3 VSOL 717/2016-B-37
KSOL 16 INS 6786/2015 3 VSOL 717/2016-B-37

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Radky Panáčkové v insolvenční věci dlužníka Vladimíra anonymizovano , anonymizovano , bytem 8. května 1756/46, Šumperk, PSČ 787 01, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ze dne 22.2.2016, č.j. KSOL 16 INS 6786/2015- B-17,

takto:

Odvolání dlužníka se odmítá.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně opravil výrok usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 9.12.2015, č.j. KSOL 16 INS 6786/2015-B-15 tak, že odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce činí 3.267 Kč, včetně DPH. Na odůvodnění uvedl, že výrokem opravovaného usnesení soud rozhodl o odměně a náhradě hotových výdajů odvolané insolvenční správkyně a v důsledku zřejmé nesprávnosti jí přiznal částku 1.089 Kč, včetně DPH. Uvedený nedostatek napravil postupem podle ustanovení § 164 a § 167 odst. 2 insolvenčního zákona vydáním opravného usnesení.

Proti usnesení soudu prvního stupně podal dlužník odvolání, v němž uvedl, že odvolání podává ve věci odměny insolvenčního správce saluka, v.o.s., identifikační číslo osoby: 25995243, se sídlem Masarykovo náměstí 1484, Pardubice, PSČ 530 02, protože cítí, že můj insolvenční správce chce víc peněz , ačkoli nemá v řízení žádné větší provozní ani jiné náklady a při uspokojování věřitelů dlužníka se nic neděje v jeho prospěch . Odvolatel dále uvedl, že vede řádný život, snaží se mít isir.justi ce.cz co nejvyšší mzdu, aby mohl v co nejkratší době a v co nejvyšší míře uspokojit své věřitele, a žádá, aby soud uložil insolvenčnímu správci hradit přednostní pohledávku vůči nezletilému synovi Filipu Kontrošovi ve výši určené Okresním soudem v Šumperku dne 10.2.2016. Navrhl, aby soud prvního stupně ponechal odměnu insolvenčního správce v původní výši 1.089 Kč včetně DPH, jak bylo určeno v rozhodnutí ze dne 2.10.2015, č.j. KSOL 16 INS 6786/2016-B-10.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 43 o.s.ř., předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést (odstavec 1). Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen (odstavec 2).

Podle ustanovení § 164 o.s.ř., předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Podle ustanovení § 167 odst. 2 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, užije se na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku.

Podle ustanovení § 205 odst. 1 o.s.ř., v odvolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

Podle ustanovení § 209 o.s.ř., předseda senátu soudu prvního stupně se postará o odstranění případných vad ve včas podaném odvolání (§ 43). Nezdaří-li se mu vady odstranit nebo má-li za to, že odvolání je podáno tím, kdo k němu není oprávněn, nebo že není přípustné, předloží věc po uplynutí odvolací lhůty se zprávou o tom odvolacímu soudu.

Jak vyplývá z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.6.2002, sp.zn. 29 Odo 700/2001, uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod poř. č. 49/2003, týká-li se oprava výroku rozhodnutí, lze odvolání proti opravnému usnesení odůvodnit zásadně jen tím, že nejsou splněny předpoklady pro jeho vydání, tedy že zde není důvod k opravě, jelikož to, co je opravováno, není chybou v psaní, v počtech ani jinou zřejmou nesprávností.

Veden těmito závěry soud prvního stupně usnesením ze dne 6.10.2016, č.j. KSOL 16 INS 6786/2015-B-31 vyzval odvolatele, aby v určené lhůtě doplnil své odvolání proti předmětnému usnesení tak, že uvede, v čem spatřuje nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu, když odvolání proti napadenému rozhodnutí lze odůvodnit pouze tím, že nejsou splněny předpoklady pro jeho vydání, tj. že zde není důvod k opravě, neboť to, co je opravováno, není chybou v psaní, v počtech, ani jinou zřejmou nesprávností, a nechť uvede, čeho se domáhá. Dlužník byl poučen, že pokud nebude odvolání řádně a včas doplněno, odvolací soud je odmítne podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 211 o.s.ř. Usnesení bylo odvolateli doručeno dne 24.10.2016 do vlastních rukou. Odvolatel však na výzvu soudu nereagoval.

V daném případě odvolání dlužníka nemá zákonem předepsané náležitosti. Z odvolání je zřejmé, kterému soudu je určeno, a proti kterému rozhodnutí insolvenčního soudu směřuje. Odvolání však, přes řádné poučení poskytnuté odvolateli soudem, neobsahuje uvedení způsobilých odvolacích důvodů proti předmětnému usnesení, které je opravným usnesením ve smyslu ustanovení § 164 o.s.ř.

Za tohoto stavu věci odvolací soud odvolání dlužníka proti opravnému usnesení podle ustanovení § 43 odst. 2, věta první o.s.ř. odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, zástupci věřitelů a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 26. ledna 2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu