3 VSOL 750/2012-P284-9
KSBR 31 INS 2208/2012 3 VSOL 750/2012-P284-9

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka KORNAB a.s., se sídlem v Koryčanech, Masarykova 260, PSČ 768 05, IČ: 25320769, o přihlášce pohledávky č. 284 věřitelky Guzal anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem v Chebu, 17. listopadu 53, PSČ 350 02, o odvolání věřitelky proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4.7.2012 č.j. KSBR 31 INS 2208/2012-P284-2

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky č. 284 věřitele Guzal anonymizovano (výrok I.) a dále rozhodl, že právní mocí rozhodnutí účast věřitele v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že podáním ze dne 4.6.2012, doručeným insolvenčnímu soudu dne 14.6.2012, přihlásila věřitelka Guzal anonymizovano do insolvenčního řízení dlužníka KORNAB a.s. svoji pohledávku zaevidovanou pod č. 284 ve výši 45.000 Kč. Přihláška pohledávky však byla podána po uplynutí lhůty pro podávání přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení dlužníka KORNAB a.s. a zároveň se nejednalo o známého věřitele ve smyslu ustanovení § 430 odst. 1 insolvenčního zákona. Soud uzavřel, že lhůta pro přihlášení pohledávek věřitelů uplynula dne 14.5.2012 s ohledem na to, že výzva k podávání přihlášek pohledávek byla uvedena v usnesení insolvenčního soudu ze dne

13.4.2012, kterým byl zjištěn úpadek dlužníka, přičemž tato lhůta byla určena jako 30 denní lhůta počínající běžet ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku.

Proti tomuto usnesení podala věřitelka včasné odvolání, kterým se podle svého obsahu domáhá změny napadeného usnesení. Věřitelka tvrdí, že se dotazovala u soudu prvního stupně, jak má postupovat se svou pohledávkou, přičemž jí bylo řečeno, že termín pro podání pohledávky končí za dva dny, proto svou přihlášku pohledávky okamžitě ještě týž den poslala. Má za to, že byla buď chybně informována nebo termín podání přihlášky soud prvního stupně nesprávně posoudil. V doplnění odvolání pak věřitelka vylíčila to, že u dlužníka si objednala instalaci kuchyně i s vestavěnými elektrickými spotřebiči, zaplatila zálohu a očekávala dodání kuchyně, po urgenci však zjistila, že dlužník je v konkursu a že do skončení lhůty do zapsání se do poškozených chybí čtyři dny. Sepsala žádost o vrácení poskytnuté zálohy, protože dodání kuchyně bylo odmítnuto a následně jí bylo sděleno, že poskytnutou zálohu nedostane.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání důvodné není.

V přezkoumávané věci soud prvního stupně usnesením ze dne 13.4.2012 č.j. KSBR 31 INS 2208/2012-A-35 rozhodl o úpadku dlužníka a ve výroku IV. vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku. Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku 13.4.2012. Přihláškou pohledávky doručenou insolvenčnímu soudu 14.6.2012 a datovanou 4.6.2012, přihlásila věřitelka Guzala anonymizovano do insolvenčního řízení dlužníka svou pohledávku ve výši 45.000 Kč.

Podle ustanovení § 136 odst. 2, písm. d) IZ insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě a poučí je o následcích jejího zmeškání. Podle odst. 3 téhož ustanovení lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí nesmí být kratší třiceti dnů a delší dvou měsíců.

Podle ustanovení § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ustanovení § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13.4.2012 č.j. KSBR 31 INS 2208/2012-A-35 vyplývá, že věřitelé dlužníka byli zcela v souladu se zákonem insolvenčním soudem vyzváni, aby přihlásili své pohledávky u insolvenčního soudu, k čemuž jim byla určena i lhůta v zákonem předpokládaném rozmezí; věřitelé byli též řádně poučeni o následcích opožděného přihlášení pohledávek.

Odvolací soud souhlasí se soudem prvního stupně, že 30 denní lhůta pro přihlášení pohledávek uplynula dne 14.5.2012. Lhůta k podání přihlášky pohledávky je v souladu s ustanovením § 57 odst. 3 o.s.ř. lhůtou, k jejímuž zachování postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit insolvenčnímu soudu. V přezkoumávané věci lhůta k podání přihlášky by byla zachována v případě, kdyby přihláška pohledávky byla nejpozději poslední den lhůty, tedy v pondělí dne 14.5.2012, věřitelkou podána u soudu nebo předána orgánu, který má povinnost ji soudu doručit. Odvolatelka však svou přihlášku pohledávky doručila insolvenčnímu soudu až 14.6.2012, přičemž již ze samotného data přihlášky pohledávky, tedy 4.6.2012, vyplývá, že tato přihláška pohledávky byla podána k poštovní přepravě po uplynutí 30 denní lhůty. Pro plynutí lhůty k přihlášení pohledávky dle ustanovení § 173 odst. 1 IZ je rozhodné pouze zveřejnění rozhodnutí o úpadku s výzvou k přihlašování pohledávek v insolvenčním rejstříku (srov. závěry vyjádřené v rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 4.9.2008, senátní značka 29 NSČR 4/2008, které bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 25/2009). Odvolací soud v této souvislosti zdůrazňuje, že podle insolvenčního zákona mohli věřitelé dlužníka uplatnit své pohledávky přihláškou již od zahájení insolvenčního řízení, což v daném případě bylo 31.1.2012. To se podává jednak z již citovaného § 173 odst. 1, věty první IZ, jednak z ustanovení § 110 odst. 1 IZ podle kterého jsou věřitelé dlužníka oprávněni uplatnit své pohledávky přihláškou již od zahájení insolvenčního řízení, a to i v případě, že insolvenční soud ještě nezveřejnil výzvu k podávání přihlášek.

Odvolací námitky věřitelky, že pracovnicí soudu byla ujišťována, že lhůta k podání přihlášek pohledávek ji stále běží, jakož i námitky odvolatelky ohledně toho, že ze strany dlužníka jí nebyla dodána žádná kuchyň, v důsledku čehož, jí vznikla škoda, jsou ve vztahu k napadenému usnesení zcela právně bezvýznamné.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud proto napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil podle ustanovení § 219 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelce se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná věřitelce běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 21. září 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu