3 VSOL 749/2016-B-73
KSBR 29 INS 2066/2013 3 VSOL 749/2016-B-73

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Radky Panáčkové v insolvenční věci dlužníka RENOMIX s.r.o., se sídlem U Dřevnice 436, Zlín-Louky, PSČ 763 02, identifikační číslo osoby: 25536711, o ustanovení odděleného insolvenčního správce, o odvolání JUDr. Bronislavy Orbesové, Štefánikova 5462, Zlín, PSČ 760 01, identifikační číslo osoby: 18550959, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27.4.2016, č.j. KSBR 45 INS 2066/2013-B-66

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že JUDr. Bronislava Orbesová se n e u s t a n o v u j e odděleným insolvenčním správcem pro úkony spojené s vymáháním pohledávky ve výši 1.691.532 Kč proti dlužníku SYNER Morava, a.s., se sídlem 1. máje 532/5, Kroměříž, PSČ 767 01, identifikační číslo osoby: 63493675 a pro řízení vedené o zaplacení této pohledávky u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. 41 Cm 29/2013.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud ustanovil JUDr. Bronislavu Orbesovou oddělenou insolvenční správkyní pro úkony spojené s vymáháním pohledávky ve výši 1.691.532 Kč proti dlužníku SYNER Morava, a.s., identifikační číslo osoby 63493675 a pro řízení vedené o zaplacení této pohledávky u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. 41 Cm 29/2013. Na odůvodnění uvedl, že insolvenční správce Mgr. Jiří Ostravský sdělil dne 15.4.2016 soudu, že probíhá řízení o vymožení isir.justi ce.cz pohledávky dlužníka RENOMIX s.r.o. (dále jen insolvenční dlužník ) za dlužníkem SYNER Morava, a.s. se sídlem 1. máje 532/5, Kroměříž, identifikační číslo osoby 63493675 (dále též jen dlužník SYNER ) ve výši 1.691.532 Kč (dále též jen předmětná pohledávka ), ke kterému má poměr, neboť jej jako advokát zastupuje v jiných řízeních, proto mohou být dány pochybnosti o jeho nepodjatosti a z těchto důvodů požádal soud o ustanovení odděleného insolvenčního správce. Soud prvního stupně uzavřel, že je dán důvod k pochybnostem o nepodjatosti insolvenčního správce z důvodu jeho vztahu k dlužníku SYNER a insolvenční správce je vyloučen ze zastupování dlužníka ve sporu o zaplacení předmětné pohledávky vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 41 Cm 29/2013. V souladu s ustanovením § 34 insolvenčního zákona per analogiam dovodil splnění předpokladů pro ustanovení odděleného insolvenčního správce, kterým ustanovil opatřením předsedy soudu určenou JUDr. Bronislavu Orbesovou.

Proti usnesení soudu prvního stupně podala včasné odvolání JUDr. Bronislava Orbesová. Odvolatelka namítla, že je podjatá z důvodu svého vztahu k insolvenčnímu dlužníku, neboť mu v minulosti opakovaně jako advokátka poskytovala právní služby na základě smlouvy o poskytování právních služeb. V odvolacím řízení navrhla, aby bylo napadené usnesení soudu prvního stupně zrušeno.

Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákona č. 294/2013 Sb., kterým se, mimo jiné, mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podle Čl. II-přechodného ustanovení uvedeného zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v řízení nastaly přede dnem účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že v soupise majetkové podstaty ze dne 18.6.2013, a to v příloze označené Pohledávky z obchodního styku , jsou jako majetek insolvenčního dlužníka uvedeny také tři pohledávky za dlužníkem SYNER ve výši celkem 1.691.532 Kč, které jsou dle zprávy insolvenčního správce o stavu insolvenčního řízení ze dne 23.8.2016 předmětem řízení vedeného Krajským soudem v Brně pod sp. zn. 41 Cm 29/2013. Celková výše pohledávek dlužníka z jeho obchodních vztahů činí dle soupisu majetkové podstaty 8.967.976,99 Kč.

Podle ustanovení § 34 odst. 1, věta první IZ, je-li insolvenční správce vyloučen z některých úkonů pro svůj poměr jen k některému z dlužníkových věřitelů nebo jen k některému ze zástupců dlužníkových věřitelů a není-li se zřetelem k charakteru pohledávky dlužníkova věřitele a jeho postavení v insolvenčním řízení důvod pochybovat, že tento vztah ovlivní celkový způsob výkonu práv a povinností insolvenčního správce, může insolvenční soud ustanovit pro tyto úkony odděleného insolvenčního správce.

V této věci má soudem ustanovený insolvenční správce Mgr. Jiří Ostravský vztah k dlužníku SYNER, vůči němuž má insolvenční dlužník pohledávku, která je vymáhána do majetkové podstaty a je předmětem soudního sporu vedeného u nalézacího soudu. Vzhledem k tomu, že na majetek dlužníka byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 12.4.2013, č.j. KSBR 45 INS 2066/2013-A-19 prohlášen konkurs, je insolvenční správce osobou s dispozičními oprávněními k majetku insolvenčního dlužníka, včetně předmětné pohledávky, a je oprávněn a povinen vymáhat její plnění do majetkové podstaty (srov. ust. § 229 odst. 3, písm. b/ IZ, ve znění účinném do 31.12.2013 a § 249 IZ). Skutečnost, že insolvenční správce, který je povinen nakládat s majetkovou podstatou insolvenčního dlužníka svědomitě a s odbornou péčí (ustanovení § 228 písm. a/, § 36 odst. 1 IZ), má vztah k dlužníku SYNER, nepochybně vzbuzuje pochybnost o jeho nepodjatosti při úkonech spojených s vymáháním předmětné pohledávky.

Insolvenční zákon výslovně neupravuje situaci, kdy insolvenční správce má vztah k osobě, která není účastníkem insolvenčního řízení, avšak vůči němuž insolvenční správce v nalézacím řízení vymáhá plnění do majetkové podstaty. Odvolací soud shodně se soudem prvního stupně uzavírá, že takový stav lze řešit analogicky dle ustanovení § 34 insolvenčního zákona ustanovením odděleného insolvenčního správce pro úkony spojené s vymáháním předmětného plnění. Soud prvního stupně proto postupoval správně, když rozhodl o ustanovení odděleného insolvenčního správce pro úkony spojené s vymáháním předmětné pohledávky, která představuje cca 19% všech pohledávek sepsaných do majetkové podstaty dlužníka.

V souladu s opatřením předsedy insolvenčního soudu soud prvního stupně ustanovil pro úkony spojené s vymáháním předmětné pohledávky oddělenou insolvenční správkyní JUDr. Bronislavu Orbesovou, která v odvolání proti usnesení o ustanovení do funkce namítla, že má vztah k insolvenčnímu dlužníku, kterému poskytovala advokátní služby, a proto není nepodjatá (srov. ust. § 26 IZ).

Přestože insolvenční dlužník není účastníkem nalézacího řízení k vymožení plnění, které není incidenčním sporem projednávaným v rámci insolvenčního řízení (ust. § 2, písm. d/, § 159 odst. 1 IZ), zakládá situace, kdy oddělený insolvenční správce sám uvádí, že má k insolvenčnímu dlužníku vztah, nepochybně důvod pochybovat o nestranném výkonu jeho funkce v řízení, v němž jako žalobce (nikoli zástupce dlužníka ) vymáhá plnění do majetkové podstaty. Nelze totiž předem vyloučit, že jeho postup při vymáhání plnění do majetkové podstaty nebude ovlivněn jeho vztahem k insolvenčnímu dlužníku (ať již přátelským či naopak nepřátelským). Pro přijetí závěru o existenci pochybnosti o nepodjatosti odděleného insolvenčního správce nemusí být jeho nepodjatost prokázána ; postačuje pouze důvod k pochybnostem o jeho nepodjatosti, k čemuž sdělení osoby ustanovené do funkce odděleného insolvenčního správce o jejím vztahu k insolvenčnímu dlužníku nepochybně vede (k tomu srov. mutatis mutandis důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18.4.2012, sen. zn. 29 NSČR 26/2012 uveřejněného pod č. 85/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Vzhledem k tomu, že oddělená insolvenční správkyně JUDr. Bronislava Orbesová sdělila, že má vztah k insolvenčnímu dlužníku, je dán důvod k pochybnostem o tom, že není nepodjatá. Odvolací soud proto změnil napadené usnesení soudu prvního stupně tak, že JUDr. Bronislava Orbesová se do funkce oddělené insolvenční správkyně insolvenčního dlužníka neustanovuje (ust. § 220 odst. 1 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, insolvenčnímu správci, JUDr. Bronislavě Orbesové a věřitelskému výboru se toto usnesení doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

Olomouc 19. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu