3 VSOL 722/2013-A-12
KSBR 26 INS 20723/2013 3 VSOL 722/2013-A-12

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužníka Michala anonymizovano , anonymizovano , bytem ve 760 01 Zlín, Náměstí Míru 12, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30.7.2013 č.j. KSBR 26 INS 20723/2013-A-4

tak to :

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že insolvenční řízení se n e z a s ta vu je .

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně zastavil insolvenční řízení, zahájené návrhem dlužníka dne 25.7.2013. V důvodech uvedl, že dlužník podal shodný návrh, o němž je vedeno insolvenčním soudem řízení pod sp. zn. KSBR 26 INS 18279/2013, který byl dne 2.7.2013 soudem odmítnut. O odvolání dlužníka proti usnesení o odmítnutí návrhu dosud odvolací soud nerozhodl. Protože na základě návrhu dlužníka bylo již dříve zahájeno insolvenční řízení, které dosud nebylo pravomocně skončeno, pokračování v tomto řízení o novém návrhu brání neodstranitelná překážka zahájeného řízení (§ 104 odst. 1 občanského soudního řádu, dále též jen o.s.ř.). Proto soud řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, v němž uvedl pouze to, že pokud byl jeho návrh neúplný a dostačující k zahájení insolvenčního řízení, měl být soudem vyzván k jeho doplnění.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen též IZ ) se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníka je důvodné, avšak z jiných než jím uváděných důvodů.

Podle § 83 odst. 1 o.s.ř. platí, že zahájení řízení brání tomu, aby o téže věci probíhalo u soudu jiné řízení.

Podle § 103 o.s.ř. kdykoli za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení).

Podle § 104 odst. 1 o.s.ř. jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví. Nespadá-li věc do pravomoci soudů nebo má-li předcházet jiné řízení, soud postoupí věc po právní moci usnesení o zastavení řízení příslušnému orgánu; právní účinky spojené s podáním žaloby (návrhu na zahájení řízení) zůstávají přitom zachovány.

Podle § 142 písm. b) IZ insolvenční soud zastaví insolvenční řízení pro nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit nebo který se nepodařilo odstranit, nebo pro zpětvzetí insolvenčního návrhu.

S poukazem na všechna shora citovaná ustanovení postupoval soud prvního stupně správně, pokud se po zahájení tohoto řízení (25.7.2013) zabýval především otázkou, zda tu není překážka řízení. Správně zjistil, že u Krajského soudu v Brně bylo návrhem dlužníka zahájeno řízení, vedené pod sp. zn. KSBR 26 INS 18279/2013, a že v době vydání napadeného usnesení nebylo skončeno, neboť usnesením ze dne 2.7.2013 čj. KSBR 26 INS 18279/2013-A-6 byl návrh dlužníka odmítnut a o odvolání dlužníka nebylo rozhodnuto. Proto neskončené řízení vytvářelo překážku řízení zahájeného (litispendence).

Toto usnesení však bylo na základě odvolání dlužníka odvolacím Vrchním soudem v Olomouci usnesením ze dne 8. srpna 2013 č.j. KSBR 26 INS 18279/2013 3 VSOL 634/2013-A-13 potvrzeno a potvrzující usnesení odvolacího soudu bylo dlužníku doručeno a nabylo právní moci dne 20.8.2013. Pravomocným skončením řízení ve věci sp. zn. KSBR 26 INS 18279/2013 proto byla překážka litispendence pro toto řízení, vedené pod sp. zn. KSBR 26 INS 20723/2013, odstraněna (odpadla v průběhu odvolacího řízení) a soudu prvního stupně již nic nebrání, aby v tomto později zahájeném řízení pokračoval.

Z výše uvedených důvodů proto postupoval odvolací soud dle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. a odvoláním napadené usnesení změnil tak, že řízení se nezastavuje.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má- li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 27. srpna 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu