3 VSOL 710/2015-A-9
KSOS 39 INS 12118/2015 3 VSOL 710/2015-A-9

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Jakuba anonymizovano , anonymizovano , bytem Opava, Pekařská 80/6, PSČ 746 01, identifikační číslo: 73308251, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20.5.2015, č.j. KSOS 39 INS 12118/2015-A-4,

tak to:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odův odně ní:

Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, odmítl insolvenční návrh dlužníka.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že insolvenčním návrhem, doručeným soudu dne 11.5.2015, se dlužník domáhá rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu. V návrhu uvedl, že má závazky celkem ve výši 803.859,20 Kč, které jsou déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti a které není schopen splácet. K návrhu dlužník nepřipojil žádnou povinnou přílohu. Poté, co soud prvního stupně citoval ustanovení § 128 odst. 1, § 103 odst. 2, § 3 odst. 1 a odst. 2 zákona

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), uzavřel, že insolvenční návrh dlužníka obsahuje vady, které jej činí neprojednatelným. V této souvislosti uvedl, že dlužník v návrhu nedostatečně vylíčil skutečnosti, osvědčující jeho úpadek. Dlužník neuvedl údaje o splatnosti svých závazků, a splatnost jednotlivých závazků nelze dovodit ani ze seznamu závazků, neboť dlužník tento seznam nepřipojil. Soud proto postupoval podle ustanovení § 128 IZ a insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Odvolatel namítá, že ve svém návrhu zcela jasně uvedl, že jeho závazky jsou více jak 30 dnů po splatnosti, a také uvedl i data splatnosti. Podle názoru odvolatele jsou všechny skutečnosti patrny z jím podaného návrhu, a seznamu a rovněž připojených dokumentů . Splatnost jednotlivých závazků lze vyčíst z připojených dokumentů , v nichž je datum splatnosti uvedeno, nebo z výzev k úhradě těchto závazků, v nichž je uvedeno datum splatnosti. Odvolatel navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 11.5.2015 na základě insolvenčního návrhu dlužníka, jímž se dlužník domáhá zjištění úpadku a prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Ve vylíčení rozhodujících skutečností dlužník uvedl, že má k dnešnímu dni více věřitelů, jejichž pohledávky jsou již po splatnosti po dobu delší než 30 dnů, platby jsou zastaveny a navrhovatel není schopen tyto závazky plnit. Celková výše závazků po splatnosti činí 803.859,20 Kč, z toho je 506.327,20 Kč ČMSS a.s., IČ: 49241397 , závazek 15.000 Kč vůči Ing. Janu Hartmanovi, 208.000 Kč STAVCHAMAT s.r.o., Nový Jičín, IČ: 25872575 , a OSSZ Opava 34.600 Kč, IČ: 00006963 , 39.932 Kč Intrum Justitia, s.r.o., IČ: 25083236 . Dále uvedl, že s odkazem na shora uvedené skutečnosti má za to, že je v úpadku, a že jsou v souladu s ustanovením § 148 odst. 1 insolvenčního zákona splněny předpoklady pro prohlášení konkursu. K návrhu dlužník připojil výzvu k úhradě ze dne 23.2.2015 společnosti Intrum Justitia, s.r.o., se sídlem Praha 9, Prosecká 851/64, IČ: 25083236, přihlášku pohledávky věřitele STAVCHEMAT, s.r.o., IČ: 25872575 ve věci dlužníka Jakuba anonymizovano , anonymizovano , jež podle otisku razítka podatelny soudu došla Krajskému soudu v Ostravě dne 7.12.2012, usnesení Okresního soudu v Opavě ze dne 9.2.2007, č.j. 31 Ro 412/2006-11 ve věci

žalobce Českomoravská stavební spořitelna, a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 3218/169, IČ: 49241397, proti žalovanému Jakubu Sedlá anonymizovano , o zaplacení částky 506.327,20 Kč s příslušenstvím, jímž bylo uloženo žalovanému, aby se ve lhůtě 30 dnů ode dne podání odporu proti platebnímu rozkazu písemně vyjádřil ve věci samé k žalobě, která je připojena, a dále oznámení Českomoravské stavební spořitelny ze dne 16.10.2003, adresované dlužníkovi, o čerpání meziúvěru a přípis Českomoravské stavební spořitelny ze dne 25.1.2005, adresované dlužníkovi a označené jako odstoupení od smlouvy o poskytnutí meziúvěru a úvěru ze stavebního spoření .

Podle ustanovení § 3 odst. 1 IZ, dlužník je v úpadku (z důvodu insolvence), jestliže má a) více věřitelů, b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit. Podle odstavce 2 uvedeného zákonného ustanovení se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků nebo je b) neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ, insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Ze shora citovaného ust. § 3 odst. 1 IZ vyplývá, že stav úpadku pro platební neschopnost je definován třemi znaky, a to mnohostí věřitelů (nejméně dvou), existencí závazků, které jsou více jak 30 dnů po lhůtě splatnosti, a objektivní neschopností dlužníka své závazky splácet. Čtyři vyvratitelné domněnky dlužníkovy platební neschopnosti jsou konstruovány v ustanovení § 3 odst. 2 IZ.

Nejvyšší soud České republiky již ve svém usnesení ze dne 27.1.2010 sen.zn. 29 NSČR 1/2008 (jež je uveřejněno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 88/2010) vyložil, že v poměrech insolvenčního návrhu podaného dlužníkem, který není podnikatelem, se rozhodujícími skutečnostmi, které osvědčují úpadek dlužníka, rozumí vylíčení konkrétních okolností, z nichž insolvenční soud (shledá-li je pravdivými) bude moci uzavřít, že dlužník má více věřitelů (nejméně dva), kteří vůči němu mají pohledávky (vůči nimž má peněžité závazky), jež jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Přitom v otázce (ne)schopnosti dlužníka plnit uvedené závazky (§ 3 odst. 1 písm. c/ IZ) může být konkrétní dlužníkovo tvrzení v insolvenčním návrhu, z nějž takový úsudek plyne, nahrazeno tvrzením, z nějž lze dovodit, že dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo tvrzením, z nějž lze dovodit, že dlužník tyto závazky neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti, anebo tvrzením, z nějž lze dovodit, že uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku není možné dosáhnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí.

Insolvenční návrh tak musí ve smyslu ust. § 103 odst. 2 IZ obsahovat jako součást vylíčení okolností, které osvědčují úpadek dlužníka, nejen konkrétní údaje o věřitelích dlužníka, nýbrž i konkrétní údaje o pohledávkách takových věřitelů, včetně konkrétních údajů o splatnosti těchto pohledávek, a to v míře, která v případě, že tato tvrzení budou shledána pravdivými, dovolí insolvenčnímu soudu uzavřít, že dlužník je v úpadku.

Odvolací soud souhlasí se soudem prvního stupně, že takový požadavek v daném případě insolvenční návrh dlužníka nesplňuje. Dlužník sice v návrhu-byť neúplně-označil pět svých věřitelů a uvedl i výši jejich pohledávek (respektive výši pohledávek čtyř z takto označených věřitelů), konkrétní údaje o splatnosti těchto pohledávek tak, aby bylo zřejmé, že jsou po splatnosti po dobu delší 30 dnů, však v insolvenčním návrhu chybí, a chybí i konkrétní tvrzení o tom, že dlužník není schopen své závazky plnit, to je, že se nachází v platební neschopnosti.

Konkrétní údaje o pohledávkách věřitelů a o jejich splatnosti nemohou být nahrazovány-a odvolatel se mýlí, dovozuje-li opak-obecným tvrzením, že dlužník má peněžité závazky, které jsou po splatnosti po dobu delší než 30 dnů, a že zastavil platby a není schopen tyto závazky plnit. V návrhu chybí konkrétní tvrzení o tom, že dlužník není schopen své závazky plnit, jež by bylo podřaditelné pod ustanovení § 3 odst. 2 IZ.

Neobstojí ani námitka odvolatele, že všechny skutečnosti jsou patrny z jím podaného návrhu a seznamu , a že splatnost jednotlivých závazků lze dovodit z připojených dokumentů . Povinnost vylíčit rozhodující skutečnosti totiž není splněna tím, že dlužník připojil současně ke svému návrhu listiny-výzvy věřitelů k úhradě dluhu a přihlášku pohledávky věřitele dlužníka, uplatněnou zřejmě v předcházejícím insolvenčním řízení dlužníka (srov. závěry v rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26.2.2009, sen.zn. 29 NS ČR 7/2008 uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 91/2009). Soud prvního stupně tudíž nepochybil, pokud se listinami, připojenými k návrhu nezabýval.

Obecně může být považován za způsobilý zdroj poznání pouze seznam závazků, připojený k návrhu, opatřený údajem o tom, že se jedná o seznam správný a úplný, a podpisem dlužníka (srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20.5.2012, sen.zn. 29 NS ČR 22/2009, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. 26/2011). Seznam závazků, jako povinnou přílohu insolvenčního návrhu, vyžadovanou zákonem (srov. ustanovení § 104 odst. 1 písm. b/, odst. 3 a odst. 4 IZ), však dlužník ke svému návrhu nepřipojil.

Soud prvního stupně proto správně insolvenční návrh dlužníka podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ odmítl, neboť tento insolvenční návrh neobsahuje všechny náležitosti a pro tyto nedostatky nemůže být věcně projednán.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

Olomouc 28. srpna 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu