 odst. 1 o.s.ř., které upravuje postup při doručování jiných písemností (to je písemností, u nichž není předepsáno doručení do vlastních rukou) přitom platí, že nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky; písemnost se považuje za doručenou vhozením do schránky, datum vhození vyznačí doručující orgán na doručence a na písemnosti.

V přezkoumávané věci byla písemnost, to je usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6.8.2012 č.j. KSOS 8 INS 3835/2012-A-13, vzhledem k tomu, že adresát nebyl zastižen, vložena do domovní schránky adresáta dne 8.8.2012, tento den se proto ve smyslu shora citovaného ustanovení § 50 odst. 1 o.s.ř. považuje za den doručení.

Patnáctidenní lhůta pro podání odvolání tudíž začala běžet dne 9.8.2012 (§ 57 odst. 1 o.s.ř.) a skončila ve čtvrtek 23.8.2012. Bylo-li odvolání podáno poště k přepravě až dne 24.8.2012, bylo podáno opožděně.

Soud prvního stupně proto správně v souladu s ustanovením § 208 odst. 1 o.s.ř. odvolání dlužníka odmítl.

Z uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však také doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 30. října 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu