3 VSOL 736/2014-B-87
KSBR 24 INS 32420/2013 3 VSOL 736/2014-B-87

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudců JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Jaroslava Hikla v insolvenční věci dlužníka THEMOS, s.r.o., se sídlem v Praze 2, Vinohradská 10, PSČ 120 00, identifikační číslo 40766683, za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, o popření pohledávky přihlášeným věřitelem, o odvolání věřitele EQUINA INVESTMENT CZ, s.r.o., se sídlem v Praze 2, Náměstí Míru 820/9, PSČ 120 00, identifikační číslo 27589731, zastoupeného Mgr. Jakubem Kántorem, advokátem se sídlem v Praze, Revoluční 3, PSČ 110 00, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3.3.2014, č. j. KSBR 24 INS 32420/2013-B-41,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se z r u š u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl popěrný úkon přihlášeného věřitele EQUINA INVESTMENT CZ, s.r.o., kterým popřel přihlášenému věřitele CREATON s.r.o., se sídlem v Praze 5-Stodůlky, Nová Kolonie 1451/1, PSČ 155 00, identifikační číslo 26167450, jeho pohledávky č. 1 ve výši 9.362.093,79 Kč a ve výši 48.864.068,49 Kč, doručený insolvenčnímu soudu dne 26. února 2014. V důvodech rozhodnutí uvedl, že dne 24.2.2014 se konalo u insolvenčního soudu přezkumné jednání, na kterém byly přezkoumány mimo jiné přihlášené pohledávky věřitele CREATON s.r.o. Dne 26.2.2014 bylo insolvenčnímu soudu doručeno podání věřitele Mgr. Lukáše Eichingera (nyní EQUINA INVESTMENT CZ, s.r.o.), kterým popřel pohledávky věřitele CREATON s.r.o. co do pravosti, eventuelně co do výše tak, že skutečná výše každé pohledávky činí

1 Kč. Soud dospěl k závěru, že popěrný úkon věřitele EQUINA INVESTMENT CZ, s.r.o. byl doručen opožděně, neboť přezkumné jednání o popřené pohledávce se konalo dne 24.2.2014 a popěrný úkon došel insolvenčnímu soudu (to je soudu, před nímž probíhá insolvenční řízení, § 2 písm. b/ insolvenčního zákona) až dne 26. února 2014. Insolvenční soud proto k popření pohledávky věřitele CREATON s.r.o. věřitelem EQUINA INVESTMENT CZ, s.r.o. nepřihlíží a v souladu s ustanovením § 200 odst. 3 insolvenčního zákona podání věřitele EQUINA INVESTMENT CZ, s.r.o. ze dne 17. února 2014, které bylo insolvenčnímu soudu doručeno dne 26. února 2014, odmítl.

Proti tomuto usnesení podal věřitel EQUINA INVESTMENT CZ, s.r.o. včasné odvolání, kterém se domáhá zrušení napadeného usnesení a vrácení věci k dalšímu řízení. Uvedl, že jeho právní předchůdce popření pohledávek zaslal dne 17.2.2014 nedopatřením Městskému soudu v Praze, který tato popření postoupil Krajskému soudu v Brně dne 26.2.2014. Poté, co zjistil, že první popěrný úkon byl doručen místně nepříslušnému soudu, doručil totožné podání-popření pohledávek popřeného věřitele Krajskému soudu v Brně, a to dne 18.2.2014, tedy při zachování lhůty ve smyslu ustanovení § 200 odst. 3 insolvenčního zákona s tím, že o tomto popěrném úkonu by mělo být následně vedeno incidenční řízení. Uvádí, že Krajský soud v Brně posoudil podání, která mu byla doručena dne 18.2.2014 a dne 26.2.2014, jako dva samostatné a procesně nezávislé popěrné úkony. Dle jeho názoru by mohli někteří další účastníci insolvenčního řízení dovozovat, že Krajský soud v Brně odmítl popěrný úkon jako celek a nejsou tak zachovány popěrné účinky úkonu doručeného Krajskému soudu v Brně dne 18.2.2014. V případě, že by odvolací soud dospěl k závěru, že nejde o dva samostatné procesní úkony, nýbrž že je nutné podání považovat vzhledem k totožnosti jejich obsahu pouze za jeden úkon podaný dvakrát, bylo by nutné zrušit napadené usnesení.

Podle ustanovení § 7 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí je třeba zrušit.

V přezkoumávané věci právní předchůdce odvolatele Mgr. Lukáš Eichinger doručil dne 18.2.2014 insolvenčnímu soudu na předepsaných formulářích popření pohledávek přihlášených věřitelů, a to věřitele CREATON s.r.o., věřitele Národní divadlo, věřitele Michaela Petrůva a věřitele CLARTÉ République Tchéque, a.s. V případě věřitele CREATON s.r.o. z obsahu popěrného úkonu vyplývá, že věřitel popřel pohledávku označenou jako pohledávku č. 1 ve výši jistiny 8.785.161,41 Kč s příslušenstvím ve výši 576.932,38 Kč z titulu smlouvy o poskytnutí úvěru, a to co do pravosti a její výše a dále popřel pohledávku označenou jako pohledávku č. 2 ve výši jistiny 46.500.000 Kč z titulu směnky taktéž co do pravosti a její výše. Všechna popření pohledávek jsou datována 17.2.2014, přičemž u všech popření pohledávek učinil popírající věřitel poznámku že nedopatřením dne 17.2.2014 doručeno do podatelny Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská . Do doby konání přezkumného jednání ze dne 24.2.2014 insolvenční soud rozhodl o odmítnutí popěrného úkonu přihlášeného věřitele EQUINA INVESTMENT CZ, s.r.o., který popřel pohledávky věřitele Národní divadlo, a to pro vady. Po termínu konání přezkumného jednání dne 26.2.2014 bylo Krajskému soudu v Brně postoupeno Městským soudem v Praze popření přihlášených pohledávek věřitele Mgr. Lukáše Eichingera (nyní EQUINA INVESTMENT CZ, s.r.o.), kterým popřel pohledávky věřitelů CREATON s.r.o., Národní divadlo, Michaela Petrůva a věřitele CLARTÉ République Tchéque, a.s. Všechna popření jsou datována dnem 17.2.2014; jedná se o obsahově naprosto totožná podání, která byla doručena insolvenčnímu soudu dne 18.2.2014 a která jsou ve spise založena na č.l. B-23.

Podle ustanovení § 200 IZ věřitel je oprávněn písemně popřít pohledávku jiného věřitele. Popření pohledávky musí mít stejné náležitosti jako žaloba podle občanského soudního řádu a musí z něj být patrno, zda se popírá pravost, výše nebo pořadí pohledávky. Popření pohledávky lze učinit pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis. Podobu formuláře zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup; tato služba nesmí být zpoplatněna (odstavec 1). K popření pohledávky přihlášeným věřitelem se přihlíží, jen obsahuje-li podání všechny náležitosti a je-li doručeno insolvenčnímu soudu nejpozději tři pracovní dny přede dnem konání přezkumného jednání o popřené pohledávce; § 43 občanského soudního řádu se nepoužije. Po uplynutí této lhůty již nelze měnit uplatněný důvod popření. K popření pohledávky učiněnému ve formě, která v době konání přezkumného jednání o popřené pohledávce vyžaduje jeho písemné doplnění, předložení jeho originálu, případně předložení písemného podání shodného znění, se nepřihlíží (odstavec 2). Dospěje-li insolvenční soud k závěru, že k popření pohledávky přihlášeným věřitelem se nepřihlíží, odmítne je rozhodnutím, které může vydat jen do skončení přezkumného jednání o popřené pohledávce (odstavec 3).

Jak vyplývá ze shora citovaného ustanovení, je právně účinné popření přihlášené pohledávky učiněné přihlášeným věřitelem, je-li provedeno včas, to je ve lhůtě nejpozději tři pracovní dny přede dnem konání přezkumného jednání a obsahuje-li všechny náležitosti. Ustanovení § 200 odst. 5 stanoví, že pokud insolvenční soud popření pohledávky neodmítne, považuje se podání, jímž přihlášený věřitel popřel pohledávku, od rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, nejdříve však po uplynutí deseti dnů od skončení přezkumného jednání, za žalobu, kterou tento věřitel uplatnil u insolvenčního soudu své popření vůči věřiteli, který pohledávku přihlásil.

Z obsahu spisu vyplývá, že popření pohledávky věřitele CREATON s.r.o. ze dne 17.2.2014 bylo insolvenčnímu soudu doručeno včas, obsahuje stanovené náležitosti a nebylo insolvenčním soudem odmítnuto, takže se považuje za žalobu, na základě které bylo zahájeno incidenční řízení; věc je vedena u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 24 ICm 1046/2014 (KSBR 24 INS 32420/2013). Popření pohledávky věřitele CREATON s.r.o. postoupené Městským soudem v Praze Krajskému soudu v Brně dne 26.2.2014 je obsahově naprosto totožné s popřením pohledávky věřitele CREATON s.r.o. doručené insolvenčnímu soudu dne 18.2.2014, které je včasné, řádné a považuje se za žalobu. Podle přesvědčení odvolacího soudu obě dvě popření pohledávek vzhledem k totožnosti jejich obsahu nutno považovat za jeden úkon podaný dvakrát. Jelikož popření pohledávky doručené insolvenčnímu soudu dne 18.2.2014 vyvolalo zamýšlené účinky, neboť se považuje za žalobu, nebylo důvodu jakkoliv rozhodovat o obsahově naprosto totožném podání, které bylo insolvenčnímu soudu doručeno později. Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 219a o.s.ř. a rozhodl o zrušení napadeného usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; věřiteli, který popřel pohledávku, věřiteli popřené pohledávky, dlužníku a insolvenčnímu správci se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

Olomouc 8. září 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu