3 VSOL 74/2014-A-10
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše spis zn.: KSOS 25 INS 32139/2013 Naše spis.zn.: 3 VSOL 74/2014-A-10 Krajský soud v Ostravě Vyřizuje: Miroslava Kupková Havlíčkovo nábř. 34 telefon: 585532319 728 81 Ostrava e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz datum: 30. ledna 2014

Vrácení věci bez věcného vyřízení

Vracíme spis sp.zn. KSOS 25 INS 32139/2013 bez věcného vyřízení.

Podle předkládací zprávy (č.l. A-7) byla věc předložena Vrchnímu soudu v Olomouci k rozhodnutí o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4.12.2013, č.j. KSOS 25 INS 32139/2013-A-4, jímž soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužníka.

Z obsahu spisu vyplývá, že dlužníkovi bylo citované usnesení Krajského soudu v Ostravě doručeno dne 11.12.2013. Lhůta pro podání odvolání začala běžet dne 12.12.2013, její poslední den připadl na den 26.12.2013 (druhý svátek vánoční), takže posledním dnem lhůty pro podání odvolání je pátek 27.12.2013. Podle údajů, uvedených na obálce, v níž bylo odvolání dlužníka zasláno soudu prvního stupně, byla zásilka předána poště k přepravě teprve dne 30.12.2013, tedy opožděně (jak se ostatně uvádí i v předkládací zprávě).

Z ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, však vyplývá, že opožděně podané odvolání odmítne usnesením předseda senátu soudu prvního stupně.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu