3 VSOL 705/2016-P21-7
KSBR 33 INS 16603/2015 3 VSOL 705/2016-P21-7

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudkyň JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Ivany Waltrové v insolvenční věci dlužníků a) Aleny anonymizovano , anonymizovano , bytem Ježov 26, PSČ 698 48, identifikační číslo 72411058, a b) Vincence anonymizovano , anonymizovano , bytem tamtéž, identifikační číslo 46304428, o přihlášce pohledávky č. P21 věřitelky č. 21 Petry anonymizovano , anonymizovano , bytem Sídliště U Vodojemu 1273/42, Kyjov, PSČ 697 01, zastoupené Mgr. Ing. Ondřejem Malým, advokátem se sídlem Palackého třída 3048/124, Brno, PSČ 612 00, o odvolání věřitelky č. 21 proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 33 INS 16603/2015-P21-2 ze dne 19.4.2016,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky č. 21 ve výši 9.535.650 Kč věřitelky Petry anonymizovano doručenou insolvenčnímu soudu dne 29.9.2015 (výrok I.) a uvědomil věřitelku, že právní mocí tohoto usnesení končí její účast v insolvenčním řízení (výrok II.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že věřitelka přihlásila do insolvenčního řízení nevykonatelnou pohledávku ve výši 9.535.650 Kč, kterou na přezkumném jednání dne 30.10.2015, jehož se věřitelka neúčastnila, insolvenční správkyně popřela co do pravosti, event. co do výše 9.535.647 Kč z důvodu, že pohledávka v přihlášené výši neexistuje. Podáním ze dne 2.11.2015, které bylo isir.justi ce.cz věřitelce doručeno dne 23.3.2016, byla věřitelka vyrozuměna o popření její přihlášené pohledávky. Poslední den lhůty k podání incidenční žaloby tak připadl na den 7.4.2015, tj. 15. den od doručení vyrozumění o popření pohledávky věřitelce. Věřitelka v této lhůtě neuplatnila své právo žalobou na určení pohledávky, a proto soud podle ustanovení § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), přihlášku pohledávky věřitelky odmítl.

Proti tomuto usnesení podala věřitelka odvolání. Uvedla, že vyrozumění o popření pohledávky učiněné insolvenční správkyní přípisem ze dne 2.11.2015 neobdržela. Poukázala na to, že podle zveřejněných písemností v insolvenčním rejstříku je zřejmé, že insolvenční správkyně vypravila nějakou písemnost věřitelce dne 4.11.2015, která byla uložena na poště v Kyjově dne 5.11.2015 a posléze byla jako nevyzvednutá zaslána zpět odesílateli dne 20.11.2015. Namítla, že v úložní době, tedy od 11.11.2015 do 27.11.2015, byla hospitalizována spolu se svým synem Jiřím Smolkou v Nemocnici v Kyjově, a proto si nemohla písemnost převzít. Z tohoto důvodu je napadené usnesení předčasné. Navrhla, aby odvolací soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Současně k odvolání doložila propouštěcí zprávu z Nemocnice Kyjov, dětského oddělení, ze dne 27.11.2015, ze kterého vyplývá hospitalizace Jiřího anonymizovano , anonymizovano , po dobu od 11.11.2015 do 27.11.2015.

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že věřitelka Petra anonymizovano dne 29.9.2015 přihlásila do insolvenčního řízení dlužníka nevykonatelné pohledávky v celkové výši 9.535.650 Kč, a to pohledávku č. 1 ve výši 240.000 Kč z titulu jednorázového odškodnění za škodu usmrcením, pohledávku č. 2 ve výši 4.295.650 Kč z titulu náhrady nákladů na výživu a pohledávku č. 3 ve výši 5.000.000 Kč z titulu náhrady škody způsobené zásahem do majetkových práv. Přihláška pohledávky byla zaevidována pod číslem P21. Na přezkumném jednání konaném dne 30.10.2015 insolvenční správkyně popřela pravost, event. výši těchto pohledávek (co do výše 9.535.647 Kč). Žádný z věřitelů se přezkumného jednání nezúčastnil. Podáním ze dne 2.11.2015 označeným jako Vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky věřitele č. 21 insolvenční správkyně JUDr. Zdeňka Prudilová Koníčková vyrozuměla věřitelku o tom, že v insolvenčním řízení dlužníků na přezkumném jednání konaném dne 30.10.2015 byly její přihlášené pohledávky č. 1, č. 2 a č. 3 popřeny co do pravosti, event. co do výše (pohledávka č. 1 ve výši 240.000 Kč co do výše 239.999 Kč, pohledávka č. 2 ve výši 4.295.650 Kč co do výše 4.295.649 Kč a pohledávka č. 3 ve výši 5.000.000 Kč co do výše 4.999.999 Kč), a to z důvodu neexistence pohledávek. Dlužníci pohledávky uznali. Současně byla věřitelka poučena o tom, že podle ustanovení § 198 odst. 1 IZ mohou věřitelé s nevykonatelnou pohledávkou, která byla popřena insolvenční správkyní, uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění. Žalobu je nutné podat proti insolvenční správkyni. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. Vyrozumění o popření pohledávky ze dne 2.11.2015 insolvenční správkyně doručovala věřitelce prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, vyrozumění bylo předáno k poštovní přepravě dne 4.11.2015, z důvodu nevyzvednutí zásilky bylo uloženo u provozovatele poštovních služeb v době od 5.11.2015 do 20.11.2015 a poté byla zásilka vrácena zpět odesílateli. Následně bylo vyrozumění o popření pohledávky doručováno věřitelce prostřednictvím provozovatele poštovních služeb insolvenčním soudem, převzetí zásilky věřitelka potvrdila podpisem na doručence dne 23.3.2016. Usnesením Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 33 INS 16603/2015-B-8 ze dne 19.11.2015 soud neschválil oddlužení dlužníků a prohlásil na jejich majetek konkurs. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 10.12.2015.

Podle § 197 odst. 2 IZ, věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, poučí insolvenční správce nebo insolvenční soud při přezkumném jednání o dalším postupu; věřitele, který se přezkumného jednání nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 198 odst. 1 IZ, věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

V přezkoumávané věci věřitelka v insolvenčním řízení dlužníků uplatnila nevykonatelné pohledávky v celkové výši 9.535.650 Kč, které byly jako nevykonatelné pohledávky přezkoumány tak, že je insolvenční správkyně popřela co do pravosti, event. co do jejich výše. Vzhledem k tomu, že věřitelka nebyla na přezkumném jednání přítomna, insolvenční správkyně správně podle ustanovení § 197 odst. 2 IZ vyrozuměla věřitelku o popření její nevykonatelné pohledávky a o tom, že je nutno podat žalobu na určení pohledávky u insolvenčního soudu ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání s tím, že tato lhůta neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění a že žalobu je nutno podat proti insolvenční správkyni.

Odvolací soud přisvědčuje soudu prvního stupně, že bylo-li vyrozumění o popření pohledávky doručované insolvenčním soudem (prostřednictví provozovatele poštovních služeb) věřitelce doručeno dne 23.3.2016, lhůta pro podání incidenční žaloby skončila dne 7.4.2016. Věřitelka však ve lhůtě žalobu nepodala, a proto k přihlášce pohledávky věřitelky nelze přihlížet (§ 198 odst. 1 IZ). Soud prvního stupně proto správně podle ustanovení § 185 IZ rozhodl o odmítnutí přihlášky pohledávky věřitelky ve výši 9.535.650 Kč s tím, že právní mocí účast věřitelky v insolvenčním řízení končí.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená

právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům, insolvenční správkyni a věřitelce se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 16. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Renáta Hrubá předseda senátu