3 VSOL 713/2015-A-12
KSOS 39 INS 13442/2015 3 VSOL 713/2015-A-12

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Ondřeje anonymizovano , anonymizovano , bytem T.G.Masaryka 130/14, Prostějov, PSČ 767 01, adresa pro doručování: Plešovec č. 64, Chropyně, PSČ 768 11, zastoupeného JUDr. Natalií Navrátilovou, advokátkou se sídlem Masarykova 12, Chropyně, PSČ 768 11, o insolvenčním návrhu dlužníka, o místní příslušnost, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9.6.2015, č.j. KSOS 39 INS 13442/2015-A-4,

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok I.) s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Krajskému soudu v Brně jako soudu místně příslušnému (výrok II.).

Na odůvodnění uvedl, že při posuzování místní příslušnosti vycházel z údaje o trvalém bydlišti dlužníka a jeho doručovací adresy (ust. § 7 insolvenčního zákona, ustanovení § 11, § 85 odst. 1 o.s.ř.).

Proti usnesení soudu prvního stupně podal dlužník odvolání, kterým se domáhal změny napadeného usnesení tak, že pro projednání věci je místně příslušným Krajský soud v Ostravě.

Podáním doručeným soudu dne 10.9.2015, vzal dlužník své odvolání zpět, aniž by tento svůj úkon blíže zdůvodnil.

Podle ustanovení § 7 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. platí, že dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

V posuzované věci vzal dlužník své včas podané odvolání účinně zpět dříve, než odvolací soud o jeho odvolání rozhodl. Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil. Právní moc napadeného usnesení soudu prvního stupně nastane v souladu s ustanovením § 222 odst. 1 o.s.ř., jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 11. prosince 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu