3 VSOL 728/2014-P14-15
KSOS 25 INS 8105/2013 3 VSOL 728/2014-P14-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudců JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Jaroslava Hikla v insolvenční věci dlužnice Karly anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Frenštátu pod Radhoštěm, Školská čtvrť 1378, PSČ 744 01, o přihlášce pohledávky věřitele č. 13 Františka anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Frenštátu pod Radhoštěm, Školská čtvrť 1378, PSČ 744 01, o odvolání věřitele č. 13 Františka anonymizovano proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.5.2014, č.j. KSOS 25 INS 8105/2013-P14-5,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že přihláška pohledávky věřitele č. 13 (č. přihlášky 14) Františka anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Frenštátu pod Radhoštěm, Školská čtvrť 1378, se neodmítá.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl přihlášku věřitele č. 13 (č. přihlášky 14) věřitele Františka anonymizovano . V důvodech rozhodnutí uvedl, že včasným podáním přihlásil věřitel František Moris pohledávku vůči dlužnici v celkové výši 218.418 Kč. Přihláška pohledávky podle insolvenčního správce však obsahovala vady, pro které nelze přihlášku přezkoumat. Z výzvy věřiteli k doplnění přihlášky ze dne 12.8.2013 soud zjistil, že insolvenční soud vyzval věřitele, aby ve lhůtě 15 dnů doplnil a opravil přihlášku pohledávky, a to tak, že u pohledávek č. 1 a č. 2 doloží tituly, na základě kterých vznikly půjčky (smlouvy o půjčce), doloží listiny prokazující předání půjčených peněz věřitelem dlužnici, v řádcích 08-vykonatelnost doplní výši částky, kterou přihlašuje jako vykonatelnou, a odstraní rozpor v tvrzeních-důvod vzniku je půjčka jištěná směnkou, když vykonatelnost je opírána o skutečnost, jež neodpovídá tvrzením o důvodu vzniku. Věřitel byl poučen o tom, že nebude-li přihláška pohledávky ve stanovené lhůtě řádně doplněna a opravena, nebude se k přihlášce pohledávky přihlížet. Vzhledem k tomu, že věřitel na základě výzvy insolvenčního správce své podání nedoplnil a neopravil tak, jak byl poučen ve výzvě, ale pouze změnil skutečnosti, na nichž se pohledávka zakládá, rozhodl soud v souladu s ustanovením § 185 insolvenčního zákona a přihlášku pohledávky odmítl (protože se k ní nepřihlíží) a současně věřitele uvědomil, že právní mocí usnesení jeho účast v insolvenčním řízení končí.

Proti tomuto usnesení podal věřitel včasné odvolání, ve kterém namítal, že přihlásil pohledávku v celkové výši 218.418 Kč, která mu byla pravomocně přiznána směnečnými platebními rozkazy Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.3.2012. Přihlásil dvě pohledávky, pohledávku č. 1 ve výši 151.451 Kč vyplývající ze směnky vlastní na částku ve výši 100.000 Kč vystavené dne 23.9.2011, na kterou byl vystaven směnečný platební rozkaz Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. 17 Cm 59/2012 ze dne 21.3.2012, a pohledávku č. 2 ve výši 66.967 Kč vyplývající ze směnky vlastní na částku 40.000 Kč vystavené dne 23.9.2011, na kterou byl vystaven směnečný platební rozkaz Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 17 Cm 58/2012 ze dne 21.3.2012. K přihlášce přiložil směnky vlastní a směnečné platební rozkazy. Podle jeho názoru je jasné, že pohledávky byly přihlášeny jako pohledávky ze směnek a byly přihlášeny jako vykonatelné na základě směnečných platebních rozkazů. Poukazuje na to, že přihlášku pohledávky sám opravil a doplnil podáním z 3.9.2013, kde jednoznačně řekl, že pohledávky jsou přihlašovány z titulu směnek. Neztotožňuje se proto s odůvodněním soudu, že by svou pohledávku neopravil či nedoplnil. Pokud bylo jednoznačně uvedeno, že pohledávky přihlašuje ze směnek, nebylo nutné dokládat smlouvy o půjčce a doklady o předání půjčených peněz. Tvrdí, že pokud by insolvenční správkyně dospěla k závěru, že pohledávka je nevykonatelná, pak ji měla přezkoumat jako nevykonatelnou. Navrhuje, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil Krajskému soudu v Ostravě k novému projednání a rozhodnutí.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání věřitele je důvodné.

Podle ustanovení § 174 IZ, přihlášky pohledávek a jejich přílohy se podávají dvojmo. Stejnopis přihlášky a její přílohy doručí insolvenční soud insolvenčnímu správci (odstavec 1). Přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá (odstavec 2). Jde-li o pohledávku vykonatelnou, musí věřitel v přihlášce uvést i skutečnost, o kterou vykonatelnost opírá (odstavec 4).

Podle ustanovení § 177 IZ, k přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává. Vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou.

Podle ustanovení § 188 odst. 2 IZ, nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu nebo doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží. O tomto následku musí být věřitel poučen.

Podle ustanovení § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Odvolací soud se neztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že přihláška pohledávky obsahuje vady, pro které nelze přihlášku pohledávky přezkoumat.

Z obsahu přihlášky pohledávky věřitele do insolvenčního řízení dlužnice Karly anonymizovano vyplývá, že věřitel přihlásil dvě pohledávky, pohledávku č. 1 ve výši jistiny 100.000 Kč, přičemž jako důvod vzniku uvedl půjčka jištěná směnkou vlastní na částku 100.000 Kč, směnečný platební rozkaz č.j. 17 Cm 59/2012 ze dne 21.3.2012 . K dalším okolnostem uvedl, že pohledávka je exekučně vymáhána, je vykonatelná dle 17 Cm 59/2012 , jako příslušenství přihlásil částku ve výši 51.451 Kč a uvedl, že toto příslušenství sestává z 6% úroku od 21.11.2011, směnečné odměny, nákladů prvoinstančního řízení a nákladů exekuce, a uvedl způsob výpočtu tohoto příslušenství. Pohledávku č. 2 přihlásil ve výši jistiny 40.000 Kč, jako důvod vzniku uvedl půjčka jištěná směnkou vlastní na částku 40.000 Kč, směnečný platební rozkaz č.j. 17 Cm 58/2012 ze dne 21.3.2012 . K dalším okolnostem uvedl, že pohledávka je exekučně vymáhána, uvedl, že se jedná o vykonatelnou pohledávku dle 17 Cm 58/2012 , jako příslušenství přihlásil částku ve výši 26.967 Kč s tím, že toto příslušenství sestává z 6% úroku, směnečné odměny, nákladů prvoinstančního řízení a nákladů exekučního řízení, a uvedl způsob výpočtu.

Důvod vzniku pohledávek, tedy uvedení skutečností, na nichž se pohledávky zakládají, je poněkud rozporný, když není zcela jasné, zda věřitel přihlašuje pohledávky ze směnek, či zda přihlašuje pohledávky z uzavřených smluv o půjčkách, k jejichž zajištění byly směnky vystaveny. Tento nedostatek důvodu vzniku přihlašovaných pohledávek však věřitel odstranil podáním z 3.9.2013, ve kterém uvedl, že na základě výzvy insolvenční správkyně odstraňuje vady přihlášky, kdy u pohledávek č. 1 a č. 2 chybně uvedl jako důvod vzniku pohledávky půjčku jištěnou směnkou, když správný důvod vzniku je důvod z titulu směnky, a to dvou směnek, na základě kterých byly vydány dva směnečné platební rozkazy Krajským soudem v Ostravě pod č. 17 Cm 59/2012 a 17 Cm 58/2012. K přihlášce pohledávky věřitel předložil fotokopie dvou směnek vlastních vystavených dlužnicí Karlou anonymizovano na řad věřitele Františka anonymizovano , na základě kterých se dlužnice zavázala zaplatit věřiteli směnečnou sumu ve výši 100.000 Kč, splatnou 21.11.2011 a směnečnou sumu ve výši 40.000 Kč splatnou 1.11.2011. Dále byly předloženy dva směnečné platební rozkazy vydané Krajským soudem v Ostravě dne 21.3.2012, č.j. 17 Cm 59/2012-10, kterým bylo uloženo zaplatit dlužnici věřiteli částku 100.000 Kč s 6% úrokem od 21.11.2011 do zaplacení, směnečnou odměnu ve výši 333 Kč a náhradu nákladů řízení, a směnečný platební rozkaz č.j. 17 Cm 58/2012, kterým bylo uloženo zaplatit dlužnici věřiteli 40.000 Kč s 6% úrokem od 1.11.2011 do zaplacení, směnečnou odměnu 133 Kč a náhradu nákladů řízení.

Z podání věřitele ze dne 3.9.2013 nemá odvolací soud pochyb o tom, že věřitel přihlásil do insolvenčního řízení dlužnice dvě pohledávky, a to pohledávky z titulu směnek vystavených dlužnicí na řad věřitele na směnečnou sumu 100.000 Kč, respektive 40.000 Kč. Uplatněné nároky ze směnek byly věřiteli také přiznány vydanými pravomocnými směnečnými platebními rozkazy. Věřitel do insolvenčního řízení dlužnice tak přihlásil dvě vykonatelné směnečné pohledávky, jejichž vykonatelnost prokazuje pravomocnými vydanými směnečnými platebními rozkazy.

Pohledávky ze směnek a pohledávky směnkou zajištěné jsou dva zcela samostatné nároky, které mohou existovat vedle sebe a které mohou být také samostatně vymáhány. Pojem zajišťovací směnka označuje skutečnost, že určitá směnka v určitém čase plní ve vztahu k jiným právům a povinnostem, obvykle nesměnečné povahy, funkci prostředků zajištění těchto práv a povinností. Jestliže tedy věřitel na výzvu insolvenční správkyně výslovně uvedl, že přihláškou pohledávky uplatňuje pouze pohledávky z titulu směnek, a nikoliv pohledávky z titulu smluv o půjčkách, k jejichž zajištění byly směnky vystaveny, nebylo důvodu, aby věřitel dále opravoval a doplňoval přihlášku pohledávky v tom směru, že by dokládal smlouvy o půjčkách a prokazoval listinami předání půjčených peněz. Pohledávky ze smluv o půjčkách jsou samostatné pohledávky, které nebyly přihláškou pohledávky uplatněny. To, že věřitel v bodě 08-vykonatelnost neuvedl výši částky, kterou přihlašuje jako vykonatelnou, ale pouze odkázal na vydané soudní rozhodnutí, to je směnečný platební rozkaz, který byl k přihlášce předložen, nezpůsobuje takovou vadu přihlášky pohledávky, pro niž by nebylo možno přihlášku pohledávky přezkoumat.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud postupoval podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. a rozhodl o neodmítnutí přihlášky pohledávky věřitele č. 13 (č. přihlášky 14) Františka anonymizovano .

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; přihlášenému věřiteli, dlužnici a insolvenční správkyni se však též doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 5. září 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu