3 VSOL 76/2012-B-29
KSBR 32 INS 1232/2011 3 VSOL 76/2012-B-29

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Irská hospoda, s.r.o., se sídlem ve Zlíně, nám. Práce 2512, PSČ 760 01, IČ: 63471001, o způsobu řešení úpadku, o odvolání Tomáše Del Maschio, bytem Bratří Hlaviců 144, Vsetín, PSČ 775 01, IČ: 67498469, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15.9.2011, č.j. KSBR 32 INS 1232/2011-B--14

takto:

Odvolání se o d m í t á.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně na majetek dlužníka Irská hospoda, s.r.o. prohlásil konkurs (výrok I.), rozhodl že konkurs bude řešen formou nepatrného konkursu (výrok II.) a dále deklaroval, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok III.).

V důvodech rozhodnutí uvedl, že schůze věřitelů konaná dne 17.8.2011 nerozhodla o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem. Na základě toho pak rozhodl insolvenční soud v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 insolvenčního zákona o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, když návrh na povolení reorganizace podán nebyl a jsou splněny zákonné předpoklady pro nepatrný konkurs.

Proti tomuto usnesení, výroku I., podal včasné odvolání Tomáš Del Maschio, který navrhl, aby odvolací soud zrušil usnesení o prohlášení konkursu a věc vrátil do insolvenčního řízení s tím, aby do majetkové podstaty byl zahrnut veškerý majetek firmy Irish Pub Vsetín, s.r.o., případě jiného zjištěného subjektu, protože má za to, že tento majetek byl úmyslně převeden z dlužníkovy firmy Irská hospoda, s.r.o. na tuto firmu popřípadě na jiný subjekt s tím, aby byla snížena majetková podstata úpadce firmy Irská hospoda, s.r.o. Domnívá se, že nebyl dostatečně zjištěn majetek úpadce, jeho závazky a pohledávky.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud se nejdříve zabýval tím, zda odvolání bylo podáno osobou oprávněnou.

Podle ustanovení § 201 o.s.ř. účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Podle ustanovení § 14 odst. 1 IZ účastníky insolvenčního řízení jsou dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku.

Podle ustanovení § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ustanovení § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Insolvenční zákon u usnesení o prohlášení konkursu na majetek dlužníka výslovně neurčuje, kdo je osobou oprávněnou podat proti takovému usnesení odvolání. Povahou uvedeného rozhodnutí je dáno, že takovou osobou není insolvenční správce a že jí naopak je každý účastník této fáze insolvenčního řízení, který má za to, že insolvenční soud rozhodl o tomto způsobu řešení dlužníkova úpadku nesprávně (v rozporu se zákonnými kritérii předepsanými pro tento způsob

řešení dlužníkova úpadku), tedy vedle dlužníka i každý z přihlášených věřitelů (srovnej závěry vyjádřené v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. ledna 2011, senátní značka 29 NSČR 30/2010, které bylo publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 96/2011). V dané věci odvolatele Tomáše Del Maschio však nelze považovat za přihlášeného věřitele, a tudíž ani za účastníka řízení. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 23.9.2011, č.j. KSBR 32 INS 1232/2011-P11-2 byla odmítnuta přihláška pohledávky věřitele Tomáše Del Maschio ve výši 5.163.403,70 Kč a současně bylo rozhodnuto o ukončení účasti tohoto věřitele v insolvenčním řízení. Toto usnesení Krajského soudu v Brně bylo napadeno odvoláním ze strany věřitele, odvolacím soudem však dne 19.12.2011, č.j. KSBR 32 INS 1232/2011, 3 VSOL 774/2011-P11-7 bylo usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrzeno. Jak vyplývá z insolvenčního spisu, usnesení o ukončení účasti věřitele Tomáše Del Maschia nabylo právní moci dne 19.1.2012; právní mocí rozhodnutí účast věřitele Tomáše Del Maschia v insolvenčním řízení skončila. V současné době odvolatele Tomáše Del Maschia proto nelze považovat za účastníka řízení coby přihlášeného věřitele a tudíž ani za osobu, která by byla oprávněna podat odvolání proti usnesení soudu prvního stupně o prohlášení konkursu. Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 218, písm. b) o.s.ř. a odvolání odvolatele Tomáše Del Maschia odmítl jako odvolání, které bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, odvolateli, insolvenčnímu správci a věřitelskému orgánu se však také doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 20. února 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu