3 VSOL 744/2016-B-51
KSBR 27 INS 3244/2014 3 VSOL 744/2016-B-51

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, PSČ: 586 01 (korespondenční adresa: Žďár nad Sázavou, Vančurova 2099/2, PSČ: 591 01), identifikační číslo osoby: 13406442, o žádosti věřitele Václava anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 4, Antala Staška 2059/80B, PSČ: 140 00 (korespondenční adresa: České Budějovice, Průběžná 2482/24, PSČ: 370 05), zastoupeného Mgr. Ing. Ondřejem Malým, advokátem se sídlem v Brně, Palackého třída 3048/124, PSČ: 612 00, o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9.5.2016, č.j. KSBR 27 INS 3244/2014-B-11,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje .

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně nepřiznal věřiteli Václavu Procházkovi osvobození od soudních poplatků (výrok I.) a zamítl jeho žádost o ustanovení právního zástupce (výrok II.).

Na odůvodnění uvedl, že dne 7.4.2016 a 7.5.2016 byla insolvenčnímu soudu doručena žádost věřitele Václava anonymizovano (dále též jen žadatel ) o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce. Soud prošetřil osobní a majetkové poměry žadatele a zjistil, že jeho příjem sestává z invalidního důchodu 9.474 Kč isir.justi ce.cz měsíčně, příspěvku na péči 10.000 Kč měsíčně a příspěvku na mobilitu 400 Kč měsíčně. Žadatel je těžce zdravotně postižený, žije ve společné domácnosti s manželkou a dvěma nezaopatřenými dětmi, příjem jeho rodiny činí celkem 35.604 Kč měsíčně a po odpočtu nákladů na živobytí zbývá na jednotlivého člena jeho rodiny částka 2.665,50 Kč měsíčně. Žadatel soudu sdělil, že nedisponuje peněžními prostředky k úhradě jistoty pro popření pohledávky věřitele Hypoteční banka a.s. a z tohoto důvodu žádá o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů. Soud zjistil, že žadatel má ode dne 9.6.2015 zřízeno živnostenské oprávnění ve vyjmenovaných oborech činnosti, ve své žádosti však tuto skutečnost nezmínil a nesdělil, zda má z podnikání příjem. S ohledem na pravidelný měsíční příjem žadatele, byť ne všechny jeho složky podléhají srážkám při výkonu rozhodnutí či exekuci, a na to, že je živnostníkem a může si opatřit další příjem, soud neshledal důvod pro osvobození od soudních poplatků. Vzhledem k nepřiznání osvobození není dán předpoklad pro ustanovení zástupce pro řízení žadateli, který je v tomto řízení již zastoupen na základě plné moci. Pro úplnost soud doplnil, že jistota složená v popěrném incidenčním sporu není soudním poplatkem a od povinnosti ji složit nelze popírajícího věřitele osvobodit.

Proti usnesení soudu prvního stupně podal žadatel odvolání (následně opakovaně doplňované), v němž uvedl, že v roce 2015 po poradě s lékařem a příslušným orgánem České správy sociálního zabezpečení získal živnostenské oprávnění jak se záměrem rehabilitace drobnou ruční činností, tak možnosti vylepšit rodinný rozpočet. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu s výkonem podnikatelské činnosti nezačal a provozování živnosti přerušil. Opakoval své tvrzení, že k zajištění právní pomoci na své náklady nemá prostředky a poskytnutí právní pomoci od advokáta JUDr. Michala Svobody mu zajistil jeho známý Petr Molnár, který za něj uhradil částku 310 Kč účtovanou za poskytnuté právní služby, což dokládá. Do řízení vstoupil na místo své dcery, která popřela pohledávku jiného věřitele, a žadatel byl povinen přijmout stav řízení. Vyjádřil přesvědčení, že v dané i pro profesionální právníky složité situaci, s přihlédnutím k naprosté nepředvídatelnosti českého soudnictví, by mu bez právní pomoci hrozila nevratná újma. Nadále setrval na svém názoru, že splňuje podmínky pro přiznání osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro ochranu svých zájmů a také pro osvobození od povinnosti složit jistotu při popření pohledávky věřitele Hypoteční banka, a.s., přičemž pokud nebude jeho žádosti vyhověno, hrozí porušení jeho práva na spravedlivý proces a rovné postavení účastníků v soudním řízení, stejně jako zásah do práva vlastnit majetek. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení ve výroku I. změnil tak, že mu bude přiznáno osvobození od placení soudních poplatků, a ve výroku II. bylo toto usnesení zrušeno a věc vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V doplnění odvolání ze dne 1.6.2016 žadatel sdělil, že příjem jeho rodiny činí 36.304 Kč měsíčně, avšak pro účely posouzení schopnosti zaplatit soudní poplatek lze zohlednit toliko částku 16.594 Kč, sestávající z jeho invalidního důchodu 9.474 Kč měsíčně a odměny pěstouna 7.120 Kč pobírané jeho manželkou. K příspěvku na péči 10.000 Kč měsíčně, příspěvku na mobilitu 400 Kč měsíčně, přídavkům na děti ve výši 500 Kč a 610 Kč měsíčně, příspěvku pro vnuka Matěje Nejedlo na úhradu jeho potřeb 5.500 Kč měsíčně a jeho výživnému 2.000 Kč měsíčně pro účely přiznání osvobození od soudního poplatku přihlížet nelze, neboť se jedná účelově určené prostředky (tato tvrzení dokládal listinami). Výdaje své rodiny vyčíslil částkou 16.034 Kč, tedy těsně nad hranicí životního minima . V doplnění ze dne 2.6.2016 žadatel odkázal na usnesení ze dne 19.10.2015, č.j. KSBR 27 INS 3244/2014-A-51, kterým soud osvobodil jeho předchůdkyni Veroniku Procházkovou od poplatkové povinnosti, a tvrdil, že majetková a příjmová situace jeho rodiny je v současnosti horší, než byla v době vydání usnesení. V doplnění odvolání ze dne 22.6.2016 žadatel sdělil, že závěr, že jeho rodina splňuje podmínky pro přiznání osvobození od soudních poplatků vyplývá také z usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 21.6.2016, č.j. 23 C 161/2016-119, kterým soud přiznal žadatelce Janě Procházkové osvobození od soudních poplatků v plném rozsahu a které předkládá. V doplnění odvolání ze dne ze dne 14.8.2016 sdělil, že v exekučním řízení vedeném soudním exekutorem JUDr. Lukášem Jíchou, Exekutorský úřad Přerov, v němž má postavení oprávněného, mu bylo usnesením ze dne 12.8.2016 pod č.j. 203 EX 09197/12-234 přiznáno osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení a byl mu ustanoven zástupce z řad advokátů, což dle něj dokazuje, že i v tomto řízení jeho osobní a majetková situace odůvodňuje osvobození od soudních poplatků. K doplnění připojil předmětné usnesení.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Odvolací soud odkazuje na správná zjištění soudu prvního stupně o majetkových a osobních poměrech žadatele uvedená v odůvodnění přezkoumávaného usnesení, z nichž rovněž vychází. Skutkový stav věci je třeba doplnit tak, že z obsahu insolvenčního spisu, a to přihlášky pohledávky evidované v oddíle P insolvenčního spisu pod č. P5 vyplývá, že do insolvenčního řízení dlužníka přihlásila věřitelka Veronika Procházková vykonatelnou zajištěnou směnečnou pohledávku ve výši 10.000.000 Kč. Vykonatelnost pohledávky se opírá o směnečný platební rozkaz Krajského soudu v Brně ze dne 15.6.2009, č.j. 42 Sm 400/2008-44 a její zajištění majetkem dlužníka je odůvodněno smluvním zástavním právem vzniklým dne 27.2.2008 dle rozhodnutí o vkladu práva sp. zn V-10548/2008 a exekutorským zástavním právem na základě usnesení ze dne 5.6.2013, č.j. 8 EX 503/12-41. Předmětem zajištění jsou nemovitosti zapsané na LV č. 9451 pro k.ú. Stodůlky u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, a to rodinný dům čp. 835, který je součástí pozemku č. 1932/2, a pozemky parc. č. 1932/1 a č. 1932/2 (které dlužník popsal jako svůj majetek v seznamu majetku, zaslaného k výzvě soudu). Žádostí ze dne 10.4.2016 požádali věřitelka Veronika Procházková a žadatel soud o vydání rozhodnutí dle ust. § 18 odst. 1 IZ, ke své žádosti připojili smlouvu o postoupení pohledávky uzavřenou mezi Veronikou Procházkovou jako postupitelkou a žadatelem jako postupníkem, dne 10.4.2016, z jejíhož článku I. se podává, že postupitelka postupuje postupníkovi vykonatelnou pohledávku za Jiřím Hřebečkem ve výši 10.000.000 Kč včetně příslušenství a všech práv s ní spojených, která byla pravomocně přisouzena směnečným platebním rozkazem Krajského soudu v Brně ze dne 15.6.2009, č.j. 42 Sm 400/2008. Dne 12.5.2016 soud rozhodl o nástupnictví žadatele na místo věřitelky pohledávky č. P5 Veroniky Procházkové. Podáním doručeným soudu dne 2.3.2014 (viz dokument A-4 spisu) žadatel popřel co do výše pohledávku věřitele Hypoteční banka a.s., identifikační číslo osoby 13584324, se sídlem Radlická 5, Praha 5, přihlášenou přihláškou pohledávky č. P1 a dne 13.3.2014 požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce. Podáním doručeným soudu dne 26.5.2016 (viz dokument B-24 spisu) žadatel popřel pohledávku věřitele Hypoteční banka a.s. přihlášenou ve výši 8.755.944,99 Kč zcela z důvodu jejího promlčení. Dle záznamu účtárny soudu ze dne 18.5.2016 (viz dokument B-16 spisu) byla žadatelem složena jistota ve výši 10.000 Kč; na záznamu je poznámka MOLNÁR PETR . V oddíle C insolvenčního spisu je založen popěrný úkon žadatele doručený soudu dne 26.5.2016 pod sp. zn. 27 ICm 2667/2016 (KSBR 27 INS 3244/2014-C2-1). Dne 2.6.2016 žadatel doložil do spisu procesní plnou moc udělenou k zastupování Mgr. Ing. Ondřeji Malému, advokátu se sídlem Brno, Královo pole, Palackého třída 3048/124. Přezkumné jednání, na němž byla přezkoumána pohledávka P1, proběhlo dne 7.6.2016, přihláška pohledávky č. P5 nebyla přezkoumána a dne 21.6.2016 předložila insolvenční správkyně soudu její přezkumný list, z něhož vyplývá, že správkyně i dlužník pohledávku popírají co do pravosti.

Z vyrozumění vydaného Magistrátem města České Budějovice ze dne 11.5.2016 připojeného žadatelem k odvolání vyplývá, že má od 10.5.2016 do 10.5.2018 přerušeno provozování živnosti. Z usnesení ze dne 12.8.2016 vydaného soudním exekutorem JUDr. Lukášem Jíchou, Exekutorský úřad Přerov, pod č.j. 203 Ex 09197/12-234 vyplývá, že v řízení žadatele jako oprávněného proti povinné Janě Svobodové, vedeném pro vymožení pohledávky ve výši 1.500.000 Kč s příslušenstvím, se oprávněnému přiznává osvobození od soudních poplatků a zástupcem se mu ustanovuje advokát JUDr. Ing. Tomáš Bouzek.

Podle ustanovení § 30 o.s.ř., účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit (odst. 1).Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů (odst. 2).

Podle ust. § 138 o.s.ř. na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

V této věci má žadatel postavení věřitele, který přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka svou zajištěnou vykonatelnou pohledávku. V průběhu insolvenčního řízení žadatel (opakovaně) popřel pohledávku věřitele Hypoteční banka a.s. Jeho popěrný úkon se ode dne 17.6.2016 (pátek) považuje za žalobu o určení, že popřená pohledávka není po právu, přičemž nelze nepochybně dovozovat, že jeho požadavku nemůže být vyhověno a že se jedná o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování práva (srovnej například rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 21 Cdo 987/2013 dostupné na www.nsoud.cz). Odvolací soud se proto zabýval přezkumem správnosti závěru soudu prvního stupně, který důvody pro nepřiznání osvobození od poplatkové povinnosti shledal ve skutečnosti, že žadatel má dostatečný příjem a vzhledem ke svému živnostenskému oprávnění si může další příjem opatřit.

Jak vyložil Nejvyšší soud ve svém usnesení ze 17. 7. 2013, sp. zn. 29 Cdo 1301/2013 (dostupném na jeho webových stránkách), účelem institutu osvobození od soudních poplatků je zajistit účastníkovi přístup k soudu a s ním spjatou ochranu jeho právům i v podmínkách jeho tíživé materiální a sociální situace, když účastníku nesmí být jen pro jeho nepříznivou majetkovou situaci znemožněno uplatňovat nebo bránit své právo u soudu a naplnit své právo na právní pomoc v občanském soudním řízení od počátku řízení. Při rozhodování o osvobození od soudních poplatků soud přihlíží k celkovým majetkovým poměrům žadatele a k tomu, zda je s ohledem na své poměry schopen zaplatit soudní poplatky a také nést další výdaje spojené s řízením, včetně nákladů spojených s poskytnutím právní pomoci (se zastoupením). Jestliže mu to jeho poměry nedovolují, je soud povinen mu přiznat tomu odpovídající osvobození od soudních poplatků (v plném rozsahu, zčásti pro část řízení nebo jen pro některé úkony). Objektivní nedostatek finančních prostředků se nesmí stát překážkou přístupu k soudu.

V této věci žadateli dnem 17.6.2016, od kdy se na jeho popěrný úkon pohlíží jako na žalobu o (negativní) určení pohledávky věřitele Hypoteční banka a.s., vznikla poplatková povinnost ve výši 5.000 Kč (ust. § 2 odst. 1, písm. a/, § 4 odst. 1, písm. a/, zákona č.549/1991 Sb. o soudních poplatcích a pol. 13, písm. a/ Sazebníku soudních poplatků, který je jeho přílohou). V řízení o určení neexistence popřené pohledávky přitom nelze vyloučit vznik dalších výdajů, včetně nákladů z titulu poskytnutí právní pomoci. Žadatel je zdravotně postiženou osobou se ztíženou hybností, která mu nedovoluje se osobně účastnit soudního jednání. Je však schopen se soudem komunikovat elektronicky, o čemž svědčí jeho podání založená v insolvenčním rejstříku. Dle zjištěných příjmových poměrů žadatele, který je poživatelem invalidního důchodu 9.474 Kč a má vyživovací povinnost vůči manželce a nezaopatřenému dítěti, by ten nebyl schopen nést výdaje zahájeného incidenčního sporu. Odvolací soud přitom nemá důvod nevěřit jeho sdělení, že vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podnikatelskou činnost neprovozoval, a jak bylo doloženo, má její provozování od 10.5.2016 přerušeno. Příjmové poměry žadatele však nejsou jediným hlediskem pro posuzování důvodnosti žádosti o osvobození od soudních poplatků. Jak vyplývá z ustanovení § 138 o.s.ř., je třeba hodnotit celkové poměry účastníka, včetně jeho poměrů majetkových. V této věci je třeba vyjít rovněž ze skutečnosti, že žadatel nabyl dne 10.4.2016 majetek nemalé hodnoty, a to přisouzenou směnečnou pohledávku ve výši jistiny 10.000.000 Kč, která má být zajištěna majetkem dlužníka a je přihlášena do insolvenčního řízení. Tento jeho majetek nelze pominout, přestože pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka dosud nebyla přezkoumána a z jejího přezkumného listu doručeného soudu dne 21.6.2016 vyplývá, že ji insolvenční správkyně a dlužník na přezkumném jednání nařízeném na 4.10.2016 hodlají popřít, což nemá význam z hlediska její existence dle hmotného práva. Další majetek žadatele, a to vykonatelná pohledávka ve výši 1.500.000 Kč s příslušenstvím vůči Janě Svobodové, potom vyplývá z žadatelem předloženého usnesení ze dne 12.8.2016 vydaného soudním exekutorem JUDr. Lukášem Jíchou, Exekutorský úřad Přerov, pod č.j. 203 Ex 09197/12-234.

K žadatelem předkládaným rozhodnutím, kterými mu bylo přiznáno osvobození do soudních poplatků v jiném řízení či kterými toto bylo přiznáno příslušníkům jeho rodiny, odvolací soud uvádí, že splnění předpokladů pro přiznání osvobození od soudních poplatků je třeba hodnotit individuálně v každém soudním řízení ve vztahu ke konkrétnímu žadateli a závěry vyslovené v jiných řízeních téže osoby či v řízení jiné osoby, byť by se jednalo o osobu žadateli blízkou, nelze přejímat. Stejně tak nelze bez dalšího činit ve vztahu k žadateli mechanické závěry z příjmové situace dalších osob-členů rodiny, které na žadateli nejsou závislé svou výživou a mají vlastní příjem, byť z titulu sociálních dávek.

Odvolací soud při posuzování poměrů žadatele uzavírá, že ten je schopen aktivně v řízení vystupovat písemnou formou, osobní účasti u soudního jednání však schopen není. Potřeby žadatele jsou kryty příjmem z invalidního důchodu a sociálních dávek a má v majetku vykonatelné pohledávky ve výši nejméně 11.500.000 Kč, z nichž pohledávka ve výši 10.000.000 Kč byla přiznána soudním rozhodnutím. Jeho majetkové poměry tudíž z hledisek ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř. neodůvodňují přiznání osvobození od soudních poplatků. Vzhledem k tomu, že u žadatele nejsou splněny předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků, nelze mu na jeho žádost ustanovit zástupce.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; žadateli, dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru se však také doručuje zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 22. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu