3 VSOL 705/2013-B-16
KSOS 36 INS 24/2013 3 VSOL 705/2013-B-16

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužnice Žanety anonymizovano , anonymizovano , bytem 755 01 Lhota u Vsetína 160, identifikační číslo osoby 71 86 10 33, o změně v osobě insolvenčního správce, rozhodl o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2.7.2013 č.j. KSOS 36 INS 24/2013-B-4,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku II. p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně zprostil Ing. Víta Baštána insolvenčním správcem (výrok I.) a novým insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Lukáše Stočka (výrok II.).

V odůvodnění usnesení uvedl důvody, pro které zprostil Ing. Víta Baštána funkce insolvenčního správce neprodleně bez nařízení slyšení, v nichž spočívá závažné pochybení ve výkonu jeho činnosti (§ 32 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení /insolvenční zákon/, ve znění pozdějších předpisů /dále jen IZ /). Současně novým insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Lukáše Stočka.

Proti tomuto usnesení, a to pouze proti jeho výroku II., podala dlužnice odvolání, protože má za to, že insolvenční správce Mgr. Lukáš Stoček není nepodjatý. Tvrdila, že jí byla již dne 20.6.2013 doručena obyčejnou poštou výzva správce k součinnosti ze dne 18.6.2013 s předvoláním na den 22.7.2013; stejná výzva jí byla doručena doporučeně s dodejkou dne 22.7.2013. Podle dlužnice je zarážející, že výzva k součinnosti byla datována den po vydání opatření o určení osoby insolvenčního správce, které ovšem bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno až dne 2.7.2013. Na základě toho je dlužnice přesvědčena, že nově jmenovaný správce Mgr. Lukáš Stoček konal ve věci dříve, než mohl a dlužnice si neumí představit, jakým způsobem získal informace o svém ustanovení . Proto se domáhá odvolání Mgr. Lukáše Stočka z funkce správce a jmenování jiné osoby do této funkce. V doplnění odvolání v reakci na vyjádření nově jmenovaného správce dlužnice tvrdila, že výpisem telefonních hovorů může prokázat, že dne 20.6.2013 bylo voláno do kanceláře Mgr. Lukáše Stočka. Dle tvrzení dlužnice bylo obsahem telefonického hovoru sdělení, že dne 22.7.2013 se nemůže dostavit k osobnímu jednání, správce jiný navržený termín schůzky odmítl a na dotaz, z jakých důvodů, odpověděl: Po tom Vám nic není . Dlužnice dále uvedla, že dne 22.7.2013 volal její manžel do kanceláře Mgr. Lukáše Stočka a žádal o jiný termín schůzky, téhož dne dlužnice na poště převzala doporučený dopis s výzvou k součinnosti, datovanou dne 18.6.2013. Podle dlužnice je správce arogantní, uvádí nepravdivé údaje a existuje podezření, že o svém jmenování věděl dříve, než bylo vydáno usnesení o jeho ustanovení. Pochybení v kontrole datace odesílané pošty, které správce popírá, dle dlužnice ukazuje na možnost podjatosti vůči její osobě. Dále sdělila, že sídlo kanceláře Mgr. Lukáše Stočka je shodné s předchozím zaměstnáním pana Prepsla , který pracoval v bance, jeho bydliště je v Kopřivnici u Nového Jičína a dle ústních výhrůžek p. Prepsla, že tady on je doma, vše nasvědčuje, že se jedná o insolvenčního správce, který není nezaujatý . Proto v odvolacím řízení navrhla odvolání Mgr. Lukáše Stočka z funkce správce a současně ustanovení nového insolvenčního správce ze Zlínského kraje.

K podanému odvolání se Mgr. Lukáš Stoček vyjádřil tak, že nemá žádný vztah k dlužnici, jejímu právnímu zástupci ani k žádnému věřiteli. K argumentaci dlužnice o dataci výzvy sdělil, že na předmětné výzvě je chybně uvedeno datum 18.6.2013, které se tam dostalo zkopírováním z jiného datového souboru, v němž rovněž vyzýval dlužníka k součinnosti. Popíral tvrzení dlužnice, že jí byla výzva k součinnosti doručena dne 20.6.2013, a tvrdil, že výzva byla odesílána doporučeným dopisem dne 8.7.2013, což dokládal Poštovním podacím archem odeslané pošty, a dlužnice si ji vyzvedla dne 22.7.2013, což dokládal dodejkou. Dále tvrdil, že obyčejnou poštou byla výzva odeslána rovněž dne 8.7.2013, k čemuž předložil stránku z účetního deníku známek a kolků advokátní kanceláře. Potvrdil, že dne 22.7.2013 omlouval neúčast dlužnice na jednání telefonicky její manžel a sdělil, že náhradní termín jednání byl dohodnut na den 6.8.2013. Dále uváděl důvody, které podle něj skutečně vedly k tvrzení dlužnice o jeho podjatosti, a navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení potvrdil.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a oprávněnou osobou, přezkoumal napadené usnesení v rozsahu, ve kterém bylo odvoláním dotčeno, to je ve výroku II. o ustanovení nového insolvenčního správce, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Podle ustanovení § 24 odst. 1 IZ je insolvenční správce vyloučen z insolvenčního řízení, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k osobám účastníků je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti; to neplatí v případě uvedeném v § 34 IZ. Jakmile se ustanovený insolvenční správce dozví, že jsou zde důvody pro jeho vyloučení, je povinen oznámit to neprodleně insolvenčnímu soudu.

Podle ustanovení § 26 IZ proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce je odvolání přípustné. V odvolání lze však namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatý. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží.

Důvody pro pochybnosti o nepodjatosti insolvenčního správce odpovídají důvodům, pro něž jsou z projednávání a rozhodnutí věci vyloučeni soudci ve smyslu § 14 odst. 1 o.s.ř. (viz např. závěr Vrchního soudu v Praze v usnesení sp. zn. MSPH 94 INS 913/2008, 2 VSPH 219/2008 ze dne 7.11.2008). Pokud jde o poměr k věci, rozumí se jím především přímý právní zájem na projednávané věci i to, že insolvenční správce má předem o věci poznatky, které by měl získat až za řízení a které mohou ovlivnit jeho nestrannost; pokud jde o poměr k účastníkům a jejich zástupcům, může být založen buď příbuzenským či jemu obdobným vztahem, vztahem přátelským či zjevně nepřátelským, popřípadě vztahem vzájemné závislosti.

Mgr. Lukáš Stoček potvrdil tvrzení dlužnice, že jeho výzva k součinnosti byla datována dnem 18.6.2013 a zdůvodnil to chybou, k níž došlo kopírováním z jiného datového souboru. Podle kopie výzvy, připojené dlužnicí k odvolání, tato výzva obsahuje nejen datum 18.6.2013, ale také odkaz na usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2.7.2013 č.j. KSOS 36 INS 24/2013-B-4, kterým byl Mgr. Lukáš Stoček jmenován novým insolvenčním správcem. Datum rozhodnutí a jeho číslo jednací (zejména ta jeho část, která je tvořena číslem listu insolvenčního spisu) podle odvolacího soudu jednoznačně dokazují chybu v dataci výzvy, protože Mgr. Lukáš Stoček dne 18.6.2012 nejenže nemohl vědět datum, kdy insolvenční soud rozhodne, ale zejména nemohl předpokládat, že toto rozhodnutí bude založeno na č.l. B4 insolvenčního spisu. Číslo listu, na kterém bude usnesení ve spise žurnalizováno, objektivně není možno odhadnout, neboť předem nelze vyloučit, že přede dnem vydání rozhodnutí insolvenčního soudu mohou být do spisu doručena další podání, která by musela být žurnalizována a zveřejněna před tímto časově následujícím usnesením. Proto odvolací soud dovozuje, že výzva k součinnosti nemohla být vyhotovena dne 18.6.2013, ale až po 2.7.2013, kdy bylo vydáno usnesení o jmenování Mgr. Lukáše Stočka novým insolvenčním správcem. Obsah samotné výzvy vyvrací tvrzení dlužnice, že nový správce vykonával činnost ještě před svým ustanovením do funkce.

Navíc ze správcem předloženého Poštovní podacího archu ze dne 8.7.2013 vyplývá, že výzva k součinnosti, doručovaná doporučeným dopisem byla předána k poštovní přepravě dne 8.7.2013 (a zaslána pod podacím číslem RR 14353739 9 CZ 293) a je logické, že stejného dne, to je 8.7.2013, byla tato výzva předána k doručení obyčejnou poštou, o čemž nepřímo svědčí i záznam ve správcem předloženém účetním deníku známek a kolků jeho advokátní kanceláře, podle něhož byla dne 8.7.2013 vydána známka v hodnotě 10 Kč pro zaslání pošty na adresu dlužnice. Odvolací soud dlužnici vyzval, aby doplnila své tvrzení o tom, že již dne 20.6.2013 bylo voláno do advokátní kanceláře Mgr. Stočka, o uvedení osoby, která tvrzený telefonický hovor uskutečnila a o doložení této skutečnosti. Dlužnice však na výzvu odvolacího soudu nereagovala.

Odvolací soud tak dospěl k závěru, že námitka dlužnice, že Mgr. Lukáš Stoček o svém jmenování do funkce věděl a úkony insolvenčního správce činil ještě před tím, než byl do funkce ustanoven napadeným usnesením, nebyla prokázána a z tohoto důvodu nelze dovozovat jeho podjatost pro vztah k věci. Podle odvolacího soudu jsou uplatněné námitky proti osobě insolvenčního správce spekulací, založenou na chybě v dataci jeho výzvy k součinnosti, doručené dlužnici, kterou nově jmenovaný správce nepopírá (jak se dlužnice dle doplnění odvolání domnívá) a která sama o sobě důvodem jeho podjatosti být nemůže. Stejně tak nemohou být důvodem, ze kterých by bylo možno dovozovat podjatost správce Mgr. Lukáše Stočka, tvrzení o výhružkách třetí osoby (věřitele, jehož pohledávka je evidována pod č. P5), jejíž bydliště je v regionu, v němž je umístěna kancelář nově jmenovaného správce. Jen nedoložené tvrzení o aroganci nově jmenovaného správce, která měla spočívat v odmítnutí dlužnicí navrženého termínu nové schůzky a způsobu, jakým správce tento návrh odmítl, nemůže být důvodem pochybností o nepodjatosti správce pro jeho vztah k dlužnici.

Jelikož nebyly zjištěny žádné skutečnosti, z nichž lze mít za to, že nově jmenovaný správce není nepodjatý, odvolací soud postupoval podle ustanovení § 219 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně v rozsahu napadeném odvoláním jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být

dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu správci a věřitelskému orgánu se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 24. října 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Petra Jahodová předsedkyně senátu