3 VSOL 740/2015-A-29
KSOS 31 INS 12893/2014 3 VSOL 740/2015-A-29

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlu anonymizovano Ing. Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem v Ostravě -Porubě, Klimkovická 55/28, PSČ 708 00, ident anonymizovano číslo osoby: 16629051, o insolvenčním návrhu dlu anonymizovano , o odvolání dlu anonymizovano proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8.6.2015, č.j. KSOS 31 INS 12893/2014-A-22,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zastavil insolvenční řízení ve věci dlu anonymizovano Ing. Pavla anonymizovano . V důvodech rozhodnutí uvedl, že dle ustanovení § 108 odst. 2 insolvenčního zákona uložil dlužníku usnesením ze dne 21.11.2014 povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč ve stanovené lhůtě. Dlužník byl současně poučen o tom, že nebude-li záloha zaplacena, řízení bude zastaveno, popřípadě bude přistoupeno k jejímu vymáhání. O podaném odvolání dlu anonymizovano proti tomuto usnesení bylo rozhodnuto Vrchním soudem v Olomouci dne 25.3.2015 tak, že usnesení soudu prvního stupně bylo potvrzeno; lhůta k zaplacení zálohy uplynula dne 1.4.2015. Dlužník dle sdělení účtárny Krajského soudu v Ostravě ze dne 15.5.2015 zálohu na náklady insolvenčního řízení nezaplatil. Z funkce zálohy na náklady insolvenčního řízení vyplývá, že je třeba ji zaplatit jednorázově a není možné vyhovět návrhu dlu anonymizovano na zaplacení zálohy ve splátkách ve výši 2.000 Kč. Soud proto postupoval podle ustanovení § 108 odst. 3 insolvenčního zákona a řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, ve kterém uvedl, že nesouhlasí se závěrem soudu prvního stupně, že lhůta k zaplacení zálohy uplynula dne 1.4.2015, protože usnesení Vrchního soudu v Olomouci mu bylo předáno osobně na Krajském soudu v Ostravě dne 12.5.2015. Poukázal na to, že předal Krajskému soudu v Ostravě návrh na řešení způsobu zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, a to formou splátkové anonymizovano , popřípadě zrušením anonymizovano u exekutorského úřadu. Navrhuje proto, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, ve kterém zohlední jeho reálné finanční možnosti, to znamená, že přijme návrh na úhradu zálohy na náklady insolvenčního řízení formou měsíčních splátek a prověří možnosti zrušení anonymizovano Exekutorského úřadu Ostrava na jeho účtech.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, anonymizovano se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení anonymizovano se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon anonymizovano .

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlu anonymizovano důvodné není.

V přezkoumávané věci bylo rozhodnuto soudem prvního stupně usnesením ze dne 21.11.2014, č.j. KSOS 31 INS 12893/2014-A-11, o uložení povinnosti dlužníku zaplatit ve lhůtě 7 dnů od právní moci usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč na účet uvedený ve výroku rozhodnutí. V tomto usnesení byl dlužník poučen o tom, že nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud řízení zastavit nebo přistoupit k jejímu vymáhání. O podaném odvolání dlu anonymizovano proti tomuto usnesení bylo rozhodnuto Vrchním soudem v Olomouci usnesením ze dne 25.3.2015, č.j. KSOS 31 INS 12893/2014, 3 VSOL 3/2015-A-16, tak, že usnesení soudu prvního stupně bylo potvrzeno. Rozhodnutí odvolacího soudu bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 25.3.2015. Protože proti rozhodnutí odvolacího soudu není přípustný řádný a ani mimořádný opravný prostředek, toto rozhodnutí, jakož i rozhodnutí soudu prvního stupně, nabyly právní moci dnem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku, tj. dnem 25.3.2015. Podle záznamu účtárny Krajského soudu v Ostravě záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč nebyla složena na účet Krajského soudu v Ostravě od 21.11.2014 do 14.5.2015.

Podle ustanovení § 108 odst. 1 IZ, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlu anonymizovano , jehož pohle anonymizovano spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

Podle ustanovení § 108 odst. 2 IZ, výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50 000 Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně.

Podle ustanovení § 108 odst. 3 IZ, nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Nelze přisvědčit odvolací námitce dlu anonymizovano , že soud prvního stupně nesprávně dovodil, že lhůta k zaplacení zálohy uplynula dne 1.4.2015. Rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým byla dlužníku uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, nabylo právní moci dne 25.3.2015, tj. dnem, kdy rozhodnutí odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku. Byla-li lhůta k zaplacení zálohy určena v usnesení soudu prvního stupně ze dne 21.11.2014 do 7 dnů od právní moci tohoto usnesení, tak skutečně tato lhůta uplynula dnem 1.4.2015, přičemž ze strany odvolatele záloha na náklady insolvenčního řízení zaplacena nebyla, což ostatně odvolatel v podaném odvolání ani nezpochybňuje.

Odvolací soud vychází z toho, že jestliže usnesení o uložení zálohy nabude právní moci, nelze následně přezkoumávat důvodnost tohoto rozhodnutí. Je-li pravomocně rozhodnuto o uložení zálohy, nutno vycházet z toho, že záloha ve stanovené výši je potřebná ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Z tohoto pohledu jsou nevýznamné odvolací námitky směřující proti samotnému uložení zálohy, respektive proti možnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení v měsíčních splátkách 2.000 Kč. Odvolací soud nicméně k této odvolací námitce uvádí, že zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve stanovených splátkách akceptovat nelze, neboť ze smyslu a účelu zálohy na náklady insolvenčního řízení vyplývá, že tuto zálohu je třeba zaplatit jednorázově tak, aby insolvenční správce měl finanční prostředky v plné výši k dispozici bezprostředně po rozhodnutí o úpadku. Pro posouzení věcné správnosti napadeného rozhodnutí je rozhodující především to, zda dlužník jako insolvenční navrhovatel zálohu na náklady insolvenčního řízení zaplatil či nikoliv; jak je uvedeno již výše, dlužník tuto zálohu nezaplatil, a to ani v průběhu odvolacího řízení. Dlužník v podaném odvolání ani netvrdí, že v mezidobí, to je v době po vydání rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit zálohu, se jeho majetková situace změnila natolik, že trvat na uhrazení zálohy by bylo nadbytečné (například pokud by dlužník tvrdil a prokázal, že disponuje dostatečnými finančními prostředky, z nichž by bylo možno bez obtíží hradit hotové výdaje i předpokládanou odměnu insolvenčního správce). Vydáním rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení pominuly účinky zahájeného insolvenčního řízení, a proto finanční prostředky, které měl dlužník blokovány u exekutorského úřadu, byly již vyplaceny oprávněnému, tak, jak vyplývá ze zprávy soudního exekutora Mgr. Pavla Endera. Z obsahu spisu rovněž nelze dovozovat, že i když důvody pro uložení zálohy nepominuly, jsou v této věci dány důvody, pro které je řešení úpadku dlu anonymizovano vesměs žádoucí (srovnej závěry vyjádřené v rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.9.2013, sen. zn. 29 NSČR 39/2013, které bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 103/2013).

Protože dlužník zálohu na náklady insolvenčního řízení nezaplatil, je napadené usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení zálohy věcně správné a odvolací soud je podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní o anonymizovano posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručen anonymizovano zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však též doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 28. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. anonymizovano Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu