3 VSOL 733/2012-A-20
KSBR 26 INS 5495/2012 3 VSOL 733/2012-A-20

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Mariky Marynčukové, nar. 10.9.1970, bytem Zlín, Vodní 4202, PSČ 760 01, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30.7.2012 č.j. KSBR 26 INS 5495/2012-A-14

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, zastavil řízení podle ustanovení § 108 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), neboť dlužnice v soudem určené lhůtě nezaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení, jejíž úhrada jí byla uložena usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 22.3.2012 č.j. KSBR 26 INS 5495/2012-A-6.

V této souvislosti uvedl, že na základě odvolání dlužnice bylo citované usnesení Krajského soudu v Brně potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12.6.2012 sen. zn. 3 VSOL 295/2012-A-11. Rozhodnutí, jímž bylo dlužnici uloženo zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení nabylo právní moci dne 18.7.2012, posledním dnem lhůty pro zaplacení zálohy byl den 23.7.2012, ani k datu 25.7.2012 však podle sdělení účtárny soudu záloha zaplacena nebyla.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Namítala, že Krajský soud v Brně jí doporučený dopis s usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne

12.6.2012 odeslal až 17.7.2012, na poště byla zásilka vyzvednuta dne 31.7.2012, takže nebyla včas vyrozuměna o tom, že záloha má být zaplacena již do 23.7.2012. Navrhla, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Podle ustanovení § 108 IZ, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích (odstavec 1). Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50 000 Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně (odstavec 2). Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit (odstavec 3).

Z obsahu spisu vyplývá, že poté, co dlužnice podala insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, Krajský soud v Brně usnesením ze dne 22.3.2012 č.j. KSBR 26 INS 5495/2012-A-6 uložil dlužnici, aby ve lhůtě pěti dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč na blíže označený účet Krajského soudu v Brně nebo složila v hotovosti na pokladně Krajského soudu v Brně. Současně soud dlužnici poučil o tom, že nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, soud insolvenční řízení zastaví (§ 108 odst. 3 IZ). Usnesení o uložení povinnosti k úhradě zálohy nabylo právní moci, neboť dlužnice sice podala proti tomuto usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení odvolání, na základě podaného odvolání však Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 12.6.2012 č.j. KSBR 26 INS 5495/2012, 3 VSOL 295/2012-A-11 usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Podle doručenky ve spise založené bylo rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci doručováno dlužnici na adresu Zlín, Vodní 4202, protože adresát nebyl zastižen, byla zásilka vložena do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky dne 18.7.2012. Téhož dne se také usnesení Vrchního soudu v Olomouci považuje za doručené (§ 50 odst. 1 o.s.ř.). Rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení tedy nabylo právní moci dne 18.7.2012.

Z aktualizovaného sdělení účtárny Krajského soudu v Brně ze dne 17.8.2012 vyplývá, že ani poté, co dlužnice podala odvolání proti usnesení Krajského soudu v Brně o zastavení řízení, záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč zaplacena nebyla.

Vzhledem k tomu, že dlužnice nesplnila soudem pravomocně uloženou povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, byť byla poučena o možnosti zastavení řízení před tím, než soud rozhodne o insolvenčním návrhu, soud prvního stupně postupoval správně, pokud v souladu s ustanovením § 108 odst. 3 IZ insolvenční řízení zastavil.

Námitky odvolatelky, že zásilku, obsahující usnesení Vrchního soudu v Olomouci (jímž bylo potvrzeno usnesení Krajského soudu v Brně o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení) si vyzvedla až dne 31.7.2012 je přitom za situace, kdy dlužnice neuhradila zálohu na náklady insolvenčního řízení ani následně spolu s podaným odvoláním, a neučinila tak ani v průběhu odvolacího řízení, bez významu.

Z uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 21. září 2012

Za správnost vyhotovení : JUDr. Radka Panáčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu