3 VSOL 687/2015-B-16
KSOS 14 INS 17561/2014 3 VSOL 687/2015-B-16

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Marie anonymizovano , anonymizovano , identifikační číslo osoby: 61604143, se sídlem U Hřiště 1231, Vsetín, PSČ 755 01, o odmítnutí přihlášky pohledávky číslo 10 věřitele Martina Rokose, identifikační číslo osoby: 72367601, Slovenská 2697, Zlín, PSČ 760 01, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě za dne 5. 3. 2015, č. j. KSOS 14 INS 17561/2014-B-6,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích VI. a VII. z r u š u j e a věc se v tomto rozsahu v r a c í zpět soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře (výrok I.) a rozhodl podle ustanovení § 406 odst. 3 insolvenčního zákona (výroky II.-V.). Ve výroku VI. odmítl přihlášku pohledávky č. 10 věřitele č. 10 Martina Rokose s tím, že právní mocí tohoto rozhodnutí se jeho účast v insolvenčním řízení končí (výrok VII.).

Na odůvodnění rozhodnutí ve výrocích VI. a VII. o odmítnutí přihlášky pohledávky č. 10 věřitele č. 10 Martina Rokose soud uvedl, že na přezkumném jednání insolvenční správce tuto pohledávku ve výši 33.379,13 Kč popřel. Věřitel byl insolvenčním správcem o popření pravosti pohledávky vyrozuměn dne 5. 1. 2015, v zákonné lhůtě do 20. 1. 2015 žalobu o určení popřené pohledávky nepodal. Proto soud jeho přihlášenou pohledávku dle ustanovení § 185, § 198 odst. 1 insolvenčního zákona odmítl.

Proti výrokům VI. a VII. usnesení soudu prvního stupně podal věřitel č. 10 Martin Rokos odvolání, v němž namítl, že o odmítnutí svého nároku neměl až do doby doručení napadeného usnesení žádné informace. Dále uvedl, že dlužnice mu způsobila škodu a v její výši vystavila směnku, kterou však nesplatila. Věřitel směnku poskytl na jeho žádost panu Brejchovi , který s ním však nekomunikuje, a proto věřitel žádá, aby soud jednal přímo s ním.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Z oddílu P insolvenčního spisu vyplývá, že soudu byla dne 25. 9. 2014 doručena přihláška pohledávky věřitele Martina Rokose, za něhož jednal (přihlášku pohledávky podepsal) ohlášený zástupce Jiří Brejcha, Správa pohledávek, A. F. Ressela 150, Mníšek-Fojtka, PSČ 463 31, kterou byla přihlášena nevykonatelná pohledávka ve výši celkem 33.379,13 Kč (sestávající z jistiny 29.700 Kč a úroku z prodlení ve výši 3.679,13 Kč). Důvodem vzniku pohledávky je dle přihlášky to, že dlužnice si u věřitele objednala subdodávku akvária, dohodnutou zálohu však věřiteli neuhradila, takže věřitel zálohu výrobci uhradil ze svého. Závazek dlužnice byl zajištěn směnkou splatnou dne 31.7.2012. Jako přílohy předkládané v listinné podobě jsou v přihlášce pohledávky označeny směnka a plná moc . Dne 6. 1. 2015 bylo soudu prvního stupně doručeno sdělení insolvenčního správce datované téhož dne, jehož přílohou je kopie vyrozumění věřitele Martina Rokose ze dne 10.10.2014 o popření jeho nevykonatelné pohledávky na přezkumném jednání dne 26.11.2014 co do pravosti. Ve vyrozumění se uvádí, že věřitel, resp. zmocněný zástupce byl insolvenčním správcem vyzván k doplnění přihlášky pohledávky mimo jiné i o doložení zmocnění k zastupování věřitele Martina Rokose, ve stanovené lhůtě však přihlášku pohledávky nedoplnil, přestože výzva byla převzata zástupcem věřitele dne 6.11.2014. Podle připojené kopie dodejky bylo vyrozumění uloženo dne 12.12.2014 na provozovně České pošty s.p. v Mníšku u Liberce a dne 5. 1. 2015 převzato adresátem Jiřím Brejchou.

Z kopie spisu o přihlášce pohledávky číslo 10, založeného insolvenčním správcem, kterou předložil odvolacímu soudu, vyplývá, že insolvenční správce výzvou ze dne 29. října 2014 vyzval věřitele číslo 10 Martina Rokose, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy doplnil nebo opravil přihlášku pohledávky evidovanou pod číslem P10 také o doložení plné moci k zastupování věřitele panem Jiřím Brejchou. Výzva byla doručována ohlášenému zástupci Jiřímu Brejchovi, který ji dle dodejky o jejím doručování převzal dne 6. 11. 2014. Dále je v přihláškovém spise založeno sdělení insolvenčního soudu ze dne 28. 11. 2014, podle něhož soud zasílá insolvenčnímu správci doplněk přihlášky pohledávky P10-2, ke sdělení je připojena ověřená kopie směnky a faktura č. 12/117 na částku 36.367 Kč vystavená dne 29. 3. 2019 dodavatelem Farao International, s.r.o., identifikační číslo osoby: 25507320 odběrateli Radim Ježdík-Zoex, identifikační číslo osoby: 47824425.

Dle protokolu o přezkumném jednání konaném dne 26.11.2014 popřel insolvenční správce Ing. Borek Placr pohledávku číslo 10 zcela, dle přezkumného listu této přihlášky pohledávky byla pohledávka popřena proto, že nebyla dle výzvy správce v určené lhůtě doplněna.

Podle sdělení insolvenčního správce odvolacímu soudu ze dne 14. 10. 2015 nebyla k přihlášce pohledávky, doručené insolvenčnímu správci soudem dne 2. 12. 2014, připojena plná moc k zastupování věřitele Martina Rokose ohlášeným zástupcem Jiřím Brejchou, a tato nebyla doložena ani na výzvu.

Podle ustanovení § 197 odst. 2 IZ, věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, poučí insolvenční správce nebo insolvenční soud při přezkumném jednání o dalším postupu; věřitele, který se přezkumného jednání nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle ustanovení § 198 odst. 1 IZ, věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle ustanovení § 32 odst. 1 o.s.ř., každý, kdo v řízení vystupuje jako zástupce účastníka, popřípadě jako jeho další zástupce, musí své oprávnění doložit již při prvním úkonu, který ve věci učinil.

Podle ustanovení § 20 odst. 1 IZ, ustanovení části první hlavy třetí občanského soudního řádu, která se týkají jednání za právnickou osobu, stát a územní samosprávní celky a zastoupení účastníků řízení, platí obdobně pro insolvenční řízení a incidenční spory.

Podle ustanovení § 104 o.s.ř. jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví. Nespadá-li věc do pravomoci soudů nebo má-li předcházet jiné řízení, soud postoupí věc po právní moci usnesení o zastavení řízení příslušnému orgánu; právní účinky spojené s podáním žaloby (návrhu na zahájení řízení) zůstávají přitom zachovány (odst. 1). Jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví (odst. 2).

Na základě shora uvedených zjištění z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud uzavírá, že v této věci byla přihláška pohledávky č. 10 věřitele č. 10 Martina Rokose podepsána ohlášeným zástupcem věřitele Jiřím Brejchou, jehož plná moc k zastupování věřitele v insolvenčním řízení nebyla doložena. Insolvenční správce posoudil přihlášku pohledávky jako neúplnou a na tuto skutečnost reagoval výzvou k jejímu doplnění o plnou moc udělenou věřitelem ohlášenému zástupci a o listiny dokládající pohledávku. Po marném uplynutí stanovené lhůty k doplnění byla přihláška pohledávky přezkoumána a pohledávka byla popřena co do pravosti z důvodu nedoplnění přihlášky. Vyrozumění o popření pohledávky dle ust. § 197 odst. 2 IZ bylo doručeno označenému zástupci věřitele.

Vzhledem k tomu, že přihláška pohledávky byla podepsána ohlášeným zástupcem věřitele, jehož plná moc nebyla v řízení doložena, trpěla přihláška pohledávky vadou, zakládající odstranitelný nedostatek podmínky řízení (ust. § 104 odst. 2 o.s.ř.). Proto měl být označený zástupce, popřípadě věřitel, nejprve vyzván k doložení procesní plné moci. Pokud by nedošlo k nápravě, mělo být řízení o přihlášce pohledávky zastaveno. Teprve v případě zhojení nedostatku podmínky řízení bylo možno přistoupit k odstranění vad přihlášky (srov. závěry vyslovené v usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. 5. 2015, sen. zn. 29 NSČR 26/2013, které je dostupné na internetových stránkách www.nsoud.cz). Přestože přezkoumání přihlášky pohledávky bránil nedostatek podmínky řízení, byla přihláška zařazena k přezkumu a na přezkumném jednání z důvodu jejího nedoplnění byla pohledávka popřena co do pravosti. Postup insolvenčního správce proto nebyl správný a s doručením vyrozumění dle ust. § 197 odst. 2 IZ ohlášenému zástupci dne 5. 1. 2015 nelze dosud spojovat žádné účinky, včetně účinku marného uplynutí lhůty k podání žaloby o určení pravosti popřené pohledávky dle ust. § 198 odst. 1, věta první IZ. Závěr soudu prvního stupně, že nastala skutečnost, pro kterou se k pohledávce věřitele nepřihlíží, je předčasný, a proto nesprávný. Z tohoto důvodu odvolací soud přezkoumávané usnesení v odvoláním dotčených výrocích VI. a VII. podle ust. § 219a odst. 1 o.s.ř. zrušil a věc v tomto rozsahu vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení (ust. § 221 odst. 1 písm. a/ o.s.ř.).

K postupu v situaci, kdy je podání, jímž se zahajuje soudní řízení podepsáno tvrzeným zmocněncem, jehož procesní plná moc není doložena, odvolací soud v obecné rovině uvádí, že opatřením k odstranění nedostatku průkazu zastoupení je zpravidla výzva tomu, kdo vystupuje jako zmocněnec, popřípadě účastníku, aby ve stanovené lhůtě předložil písemnou plnou moc. Reakcí na opatření (výzvu) soudu směřující k doložení zastoupení může být i to, že účastník řízení opatří podání, jímž se zahajuje řízení, svým podpisem. Tím sice neprokáže, že je v řízení zastoupen označeným zmocněncem (a proto se na něj bude pohlížet jako na nezastoupeného), avšak zabrání tomu, aby soud řízení zastavil. Stejné účinky jako to, že účastník řízení připojí svůj podpis přímo na příslušné podání má i to, že učiní podání, v němž vadu původního podání zhojí (srov. závěry uvedené v usnesení ze dne 27.11.2001 sp. zn. 29 Cdo 2352/2000, které je dostupné na internetových stránkách Nejvyššího soudu České republiky www.nsoud.cz).

V této věci proto bude nejprve třeba vyzvat věřitele č. 10 Martina Rokose a ohlášeného zástupce Jiřího Brejchu, aby předložili plnou moc udělenou ohlášenému zástupci, nebo aby věřitel učinil úkony, které umožní soudu pokračovat v řízení o jeho přihlášce pohledávky. Současně bude třeba je poučit podle ust. § 104 odst. 2 o.s.ř. o následcích, které bude pro řízení o přihlášce pohledávky mít skutečnost, že výzvě soudu nebude vyhověno.

V případě, že bude doložena procesní plná moc k zastupování věřitele ohlášeným zástupcem Jiřím Brejchou, nabude (předchozí) doručení vyrozumění dle ust. § 197 odst. 2 IZ zástupci dne 5.1.2015 účinků, včetně plynutí lhůty k podání incidenční žaloby (ust. § 198 odst. 1, věta první IZ). Potom bude na soudu prvního stupně, aby z této skutečnosti bez dalšího dovodil příslušné závěry (ust. § 185 IZ).

Pokud však věřitel zhojí vadu přihlášky pohledávky tím, že ji opatří svým podpisem, případně učiní podání, v němž vadu přihlášky spočívající v nedostatku jeho podpisu zhojí, bude třeba na věřitele pohlížet jako na nezastoupeného a vyrozumění dle ust. § 197 odst. 2 k podání incidenční žaloby bude třeba doručit přímo jemu. V případě, že věřitel žalobu ve stanovené lhůtě nepodá, bude se soud zabývat otázkou, zda se k přihlášené pohledávce nepřihlíží a případně postupovat dle ust. § 185 IZ.

Nad rámec odvolací soud konstatuje, že soud prvního stupně nesprávně usnesením ze dne 13.5.2015 č.j. KSOS 14 INS 17561/2014-B-9 vyzval věřitele č. 10 Martina Rokose k úhradě soudního poplatku z odvolání. Odmítnutí přihlášky pohledávky je nepochybně procesním rozhodnutím a podle položky č. 22 bod. 14 Sazebníku soudních poplatků, který je přílohou zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, se soudní poplatek za odvolání proti rozhodnutí jen procesní povahy nevybírá. Ve vztahu k předmětnému usnesení bude třeba postupovat dle ust. § 13 zákona o soudních poplatcích a v případě jeho úhrady jej bude třeba vrátit.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se doručuje prostřednictvím insolvenčního rejstříku; dlužnici, věřiteli, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) se však též doručuje zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního způsobu doručení.

Olomouc 10. prosince 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu