3 VSOL 743/2015-A-14
KSOS 31 INS 2159/2015 3 VSOL 743/2015-A-14

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Přemka anonymizovano , anonymizovano , bytem Křišťanovice 16, PSČ 793 68, identifikační číslo osoby: 65680715, adresa pro doručování: P.O. Box 14, Vysoké Mýto, PSČ 566 01, zastoupeného JUDr. Lenkou Vincencovou, advokátkou se sídlem Javornického 138, Vysoké Mýto, PSČ: 566 01, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 4. 2015, č. j. KSOS 31 INS 2159/2015-A-6,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně odmítl odvolání dlužníka ze dne 20. 4. 2015 podané proti usnesení ze dne 27. 3. 2015, č.j. KSOS 31 INS 2159/2015-A-4, jímž dlužníku uložil, aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení 50.000 Kč na účet soudu. Usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení bylo dlužníkovi doručeno zvlášť dne 2. 4. 2015 postupem dle ust. § 50 odst. 1 o.s.ř. (písemnost byla vhozena do P.O. Boxu, který dlužník uvedl jako adresu pro doručování). Dlužník podal proti usnesení soudu o uložení zálohy odvolání, které bylo odevzdáno dne 21. 4. 2015 poště jako orgánu, který měl povinnost je doručit. Lhůta k podání odvolání dlužníku skončila již dne 17. 4. 2015, proto soud postupoval podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. a odvolání dlužníka odmítl pro opožděnost.

Proti usnesení soudu prvního stupně podal dlužník včasné odvolání, ve kterém namítal, že soud posoudil běh lhůty k podání odvolání proti usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení nesprávně. V odvolání tvrdil, že dne 3. 4. 2015 dopoledne kontroloval svůj P.O. Box na provozovně příslušné pošty a nebyla v něm žádná zásilka, ani oznámení o jejím uložení. Následně dne 6. 4. 2015, kdy nahlédl do svého P.O. Boxu, se v něm nacházela zásilka Krajského soudu v Ostravě. Dlužník se proto domnívá, že toto je rozhodný den pro běh lhůty k podání odvolání a je přesvědčen, že jeho odvolání bylo podáno včas. V odvolacím řízení žádal, aby odvolací soud změnil napadené usnesení tak, aby jeho odvolání proti usnesení o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení nebylo pro opožděnost odmítnuto.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání důvodné není.

Z obsahu předloženého spisu vyplývá, že řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužníka, který v něm jako svou adresu pro doručování označil P.O. Box 14, 566 01 Vysoké Mýto . Usnesením ze dne 27. 3. 2015, č. j. KSOS 31 INS 2159/2015-A-4 soud uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč na označený účet soudu. Usnesení bylo dlužníku doručováno prostřednictvím doručovatele Česká pošta s.p. poštovní zásilkou v obálce typu III. na adresu P.O. Box 14, 566 01 Vysoké Mýto . Podle údajů na doručence o doručení této zásilky byla zásilka vložena do označené poštovní odkládací schránky dne 2. 4. 2015 v 08:00 hod. doručovatelkou Alenou Votroubkovou, doručenka obsahuje podpis doručovatele a otisk razítka provozovny České pošty s.p. Vysoké Mýto s datem 2. 4. 2015. Proti usnesení soudu prvního stupně o uložení zálohy podal dlužník odvolání, datované dne 20. 4. 2015, ve kterém uvedl, že se odvolává proti usnesení doručeného dne 7. 4. 2015 o povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč jednorázově a žádal o povolení její úhrady ve splátkách. Podle údajů na obálce zásilky, v níž bylo odvolání zasláno soudu prvního stupně, bylo odvolání doručováno doporučenou zásilkou prostřednictvím České pošty s.p. a podáno k přepravě na provozovně Choceň 1 dne 21. 4. 2015 pod číslem RR470234618CZ.

Podle ustanovení § 201 o.s.ř., účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Podle ustanovení § 204 odst. 1 o.s.ř., odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Bylo-li vydáno opravné usnesení týkající se výroku rozhodnutí, běží tato lhůta znovu od právní moci opravného usnesení.

Podle ustanovení § 57 odst. 1, 2 a 3 o.s.ř., se do běhu lhůty nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti, určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin. Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Podle ustanovení § 50 odst. 1 o.s.ř., nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky; písemnost se považuje za doručenou vhozením do schránky, datum vhození vyznačí doručující orgán na doručence a na písemnosti.

Podle ustanovení § 50g odst. 5 o.s.ř., byla-li doručována písemnost podle § 50 a nebyla-li písemnost doručena adresátu, popřípadě příjemci, musí doručenka kromě náležitostí uvedených v odstavci 1 obsahovat a) prohlášení doručujícího orgánu o tom, v který den byla písemnost vhozena do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, b) hodinu a minutu doručení, byla-li vyznačena poznámka přesný čas doručení , c) jméno a příjmení doručovatele, jeho podpis a otisk úředního razítka doručujícího orgánu.

Podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne.

Odvolací soud na základě shora uvedených skutečností uzavírá, že usnesení o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení ze dne 27. 3. 2015, č. j. KSOS 31 INS 2159/2015-A-4 bylo dlužníku doručováno jako doporučená zásilka v obálce pro doručování jiných písemností (nikoli do vlastních rukou). Podle údajů na doručence byla zásilka vložena do jiné schránky užívané dlužníkem dne 2.4.2015 v 08:00 hod. a vzhledem k tomu, že doručenka obsahuje náležitosti dle ust. § 50g odst. 5 o.s.ř., je veřejnou listinou prokazující v ní uvedené skutečnosti. Dlužník v odvolání proti přezkoumávanému usnesení tvrdí, že dne 3.4.2015 se zásilka v jím užívané jiné schránce nenacházela a že zásilka byla v jeho P.O. Boxu dne 6.4.2015 , což odvolací soud hodnotí jako tvrzení o doručení zásilky uvedeného dne. V (odmítnutém) odvolání ze dne 20.4.2015 přitom tvrdí, že mu byla zásilka obsahující usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení doručena dne 7.4.2015. Svá tvrzení o doručení usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení dlužník nedokládá a neoznačuje k nim důkazy; navíc jsou tato tvrzení rozdílná. V této situaci odvolací soud uzavírá, že dlužníku se nepodařilo ani zpochybnit, natož vyvrátit údaje na doručence o doručení usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Proto je správný závěr soudu prvního stupně, že účinky doručení usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení nastaly ve smyslu ust. § 50 odst. 1 o.s.ř. ve čtvrtek dne 2.4.2015 a následujícího dne počal běh patnáctidenní lhůty k podání odvolání proti tomuto usnesení (§ 57 odst. 1 o.s.ř.), který skončil v pátek dne 17.4.2015 (§ 204 odst. 1, věta první o.s.ř.). Odvolání dlužníka proti usnesení bylo podáno k poštovní přepravě až v úterý dne 21.4.2015, tedy po uplynutí odvolací lhůty, a je proto opožděné.

Z výše uvedených důvodů soud prvního stupně postupoval správně, když odvolání dlužníka pro opožděnost odmítl, a odvolací soud napadené usnesení podle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 26. listopadu 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu