3 VSOL 719/2015-P32-7
KSBR 47 INS 5913/2015 3 VSOL 719/2015-P32-7

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníků a) Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Horní Valy 569, Uherský Brod, PSČ 688 01, identifikační číslo: 48458988, a b) Lenky anonymizovano , anonymizovano , bytem Horní Valy 569, Uherský Brod, PSČ 688 01, identifikační číslo: 75526697, o přihlášce pohledávky č. 32 věřitele č. 16 AB 4 B. V., společnost s ručením omezeným, se sídlem Amsterdam, Strawinskylaan 933, 1077XX, Nizozemské království, registrační číslo: 34186049, zastoupeného Mgr. Ing. Jaromírem Škárou, advokátem se sídlem Brno, Blatného 36, PSČ 616 00, adresa pro doručování: pobočka Brno, Nové Sady 996/25, PSČ 602 00, o odvolání věřitele č. 16 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27.5.2015, č.j. KSBR 47 INS 5913/2015-P32-2,

tak to:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že přihláška pohledávky č. 32 věřitele č. 16 AB 4 B.V., společnost s ručením omezeným, se n e o d m í t á a právní mocí tohoto usnesení účast uvedeného věřitele v insolvenčním řízení nekončí. Odův odně ní:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, odmítl přihlášku pohledávky č. 32 věřitele č. 16 AB 4 B. V., se sídlem Strawinskylaan 933, 1077XX, Amsterdam, v celkové výši 52.106,56 Kč (výrok I.) a vyslovil, že právní mocí tohoto usnesení účast uvedeného věřitele v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 8.4.2015, č.j. KSBR 47 INS 5913/2015-A-7, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku téhož dne, byl zjištěn úpadek dlužníků, bylo povoleno jejich oddlužení, a ve výroku V. soud vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů od rozhodnutí o úpadku. Věřitelé byli současně poučeni o tom, že k přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Lhůta pro přihlášení pohledávek věřitelů uplynula dne 11.3.2015, po této lhůtě, dne 25.5.2015, byla na podatelnu Krajského soudu v Brně doručena přihláška pohledávky uvedeného věřitele, datovaná dne 25.5.2015. Soud prvního stupně citoval ustanovení § 173 odst. 1 a odst. 4 a ustanovení § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), a uzavřel, že přihláška pohledávky uvedeného věřitele byla podána opožděně.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání. Odvolatel poukázal na to, že je zahraniční osobou se sídlem v členském státu Evropské unie. Vzhledem k této skutečnosti se v tomto případě aplikuje ustanovení § 430 insolvenčního zákona ve spojení s ustanovením čl. 39 a čl. 40 Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29.5.2000, o insolvenčním řízení, kdy odvolatel, jako zahraniční věřitel, měl být informován o zahájení insolvenčního řízení. Teprve v návaznosti na doručení oznámení o zahájení insolvenčního řízení se počítá lhůta k podání přihlášky pohledávky. Odvolatel zdůraznil, že dlužníci ve svém návrhu na povolení oddlužení odvolatele jako svého věřitele uvedli, soudu tedy bylo známo, že odvolatel je věřitelem známým se sídlem v členském státě Evropské unie ve smyslu ustanovení § 430 insolvenčního zákona. Vzhledem k tomu, že odvolatel nebyl vyrozuměn o zahájení insolvenčního řízení dle § 430 insolvenčního zákona, nezačala mu běžet lhůta pro podání přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení, a jeho přihláška proto nemohla být podána opožděně. V tomto směru odvolatel také odkázal na závěry v rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26.7.2012, sen. zn. 29 NSČR 13/2010-P48-17 a dále v rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, č.j. KSPH 38 INS 3072/2013, 104 VSPH 158/2014-52. Odvolatel navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil a vrátil věc tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání věřitele je důvodné.

V přezkoumávané věci bylo insolvenční řízení zahájeno k návrhu dlužníků, spojenému se společným návrhem manželů na povolení oddlužení, došlým soudu dne 6.3.2015. K insolvenčnímu návrhu dlužníci, mimo jiné, připojili seznam závazků, opatřený podepsaným prohlášením o jeho správnosti a úplnosti, v němž označili své věřitele uvedením jejich obchodní firmy s uvedením jejich sídla a identifikačního čísla tak, jak to vyžaduje insolvenční zákon v ustanovení § 103 odst. 1, respektive v ustanovení § 104 odst. 4. V seznamu závazků dlužníci označili jako svého věřitele i společnost AB 4 B. V., soukromou společnost s ručením omezeným, se sídlem Holandsko, 1077 XX Amsterdam, Strawinkylaan 933, s tím, že vůči tomuto věřiteli označili celkem tři závazky-závazek ve výši 292.175,98 Kč, splatný dne 21.1.2014, závazek ve výši 50.412,19 Kč splatný dne 9.1.2014 a závazek ve výši 58.637,93 Kč splatný dne 6.11.2014. Závazky označili dlužníci jako závazky nezajištěné, vykonatelné a označili i exekuční tituly. Usnesením ze dne 8.4.2015, č.j. KSBR 47 INS 5913/2015-A-7, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku téhož dne, soud prvního stupně zjistil úpadek dlužníků-manželů Jaroslava anonymizovano a Lenky anonymizovano , povolil oddlužení dlužníků, insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Petra Konečného, a ve výroku V. vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky na základě výzvy obsažené ve vyhlášce o zahájení insolvenčního řízení, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku s poučením, že k přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Přihláškou pohledávky datovanou dne 25.5.2015 a adresovanou ke sp.zn. KSBR 47 INS 5913/2015, společnost AB 4 B. V., se sídlem Nizozemsko, Amsterdam, Strawinskylaan 933, 1077 XX, registrační číslo: 34186049 přihlásila do insolvenčního řízení dlužníka Jaroslava anonymizovano pohledávky celkem ve výši 52.106,56 Kč. Jako pohledávku č. 1 přihlásila pohledávku ve výši 30.693,20 Kč, sestávající z jistiny ve výši 30.582,64 Kč a příslušenství (úroku) ve výši 110,56 Kč, ve vztahu k níž uvedla, že dlužník uzavřel dne 25.8.2011 s původním věřitelem, společností Home Credit a.s., IČ: 26978636 blíže označenou úvěrovou smlouvu, na základě které poskytl původní věřitel dlužníkovi úvěr ve výši 440.000 Kč a dlužník se zavázal vrátit poskytnuté peněžní prostředky a uhradit sjednané úroky v 84 splátkách po 1.045 Kč. V souladu s úvěrovými podmínkami byl úvěr ke dni 21.5.2013 zesplatněn, a dlužník byl vyzván k zaplacení úvěru včetně smluvní pokuty. Jako pohledávku č. 2 přihlásila pohledávku ve výši 21.413,36 Kč, ve vztahu k níž uvedla, že se jedná o smluvní pokutu za porušení smlouvy, vyčíslenou v souladu s příslušnými ustanoveními úvěrových podmínek, ve výši 10 % z dlužné částky ke dni zesplatnění. Z listin, jež byly dne 16.6.2015 doplněny k přihlášce pohledávky, zejména z výpisu z obchodního rejstříku obchodní komory č. 34186049, vyplývá, že společnost AB 4 B. V. je právnickou osobou, soukromou společností s ručením omezeným, zapsanou v obchodním rejstříku od 6.2.2003, se sídlem v Amsterdamu, Strawinskylaan 933, Tower B-9, 1077 XX Amsterdam.

Podle ustanovení § 136 odst. 1, písm. d) IZ platí, že insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání. Podle odstavce 3 uvedeného zákonného ustanovení, je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek 30 dnů.

Podle ustanovení § 173 odst. 1 IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ustanovení § 430 IZ, známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, vyrozumí insolvenční soud neprodleně o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku (odstavec 1). Povinnost vyrozumět známé věřitele podle odstavce 1 splní insolvenční soud tím, že jim zvlášť doručí rozhodnutí, kterým se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, a rozhodnutí o úpadku nebo jeho zkrácené znění (odstavec 2). Známým věřitelům podle odstavce 1 insolvenční soud zvlášť doručí i výzvu k podávání přihlášek pohledávek (odstavec 3).

Úprava obsažená v § 430 odst. 1 IZ předpokládá, že známí věřitelé dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, budou insolvenčním soudem vyrozuměni o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku zvláštním doručením těchto rozhodnutí a že jim bude zvlášť doručena výzva k podávání přihlášek. V této části vychází insolvenční zákon z komunitárního práva, konkrétně z přímo aplikovatelného Nařízení rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29.5.2000, o úpadkovém řízení, jak odvolatel v podaném odvolání správně poukázal. Článek 40 odst. 1 tohoto nařízení stanoví povinnost informovat o zahájení řízení známého věřitele, který má své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v jiném členském státě Evropské unie. Jde-li tedy o známého věřitele , nelze než dospět k takovému výkladu § 430 odst. 3 IZ, že tomuto věřiteli počíná běžet lhůta k podání přihlášky pohledávek až ode dne, kdy mu výzva byla doručena zvlášť.

Pokud se týká pojmu známý věřitel , Nejvyšší soud České republiky ve svém usnesení ze dne 31.5.2012, sen. zn. 29 NSČR 13/2010-P48-17 (jež je uveřejněno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. 138/2012), na něž odvolatel rovněž odkazuje, formuloval a odůvodnil závěr, podle něhož známým věřitelem dlužníka, který má své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, je v insolvenčním řízení takový věřitel, o kterém by se insolvenční soud, případně předběžný správce nebo (od rozhodnutí o úpadku) insolvenční správce dlužníka dozvěděl při obvyklém chodu věci buď z listin, jež je dlužník povinen předložit insolvenčnímu soudu (typicky ze seznamu závazků ve smyslu ustanovení § 104 odst. 1, písm. b/ insolvenčního zákona) nebo z řádně vedeného účetnictví dlužníka anebo (typově u dlužníka, který nemá povinnost vést účetnictví) z jiných dlužníkem řádně vedených záznamů o stavu jeho majetku a závazků (včetně korespondence).

V přezkoumávané věci nemá odvolací soud pochybnosti o tom, že v případě odvolatele se jedná o známého věřitele ve smyslu shora uvedeného výkladu, protože tento věřitel byl dlužníky řádně označen jako jejich věřitel v seznamu závazků. Jedná se tedy o věřitele, vůči kterému měl insolvenční soud splnit povinnosti vyplývající z ustanovení § 430 IZ, tedy měl mu zaslat zvlášť rozhodnutí o úpadku a zejména výzvu k přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení.

Nutno zdůraznit, že dokud zahraničním věřitelům nebyla doručena zvlášť výzva k doručení přihlášek, nepočne jim běžet ani lhůta k přihlášení pohledávek (srov. závěry Nejvyššího soudu v jeho rozhodnutí ze dne 4.9.2008, sen. zn. 29 NSČR 4/2008, uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 25/209).

Posuzováno na poměry projednávané věci to znamená, že podal-li odvolatel přihlášku pohledávky u insolvenčního soudu dne 25.5.2015, jedná se o včas podanou přihlášku pohledávky.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud postupoval podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně změnil tak, jak je uvedeno ve výroku.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům, odvolateli a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

Olomouc 25. září 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu