3 VSOL 726/2014-P2-8
KSOS 25 INS 1851/2014 3 VSOL 726/2014-P2-8

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudců JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Jaroslava Hikla v insolvenční věci dlužníků Romana anonymizovano , anonymizovano , bytem Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00 (adresa pro doručování: Havanská 738/8, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00) a Evy anonymizovano , anonymizovano , bytem Havanská 738/8, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, o přihlášce pohledávky věřitele č. 2 Debtis Causa a.s., se sídlem Karlova 180/20, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 28 22 87 91, zastoupeného Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem se sídlem U Zákrutu 1778/5, Praha 10-Záběhlice, PSČ 106 00, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9.6.2014, č.j. KSOS 25 INS 1851/2014-P2-3,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že přihlášená pohledávka věřitele se v části 35.353,43 Kč n e o d m í t á a účast věřitele v insolvenčním řízení se ohledně této části přihlášené pohledávky n e k o n č í .

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky věřitele v přihlášené části 35.353,43 Kč (výrok I.) a výrokem II. rozhodl, že právní moci usnesení účast věřitele s částí této pohledávky v insolvenčním řízení končí a věřiteli zůstává pohledávka ve výši 737.552,16 Kč.

V důvodech usnesení uvedl, že podáním doručeným soudu prvního stupně dne 26.2.2014 věřitel přihlásil pohledávku vůči dlužníkovi v celkové výši 772.905,59 Kč, přičemž přihláška je evidována pod číslem P2. Na přezkumném jednání dne

30.4.2014 insolvenční správce popřel nevykonatelnou pohledávku co do pravosti a výše 35.353,43 Kč . Insolvenční správce přípisem ze dne 2.5.2014 vyrozuměl věřitele o popření pohledávky a poučil jej o právu podat žalobu ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání s tím, že lhůta neuplyne dříve než po 15 dnech od doručení výzvy. Věřitel převzal výzvu dne 6.5.2014. Jak soud prvního stupně lustrací v počítačové databázi soudu zjistil, žaloba ve stanovené lhůtě nebyla podána. S ohledem na tuto skutečnost se k přihlášce nepřihlíží, a proto ji soud odmítl dle ustanovení § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen IZ ) s tím, že právní mocí usnesení končí účast věřitele s pohledávkou ve výši 35.353,43 Kč v insolvenčním řízení.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání. Namítal, že soud prvního stupně nevyhodnotil, že insolvenční správce vyrozumění o popření pohledávky nezaslal právnímu zástupci věřitele, ale pouze věřiteli, což mělo za následek rozhodnutí ve věci bez toho, aby se zástupce věřitele měl možnost k popření pohledávky vyjádřit. Věřitel přihlášku pohledávky přihlásil dne 25.2.2014 do insolvenčního řízení a jednou z jejích příloh je věřitelem udělená procesní plná moc jeho právnímu zástupci. Proto věřitel navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212, § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání věřitele je důvodné.

V přezkoumávané věci soud prvního stupně usnesením ze dne 5.2.2014, č.j. KSOS 25 INS 1851/2014-A-6 zjistil úpadek dlužníků, povolil řešení úpadku oddlužením a insolvenční správkyní ustanovil Mgr. Dagmar Cenknerovou. Věřitel č. 2 Debtis Causa a.s. podal prostřednictvím svého zástupce přihlášku pohledávky v celkové částce 772.905,59 Kč z titulu smlouvy o půjčce ve lhůtě stanovené soudem. Přílohou přihlášky pohledávky byla procesní plná moc ze dne 14.1.2014, kterou věřitel Debtis Causa a.s. udělil advokátovi Mgr. Janu Ševčíkovi. Na přezkumném jednání konaném dne 30.4.2014, kterého se věřitel č. 2 nezúčastnil, byla jeho pohledávka v rozsahu 737.552,16 Kč zjištěna jako nevykonatelná a v částce 35.353,43 Kč byla insolvenční správkyní popřena. Insolvenční správkyně následně vyrozuměním ze dne 2.5.2014, adresovaným věřiteli č. 2, který se neúčastnil přezkumného jednání dne 30.4.2014, vyrozuměla věřitele o popření jeho pohledávky v částce 35.353,43 Kč. Vyrozumění bylo správkyní doručováno věřiteli Debtis Causa a.s. doporučenou zásilkou s dodejkou na adresu jeho sídla uvedenou v přihlášce pohledávky a dle obsahu dodejky bylo dne 6.5.2014 za věřitele převzato na adrese Zbraslavské nám. 463 Praha 5, PSČ 156 00 blíže neoznačenou osobou. Dodejka neobsahuje otisk razítka věřitele.

Podle § 20 odst. 1 IZ ustanovení části první hlavy třetí občanského soudního řádu, která se týkají jednání za právnickou osobu, stát a územní samosprávní celky a zastoupení účastníků řízení, platí obdobně pro insolvenční řízení a incidenční spory.

Podle § 76 IZ doručuje-li insolvenční správce písemnosti týkající se insolvenčního řízení osobně, má přitom postavení soudního doručovatele (odst. 1). Písemnosti doručované prostřednictvím provozovatelů poštovních služeb insolvenční správce zasílá, je-li pro insolvenční řízení nutný doklad o doručení písemnosti, jako poštovní zásilku s dodejkou nebo jako poštovní zásilku určenou k dodání do vlastních rukou adresáta (odst. 2). Nepodaří-li se insolvenčnímu správci písemnost doručit prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, osobně nebo prostřednictvím provozovatelů poštovních služeb, může požádat o doručení insolvenční soud (odst. 3).

Podle § 197 odst. 2 IZ věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, poučí insolvenční správce nebo insolvenční soud při přezkumném jednání o dalším postupu; věřitele, který se přezkumného jednání nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle § 25 o.s.ř. zástupcem si účastník může vždy zvolit advokáta. Advokátu lze udělit pouze plnou moc pro celé řízení (dále jen "procesní plná moc", odst. 1). Advokát je oprávněn dát se zastupovat jiným advokátem nebo, s výjimkou případů, v nichž je zastoupení advokátem podle tohoto zákona povinné, advokátním koncipientem nebo svým zaměstnancem jako dalším zástupcem (odst. 2).

Podle ustanovení § 50b odst. 1 o.s.ř. má-li účastník zástupce, doručuje se pouze zástupci, nestanoví-li zákon jinak. Podle odstavce 2 má-li účastník zástupce s procesní plnou mocí, nařídí předseda senátu doručení písemnosti (elektronického dokumentu) jen tomuto zástupci, nestanoví-li zákon jinak.

Z ustanovení § 20 IZ ve spojení s stanovením § 50b odst. 1 o.s.ř. vyplývá, že má-li účastník insolvenčního řízení zástupce na základě procesní plné moci, je třeba v insolvenčním řízení, i v případě doručování insolvenčním správcem (§ 76 IZ), doručovat písemnosti zástupci účastníka, kterému byla udělena procesní plná moc, ledaže zákon výslovně stanoví, že má být doručena též účastníkovi samotnému. Zástupci účastníka s procesní plnou mocí je proto třeba doručit také vyrozumění dle § 197 odst. 2 IZ, s jehož doručením je spojeno uplynutí propadné lhůty dle § 198 odst. 1, věta prvá IZ. Možnost zastupování věřitele v insolvenčním řízení předpokládá také vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení, která v § 22 jako přílohu přihlášky uvádí plnou moc udělenou zmocněnci, je-li věřitel zastoupen.

Protože zástupci věřitele s procesní plnou mocí advokátu Mgr. Janu Ševčíkovi vyrozumění dle § 197 odst. 2 IZ dosud doručeno nebylo, nelze dovozovat, že věřiteli uplynula lhůta k podání incidenční žaloby s důsledkem zjištění jeho pohledávky co do výše uvedené při jejím popření (§ 198 odst. 1 IZ). Proto nenastala skutečnost, jež by způsobila, že se k přihlášené pohledávce věřitele nepřihlíží, a nebyl dán důvod k jejímu odmítnutí v popřené části a ukončení účasti věřitele v tomto řízení (§ 185 IZ).

Z obsahu spisu dosud neplyne, že vyrozumění insolvenční správkyně ze dne 2.5.2014 bylo doručeno věřiteli Debtis Causa a.s., neboť dle dodejky o jeho doručení byla zásilka obsahující vyrozumění převzata na adrese odlišné od adresy sídla věřitele a současně korespondenční adresy uvedené v přihlášce pohledávky osobou, o jejímž oprávnění přebírat zásilky za věřitele neplyne z dodejky nic. Vzhledem k závěru, že v této věci nebylo vyrozumění doručeno zástupci věřitele s procesní plnou mocí a doručení věřiteli samotnému by nemohlo vyvolat účinky dle § 198 odst. 1, věta první IZ, se odvolací soud otázkou, zda poštovní zásilka obsahující vyrozumění byla za věřitele převzata oprávněnou osobou, dále nezabýval.

Z výše uvedených důvodů je rozhodnutí soudu prvního stupně o odmítnutí přihlášky pohledávky a ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízení co do částky 35.353,43 Kč nesprávné, přinejmenším je předčasné. Proto odvolací soud postupoval podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že přihlášená pohledávka věřitele Debtis Causa a.s. se ve výši 35.353,43 Kč neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení se ohledně této části přihlášené pohledávky nekončí.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené

usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům, insolvenční správkyni, věřiteli, věřitelskému orgánu a státnímu zastupitelství, které případně vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

Olomouc 21. listopadu 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu