3 VSOL 710/2011-A-17
KSBR 45 INS 16634/2011 3 VSOL 710/2011-A-17

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Milana Poláška a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Vysoké Pole 105, PSČ: 763 25, zastoupeného JUDr. Zdeňkou Pechancovou, advokátkou se sídlem Masarykova 175, 763 26 Luhačovice, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10.10.2011, č.j. KSBR 45 INS 16634/2011-A-9,

takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně dlužníku uložil, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, které vzal následně podáním došlým odvolacímu soudu dne 22.11.2011 zpět. Jako důvod uvedl, že zálohu uhradil a věří, že částka 10.000,-Kč bude dostačující.

Podle ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. platí, že dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

V daném případě vzal dlužník podané odvolání proti napadenému usnesení zpět dříve, než o něm bylo odvolacím soudem rozhodnuto. Odvolací soud proto postupoval podle výše uvedených zákonných ustanovení a odvolací řízení zastavil. Právní moc napadeného usnesení podle ust. § 222 odst. 1 o.s.ř. nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 30. listopadu 2011

Za správnost vyhotovení: Mgr. Milan Polášek v.r. Renáta Hrubá předseda senátu