3 VSOL 697/2015-P11-7
KSBR 40 INS 7955/2015 3 VSOL 697/2015-P11-7

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Michala anonymizovano , anonymizovano , bytem Svatobořice -Mistřín, Pod Kostelem 1124, PSČ: 696 04, zastoupeného JUDr. Jaromírem Josefem, advokátem se sídlem Hodonín, Velkomoravská 378/1, o přihlášce pohledávky č. 11 věřitele č. 11 Ing. Pavla Hána, CSc., bytem Brno, Drdy 562/15, PSČ: 641 00, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29.5.2015, č.j. KSBR 40 INS 7955/2015-P11-2,

tak to:

Usnesení soudu prvního stupně se po tv rz uje .

Odův odně ní:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, odmítl přihlášku pohledávky č. 11 věřitele č. 11 Ing. Pavla Hána ve výši 783.614 Kč (výrok I.), s tím, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitele ohledně této přihlášky pohledávky v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že v rozhodnutí o úpadku, které bylo vydáno insolvenčním soudem dne 7.4.2015 pod č.j. KSBR 40 INS 7955/2015-A-9 byla ve výroku V. pro věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, stanovena pro přihlášení jejich pohledávek lhůta třiceti dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku. Současně byli věřitelé poučeni, že k přihláškám podaným později se nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Rozhodnutí o úpadku bylo zveřejněno dne 17.4.2015. Posledním dnem lhůty pro podání přihlášek byl den 18.5.2015, věřitel však svou přihlášku pohledávky podal u Krajského soudu v Brně až dne 26.5.2015, to je po uplynutí lhůty stanovené pro přihlášení pohledávek. Nejedná se přitom o pohledávku za majetkovou podstatou (§ 168 insolvenčního zákona), o pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (§ 169 insolvenčního zákona), ani o pohledávku ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 nebo ustanovení § 275 insolvenčního zákona. Soud prvního stupně proto v souladu s ustanovením § 185 insolvenčního zákona pozdě podanou přihlášku pohledávky odmítl.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání. Odvolatel poukázal na to, že insolvenční zákon podrobně stanoví podmínky jisté pokory , za nichž se neplatič může stát poctivým dlužníkem , a věřitelé se současně smíří se značnou ztrátou, což garantuje insolvenční soud schválením a povolením plánu oddlužení neplatiče . Role insolvenčního soudu jako garanta celého projektu spočívá v odpovědnosti za schválení a povolení plánu oddlužení neplatiče , k čemuž má soud, mimo jiné, drahý počítačový systém s řadou rejstříků, v nichž může autorizovaná osoba snadno zkontrolovat pravdivost a úplnost seznamu věřitelů, kterou předkládá neplatič spolu s žádostí o oddlužení. Touto kontrolou by insolvenční soud-jak odvolatel pokračoval-nepochybně dospěl k závěru, že přihlašovatel pohledávky tuto požadoval již dne 18.8.2005 ve výši 6.433 tis. Kč , následně v konkursu dlužníka byla zjištěna ve výši 406 tis. Kč . Přihlašovatel pohledávky tuto požadoval uhradit ve výši 114.733,67 Kč , žalobou (vedenou u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 1 Cm 83/2013). Neplatičem byl současný poctivý dlužník , jemuž insolvenční soud schválil plán oddlužení, současně s okradením obou věřitelů-důchodců. Současný stav (který by nazval potrestáním věřitele za osmidenní zpoždění podání přihlášky) je podle názoru odvolatele neakceptovatelný je jednáním v rozporu s dobrými mravy, včetně důsledků. Podle obsahu podaného odvolání se odvolatel domáhá změny odvoláním napadeného usnesení tak, že se jeho přihláška pohledávky neodmítá.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání věřitele není důvodné.

Podle ustanovení § 136 odst. 2, písm. d) IZ platí, že insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě dvou měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání. Podle odstavce 3 uvedeného zákonného ustanovení, je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek 30 dnů.

Podle ustanovení § 173 IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Věřitelé vykonatelných pohledávek na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem, podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu kdykoli v průběhu insolvenčního řízení, pokud v trestním řízení o tomto trestném činu byl zajištěn majetek v majetkové podstatě dlužníka a přihláška pohledávky byla podána v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá (odstavec 1). Přihlašují se i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné, včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí (odstavec 2).

Podle ustanovení § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

V přezkoumávané věci Krajský soud v Brně usnesením ze dne 17.4.2015, č.j. KSBR 40 INS 7955/2015-A-9 zjistil úpadek dlužníka Michala anonymizovano (výrok I.), povolil oddlužení dlužníka (výrok II.), insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Arnošta Hanáčka (výrok III.), vyslovil, že účinky rozhodnutí o úpadku nastaly okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok IV.), vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku s tím, že k přihláškám podaným později insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují (výrok V.), učinil další potřebné výzvy a poučení a nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů (výroky VI. až XI.), a dále uvědomil o tom, že rozhodnutí insolvenčního soudu budou zveřejňována v insolvenčním rejstříku (výrok XII.). Součástí poučení v tomto usnesení je-mimo jiné-i poučení o tom, že přihlášku pohledávky lze podat pouze na formuláři, který je zveřejněn na www.justice.cz, a že se přihlašují i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné, včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17.4.2015, č.j. KSBR 40 INS 7955/2015-A-9 bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 17.4.2015.

Podle ustanovení § 89 odst. 1 IZ účinky rozhodnutí o úpadku nastaly okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, to je v přezkoumávané věci dne 17.4.2015. V souladu s ustanovením § 57 odst. 1 o.s.ř. tak začala věřitelům běžet třicetidenní lhůta k přihlášení pohledávek dne 18.4.2015, a vzhledem k tomu, že konec této lhůty připadl na neděli 17.5.2015, je ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2 o.s.ř. posledním dnem lhůty pondělí 18.5.2015. Přihláška pohledávky věřitele Ing. Pavla Hána, CSc. (jíž uplatnil pohledávky celkem ve výši 783.614 Kč), však byla doručena osobně Krajskému soudu v Brně až dne 26.5.2015, to je po lhůtě stanovené insolvenčním soudem. Podle ustanovení § 173 odst. 1 IZ proto k této opožděné přihlášce pohledávky nelze přihlížet.

Nutno zdůraznit, že insolvenční zákon všem věřitelům, kteří mají pohledávky za dlužníkem, ukládá, aby své pohledávky přihlásili a aby tak učinil včas, to je ve stanovené lhůtě (srov. § 110, § 136 odst. 2, písm. d/, odst. 3, § 173 IZ). Výjimku z této povinnosti stanoví insolvenční zákon ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2, IZ pouze pro věřitele pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, jak správně vyložil i soud prvního stupně, což však není případ odvolatele.

Odvolatel ostatně ani nezpochybňuje, že zmeškal lhůtu určenou k podání přihlášky v rozhodnutí o úpadku, argumentuje pouze tím, že za situace, kdy dlužník svoji povinnost vůči němu nesplnil, a proto byl nucen domáhat se svého nároku podanou žalobou, je odmítnutí jeho přihlášky pohledávky v rozporu s dobrými mravy . Tyto námitky neobstojí.

Nejvyšší soud České republiky ve svém usnesení ze dne 31.10.2012, sen. zn. 29 NSČR 63/2012-P8 (jež je veřejnosti dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu) s odkazem na závěry Nejvyššího soudu České republiky v jeho rozhodnutí ze dne 4.9.2008, sen. zn. 29 NSČR 4/2008 (jež je uveřejněno pod č. 25/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), v usnesení ze dne 22.10.2009, sen. zn. 29 NSČR 27/2009 (jež je uveřejněno pod č. 63/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek) a usnesení ze dne 27.7.2011, sen. zn. 29 NSČR 35/2009 (jež je uveřejněno pod č. 151/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek) vysvětlil, že povinnost přihlásit (včas) do insolvenčního řízení pohledávku za dlužníkem stíhá věřitele bez ohledu na to, zda pohledávka je nesporná, zda byla uplatněna u soudu a zda jde o pohledávku vykonatelnou (srov. ustanovení § 173 odst. 1 a odst. 2 IZ). Tamtéž také, s odkazem na usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 26.1.2009, sp. zn. I. ÚS 2536/08 zdůraznil, že nelze zvažovat, že by pravidlo, které všem věřitelům ve stejném postavení dává stejnou možnost k přihlášení pohledávky v zákonem určené propadné lhůtě, odporovalo ústavnímu pořádku České republiky.

Tím, že odvolatel pohledávku nepřihlásil (v souladu s ustanovením § 110 IZ) v době stanovené v rozhodnutí soudu prvního stupně o úpadku, nekonal v souladu s obecným právním principem vigilantibus iura skripta sunt , to je bdělým náležejí práva, k němuž se ve své rozhodovací praxi opakovaně hlásí Ústavní soud. Následky, které z takového nekonání plynou, jdou toliko k tíži odvolatele.

Soud prvního stupně proto postupoval správně, když podanou přihlášku pohledávky věřitele podle ustanovení § 185 IZ odmítl.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

P o u če n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, věřiteli a insolvenčnímu správci se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 28. srpna 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu