3 VSOL 737/2013-P50-7
KSBR 26 INS 869/2010 3 VSOL 737/2013-P50-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužníka: MINTOM s.r.o., se sídlem Náměstí Svobody 84/15, 602 00 Brno, IČO: 25568850, o přihlášce pohledávky věřitele č. 51 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Praha 4-Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO: 649 48 242, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. března 2013, č.j. KSBR 26 INS 869/2010-P 50-2

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že přihláška č. 50 věřitele č. 51 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., kterou přihlásil pohledávku ve výši 1.341.765 Kč, s e n e o d m í t á.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením insolvenční soud odmítl přihlášku pohledávky věřitele UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (výrok I.) a uvědomil jej, že jeho účast v insolvenčním řízení se právní mocí tohoto usnesení končí (výrok II.).

Na odůvodnění uvedl, že usnesením insolvenčního soudu č.j. KSBR 26 INS 869/2010-A-28 ze dne 6.8.2010 byl zjištěn úpadek dlužníka a věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, byli vyzváni, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku, a současně byli poučeni, že k později podaným přihláškám pohledávek soud nebude přihlížet a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení nebudou uspokojovat. Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 6.8.2010 a posledním dnem lhůty stanovené pro přihlášení pohledávek věřitelů byl den 6.9.2010. Věřitel č. 51 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (dále jen věřitel ) podal přihlášku své pohledávky k poštovní přepravě až dne 15.3.2012, tedy po stanovené lhůtě pro podání přihlášek pohledávek, proto ji insolvenční soud pro opožděnost podle ust. § 185 IZ odmítl.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání. Namítal, že soud se nezabýval důvody opožděného přihlášení jeho pohledávky a proto věc nesprávně právně posoudil. Tvrdil, že svou pohledávku přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka z titulu zajištění úvěrové pohledávky za úvěrovým dlužníkem Ing. Zdeňkem Hadašem, kterému byl dle označené smlouvy o hypotéčním úvěru poskytnut úvěr ve výši 1.341.765 Kč na koupi bytové jednotky č. 11 v rozestavěném bytovém domě, stojícím na pozemku parc. č. 3953/587 v k.ú. Řečkovice, obec Brno, jak zapsáno na LV č. 6920 a LV č. 6919. Mezi věřitelem, úvěrovým dlužníkem Ing. Zdeňkem Hadašem a společností RESIDENCE BRNO spol. s r.o., IČ 26313162 jako zástavním dlužníkem byla dne 16.9.2010 uzavřena smlouva o zřízení zástavního práva č. ZS 2111364/01 k zajištění úvěrové pohledávky úvěrového věřitele, jejímž předmětem byla předmětná bytová jednotka. Zástavní právo bylo vloženo s účinky ke dni 21.9.2010 rozhodnutím Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město sp.zn. V-17779/2010-702. Insolvenční správkyně dlužníka MINTOM s.r.o. dne 15.2.2011 doplnila soupis majetkové podstaty mimo jiné i o položku 4.1.3.-rozestavěná budova na parc. č. 3953/587, zapsaná na LV č. 6919 pro k.ú. Řečkovice, a dále o položku 4.2.72-bytová jednotka č. 11 v rozestavěné budově na pozemku, s podílem na společných částech budovy, zapsaná na LV č. 6920 pro k.ú. Řečkovice. Důvodem soupisu je tvrzená neplatnost smlouvy o dílo uzavřené mezi dlužníkem a společností RESIDENCE BRNO spol. s r.o. o provedení stavby Obytný soubor-Duhová pole, Brno,-Řečkovice, II. etapa, část 2, ulice Nachová . O doplnění soupisu majetkové podstaty nebyl věřitel informován. Podle jeho přesvědčení, pokud mu vznikla pohledávka až po uplynutí lhůty k podání přihlášek pohledávek, insolvenční správkyně věřitele o soupisu předmětu zástavy neinformovala a insolvenční soud mu po vzniku jeho pohledávky nestanovil lhůtu k jejímu přihlášení, nezačala mu dosud běžet lhůta k jejímu přihlášení a ta nemohla uběhnout. Odmítnutí jeho přihlášky by odporovalo principu stejných možností věřitelů, kteří mají stejné nebo obdobné postavení, a vedlo by k jeho nespravedlivému poškození. Proto se v odvolacím řízení domáhá změny napadeného usnesení tak, že jeho přihláška pohledávky nebude odmítnuta.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud, který dovodil včasnost, přípustnost a projednatelnost podaného odvolání, přezkoumal napadené usnesení a řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž by musel ve věci nařizovat jednání (94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání věřitele nelze upřít důvodnosti.

Z insolvenčního spisu vyplývá správnost údajů o prohlášení dlužníkova úpadku a počátku běhu a ukončení lhůty, určené insolvenčním soudem k podávání přihlášek pohledávek tak, jak jsou uvedeny v odůvodnění napadeného usnesení, na které odvolací soud z důvodu stručnosti odkazuje. Věřitel ani nezpochybňuje, že jeho přihláška pohledávky byla podána po uplynutí této v rozhodnutí o úpadku dlužníka stanovené lhůty k jejich podávání.

Z obsahu přihlášky pohledávky věřitele vyplývá, že dne 15.3.2012 do insolvenčního řízení přihlásil pohledávku ve výši 1.341.765 Kč, kterou uplatnil jako pohledávku, která může být uspokojena pouze z majetku poskytnutého k zajištění, a jako pohledávku podmíněnou, vázanou na podmínku prodeje předmětu zástavy v insolvenčním řízení. Jako důvod vzniku pohledávky uvedl zajištění dle smlouvy o zřízení zástavního práva, uzavřené dne 16.9.2010 mezi věřitelem a společností RESIDENCE BRNO spol. s r.o., IČ 26313162 jako zástavním dlužníkem k zajištění úvěru ve výši 1.440.000 Kč, poskytnutého Ing. Zdeňku anonymizovano , anonymizovano , dle smlouvy o hypotéčním úvěru č. 2111364 ze dne 3.9.2010. Tyto skutečnosti věřitel doložil označenými smlouvami, připojenými k přihlášce pohledávky. Z listu vlastnictví č. LV č. 6919 pro k.ú. Řečkovice, obec Brno, který věřitel připojil k přihlášce pohledávky, vyplývá, že jako vlastník rozestavěné budovy na pozemku parcela č. 3953/587 a vlastník tohoto pozemku v k.ú. Řečkovice, obec Brno, je zapsána společnost RESIDENCE BRNO spol. s r.o. Z listu vlastnictví č. LV č. 6920 pro k.ú. Řečkovice, obec Brno, který věřitel rovněž připojil k přihlášce pohledávky, vyplývá, že jako vlastník rozestavěné bytové jednotky č. 11 na parcele č. 3953/587 a příslušného podílu na společných částech domu a pozemku, je zapsána společnost RESIDENCE BRNO spol. s r.o. V části C listu vlastnictví je zapsáno smluvní zástavní právo pro věřitele k bytové jednotce č. 11 a podílu na pozemku k zajištění hypotéčního úvěru ve výši 1.440.000 Kč s účinky vkladu ke dni 21.9.2010.

Dále z insolvenčního spisu dlužníka MINTOM s.r.o., a to doplnění soupisu majetku dlužníka ze dne 15.2.2011 (č.l. B-39 spisu), vyplývá, že dne 15.2.2011 byl soupis majetkové podstaty dlužníka doplněn mimo jiné o položku pod bodem 4.1.3., kterou je rozestavěná budova na parcele č. 3593, zapsaná na LV č. 6919 pro k. ú. Řečkovice, obec Brno. Dále je v tomto doplnění soupisu pod bodem č. 4.2.72 zapsána bytová jednotka č. 11 v rozestavěném budově na parcele č. 3953/587 s podílem ve výši 4878/150731 na společných částech budovy. Tyto rozestavěné nemovitosti byly do soupisu pojaty z důvodu vlastnického práva dlužníka dne 15.2.011, jako vlastník je však v katastru nemovitostí zapsána společnost RESIDENCE BRNO spol. s r.o., o níž insolvenční správkyně dlužníka MINTOM s.r.o. předpokládá, že bude zpochybňovat oprávněnost soupisu. Dle sdělení insolvenční správkyně insolvenčnímu soudu ze dne 1.3.2011 (č.l. B-46 spisu), správkyně dne 15.2.2011 vyrozuměla společnost RESIDENCE BRNO spol. s r.o. o doplnění soupisu a možnosti podání vylučovací žaloby.

Podle ustanovení § 136 odst. 2, písm. d) IZ insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě a poučí je o následcích jejího zmeškání. Dle odstavce 3. lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců.

Podle ustanovení § 166 IZ zajištění věřitelé uplatňují své pohledávky přihláškou pohledávky, v níž se musí dovolat svého zajištění, uvést okolnosti, které je osvědčují, a připojit listiny, které se toho týkají. To platí i tehdy, jde-li o zajištěné věřitele, kteří mohou pohledávku vůči dlužníku uspokojit pouze z majetku poskytnutého k zajištění.

Podle ustanovení § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží, a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Z ustanovení § 185 IZ vyplývá, že jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné, a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Jak vyplývá ze shora citovaných zákonných ustanovení, pohledávky se zásadně uplatňují podáním přihlášky do insolvenčního řízení ve lhůtě stanovené pro jejich přihlášení (§ 173 IZ), to platí i pro zajištěné věřitele, kteří mohou svou pohledávku uspokojit pouze z majetku poskytnutého k zajištění (§ 166 IZ). Výjimky představují pohledávky, které insolvenční zákon definuje v § 168, § 169 a § 165 odst. 2 (např. pohledávky dle 172 IZ). Z přihlášky pohledávky vyplývá, že věřitel uplatnil vůči dlužníkovi pohledávku, kterou lze uspokojit pouze z majetku poskytnutého k zajištění, který byl do soupisu majetkové podstaty zahrnut až dne 15.2.2011, tedy více než pět měsíců po uplynutí lhůty pro přihlašování pohledávek. Podle odvolacího soudu po věřiteli nelze spravedlivě požadovat, aby pohledávku vůči dlužníku MINTOM s.r.o. uplatňoval jako vázanou na podmínku pro případ, že by insolvenční správce dlužníka (či jeho věřitelský výbor) shledal neplatnou smlouvu o dílo, která byla podkladem pro výstavbu předmětu zajištění, jejíž smluvní stranou věřitel ani nebyl (§ 173 odst. 3 IZ).

Pokud věřitel mohl svou pohledávku dle § 166 IZ přihlásit až po té, co byl předmět zajištění zahrnut do majetkové podstaty dlužníka MINTOM s.r.o. a kdy již uplynula lhůta k podávání přihlášek pohledávek, určená soudem v usnesení o zjištění úpadku dlužníka (§ 136 odst. 2, písm. d/ IZ), a nejedná se o pohledávku za podstatou či pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za podstatou, ani o pohledávku, kterou není třeba přihlašovat, znamenalo by odmítnutí přihlášky této pohledávky pro opožděnost její vyloučení z uspokojení v insolvenčním řízení. Odmítnutí přihlášky pohledávky pro opožděnost by podle přesvědčení odvolacího soudu za dané skutkové situace, byť přihláška byla podána více než rok po té, co byl předmět zajištění pojat do soupisu majetkové podstaty, avšak insolvenční správkyně dlužníka MINTOM s.r.o. nevyrozuměla věřitele o této skutečnosti, ačkoli jeho právo zástavního věřitele ke dni soupisu předmětu zajištění z katastru nemovitostí vyplývalo, vedlo k nespravedlivému poškození věřitele a odporovalo by principu stejných možností věřitelů, kteří mají stejné nebo obdobné postavení (§ 5, písm. a/, b/ IZ).

Pokud věřitel mohl reálně uplatnit svou pohledávku dle § 166 IZ vůči dlužníku až po uplynutí lhůty k podání přihlášek pohledávek, insolvenční správce věřitele o soupisu předmětu zajištění neinformoval a insolvenční soud věřiteli nestanovil lhůtu k podání přihlášky na uspokojení pouze z majetku poskytnutého k zajištění, přihlašovací lhůta tomuto věřiteli dosud nezačala běžet a tedy ani nemohla marně uplynout. Proto je jeho přihláška pohledávky včasná.

Závěrem odvolací soud odkazuje na shodný názor, který v obdobné skutkové situaci zaujal Vrchní soud v Olomouci v řízení vedeném pod sp. zn. KSBR 26 INS 869/2010, 2 VSOL 537/2011-P48, případně na obdobné rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. KSPH 41 INS 2804/2010, 1 VSPH 663/2011-P226. Podle přesvědčení odvolacího soudu lze mutatis mutandis na daný případ vztáhnout i závěr Nejvyššího soudu ČR v jeho rozhodnutí ze dne 28.3.2012 sen. zn. 29 NSČR 32/2011, které bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 112/2012, v jehož odůvodnění nejvyšší soud formuloval názor, že věcné právo, zatěžující majetek nabytý do majetkové podstaty dlužníka v průběhu insolvenčního řízení jde do majetkové podstaty coby právní závada, váznoucí na věci, která (právě s ohledem na věcnou povahu zajištění) musí být vypořádána v souladu s povahou pohledávky, kterou zajišťuje .

Odvolací soud, který opožděnost přihlášky pohledávky věřitele posoudil jinak než insolvenční soud, proto změnil napadené usnesení soudu prvního stupně tak, že přihláška pohledávky se neodmítá (§ 220 odst. 1 o.s.ř.)

Přihláška pohledávky věřitele, spočívající v právu na uspokojení z majetku poskytnutého k zajištění (§ 166 IZ), bude nejprve posouzena z hledisek dle § 173 a násl. IZ a po té (s výjimkou postupu dle § 185 IZ) přezkoumána na přezkumném jednání (§ 190 a násl. IZ). V případě jejího zjištění, pokud nedojde k vyloučení předmětu zajištění ze soupisu majetkové podstaty, uspokojena jako jiné zajištěné pohledávky (§ 16, § 204, § 293, § 298, § 299 IZ).

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, insolvenčnímu správci, věřiteli a věřitelskému orgánu se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

V Olomouci dne 11. září 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu