3 VSOL 683/2011-P9-7
KSBR 32 INS 14208/2010 3 VSOL 683/2011-P9-7

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Aleše anonymizovano , anonymizovano , bytem Šárka 3317/30 Prostějov, PSČ 796 01, o přihlášce pohledávky věřitele č. 9 MIRACON Services s.r.o., se sídlem v Praze 6, Dejvicích, Na Šťáhlavce 1555/2, PSČ 160 00, IČ: 27605795, zastoupeného JUDr. Ing. Pavlem Fabianem, advokátem se sídlem Slovákova 357/8, Brno, o odvolání věřitele č. 9 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18.7.2011, č.j. KSBR 32 INS 14208/2010-P9-2

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 9 MIRACON Services s.r.o. ve výši 18.993,34 Kč (výrok I.) a rozhodl, že právní mocí toho usnesení účast věřitele v rozsahu přihlášky č. 9 v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 27.12.2010 byl zjištěn úpadek dlužníka, přičemž ve výroku V. usnesení byli věřitelé vyzváni, pokud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku. Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku 27.12.2010. Podáním ze dne 15.6.2011, prostřednictvím elektronické pošty u soudu doručeným dne 15.6.2011, přihlásil věřitel MIRACON Services s.r.o. svoji pohledávku ve výši 18.993,34 Kč. Lhůta stanovená rozhodnutím o úpadku uplynula dne 26.1.2011. Věřitel MIRACON Services s.r.o. podal přihlášku pohledávky prostřednictvím elektronické pošty dne 15.6.2011, tedy po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek. Proto insolvenční soud postupoval tak, že přihlášku pohledávky odmítl, protože se jedná o přihlášku ke které se z důvodu opožděnosti nepřihlíží.

Proti tomuto usnesení podal věřitel včasné odvolání ve kterém uvedl, že usnesení ze dne 27.12.2010, č.j. KSBR 32 INS 14208/2010-A-10, kterým byl zjištěn úpadek a povoleno oddlužení dlužníka Aleše anonymizovano mu bylo doručeno do datové schránky jeho právního zástupce dne 15.6.2011. Tvrdí, že dříve nebyl k podání přihlášky vyzván. Téhož dne, tedy 15.6.2011 doručil prostřednictvím elektronické pošty soudu svou přihlášku pohledávky. Má za to, že lhůta k podání přihlášky běží 30 dní od data doručení, respektive od nabytí právní moci usnesení, tedy do 15.7.2011. Má za to, že ve vymezeném termínu svoji přihlášku pohledávky skutečně přihlásil. Navrhuje proto, aby napadené usnesení soudu prvního stupně bylo změněno tak, že jeho přihláška pohledávky se neodmítá.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.) aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání věřitele důvodné není.

Podle ustanovení § 136 odst. 2, písm. d) IZ insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě a poučí je o následcích jejího zmeškání.

Podle ustanovení § 136 odst. 4 IZ je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení 30 dnů.

Podle ustanovení § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ustanovení § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

V přezkoumávané věci Krajský soud v Brně usnesením ze dne 27.12.2010, které bylo téhož dne také zveřejněno v insolvenčním rejstříku, ve výroku I. zjistil úpadek dlužníka Aleše anonymizovano , výrokem II. povolil oddlužení dlužníka Aleše anonymizovano , ve výroku IV. uvedl, že účinky usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku a ve výroku V. vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů s poučením, že k přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Přihláškou pohledávky datovanou 15.6.2011, a téhož dne elektronickou poštou doručenou insolvenčnímu soudu, přihlásil věřitel MIRACON Services s.r.o. do insolvenčního řízení dlužníka Aleše anonymizovano pohledávku v celkové výši 18.993,34 Kč.

Z usnesení soudu prvního stupně ze dne 27.12.2010 č.j. KSBR 32 INS 14208/2010-A-10 vyplývá, že věřitelé dlužníka byli zcela v souladu se zákonem insolvenčním soudem vyzváni, aby přihlásili své pohledávky u insolvenčního soudu v zákonem určené lhůtě 30 dnů, věřitelé byli též řádně poučeni o následcích opožděného přihlášení pohledávek. Lhůta k podání přihlášky pohledávky by byla zachována v případě, že by přihláška pohledávky byla nejpozději poslední den lhůty (to je 26.1.2011) věřitelem podána u soudu nebo předána orgánu, který má povinnost ji soudu doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.), protože lhůta k podání přihlášky pohledávky je lhůtou procesněprávní. Věřitel však svou přihlášku pohledávky doručil insolvenčnímu soudu až dne 15.6.2011, tedy opožděně, tak, jak zcela správně uzavřel soud prvního stupně.

Z obsahu spisu nevyplývá, že by usnesení ze dne 27.12.2010, č.j. KSBR 32 INS 14208/2010-A-10, kterým byl mimo jiné zjištěn úpadek dlužníka a věřitelé byli vyzváni k přihlášení svých pohledávek, bylo odvolateli, respektive jeho právnímu zástupci, doručeno dne 15.6.2011, tak, jak odvolatel tvrdí ve svém odvolání. I kdyby však toto rozhodnutí věřiteli doručeno bylo, neznamená to, že teprve s doručením tohoto rozhodnutí začala běžet odvolateli lhůta k podání přihlášky pohledávky. Odvolateli, stejně tak jako všem ostatním věřitelům dlužníka, výzva k podávání přihlášek pohledávek (obsažená v rozhodnutí o úpadku) byla doručena v souladu s ustanovením § 71 a násl. IZ vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu a současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku. Nedoručuje-li se usnesení o úpadku obsahující výzvu k podávání přihlášek pohledávek věřitelům zvlášť, pak ani nemůže platit, že běh lhůty k podání přihlášky pohledávky běží od data doručení. Z žádného ustanovení insolvenčního zákona pak ani nevyplývá, že by lhůta k podání přihlášky pohledávky měla běžet až od právní moci usnesení. Ve smyslu ustanovení § 89 odst. 1 IZ rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení jsou účinná okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Z uvedeného proto vyplývá, že lhůta k podání přihlášky pohledávky začíná běžet ode dne zveřejnění v insolvenčním rejstříku, čili jinak řečeno, pro plynutí lhůty k přihlášení pohledávky dle ustanovení § 173 odst. 1 IZ je rozhodné pouze zveřejnění rozhodnutí o úpadku s výzvou k přihlašování pohledávek v insolvenčním rejstříku.

Soud prvního stupně proto rozhodl správně, jestliže přihlášku pohledávky věřitele odmítl, když byla podána po uplynutí stanovené 30 denní lhůty k přihlášení pohledávek a správně také rozhodl v souladu s ustanovením § 185 IZ o ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízení.

Z těchto důvodů odvolací soud proto napadené rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil podle ustanovení § 219 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e přípustné dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a věřiteli se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná věřiteli běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 19. ledna 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu