3 VSOL 747/2011-P982-10
KSBR 28 INS 14622/2010 3 VSOL 747/2011-P982-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužníka Woman & Man Exclusive, s.r.o. v likvidaci, se sídlem Mariánské náměstí 617/1, 617 00 Brno, IČ: 26 30 47 08, o přihlášce pohledávky věřitelky Evy anonymizovano , anonymizovano , bytem Deblín 321, PSČ: 664 75, zastoupené obecným zmocněncem Vladimírem anonymizovano , anonymizovano , bytem Deblín 321, rozhodl o odvolání věřitelky proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13.6.2011, č.j. KSBR 28 INS 14622/2010-P982-2,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky věřitelky Evy anonymizovano a současně věřitelku uvědomil o tom, že její účast v insolvenčním řízení končí právní mocí usnesení.

V důvodech uvedl, že usnesením č.j. KSBR 28 INS 14622/2010-A-75 ze dne 21.4.2011 byl zjištěn úpadek dlužníka a na jeho majetek prohlášen konkurs. Současně soud prvního stupně vyzval věřitele dlužníka, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku s poučením, že k později podaným přihláškám soud nebude přihlížet a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení nebudou uspokojovat. Usnesení bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 21.4.2011 a poslední den třicetidenní lhůty tak připadl na 23.5.2011. Přihláška pohledávky věřitelky byla soudu prvního stupně doručena osobně dne 25.5.2011, tedy po stanovené lhůtě. Soud prvního stupně proto postupoval dle ust. § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) a přihlášku pohledávky pro opožděnost odmítl.

Proti tomuto usnesení podala věřitelka odvolání. Poukazovala na to, že přihlášku podala pouze o dva dny později, přičemž lhůtu 30 dnů u kauzy, která se řeší dva roky , považovala za nedostatečnou. Dále tvrdila, že ne každý má internet a může sledovat úřední desky .

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž nařizoval ve věci jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) IZ insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě a poučí je o následcích jejího zmeškání. Dle odstavce 3 nesmí být tato lhůta kratší 30 dnů a delší 2 měsíců.

Podle ust. § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ust. § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

V přezkoumávané věci Krajský soud v Brně usnesením ze dne 21.4.2011, č.j. KSBR 28 INS 14622/2010-A-75 zjistil úpadek dlužníka (výrok I.) a na jeho majetek prohlásil konkurs (výrok II.). Výrokem III. vyslovil, že účinky rozhodnutí o úpadku nastaly okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku s poučením, že k později podaným přihláškám nebude přihlížet a takto přihlášené pohledávky nebudou v řízení uspokojeny (výrok

IV.). Podle ust. § 89 odst. 1 IZ účinky rozhodnutí nastaly okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, tj. dnem 21.4.2011. V souladu s ust. § 57 odst. 1 o.s.ř. počala věřitelům plynout lhůta k přihlášení pohledávek dne 22.4.2011. S ohledem na to, že třicátý den lhůty připadl na sobotu 21.5.2011, bylo posledním dnem pro včasné podání přihlášky pondělí 23.5.2011 (§ 57 odst. 2 věta druhá o.s.ř.). Věřitelka podala svou přihlášku pohledávky osobně u soudu prvního stupně dne 25.5.2011, přihlášku tak podala po lhůtě stanovené insolvenčním soudem, pročež dle ust. § 173 odst. 1 IZ nelze k takto opožděné přihlášce pohledávky přihlížet. Insolvenční zákon bez zřetele k tomu, zda se jedná o pohledávku vykonatelnou či nevykonatelnou, zajištěnou či nezajištěnou, všem věřitelům, kteří mají pohledávky za dlužníkem, ukládá, aby své pohledávky přihlásili a aby tak učinili včas, tedy ve stanovené lhůtě (§ 110, § 136 odst. 2 písm. d/, odst. 3, § 173 IZ). Výjimku z této povinnosti insolvenční zákon v ust. § 165 odst. 2 IZ stanoví pouze pro věřitele pohledávek za majetkovou podstatou (§ 168 IZ) a pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (§ 169 IZ), což však není případ odvolatelky. Soud prvního stupně tedy postupoval správně, když opožděně podanou přihlášku pohledávky dle ust. § 185 IZ odmítl.

Námitky odvolatelky nemá odvolací soud za důvodné. Stanovení délky lhůty k přihlašování pohledávek je dle ust. § 136 odst. 2 písm. d) IZ plně na úvaze insolvenčního soudu. V posuzované věci soud prvního stupně určil lhůtu 30 dnů, což je v mezích daných ust. § 136 odst. 3 IZ, podle něhož nesmí být přihlašovací lhůta kratší 30 dnů a delší 2 měsíců. Navíc je nutno přihlédnout k tomu, že věřitelé, včetně odvolatelky, měli (v souladu s ust. § 173 odst. 1 a § 109 odst. 1 písm. a/ IZ) možnost přihlašovat své pohledávky za dlužníkem již od 2.12.2010, kdy byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení (§ 109 odst. 3 IZ).

Byla-li přihláška pohledávky podána opožděně, není podstatné, zda se tak stalo s odstupem několika dnů (jako je tomu v případě odvolatelky), týdnů či měsíců, stejně tak není důvod zkoumat příčiny opožděného podání přihlášky, tj. zda věřitel přihlásil svou pohledávku po stanovené lhůtě z důvodu své nedbalosti či zda se o probíhajícím insolvenčním řízení a rozhodnutí o úpadku dlužníka skutečně včas nedozvěděl. Prominutí zmeškání lhůty, včetně lhůty k podání přihlášky, totiž v insolvenčním řízení dle ust. § 83 IZ není přípustné.

Odvolací soud dospěl k závěru, že usnesení soudu prvního stupně je věcně správné, proto bylo postupem dle ust. § 219 o.s.ř. potvrzeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e přípustné dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně (§ 238a odst. 1 písm. a/, § 239 odst. 3, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenční správkyni a věřitelce

se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná věřitelce běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

V Olomouci dne 17. ledna 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu