3 VSOL 729/2013-B-41
KSOS 38 INS 3628/2011 3 VSOL 729/2013-B-41

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužnice Kristy anonymizovano , anonymizovano , Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín, o ustanovení zástupce dlužnici, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17.5.2013 č.j. KSOS 38 INS 3628/2011-B-32

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud dlužnici k její žádosti neustanovil zástupce pro toto řízení. Na odůvodnění uvedl, že v odvolání proti usnesení téhož soudu ze dne 22.3.2013 č.j. KSOS 38 INS 3628/2011-B-25, kterým bylo zrušeno schválené oddlužení dlužnice a na její majetek prohlášen konkurs, dlužnice současně požádala o ustanovení právního zástupce, pokud možno advokáta, proto, že není právník a neumí přesně argumentovat. Soud prvního stupně uzavřel, že z úřední činnosti je mu známo, že dlužnice splňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, když se nachází v úpadku a na její majetek je, byť nepravomocně, vedeno konkursní řízení. Povaha projednávané věci však nevyžaduje ustanovení zástupce dlužnici, neboť ze spisu vyplývá, že ta si dlouhodobě neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení. V odvolání uvedla důvody pro zrušení napadeného rozhodnutí odvolacím soudem, nejedná se však o skutkově a právně složitou věc, proto dlužnici k ochraně jejích zájmů není nezbytně třeba ustanovit zástupce.

Proti tomuto usnesení podala včasné odvolání dlužnice, v němž uvedla, které usnesení napadá.

Podle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 182/2003 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále též jen IZ ) se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou a obsahuje náležitosti odvolání proti rozhodnutí soudu, jímž nebylo rozhodnuto ve věci samé (§ 212a odst. 2 o.s.ř.), přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že řízení bylo zahájeno návrhem dlužnice, spojeném s návrhem na povolení oddlužení, z jehož obsahu neplyne, že byl sepsán osobou odlišnou od dlužnice, a následně k němu byly doloženy přílohy, obsahující zákonné náležitosti. Dlužnice v řízení řádně reagovala na výzvy soudu, správci poskytla náležitou součinnost, na přezkumném jednání popřela pohledávku věřitele 1. faktorská s.r.o., evidovanou v řízení pod č. P2, byť správce ji uznal. V průběhu řízení po té, co bylo schváleno oddlužení splátkovým kalendářem, bez výzvy sdělila soudu změny, k nimž od února 2012 došlo v jejích výdělkových možnostech, a tyto doložila. U jednání soudu dne 22.6.2012, které bylo nařízeno k projednání otázky plnění jejích povinností dle schváleného oddlužení, požádala o poskytnutí lhůty do konce měsíce srpna 2012 pro zajištění plnění oddlužení splátkovým kalendářem, následně si zajistila dar od své dcery Kristy Tylové, což doložila smlouvu o finančním daru. Proti usnesení, kterým soud zrušil schválené oddlužení plněním splátkového kalendáře a na její majetek prohlásil konkurs proto, že dlužnice neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, dlužnice podala odvolání, které obsahuje náležitosti dle § 205 o.s.ř.

Podle § 30 odst. 1, 2 o.s.ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit. Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů.

Nad rámec důvodů, pro které není třeba dlužnici ustanovit zástupce pro toto řízení, uvedených v odůvodnění napadeného usnesení, s nimiž odvolací soud souhlasí, z výše uvedené rekapitulace obsahu spisu vyplývá, že dlužnice je schopna v tomto řízení svá práva a oprávněné zájmy chránit sama. Dlužnice činí podání k soudu, z nichž vyplývá, čeho a proč se domáhá, a na jednání soudu je schopna nejen argumentovat, ale i činit procesní úkony. Proto odvolací soud shodně jako soud prvního stupně dovodil, že ačkoliv u dlužnice jsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, není k ochraně jejích zájmů nezbytně třeba jí ustanovit zástupce, ani ochrana zájmů dlužnice nevyžaduje, aby jí byl ustanoven zástupce z řad advokátů (§ 30 odst. 1, 2 o.s.ř.).

Napadené usnesení je věcně správné a proto je odvolací soud podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

V Olomouci dne 10. září 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu