3 VSOL 728/2013-B-52
KSOS 38 INS 3628/2011 3 VSOL 728/2013-B-52

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužnice Kristy anonymizovano , anonymizovano , bytem Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín, o zrušení schváleného oddlužení dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.3.2013 č.j. KSOS 38 INS 3628/2011-B-25 takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích I. a II. p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě jako insolvenční soud zrušil schválené oddlužení dlužnice (výrok I.), na její majetek prohlásil konkurs s tím, že konkurs bude projednán jako nepatrný (výroky II. a III.), deklaroval, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku (výrok IV.) a uložil insolvenčnímu správci Mgr. Lukáši Stočkovi, aby ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení předložil zprávu o hospodářské situaci dlužnice ke dni prohlášení konkursu (výrok V.).

Na odůvodnění uvedl, že poté, co dne 19.10.2011 bylo schváleno oddlužení dlužnice formou plnění splátkového kalendáře, upozornil insolvenční správce zprávami o stavu řízení, doručenými soudu dne 24.5.2012 a 8.6.2012, na skutečnost, že dlužnice se správcem nekomunikuje, ze zaměstnání byla propuštěna pro hrubé porušení kázně, dary plynoucí z darovacích smluv, uzavřených ve prospěch dlužnice, nejsou řádně hrazeny, což znamená, že dlužnice nebude schopna v průběhu trvání účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře splnit alespoň 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů. Proto insolvenční správce soudu navrhl, aby schválené oddlužení dlužnice zrušil a její úpadek řešil konkursem. U jednání soudu dne 22.6.2012 dlužnice potvrdila pravdivost informací, které soudu podal insolvenční správce, přislíbila však zlepšení situace, protože očekává příjem z nového zaměstnání a to, že dárci budou opětovně plnit své závazky. Soud vyhověl žádosti dlužnice a uložil jí, aby do 31.8.2012 zabezpečila doplacení dlužných částek dle splátkového kalendáře. Insolvenční správce ve zprávě, doručené soudu dne 28.11.2012, sdělil, že dlužnice nadále nemá stálý příjem, finanční dary nejsou hrazeny a není předpoklad změny této situace. Soud vyzval dlužnici k vyjádření ke zprávě správce, ta se však k věci nevyjádřila. S odkazem na ustanovení § 418 odst. 1, písm. a) zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) proto soud dospěl k závěru, že dlužnice neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, protože nehradí svým nezajištěným věřitelům měsíční splátky ze svých příjmů a nehradí ani zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce. Z tohoto důvodu rozhodl o zrušení schváleného oddlužení a způsobu řešení úpadku dlužnice konkursem.

Proti usnesení insolvenčního soudu podala dlužnice včasné odvolání, podle jehož obsahu napadla pouze výroky I. a II., neboť brojila proti zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na její majetek. Namítala, že má zdravotní důvody, pro které obtížně hledá práci, insolvenční správce nevyžádal od Penzijní společnosti České pojišťovny a.s. finanční prostředky pro účely oddlužení, které jsou připraveny k výplatě v částce cca 30.000 Kč, nepožádal ani o vyplacení finančních prostředků, k jejichž darování se zavázala dcera dlužnice, a namítala neoprávněnost přihlášené pohledávky věřitele 1.faktorská s.r.o., která je předmětem určovacího sporu. Ze všech těchto důvodů žádala, aby odvolací soud změnil napadené usnesení tak, že schválené oddlužení nebude zrušeno a řešení jejího úpadku touto formou mohlo dále pokračovat.

Insolvenční správce s odvoláním dlužnice nesouhlasil. Ve vyjádření k odvolání uvedl, že dlužnice s ním nekomunikuje. O tom, že trpí chronickým onemocněním, se správce dozvěděl až z odvolání, dlužnice však toto své tvrzení neprokázala. Dle sdělení úřadu práce je dlužnice nadále vedena jako uchazečka o zaměstnání bez přiznání podpory v nezaměstnanosti. Dar dle uzavřených darovacích smluv poskytován není a žádná jiná částka nebyla uhrazena ani na splátky pohledávek věřitelů, ani na zálohu na odměnu a náklady insolvenčního správce. Insolvenční správce vyžádal od Penzijní společnosti České pojišťovny, a.s., prostředky ve výši 18.386 Kč, které jsou deponovány na účtu oddlužení a pokud bude napadené usnesení potvrzeno, budou jedinými prostředky majetkové podstaty. Na osobním jednání dne 21.11.2012 dlužnice tvrdila, že její dcera Krista Tillová jí poskytne dar ve výši 190.478,84 Kč, který vloží do insolvenčního řízení. Lze předpokládat, že tato dárkyně již prostředky přeplatku výtěžku zpeněžení z jejího insolvenčního řízení obdržela, dar poskytnut nebyl, ačkoliv dlužnici je známo bankovní spojení, navíc dlužnice nyní nabízí dar pouze ve výši 30.000 Kč. Z těchto důvodů insolvenční správce navrhl odvolacímu soudu, aby napadené usnesení potvrdil.

Podle § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud, který dovodil včasnost, přípustnost a projednatelnost podaného odvolání, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212, § 212a odst. 1 a 5 o.s.ř.), a poté dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Mimo skutečností, uvedených v odůvodnění napadeného usnesení, z obsahu spisu vyplývají tyto skutečnosti: -na přezkumném jednání dne 17.10.2011 dlužnice popřela co do pravosti pohledávku věřitele 1.faktorská s.r.o., přihlášenou ve výši 312.578,14 Kč, spor o určení této pohledávky byl zahájen dne 23.11.2011 a dosud nebylo rozhodnuto; -dne 21.3.2012 zaslala dlužnice soudu a insolvenčnímu správci sdělení o uzavření dohody o provedení práce s novým zaměstnavatelem a dne 22.4.2012 zaslala soudu a insolvenčnímu správci dohodu uzavřenou se společností SIMIO, a.s., IČ 27655709; -dle sdělení bývalého zaměstnavatele dlužnice Davida Bodnára ze dne 28.3.2012 insolvenčnímu správci, byl pracovní poměr dlužnice rozvázán výpovědí ze strany zaměstnavatele pro hrubé porušení pracovní kázně, neboť dlužnice dne 16.2.2012 práci přerušila a dosud nekomunikuje; -dne 22.6.2012 dlužnice zaslala soudu a insolvenčnímu správci reakci na zprávu správce, doručenou soudu dne 8.6.2012, v níž uváděla skutečnosti ohledně své přijmové situace a důvody neplnění závazků dárců z darovacích smluv; -dne 22.6.2012 se dlužnice zúčastnila jednání soudu a potvrdila tvrzení insolvenčního správce v jeho zprávách soudu; -dne 10.9.2012 dlužnice doručila soudu a insolvenčnímu správci dohodu o finančním daru, uzavřenou dne 30.8.2012 s dárkyní Kristou Tillovou, dle které se dárkyně zavázala poskytnout dlužnici jednorázově dar 25.000 Kč; -dne 10.10.2012 dlužnice sdělila soudu a insolvenčnímu správci, že je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, má určitá zdravotní omezení.

U jednání odvolacího soudu dlužnice sdělila, že nadále je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání u příslušného úřadu práce, podporu v nezaměstnanosti nepobírá a jejím jediným příjmem je sociální příspěvek ve výši 3.400 Kč měsíčně. Dcera dlužnice Krista Tillová již obdržela částku 190.478,84 Kč, jako přeplatek výtěžku zpeněžení majetkové podstaty v jejím insolvenčním řízení, ovšem dlužnici nemůže poskytnout částku, k jejíž úhradě se zavázala, ani jí nemůže poskytnout jiný dar, protože nemůže disponovat s prostředky na svém účtu. Dlužnice tvrdila, že intenzivně hledá práci, avšak vzhledem ke zdravotním potížím se jí to nedaří. Splátkový kalendář hodlá plnit z příjmu, který získá z pracovního poměru.

Insolvenční správce u jednání sdělil odvolacímu soudu, že dlužnice poslední plnění na oddlužení poskytla poštovní poukázkou v měsíci červnu 2012, od této doby neplnila ničeho.

Podle § 412 odst. 1, písm. a) IZ, je dlužník po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře povinen vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat.

Podle § 412 odst. 1, písm. c) IZ, je dlužník po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře povinen bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání,

Podle § 412 odst. 1, písm. d) IZ, je dlužník po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře povinen vždy k 15. lednu a k 15. červenci kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých šest kalendářních měsíců.

Podle § 418 odst. 1, písm. a) IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení.

Podle § 418 odst. 1, písm. b) IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit.

Soud prvního stupně opřel své rozhodnutí o zrušení schváleného oddlužení po skutkové stránce o závěr, že dlužnice nehradí svým nezajištěným věřitelům měsíční splátky ze svých příjmů a nehradí ani zálohově odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce. Tento důvod podřadil pod úpravu ustanovení § 418 odst. 1, písm. a) IZ.

Jak uvedl Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 28. února 2013, sen. zn. 29 NSČR 12/2013, které je dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu, jestliže dlužník za trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře není schopen hradit měsíční splátky předpokládané podle schváleného oddlužení, ačkoliv řádně plní povinnosti uvedené v § 412 odst. 1 a 3 insolvenčního zákona, není to důvodem k postupu podle § 418 odst. 1, písm. a) IZ, postup podle jeho ustanovení § 418 odst. 1, písm. b) však vyloučen není.

V této věci insolvenční správce navrhl zrušit schválené oddlužení, protože dlužnice nehradí splátky na plnění splátkového kalendáře. Dále tvrdil, že pracovní poměr s dlužnicí u jejího bývalého zaměstnavatele Davida Bodnára byl zrušen výpovědí zaměstnavatele pro hrubé porušení pracovní kázně (což dlužnice u jednání soudu dne 22.6.2012 potvrdila) a že dlužnice s ním nekomunikuje. Skutečnost, že s insolvenčním správcem dlužnice nekomunikuje, v řízení najevo nevyšla, když v průběhu roku 2012 dlužnice dle obsahu spisu zaslala správci zprávy o své situaci v březnu, dubnu, červnu, září a říjnu 2012 a dne 21.12.2012 proběhlo osobní jednání mezi insolvenčním správcem a dlužnicí. Výzvy insolvenčního správce, na které by dlužnice nereagovala, nebyly soudu předloženy. Dlužnice však dle obsahu spisu nepřebírá poštu na adrese Sportovní 1781/16, 74101 Nový Jičín a na této adrese jí nelze doručit ani vložením do poštovní či jiné schránky. Na obálce, v níž bylo soudu doručeno odvolání, dlužnice jako svou adresu bydliště uvedla Masarykova 1, Nový Jičín, což je adresa příslušné ohlašovny pobytu. Tuto informaci dlužnice u jednání odvolacího soudu potvrdila a sdělila, že nyní bydlí v Novém Jičíně. Odvolací soud se však otázkou, zda dlužnice plní svou oznamovací povinnost dle § 412 odst. 1, písm. c) IZ sdělit soudu adresu svého skutečného bydliště pro nadbytečnost z dále uvedených důvodů nezabýval.

Dlužnice, ač potvrdila pravdivost informace, že předchozí pracovní poměr byl zrušen z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, je dosud vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, tedy usiluje o získání příjmu a porušení její povinnosti dle § 412 odst. 1, písm. a) IZ dovozovat nelze. Z obsahu spisu však vyplývá, že dlužnice dosud neplnila svou povinnost předkládat v zákonných termínech přehled svých příjmů za uplynulých 6 měsíců (§ 412 odst. 1, písm. d/ IZ).

Dlužnice však již po dobu 15 měsíců, od června roku 2012, nezaplatila žádnou částku na měsíční splátky oddlužení podle schváleného splátkového kalendáře, což nebylo zpochybněno. Přitom soud již v červnu 2012 s dlužnicí otázku důvodů neplnění splátek projednal a k doplacení dlužných splátek jí poskytl lhůtu do konce srpna roku 2012. Dlužnice však v soudem určené lhůtě neprovedla nápravu a neuhradila ani dlužné částky zálohy na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce. Pouze předložila další (v pořadí třetí) darovací smlouvu na částku 25.000 Kč. Dlužná záloha na odměnu a náhradu hotových výdajů správce za období od února 2012 do září 2013 činí 17.337 Kč (odměna za 19 měsíců 20.691 Kč, od této částky je třeba odečíst plnění 3.354 Kč, které dlužnice poskytla v květnu a červnu 2012) a na plnění splátek na pohledávky nezajištěných věřitelů by z přislíbeného daru ve výši 25.000 Kč byla k dispozici jen částka 7.663 Kč. Tato částka však není ani dvojnásobek předpokládané měsíční splátky plnění pro nezajištěné věřitele (která činí cca 5.200 Kč). I kdyby byl dar dle darovací smlouvy dlužnici poskytnut, v situaci, kdy dlužnice nemá zajištěn pravidelný měsíční příjem, by jeho poskytnutí nemělo dopad na důvodnost závěru, že podstatnou část schváleného splátkového kalendáře nebude možno splnit.

Navíc dlužnice u jednání odvolacího soudu potvrdila, že její dcera není nyní schopna smluvenou částku daru uhradit, protože s těmito prostředky nemůže nakládat. Přitom je věcí dlužnice, aby sama svou aktivitou dlužnou částku splátek zapravila a její odvolací námitka, že správce o tuto částku nepožádal , není důvodná. Pokud dlužnice namítala, že insolvenční správce nepožádal o plnění částky naspořeného penzijního pojištění, tato námitka není důvodná již proto, že uvedená částka nepodléhá oddlužení plněním splátkového kalendáře. Stejně tak nedůvodná je její námitka o tom, že popřela pohledávku věřitele 1.faktorská s.r.o. V důsledku popření dlužnicí má tato pohledávka režim dle § 411 odst. 2 IZ, na povinnosti dlužnice hradit na její uspokojení částky podle splátkového kalendáře však toto popření nemá žádný vliv. Bez právního významu jsou dlužnicí v odvolání uváděné důvody, pro které je pro ni obtížné získat trvalý příjem z pracovní činnosti.

Vzhledem k tomu, že dlužnici se již po dobu 19 měsíců nedaří zajistit si pravidelný příjem, z něhož by bylo možno srážet srážky pro účely oddlužení (závazky dárců dle darovacích smluv nejsou plněny) a dlužnice dosud nezískala jiné náhradní pravidelné plnění ani jednorázovou částku pro úhradu neuhrazených splátek v oddlužení, s přihlédnutím k tomu, že zákonná doba trvání účinků schváleného oddlužení dlužnice skončí v říjnu 2016, lze proto i podle odvolacího soudu důvodně předpokládat, že podstatnou část splátkového kalendáře dle schváleného oddlužení nebude možné splnit. Bez ohledu na důvod tohoto neplnění splátkového kalendáře je proto dán důvod pro zrušení schváleného oddlužení podle § 418 odst. 1, písm. b) IZ.

Proto je napadené usnesení soudu prvního stupně v odvoláním dotčené části, tedy ve výrocích I. a II., věcně správné a odvolací soud je podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná dlužnici běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

V Olomouci dne 22. října 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu