3 VSOL 759/2013-A-12
KSOS 14 INS 11341/2013 3 VSOL 759/2013-A-12

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužnice Pavly anonymizovano , anonymizovano , bytem Krátká 296, 747 66, Dolní Lhota (korespondenční adresa Lesní 72, 768 32 Zborovice), o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.6.2013 č.j. KSOS 14 INS 11341/2013-A5

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužnice, spojený s návrhem na povolení oddlužení, kterým bylo dne 23.4.2013 zahájeno insolvenční řízení. Na odůvodnění uvedl, že po podrobném prostudování návrhu a jeho příloh zjistil, že insolvenční návrh neobsahuje podstatné náležitosti dle ust. § 103 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), protože dlužnice v něm neuvedla žádné skutečnosti osvědčující její úpadek. Tyto skutečnosti soud nezjistil ani z příloh k insolvenčnímu návrhu, neboť dlužnice seznam závazků nedoložila. Jelikož se jedná o vadu, pro kterou nelze pokračovat v řízení, soud návrh dle ust. § 128 odst. 1 IZ odmítl.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Namítala, že k návrhu dodala všechny náležitosti ke svým dluhům, které neplní déle než tři roky. Tvrdila, že k návrhu připojila i doklady k exekucím, vedeným na její majetek, kdy částky vymáhané v exekuci se zvýšily z částky 22.000 Kč na částku 89.000 Kč, což je dle dlužnice nelidské a nemorální, a tak vysoké částky již dlužnice není schopna splácet. Proto dlužnice požádala soud o oddlužení. V doplnění odvolání, v reakci na výzvu soudu k odstranění jeho vad, dlužnice uvedla šest svých věřitelů (tři z nich označila dle § 103 odst. 1 IZ), ve vztahu k pěti z nich uvedla výši dluhu a u dvou dluhů důvod jeho vzniku. Podle obsahu odvolání dlužnice žádala, aby odvolací soud změnil napadené usnesení tak, aby v insolvenčním řízení bylo dále pokračováno a ona mohla žít bez nervů a konečně v klidu dluh splácet .

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Z obsahu insolvenčního návrhu dlužnice, spojeného s návrhem na povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře, vyplývá, že v jeho bodě 06 dlužnice neuvedla nic o skutečnostech osvědčujících její úpadek, ani to, zda se domáhá vydání rozhodnutí o svém (již nastalém) úpadku či o úpadku jí teprve hrozícím. Z návrhu vyplývá pouze to, že dlužnice je poživatelkou starobního důchodu, jehož výše od 1.1.2013 činí 9.141 Kč, a dále z něj vyplývají údaje o jejích příjmech za uplynulých pět let (body 10 a 11 návrhu). Dále z něj vyplývá, že dlužnice nemá vyživovací povinnost a její úpadek dosud nebyl řešen v insolvenčním řízení. K návrhu není připojen žádný ze seznamů dle § 104 odst. 1, písm. a)-c) IZ, dlužnice k návrhu připojila listiny, dokládající její úpadek (či hrozící úpadek). Součástí spisu je část formulářového návrhu, obsahující popis všech závazků dlužnice (body č. 18 až 21 formuláře), které jsou však ve spise založeny mezi listinami, kterými dlužnice dokládá svůj úpadek (hrozící úpadek). V bodě 18 tohoto formuláře (jeho části) dlužnice uvedla jeden nezajištěný nevykonatelný závazek vůči věřiteli HOME CREDIT a jeho výši, v bodě 19 jako své zajištěné nevykonatelné závazky uvedla závazek vůči věřiteli DOPRAVNÍ PODNIK , ALFA INKASO , ČS. SPOŘITELNA a SMART CAPITAL , u něhož uvedla, že je stahován z důchodu . U každého z těchto závazků uvedla jeho výši a u tří z nich uvedla spisovou značku exekučního řízení. V bodě 20 formuláře dlužnice uvedla nezajištěný nevykonatelný závazek vůči věřiteli FAMILY CZECH SERVIS s.r.o., Studentská 342, 735 81 Bohumín a jeho výši.

Podle § 103 odst. 2 IZ v insolvenčním návrhu musí být uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Podle ust. § 3 odst. 1, 2, 3 IZ, je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů, b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (platební neschopnost). Má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud. Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho majetku, případně k dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku pokračovat.

Podle § 104 odst. 1, 4, věta třetí IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Podle ust. § 128 odst. 1 IZ, insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný nebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

I kdyby odvolací soud vyšel z předpokladu, že dlužnice se návrhem domáhá zjištění svého již existujícího úpadku, když o úhradách plateb na své závazky neuvádí v návrhu nic, a vyšel i z obsahu bodů č. 18-20 formuláře, které nejsou ve spise vedeny jako součást návrhu, nelze z těchto listin dovodit rozhodující skutková tvrzení o úpadku dlužnice dle § 103 odst. 2 IZ. Z těchto údajů vyplývá pouze tvrzení dlužnice, že má čtyři věřitele a které. Přestože tito věřitelé, s výjimkou jednoho, nejsou označeni úplným obchodním jménem včetně dodatku, adresou a identifikačním číslem, z dlužnicí uvedených údajů o jejich osobách lze dovodit, že dlužnice tvrdí, že má věřitele Home Credit a.s., IČ 269 78 636, Česká spořitelna, a.s., IČ 452 44 782, a SMART Capital, a.s., IČ 268 65 297, kteří jsou obecně známými společnostmi, podnikajícímu v oblasti finančních služeb na trhu České republiky. Věřitel FAMILY CZECH SERVIS s.r.o. se sídlem Bohumín-Nový Bohumín, Studentská 342, PSČ 735 81, je identifikován dostatečně. Z návrhu proto vyplývá tvrzení dlužnice o tom, že má více věřitelů (§ 3 odst. 1, písm. a/ IZ).

Další údaje, potřebné pro závěr o úpadku dlužnice pro platební neschopnost však z návrhu a bodů č. 18-20 formuláře neplynou, protože dlužnice neuvedla nic o splatnosti svých dluhů vůči těmto čtyřem věřitelům ani nic, z čeho by bylo možno ve vztahu k těmto dluhům dovozovat domněnku její platební neschopnosti dle § 3 odst.

2, písm. a) až c) IZ. Dluhy, u kterých dlužnice uvedla spisové značky exekučních řízení, jsou označeny jako nevykonatelné závazky v bodě 18 části formulářového návrhu, založeného mezi listinami osvědčujícími úpadek dlužnice, a navíc ve vztahu k těmto dluhům je individualizován jen jeden věřitel (SMART Capital, a.s., IČ 268 65 297).

Odvolací soud se proto zcela ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že podaný insolvenční návrh vykazuje vady, které brání pokračování v řízení, neboť dlužnice v návrhu neuvedla konkrétní tvrzení, která by svědčila o jejím úpadku ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 IZ. Proto není z návrhu patrno, jakými skutečnostmi by se soud měl při zjišťování úpadku dlužnice zabývat.

V této souvislosti odvolací soud odkazuje na závěry formulované Nejvyšším soudem ČR, který v usnesení ze dne 27.1.2010, sen. zn. 29 NSČR 1/2008, publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. sešitu 7-8 pod č. 88/2010, vysvětlil, že v poměrech insolvenčního návrhu podaného dlužníkem, který není podnikatelem, se rozhodujícími skutečnostmi osvědčujícími úpadek dlužníka rozumí vylíčení konkrétních okolností, z nichž insolvenční soud (shledá-li je pravdivými) bude moci uzavřít, že dlužník má více věřitelů (nejméně dva), kteří vůči němu mají pohledávky, jež jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Přitom v otázce (ne)schopnosti dlužníka plnit uvedené závazky (§ 3 odst. 1, písm. c/ IZ) může být konkrétní dlužníkovo tvrzení v insolvenčním návrhu, z nějž takový úsudek plyne, nahrazeno tvrzením, z nějž lze dovodit, že dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků (§ 3 odst. 2, písm. a/ IZ), nebo tvrzením, z nějž lze dovodit, dlužník tyto závazky neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti (§ 3 odst. 2, písm. b/ IZ), anebo tvrzením, z nějž lze dovodit, že uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku není možné dosáhnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí (§ 3 odst. 2, písm. c/ IZ).

Protože napadené usnesení je věcně správné, odvolací soud je podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Závěrem odvolací soud uvádí, že tvrzeními dlužnice v odvolání, vztahujícími se k jejím závazkům, se odvolací soud nezabýval, neboť dlužnice mohla vady insolvenčního návrhu odstranit jen do rozhodnutí insolvenčního soudu o odmítnutí jejího insolvenčního návrhu podle § 128 odst. 1 IZ a k případnému odstranění vad insolvenčního návrhu, provedenému až v odvolacím řízení, nelze přihlížet (srovnej usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 3. 2008, sp. zn. KSPL 20 INS 437/2008, 1 VSPH 5/2008, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 7, ročník 2008).

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené

rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

V Olomouci dne 13. září 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu