3 VSOL 689/2015-B-25
KSOS 36 INS 19053/2013 3 VSOL 689/2015-B-25

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Radky Panáčkové v insolvenční věci dlužnice Libuše anonymizovano , anonymizovano , bytem Nový Hrozenkov 826, PSČ 756 04, zastoupené JUDr. Josefem Červinkou, advokátem se sídlem v Novém Hrozenkově 843, PSČ 756 04, o návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18.2.2015, č. j. KSOS 36 INS 19053/2013-B-13,

t a k t o:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně opravil výrok usnesení ze dne 11.2.2015, č. j. KSOS 36 INS 19053/2013-B-11 tak, že správně zní: Insolvenční soud vyslovuje souhlas s vyplacením zajištěných věřitelů, a to z výtěžku prodeje nemovitostí:-budovy-rodinného domu č.p. 826 stojícího na pozemku parcela č. St. 503/2 zapsané u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Vsetín, na LV č. 1949 pro katastrální území a obec Nový Hrozenkov. V jeho odůvodnění uvedl, že opravovaným unesením soud rozhodl o vydání výtěžku zajištěným věřitelům, avšak ve výroku usnesení byl nesprávně uveden předmět zpeněžení, když byla prodána pouze budova-rodinný dům, avšak bez pozemku, na němž stojí. S odkazem na ustanovení § 164 o.s.ř. proto soud vydal opravné usnesení.

Proti usnesení soudu prvního stupně podala dlužnice včasné odvolání, které zdůvodnila tím, že žalobou ze dne 24.1.2015 zahájila řízení o určení neplatnosti kupní smlouvy, uzavřené dne 10.12.2014, k níž zdejší soud vydal napadené usnesení .

Insolvenční správce, ani žádný z účastníků insolvenčního řízení se k podanému odvolání nevyjádřil.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně, přezkoumal i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dne 30.1.2015 byl soudu doručen návrh insolvenčního správce na udělení souhlasu s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěným věřitelům, přičemž jako věc, zajišťující jejich pohledávky je označena budova Nový Hrozenkov, č.p. 826 rodinný dům na p. č. St. 503/2 (LV 734), který je zapsán v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Vsetín, na LV č. 1949 pro katastrální území a obec Nový Hrozenkov. Jedná se tedy o budovu bez pozemku a zajištěného přístupu k ní. Výrokem I. usnesení ze dne 11.2.2015, č. j. KSOS 36 INS 19053/2013-B-11 insolvenční soud vyslovil souhlas s vyplacením zajištěných věřitelů, a to z výtěžku prodeje nemovitostí: pozemku parcela č. St. 503/2-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 107 m , součástí pozemku je budova-rodinný dům č.p. 826 , zapsaných u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Vsetín, na LV č.734 a LV č. 1949 pro katastrální území a obec Nový Hrozenkov, přičemž nemovitosti jsou zapsány v soupisu majetkové podstaty ze dne 5.11.2013, pod položkou č. 1 -Nemovitosti. Dále z obsahu spisu vyplývá, že v soupise majetkové podstaty ze dne 5.11.2013, doručeném soudu prvního stupně dne 7.11.2013, je, mimo jiné, zahrnuta i budova rodinného domu č.p. 826, na parcele č. st. 503/2, zapsané na LV č. 1949 pro katastrální území a obec Nový Hrozenkov.

Podle ustanovení § 164 o.s.ř., předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Podle ustanovení § 167 odst. 2 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, užije se na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku.

Z výše uvedených zjištění z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že odvolatelkou napadeným opravným usnesením soud prvního stupně opravil výrok I. usnesení ze dne 11.2.2015, č. j. KSOS 36 INS 19053/2013-B-11, kterým udělil správci k jeho návrhu souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení, neboť návrh se týkal jen výtěžku získaného zpeněžením jedné věci-budovy rodinného domu, nikoli však stavební parcely, na níž tento dům stojí (ta nebyla zahrnuta do majetkové podstaty dlužnice a zpeněžována nebyla). Soud prvního stupně postupem podle § 164 o.s.ř. ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. opravil zjevnou nesprávnost, spočívající v nesprávném označení předmětu zajištění, s jehož výtěžkem zpeněžení zajištěným věřitelům udělil k návrhu správce souhlas tak, aby tento předmět byl označen v souladu s návrhem správce.

Námitka odvolatelky, že podala žalobu o určení neplatnosti kupní smlouvy, kterou byl předmět zajištění zpeněžen, nemůže zpochybnit správnost postupu soudu prvního stupně dle § 164 o.s.ř., § 167 odst. 2 o.s.ř., kterým napravil své pochybení a odstranil zjevnou nesprávnost ve výroku I. opravovaného usnesení.

Z výše uvedených důvodů proto odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

Olomouc dne 15. července 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu