3 VSOL 737/2014-B-89
KSBR 24 INS 32420/2013 3 VSOL 737/2014-B-89

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudců JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Jaroslava Hikla v insolvenční věci dlužníka THEMOS, s.r.o., se sídlem v Praze 2, Vinohradská 10, PSČ 120 00, identifikační číslo: 40766683, za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, o popření pohledávky přihlášeným věřitelem, o odvolání věřitele EQUINA INVESTMENT CZ, s.r.o., se sídlem v Praze 2, Náměstí Míru 820/9, PSČ 120 00, identifikační číslo: 27589731, zastoupeného Mgr. Jakubem Kántorem, advokátem se sídlem v Praze, Revoluční 3, PSČ 110 00, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6.3.2014, č.j. KSBR 24 INS 32420/2013-B-44,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e potvrzuje.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud odmítl popěrný úkon přihlášeného věřitele EQUINA INVESTMENT CZ, s.r.o., kterým popřel přihlášenému věřiteli Národní divadlo, se sídlem v Praze, Ostrovní 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 00023337, jeho hromadné pohledávky č. 1 ve výši 8.328.623,47 Kč a č. 2 ve výši 34.802.590,21 Kč, doručený insolvenčnímu soudu dne 26.2.2014.

V důvodech rozhodnutí uvedl, že dne 24.2.2014 se u insolvenčního soudu konalo přezkumné jednání, na kterém byly přezkoumány mimo jiné přihlášené pohledávky věřitele Národní divadlo. Dne 26.2.2014 bylo insolvenčnímu soudu doručeno podání věřitele Mgr. Lukáše Eichingera (nyní EQUINA INVESTMENT CZ, s.r.o.), kterým popřel pohledávky věřitele Národní divadlo co do pravosti, event. co do výše tak, že skutečná výše každé pohledávky činí 1 Kč. Soud dospěl k závěru, že popěrný úkon věřitele EQUINA INVESTMENT CZ, s.r.o. byl doručen opožděně, neboť přezkumné jednání o popřené pohledávce se konalo dne 24.2.2014 a popěrný úkon došel insolvenčnímu soudu (to je soudu, před nímž probíhá insolvenční řízení -§ 2, písm. b/ IZ) až dne 26.2.2014. Insolvenční soud proto k popření pohledávky věřitele Národní divadlo věřitelem EQUINA INVESTMENT CZ, s.r.o. nepřihlíží a v souladu s citovaným ustanovením § 200 odst. 3 insolvenčního zákona podání věřitele EQUINA INVESTMENT CZ, s.r.o. ze dne 17.2.2014, které bylo insolvenčnímu soudu doručeno dne 26.2.2014, odmítl.

Proti tomuto usnesení podal věřitel EQUINA INVESTMENT CZ, s.r.o. včasné odvolání, ve kterém uvedl, že jeho právní předchůdce zaslal dne 17.2.2014 popření pohledávek popřeného věřitele nedopatřením Městskému soudu v Praze a toto podání bylo následně dne 26.2.2014 postoupeno Městským soudem v Praze na Krajský soud v Brně. Popírající věřitel poté, co zjistil, že první popěrný úkon byl doručen místně nepříslušnému soudu, doručil totožné podání-popření pohledávek popřeného věřitele Krajskému soudu v Brně, a to dne 18.2.2014, tedy při zachování lhůty ve smyslu ustanovení § 200 odst. 3 insolvenčního zákona. O tomto popěrném úkonu by mělo být následně vedeno incidenční řízení. Krajský soud v Brně posoudil podání, která mu byla doručena dne 18.2.2014 a dne 26.2.2014, jako dva samostatné a procesně nezávislé popěrné úkony. Dle jeho názoru by však mohli někteří další účastníci insolvenčního řízení dovozovat, že Krajský soud v Brně odmítl popěrný úkon jako celek, a nejsou tak zachovány popěrné účinky úkonu doručeného Krajskému soudu v Brně dne 18.2.2014. V případě, že by odvolací soud dospěl k závěru, že nejde o dva samostatné procesní úkony, nýbrž že je nutné podání považovat vzhledem k totožnosti jejich obsahu pouze za jeden úkon podaný dvakrát, je třeba napadené usnesení zrušit.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání věřitele není důvodné.

V přezkoumávané věci věřitel Mgr. Lukáš Eichinger (nyní EQUINA INVESTMENT CZ, s.r.o.) doručil dne 18.2.2014 insolvenčnímu soudu na předepsaných formulářích popření pohledávek přihlášených věřitelů, a to věřitele CREATON s.r.o., věřitele Národní divadlo, věřitele Michaela Petrůva a věřitele CLARTÉ République Tchéque, s.r.o. Všechna popření jsou datována 17.2.2014, přičemž u všech popření učinil popírající věřitel poznámku, že nedopatřením dne 17.2.2014 doručeno do podatelny Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská . Do doby skončení přezkumného jednání, které se konalo dne 24.2.2014, insolvenční soud rozhodl usnesením ze dne 21.2.2014, č.j. KSBR 24 INS 32420/2013-B-33 o odmítnutí popěrného úkonu přihlášeného věřitele EQUINA INVESTMENT CZ, s.r.o., kterým popřel přihlášenému věřiteli Národní divadlo jeho pohledávky. Popěrný úkon byl odmítnut z důvodu toho, že se jednalo o vadný popěrný úkon, který neobsahoval náležitosti stanovené v ustanovení § 200 odst. 1 IZ. Toto usnesení bylo potvrzeno rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28.8.2014, č.j. KSBR 24 INS 32420/2013, 3 VSOL 735/2014-B-85. Po termínu konání přezkumného jednání dne 26.2.2014 bylo Krajskému soudu v Brně postoupeno Městským soudem v Praze popření přihlášených pohledávek věřitele Lukáše Eichingera (nyní EQUINA INVESTMENT CZ, s.r.o.), který popřel pohledávky věřitelů CREATON s.r.o., Národní divadlo, Michaela Petrůva a věřitele CLARTÉ République Tchéque, a.s. Všechna popření jsou datována dnem 17.2.2014; jedná se o obsahově naprosto totožná podání, která byla doručena insolvenčnímu soudu dne 18.2.2014 a která jsou ve spise založena na č.l. B-23.

Podle ustanovení § 200 IZ, věřitel je oprávněn písemně popřít pohledávku jiného věřitele. Popření pohledávky musí mít stejné náležitosti jako žaloba podle občanského soudního řádu a musí z něj být patrno, zda se popírá pravost, výše nebo pořadí pohledávky. Popření pohledávky lze učinit pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis. Podobu formuláře zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup; tato služba nesmí být zpoplatněna (odstavec 1). K popření pohledávky přihlášeným věřitelem se přihlíží, jen obsahuje-li podání všechny náležitosti a je-li doručeno insolvenčnímu soudu nejpozději tři pracovní dny přede dnem konání přezkumného jednání o popřené pohledávce; § 43 občanského soudního řádu se nepoužije. Po uplynutí této lhůty již nelze měnit uplatněný důvod popření. K popření pohledávky učiněnému ve formě, která v době konání přezkumného jednání o popřené pohledávce vyžaduje jeho písemné doplnění, předložení jeho originálu, případně předložení písemného podání shodného znění, se nepřihlíží (odstavec 2). Dospěje-li insolvenční soud k závěru, že k popření pohledávky přihlášeným věřitelem se nepřihlíží, odmítne je rozhodnutím, které může vydat jen do skončení přezkumného jednání o popřené pohledávce (odstavec 3).

Za právně účinné popření přihlášené pohledávky učiněné přihlášeným věřitelem se považuje takové popření, které je včasné a které obsahuje všechny náležitosti. Nebylo-li popření pohledávky řádné nebo včasné, nastává zákonný následek, že se k němu nepřihlíží, a insolvenční soud by měl rozhodnout o odmítnutí popření. Popření pohledávky věřitele Národní divadlo postoupené Městským soudem v Praze Krajskému soudu v Brně dne 26.2.2014, je obsahově naprosto totožné s popřením, které bylo doručeno insolvenčnímu soudu 18.2.2014. Podle přesvědčení odvolacího soudu obě dvě popření pohledávek vzhledem k totožnosti jejich obsahu nutno považovat za jeden úkon podaný dvakrát. Popření pohledávky doručené insolvenčnímu soudu dne 18.2.2014 však obsahuje vady, a proto bylo insolvenčním soudem odmítnuto. Protože k tomuto prvnímu popření pohledávky doručenému insolvenčnímu soudu dne 18.2.2014 se nepřihlíží, postupoval soud prvního stupně správně, jestliže rozhodl i o druhém popěrném úkonu tak, že tento odmítl, neboť byl insolvenčnímu soudu doručen až dne 26.2.2014, to je až po termínu konání přezkumného jednání a v souladu s ustanovením § 200 odst. 2 IZ opožděně. Podle názoru odvolacího soudu, pokud by nebylo rozhodnuto i o druhém popěrném úkonu, pak by ve smyslu ustanovení § 200 odst. 5 IZ toto podání, byť opožděné, bylo považováno za žalobu.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil podle ustanovení § 219 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; věřiteli, který popřel pohledávku, věřiteli popřené pohledávky, dlužníku a insolvenčnímu správci se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

Olomouc 8. září 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu