3 VSOL 70/2011-B-57
KSOS 34 INS 1129/2009 3 VSOL 70/2011-B-57

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Lukáše anonymizovano , anonymizovano , bytem Staňkova 8, Ostrava-Výškovice, PSČ 700 30, adresa pro doručování: Těšínská 138/35, Ostrava -Slezská Ostrava, PSČ 710 00, o zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu, o odvolání dlužníka ze dne 27.10.2010 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 34 INS 1129/2009-B-31 ze dne 21.10.2010,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zrušil schválené oddlužení dlužníka (výrok I.), na majetek dlužníka prohlásil konkurs (výrok II.), rozhodl, že konkurs bude projednáván jako nepatrný (výrok III.) a deklaroval, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok IV.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení doručeným soudu dne 4.3.2009 bylo zahájeno insolvenční řízení. Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 34 INS 1129/2009-A-4 ze dne 9.3.2009 rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka a povolil jeho oddlužení. Usnesením č.j. KSOS 34 INS 1129/2009-B-21 ze dne 4.11.2009 insolvenční soud rozhodl o způsobu oddlužení formou plnění splátkového kalendáře (s ohledem na zprávu insolvenčního správce o stavu majetku dlužníka) a uložil mu, aby po dobu pěti let od schválení oddlužení plnil nezajištěným věřitelům postižitelné částky svého příjmu ve stanovených poměrech, přičemž termín první splátky byl stanoven do 31.12.2009. Insolvenční správce zprávami ze dne 1.3.2010, 1.4.2010 a 9.6.2010 sdělil insolvenčnímu soudu, že povinnosti ze strany dlužníka nejsou řádně a včas plněny a že mu zaměstnavatel dlužníka sdělil, že z dlužníkova příjmu (s ohledem na jeho výši) nelze provádět srážky ze mzdy. Dále správce uvedl, že na plnění dlužníka v rámci jeho oddlužení měl přispívat dárce darem ve výši 7.000,-Kč, který však poskytuje nepravidelně, a to pouze za první dva měsíce plnění oddlužení dlužníka. Dlužník na výzvy insolvenčního správce, například žádost o doložení příjmů ke kontrole, nereagoval, uhradil pouze první dvě splátky přihlášeným věřitelům, a to jen z poskytnutého daru. K jednání u insolvenčního soudu konaného dne 13.7.2010 za účelem projednání plnění splátkového kalendáře dlužníkem se dlužník dostavil a uvedl, že nehrazení splátkového kalendáře je způsobeno neschopností dárce hradit pravidelný měsíční dar a že si najde nového dárce. Soud při tomto jednání dlužníku uložil, aby ve lhůtě 10 dnů doložil smlouvu o poskytnutí daru ve formě opakovaných měsíčních splátek v průběhu oddlužení, a vyzval jej, aby ve lhůtě 90 dnů od ústního jednání doložil, že mimořádnou splátkou byly uhrazeny veškeré dluhy na jeho plnění dle splátkového kalendáře, s poučením, že v případě nesplnění povinností mu uložených bude jeho schválené oddlužení zrušeno a prohlášen konkurs na jeho majetek. Insolvenční správce podáním ze dne 7.10.2010 soudu doložil darovací smlouvu ze dne 26.7.2010 uzavřenou mezi dlužníkem a novým dárcem a sdělil, že mu nebyly ze strany dárce ani dlužníka poskytnuty žádné finanční prostředky, z nichž by bylo možné provádět splátky na oddlužení. Insolvenční správce vyzval dlužníka k plnění jeho povinností, tento dopis mu však byl vrácen provozovatelem poštovních služeb s poznámkou, že adresát se odstěhoval. Dlužník si tedy neplnil povinnosti dle § 412 odst. 1 insolvenčního zákona, dále dary na základě darovacích smluv do schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře nebyly poskytnuty. Dlužník soudu ani insolvenčnímu správci neoznámil změnu svého bydliště, jakož i nesplnil povinnosti předložit přehled svých příjmů. Na splátkové kalendáře byly uhrazeny pouze dvě splátky za měsíce prosinec 2009 a leden 2010. Do konce září 2010 nebyly věřitelům další platby uhrazeny a dar neposkytl ani nový dárce. Je proto zřejmé, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem, že dlužník neplní své splatné závazky, ke kterým byl zavázán usnesením o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, a současně je zřejmé, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, insolvenční soud rozhodl o zrušení schváleného oddlužení dle ust. § 418 odst. 1, písm. a) a b) insolvenčního zákona, když současně rozhodl o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem dle ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona. Dlužník není podnikatelem, a proto soud rozhodl, že konkurs bude řešen jako nepatrný dle ust. § 314 odst. 1, písm. a) insolvenčního zákona.

Proti tomuto usnesení dlužník podal odvolání. Uvedl, že přišel o zaměstnání, je veden na úřadu práce a z tohoto důvodu nestíhal splácet platby stanovené v insolvenčním řízení. Poukázal na to, že od 1.11.2010 bude zaměstnán a vše řádně uhradí. Domáhá se proto nového posouzení věci.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou a že obsahuje způsobilý odvolací důvod, který lze z hlediska vylíčení skutkového stavu podřadit pod ust. § 205 odst. 2, písm. g) o.s.ř., přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 3 a odst. 5 o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Podle § 418 odst. 1, písm. a) a písm. b) IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit.

Podle § 412 odst. 1, písm. a), písm. c) a písm. d) IZ, po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmů usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat, c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání, d) vždy k 15. lednu a k 15. červenci kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých šest kalendářních měsíců.

Odvolací soud souhlasí se soudem prvního stupně, že dlužník si své povinnosti po schválení oddlužení řádně neplnil. Jak vyplývá ze zpráv insolvenční správkyně ze dne 1.3.2010, 1.4.2010, 9.6.2010 a 7.10.2010, dlužník plnil na splátkový kalendář pouze částečně za měsíce prosinec 2009 a leden 2010 příjmem z daru ve výši 7.000,-Kč měsíčně, ze svého příjmu ze zaměstnání však nikoli, a to z důvodu nemožnosti provést srážku mzdy s ohledem na výši příjmu dlužníka. Na výzvu insolvenční správkyně v lednu 2010 k vysvětlení situace a předložení výplatních lístků dlužník nereagoval, k 15.1.2010 nepředložil přehled svých příjmů za předchozích šest měsíců. Dlužník pouze dne 26.2.2010 zaslal insolvenční správkyni textovou zprávu, že nemá z čeho platit, neboť přišel o práci, rovněž tak dárkyně, která částky 7.000,-Kč neplatí. Dne 10.3.2010 dlužník doložil insolvenční správkyni prostřednictvím elektronické pošty výpisy ze svého účtu. Od této doby dlužník s insolvenční správkyní nejméně do 2.8.2010 (kdy doložil novou darovací smlouvu) nekomunikoval, nesdělil jí ani insolvenčnímu soudu svou adresu, když insolvenční správkyni se vrátily zásilky z adresy dlužníka uvedené v insolvenčním návrhu (Střádalů 112/16, Ostrava-Kunčičky) i z adresy sdělené dlužníkem insolvenčnímu soudu na přezkumném jednání dne 28.7.2009 (Hlučínská 28, Opava-Kateřinky). Dlužník dále nesplnil povinnost uloženou mu insolvenčním soudem usnesením č.j. KSOS 34 INS 1129/2009-B-24 ze dne 4.3.2009 (doručeným dlužníku dne 8.3.2010), aby ve lhůtě 7 dnů od doručení předložil insolvenčnímu soudu a insolvenční správkyni přehled svých příjmů za listopad 2009 až únor 2010. Dlužník ani následně nesplnil další povinnost uloženou mu insolvenčním soudem u jednání dne 13.7.2010, aby do 90 dnů doložil uhrazení veškerých dluhů na jeho plnění dle splátkového kalendáře mimořádnou splátkou. Byť dlužník dne 2.8.2010 doložil na výzvu soudu novou darovací smlouvu, ani z této smlouvy nebyly ke dni 7.10.2010 (tj. ke dni sdělení insolvenční správkyně) poskytnuty žádné finanční prostředky. Za této situace dlužník opakovaně porušil své povinnosti dlužníka po schválení oddlužení a dále povinnost uloženou mu insolvenčním soudem ohledně úhrady dlužných splátek dle splátkového kalendáře, tedy neplnil si podstatné povinnosti podle schváleného oddlužení (§ 418 odst. 1, písm. a/ IZ), a s ohledem na jeho příjmy v nedostatečné výši bylo zřejmé, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit (§ 418 odst. 1, písm. b/ IZ). Z tohoto důvodu byly dány podmínky pro zrušení schváleného oddlužení dlužníka a současně rozhodnutí o způsobu řešení jeho úpadku konkursem.

Tvrzení dlužníka přednesené u odvolacího jednání dne 5.5.2011, že má od 1.4.2011 nové zaměstnání, ze kterého bude mít příjem 13.000,-Kč měsíčně (přičemž ani toto své tvrzení odvolacímu soudu nedoložil), a proto je ochoten a schopen plnit splátkový kalendář, nemůže nikterak zhojit dosavadní dlužníkovu nečinnost. Dlužníku nic nebránilo v tom, měl-li objektivní problémy s realizací splátkového kalendáře, obrátit se na insolvenční správkyni, případně insolvenční soud, což však neučinil, naopak na výzvy insolvenční správkyně a soudu nereagoval, případně jejich pokyny, přes své opakované sliby, nesplnil. Odvolací soud k tomu navíc považuje za nutné uvést, že rozhodující pro posouzení odvolání dlužníka je stav řízení ke dni rozhodnutí soudu prvního stupně, tj. ke dni 21.10.2010.

Ze shora uvedených důvodů je rozhodnutí soudu prvního stupně zcela správné, včetně jeho rozhodnutí o tom, že konkurs bude projednáván jako nepatrný dle ust. § 314 odst. 1, písm. a) IZ, neboť dlužník není podnikatelem.

Na základě shora uvedeného odvolací soud proto napadené rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil podle ust. § 219 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné, ledaže dovolací soud na základě dovolání podaného ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má po právní stránce ve věci samé zásadní význam.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná dlužníku běžet ode dne, kdy mu bude rozhodnutí doručeno zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 5. května 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu