3 VSOL 7/2018-B-17
č. j. KSBR 30 INS 13596/2017 3 VSOL 7/2018-B-17

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci

dlužnice: Kristýna anonymizovano , anonymizovano bytem Polní 681, 685 01 Bučovice

o odvolání insolvenčního správce z funkce

o odvolání Mgr. Michala Grubera, IČO: 66246466, sídlem Divadelní 616/4, 602 00 Brno, jako odvolaného insolvenčního správce dlužnice Kristýny anonymizovano , proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 11. 2017 č. j. KSBR 30 INS 13596/2017-B-9

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 11. 2017 č. j. KSBR 30 INS 13596/2017-B-9 se ve výrocích I. a II. potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odvolal Mgr. Michala Grubera z funkce insolvenčního správce (výrok I.), novou insolvenční správkyní ustanovil Mgr. Dagmar Cenknerovou, IČO: 66254795, sídlem Svatopluka Čecha 1580/25, 741 01 Nový Jičín, provozovna Kpt. Jaroše 158/3, 680 01 Boskovice (výrok II.), odvolanému insolvenčnímu správci Mgr. Michalu Gruberovi uložil, aby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od doručení usnesení, řádně informoval novou insolvenční správkyni Mgr. Dagmar Cenknerovou o své dosavadní činnosti a předal jí všechny doklady související s výkonem jeho funkce, a to včetně peněžních prostředků na účtu majetkové podstaty (výrok III.), odvolanému insolvenčnímu správci uložil, aby ve lhůtě 15 dnů od právní moci usnesení podal insolvenčnímu soudu písemnou zprávu o své činnosti, zejména o stavu majetku, který spravoval, a aby vyúčtoval odměnu, hotové výdaje a náklady, které mu vznikly v souvislosti se správou a udržováním majetku (výrok IV.).

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. isir.justi ce.cz

2. V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že insolvenčnímu správci bylo zrušeno povolení vykonávat činnost insolvenčního správce ke dni 11. 9. 2017, a to na základě ustanovení § 13 odst. 2 písm. b) zákona o insolvenčních správcích. Vzhledem k tomu dospěl insolvenční soud k závěru, že jsou splněny podmínky pro odvolání dosavadního insolvenčního správce, aniž by trval na jeho slyšení, s cílem předejít případným průtahům, které by mohly z tohoto důvodu nastat. S poukazem na ustanovení § 31 odst. 5 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ) ustanovil soud novou insolvenční správkyni, která byla určena podle ustanovení § 25 odst. 2 IZ předsedou insolvenčního soudu, a touto insolvenční správkyní je Mgr. Dagmar Cenknerová. Soud dále rozhodl o povinnostech odvolaného insolvenčního správce podat ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu písemnou zprávu o své činnosti a nově ustanovené správkyni předat podklady o své dosavadní činnosti. 3. Proti výrokům I. a II. usnesení soudu prvního stupně podal odvolaný insolvenční správce Mgr. Michal Gruber odvolání, které doplnil podáním ze dne 24. 1. 2018. Argumentuje tím, že rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti, kterým mu bylo zrušeno povolení vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 13 odst. 2 písm. b) zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o insolvenčních správcích ), potvrzené rozhodnutím ministra spravedlnosti o jím podaném rozkladu je nicotné, neboť bylo vydáno na základě neexistující úpravy. Z toho důvodu proti němu podal u příslušného soudu žalobu s návrhem na vyslovení jeho nicotnosti. V odvolání obsáhle vysvětlil důvody tvrzené nicotnosti rozhodnutí správního orgánu a s odkazem na ustanovení § 135 odst. 2 o. s. ř. poukázal na to, že o nicotnosti uvedeného rozhodnutí si soud v tomto řízení může učinit vlastní úsudek, když rozhodnutím správního orgánu není vázán. Tvrdí, že v řízení probíhajícím o jeho žalobě u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 5A 165/2017 soud dovodil splnění podmínek pro přednostní projednání jeho věci (jak plyne z přípisu soudu ze dne 24. 10. 2017), a přípisem ze dne 23. 1. 2018 byl soudem vyzván ke sdělení, zda souhlasí s rozhodnutím věci bez nařízení jednání (přičemž oba účastníci s takovým postupem souhlasí). Navrhuje, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil. 4. Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 5. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal rozhodnutí soudu prvního stupně v odvoláním napadených výrocích a v tomto rozsahu přezkoumal i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a odst. 1 a 5 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné. 6. Z obsahu insolvenčního spisu vyplývají následující skutečnosti: -usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 27. 7. 2017 č. j. KSBR 30 INS 13596/2017-A-7 bylo rozhodnuto o úpadku dlužnice Kristýny anonymizovano a bylo povoleno oddlužení, insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Michal Gruber;

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

-podáním z 15. 9. 2017 insolvenční správce sdělil insolvenčnímu soudu, že rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR MSP-14/2015-LO-SRIS/18 ze dne 6. 3. 2017 mu bylo zrušeno povolení vykonávat činnost insolvenčního správce dle § 13 odst. 2 písm. b) zákona o insolvenčních správcích. Proti tomuto rozhodnutí podal rozklad, o kterém rozhodl ministr spravedlnosti ČR svým rozhodnutím ze dne 7. 9. 2017 č. j. MPS-28/2017-ORA-ROZ/53 tak, že rozklad zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. Podle jeho názoru je rozhodnutí ministra spravedlnosti ČR nezákonné (ne-li přímo nicotné), proti němuž se hodlá bránit podáním žaloby dle soudního řádu správního, a proto žádá soud, aby s rozhodnutím o jeho případném odvolání z funkce insolvenčního správce v tomto insolvenčním řízení z důvodu zrušení povolení vykonávat činnost insolvenčního správce vyčkal minimálně do doby, než bude soudem rozhodnuto o jeho návrhu na přiznání odkladného účinku žaloby; -podáním z 1. 10. 2017 sdělil insolvenční správce Mgr. Michal Gruber insolvenčnímu soudu, že dne 29. 9. 2017 podal žalobu dle soudního řádu správního proti rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ze dne 6. 3. 2017 a proti rozhodnutí ministra spravedlnosti ze dne 7. 9. 2017 spolu s žádostí o přednostní projednání věci, žádostí o odklad účinnosti napadeného rozhodnutí a návrhem na vydání předběžného opatření. O návrhu na přiznání odkladného účinku žaloby a o návrhu na předběžné opatření by měl soud rozhodnout do 30 dnů od podání návrhu, proto žádá soud, aby s rozhodnutím o jeho případném odvolání z funkce insolvenčního správce v tomto insolvenčním řízení z důvodu zrušení povolení vykonávat činnost insolvenčního správce vyčkal minimálně do doby, než bude soudem rozhodnuto o jeho návrhu na přiznání odkladného účinku žaloby a návrhu na předběžné opatření; -na základě žádosti rozhodující soudkyně adresované předsedovi Krajského soudu v Brně dne 20. 11. 2017 o ustanovení insolvenčního správce s ohledem na to, že současnému insolvenčnímu správci Mgr. Michalu Gruberovi zaniklo povolení vykonávat funkci insolvenčního správce ke dni 11. 9. 2017, rozhodl předseda Krajského soudu v Brně dne 20. 11. 2017 podle ustanovení § 25 IZ tak, že ve věci dlužnice Kristýny anonymizovano určil insolvenční správkyní Mgr. Dagmar Cenknerovou, IČO: 66254795, sídlem Svatopluka Čecha 1580/25, 741 01 Nový Jičín, Provozovna Kpt. Jaroše 158/3, 680 01 Boskovice. 7. Z usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 10. 2017, č. j. 5 A 165/2017-58-60 (vyžádaného v obdobné věci odvolacím soudem v řízení pod sp. zn. KSBR 30 INS 19398/2012, 3 VSOL 1229/2017), vydaného ve věci žalobce Mgr. Michala Grubera proti žalovanému Ministerstvu spravedlnosti České republiky v řízení o žalobě proti rozhodnutí ministra spravedlnosti ze dne 7. 9. 2017, č. j. MSP-28/2017-ORA-ROZ/53, o návrhu na přiznání odkladného účinku žalobě a o návrhu na vydání předběžného opatření, které nabylo právní moci dne 24.10.2017, vyplývá, že soud žalobě odkladný účinek nepřiznal (výrok I.), a zamítl návrh žalobce na vydání předběžného opatření, jímž by byla žalovanému uložena povinnost ze seznamu insolvenčních správců u zápisu údajů žalobce vymazat údaj Den zániku: 11. 9. 2017 a Důvod zániku: § 13/2b (výrok II.). 8. Z údajů v seznamu insolvenčních správců, zveřejněných na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky ke dni rozhodnutí odvolacího soudu, vyplývá, že odvolateli dne 11.9.2017 zaniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce z důvodu § 13 odst. 2, písm. b) .

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

9. Podle ustanovení § 13 odst. 2, písm. b) zákona o insolvenčních správcích ve znění účinném do 30.6.2017, ministerstvo může zrušit povolení nebo zvláštní povolení insolvenčnímu správci, kterému byla insolvenčním soudem opakovaně udělena sankce podle insolvenčního zákona; ministerstvo přitom přihlíží zejména k povaze porušených povinností, počtu a charakteru sankcí udělených insolvenčním soudem a době, jež uplynula mezi porušením jednotlivých povinností. 10. Podle ustanovení § 31 odst. 4 IZ, insolvenčního správce, kterému bylo zrušeno povolení nebo kterému zaniklo jeho právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce na základě rozhodnutí ministerstva podle zákona o insolvenčních správcích, insolvenční soud odvolá z funkce. Insolvenčního správce ustanoveného postupem podle § 25 odst. 3 insolvenční soud odvolá z funkce i tehdy, bylo-li mu zrušeno zvláštní povolení nebo zaniklo-li jeho právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích na základě rozhodnutí ministerstva podle zákona o insolvenčních správcích. 11. V přezkoumávané věci je podstatné, že rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ze dne 6. 3. 2017, č. j. MSP-14/2015-LO-SRIS/18, potvrzeném rozhodnutím ministra spravedlnosti ze dne 7. 9. 2017, č. j. MSP-28/2017-ORA-ROZ/53, bylo insolvenčnímu správci Mgr. Michalu Gruberovi zrušeno ke dni 11.9.2017 povolení vykonávat činnost insolvenčního správce. Ani odvolací soud nemá pochybnosti o tom, že tato skutečnost je důvodem pro odvolání Mgr. Michala Grubera z funkce insolvenčního správce v tomto řízení (§ 31 odst. 4, věta první IZ), a soud prvního stupně proto postupoval správně, když bez dalšího rozhodl o jeho odvolání a současně ustanovil insolvenčním správcem osobu, určenou postupem podle ustanovení § 25 IZ. 12. Námitkou odvolatele o nicotnosti rozhodnutí vydaného příslušným správním orgánem, kterým bylo zrušeno jeho povolení vykonávat činnost insolvenčního správce, se v tomto řízení zabývat nelze, stejně jako nelze souhlasit s jeho argumentací, že (odvolatelem tvrzenou) nicotnost rozhodnutí může podle ustanovení § 135 odst. 2 o.s.ř. soud v tomto řízení posuzovat jako předběžnou otázku. Právní teorie dovodila, že civilní soud není oprávněn jako předběžné otázky řešit ty, o nichž se rozhoduje konstitutivním rozhodnutím, jako je tomu v posuzovaném případě. Insolvenční soud se v řízení o odvolání insolvenčního správce zabývá pouze tím, zda povolení vykonávat činnost insolvenčního správce bylo příslušným správním orgánem zrušeno; posuzovat rozhodnutí správního orgánu z hlediska jeho (ne)správnosti, v důsledku které má být nicotné (jak odvolatel namítá), soudu nepřísluší. 13. Jak vyplývá ze zjištění odvolacího soudu, návrhu Mgr. Michala Grubera na přiznání odkladného účinku jeho žalobě, kterou napadl rozhodnutí správního orgánu, nebylo vyhověno (a nebylo vyhověno ani jeho návrhu na nařízení předběžného opatření). Důvod, pro který žádal insolvenční soud o posečkání s rozhodnutím o jeho odvolání z funkce, tedy není dán, a vyčkávat výsledku řízení o správní žalobě by bylo v rozporu s principem rychlosti insolvenčního řízení (§ 5, písm. a/ IZ). 14. Odvolací soud ze všech shora uvedených důvodů usnesení soudu prvního stupně ve výrocích I. a II. jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, odvolanému insolvenčnímu správci Mgr. Michalu Gruberovi a nově ustanovené insolvenční správkyni, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které případně vstoupilo do řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 19. února 2018

JUDr. Radka Panáčková v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.