3 VSOL 682/2014-A-9
KSBR 38 INS 14579/2014 3 VSOL 682/2014-A-9

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudců JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Jaroslava Hikla v insolvenční věci dlužníka Romana anonymizovano , anonymizovano , bytem Otrokovice, Mánesova 1095, PSČ 765 02, o insolvenčním návrhu věřitele Petra Vyškovského, nar. 7.9.1954, bytem Zlín, Lazy VI 2889, PSČ 760 01, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30.5.2014, č.j. KSBR 38 INS 14579/2014-A-4,

takto:

I. Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně odmítl insolvenční návrh věřitele podaný dne 27.5.2014 (výrok I.) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.).

Na odůvodnění po té, co rekapituloval dosavadní průběh insolvenčního řízení a obsah insolvenčního návrhu věřitele, soud s odkazem na úpravu § 103 odst. 1, 2, 3, § 3 odst. 1 a § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a předpisů (dále též jen IZ ) dovodil, že věřitel v návrhu označil svou pohledávku za dlužníkem, která je více než 30 dnů po lhůtě splatnosti. U dalších věřitelů dlužníka označil pouze exekuční řízení, vedená (pravděpodobně) na osobu dlužníka z důvodu pohledávek vymezených pouze co do předpokládané výše. Vylíčení skutečností o pohledávkách dalších věřitelů za dlužníkem je nedostatečné, protože věřitel v návrhu nespecifikuje, kdo je věřitelem těchto pohledávek (zda se jedná o pohledávky označených exekutorů či nikoliv), a neuvádí nic o vzniku a existenci těchto pohledávek. Proto z insolvenčního návrhu nevyplývá, jakou pohledávkou který z věřitelů vůči dlužníkovi disponuje a kdy nastala její splatnost. Insolvenční návrh věřitele neobsahuje vylíčení skutkového děje v takovém rozsahu a kvalitě, aby vymezoval znaky úpadku dlužníka. V řízení o jeho návrhu proto není možné dále pokračovat a soud jej pro neurčitost odmítl. O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 146 odst. 3 o.s.ř.

Proti usnesení soudu prvního stupně podal věřitel včasné odvolání, v němž namítal, že dostatečně doložil existenci své pohledávky za dlužníkem a další věřitele konkretizoval tak jak zjistil . K dokladům o právním důvodu jejich pohledávek nemá přístup a podle něj si měl insolvenční soud vyžádat konkrétní informace o pohledávkách od těchto věřitelů. Dále měl být věřitel soudem vyzván k odstranění případných vad svého návrhu. V odvolacím řízení, podle obsahu odvolání, věřitel žádal, aby mu soud poskytl možnost doplnit insolvenční návrh, dále v řízení pokračoval a rozhodl o zjištění úpadku dlužníka.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, přezkoumal i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání věřitele není důvodné.

Z obsahu předloženého insolvenčního spisu vyplývá, že věřitel se v insolvenčním návrhu domáhal zjištění úpadku dlužníka a jeho řešení konkursem. Mimo údajů o své pohledávce z titulu směnky ve výši 60.000 Kč, jejíž splatnost nastala dne 31.12.2013, označil další věřitele jako: Exekutorský úřad Brno-venkov JUDr. Petr Kocián, Veveří 125, 616 45 Brno, s částkou cca 50.000 Kč, sp. zn. 23 EXE 24887/2011-24, Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Tomáš Vrána,

Komenského 38, 750 00 Přerov, s částkou cca 150.000 Kč, sp. zn. 103 EX 61097/13, Exekutorský úřad Praha 10 Mgr. Richard Bednář, Na Plískavě 1525/2 102 00 Praha 10, dlužná částka 15.000 Kč, sp. zn. 16 exe 2633/2011 . Dále v návrhu uvedl, že dlužník se nachází v úpadku, jelikož jeho závazky vůči dalším věřitelům jsou již vymáhány exekučně, z čehož vyplývá, že své závazky má po lhůtě splatnosti delší než 30 dnů, a tyto závazky není schopen plnit.

Podle § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost ).

Podle § 3 odst. 2 IZ má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Podle § 103 odst. 2 IZ v insolvenčním návrhu musí být dále uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Podle § 128 odst. 1 IZ insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Výklad obsahových náležitostí věřitelského insolvenčního návrhu podal Nejvyšší soud zejména ve svém usnesení ze dne 21.12.2011, sen. zn. 29 NSČR 14/2011, publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 44/2012. Z něj vyplývá, že věřitelský insolvenční návrh musí ve smyslu ustanovení § 103 odst. 2 insolvenčního zákona obsahovat jako součást vylíčení okolností, které osvědčují úpadek dlužníka, nejen konkrétní údaje o dalších věřitelích dlužníka, nýbrž i konkrétní údaje o pohledávkách takových věřitelů, včetně konkrétních údajů o splatnosti těchto pohledávek, a to v míře, která v případě, že tato tvrzení budou shledána pravdivými, dovolí insolvenčnímu soudu uzavřít, že dlužník je v úpadku. Takový požadavek nesplňuje insolvenční návrh, v němž jsou sice konkrétně označeni další věřitelé dlužníka, avšak konkrétní údaje o pohledávkách takových věřitelů a o jejich splatnosti jsou nahrazovány obecným tvrzením, že dlužník má peněžité závazky, které jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, respektive neplní své peněžité závazky po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti. Na posouzení, zda insolvenční návrh má náležitosti předepsané insolvenčním zákonem a zda není namístě jeho odmítnutí podle § 128 odst. 1 insolvenčního zákona, nemá vliv okolnost, že při zkoumání, zda dlužník je v úpadku, se v insolvenčním řízení prosazuje vyšetřovací zásada.

Podle názoru odvolacího soudu lze z čl. II. návrhu věřitele dovodit, že jako další věřitele dlužníka označuje tři soudní exekutory (JUDr. Petra Kociána, JUDr. Tomáše Vránu a Mgr. Richarda Bednáře), které označuje sídlem jejich exekutorského úřadu. Z jeho insolvenčního návrhu však kromě výše jejich tvrzených pohledávek nevyplývá nic o konkrétním datu splatnosti pohledávky alespoň jednoho z dalších označených věřitelů dlužníka, proto z něj nelze dovodit, že mimo navrhujícího věřitele, jehož směnečná pohledávka měla být splatná dne 31.12.2013, má alespoň jeden další věřitel za dlužníkem pohledávku splatnou déle než 30 dnů (§ 3 odst. 1, písm. b/ IZ). Již proto v insolvenčním návrhu nejsou uvedeny rozhodující skutečnosti o úpadku dlužníka. Vzhledem k neuvedení konkrétního data splatnosti pohledávky alespoň jednoho dalšího věřitele dlužníka z návrhu rovněž neplyne domněnka platební neschopnosti dle § 3 odst. 2, písm. b/ IZ. Jen obecné tvrzení v čl. III. insolvenčního návrhu, že (další) věřitelé mají vůči dlužníkovi pohledávky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti nepostačuje, protože z něj nelze odvodit, kdy konkrétně pohledávka kterého věřitele za dlužníkem byla splatná. Insolvenční návrh věřitele proto postrádá vylíčení rozhodujících skutečností o úpadku dlužníka a v řízení o něm nelze pokračovat, protože z něj neplyne, jakými skutečnostmi by se měl insolvenční soud v řízení zabývat. Odstraňování vad insolvenčního návrhu je vyloučeno (§ 128 odst. 1, věta druhá IZ) a odvolací námitka, že soud měl postupovat dle § 43 o.s.ř. důvodná není.

Postup soudu prvního stupně, který rozhodl dle § 128 odst. 1 IZ a insolvenční návrh věřitele odmítl, byl správný, a proto odvolací soud napadené usnesení ve výroku I. i ve věcně správném výroku II. o náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

O náhradě nákladů odvolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 224 odst. 1, § 142 odst. 1 o.s.ř. Dlužníku dle obsahu spisu v odvolacím řízení žádné účelně vynaložené náklady v souvislosti s uplatňováním či bráněním jeho práva nevznikly, proto odvolací soud rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

P o u č e n í : Proti výroku I. tohoto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Proti výroku II. tohoto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a věřiteli se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

Olomouc 29. srpna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu