3 VSOL 70/2013-A-17
KSOS 39 INS 25417/2012 3 VSOL 70/2013-A-17

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Tomáše anonymizovano , anonymizovano , bytem Sušice č.p. 58, PSČ 751 11, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15.11.2012, č.j. KSOS 39 INS 25417/2012-A-8,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se z r u š u j e a řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě sedmi dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč na blíže označený účet Krajského soudu v Ostravě. V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že na základě údajů, uvedených v insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení, nelze dlužníkovi v současné době povolit oddlužení, neboť nelze předpokládat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude činit alespoň 30 % jejich pohledávek a žádný z věřitelů dosud nevyslovil s nižším plněním souhlas. Jak se z odůvodnění odvoláním napadeného usnesení podává, soud prvního stupně vycházel z předběžného závěru, že návrh na povolení oddlužení bude podle ustanovení § 395 odst. 2, písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) odmítnut a podle ustanovení § 396 odst. 1 IZ rozhodnuto o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem. S odkazem na ustanovení § 108 odst. 1 IZ uzavřel, že uložení zálohy ve výši 50.000 Kč je proto v daném případě nezbytné.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Namítal, že vycházel-li při svém rozhodování soud prvního stupně z toho, že průměrný měsíční příjem dlužníka je 15.930 Kč, pak jeho příjem není stálý, je flexibilní s ohledem na to, jak si u zaměstnavatele nabere práci, s tím, že k tomuto platu jsou připočítávány různé bonusy. Současně předložil potvrzení zaměstnavatele o výši mzdy za třetí čtvrtletí r. 2012, podle něhož činil průměrný čistý měsíční příjem dlužníka za toto období 16.830 Kč.

Dříve, než odvolací soud o podaném odvolání rozhodl, dlužník podáním, došlým soudu dne 19.2.2013, vzal svůj insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení zpět.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 222a odst. 1 o.s.ř., vezme-li žalobce (navrhovatel) za odvolacího řízení zpět návrh na zahájení řízení, odvolací soud zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zruší rozhodnutí soudu prvního stupně a řízení zastaví; to neplatí, bylo-li odvolání podáno opožděně nebo někým, kdo k odvolání nebyl oprávněn, anebo proti rozhodnutí, proti němuž není přípustné.

V této věci bylo odvolání podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přičemž insolvenční navrhovatel-dlužník vzal za odvolacího řízení svůj insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení zpět. Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 222a odst. 1 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně, jímž byla uložena dlužníkovi záloha na náklady insolvenčního řízení, zrušil a řízení zastavil.

P o u č e n í : : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se však také doručuje i zvláštním

způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 28. února 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu