3 VSOL 687/2013-A-13
KSOL 10 INS 11394/2013 3 VSOL 687/2013-A-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Radkou Panáčkovou v insolvenční věci dlužnice Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem Rudoltice 4, PSČ 788 16, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 24.5.2013 č. j. KSOL 10 INS 11394/2013-A-5

takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužnice podle § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen IZ ).

Toto usnesení napadla dlužnice včasným odvoláním. Podáním doručeným soudu dne 17.7.2013 vzala své odvolání zpět.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 207 odst. 2 o.s.ř. platí, že dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Dlužnice vzala své odvolání proti napadenému usnesení soudu prvního stupně účinně zpět dříve, než o něm bylo rozhodnuto. Proto odvolací soud, jednající předsedkyní senátu (§ 218c o.s.ř.), postupoval podle citovaného zákonného ustanovení a odvolací řízení zastavil. Právní moc napadeného usnesení nastane v souladu s ust. § 222 odst. 1 o.s.ř. jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici se však také doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 20. srpna 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu