3 VSOL 68/2018-B-15
č. j. KSBR 39 INS 13179/2017 3 VSOL 68/2018-B-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci

dlužníků: a) Oldřich anonymizovano , anonymizovano b) Jana anonymizovano , narozená 9. 6. 1962 oba bytem Komenského 1612/29, 586 01 Jihlava (adresa pro doručování Cyrilská 10, 602 00 Brno)

o způsobu řešení úpadku

o odvolání Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., IČO: 29414873, sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 insolvenčního správce dlužníků Oldřicha anonymizovano a Jany anonymizovano

proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. 12. 2017, č.j. KSBR 39 INS 13179/2017-B-9,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. 12. 2017, č.j. KSBR 39 INS 13179/2017-B-9 se ve výrocích II. a IV. potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Shora označeným usnesením soud prvního stupně neschválil oddlužení dlužníků (výrok I.), insolvenční řízení zastavil (výrok II.), určil odměnu insolvenčního správce dlužníků Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. ve výši 6.806,25 Kč vč. DPH, a jeho hotové výdaje ve výši 1.361,25 Kč vč. DPH, s tím, že tyto nároky byly ve výši 4.900,50 Kč zálohově uhrazeny dlužníky, a ve výši 3.267 Kč budou uhrazeny z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Krajského soudu v Brně ve lhůtě 60 dnů od právní moci rozhodnutí (výrok III.), a insolvenčního správce dlužníků Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. zprostil jeho funkce (výrok IV.). 2. Na odůvodnění uvedl, že na základě insolvenčního návrhu dlužníků, doručeného dne 22. 6. 2017, soud usnesením ze dne 24. 7. 2017 č. j. KSBR 39 INS 13179/2017-A-11 zjistil úpadek, povolil jeho

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. isir.justi ce.cz

řešení oddlužením a insolvenčním správcem dlužníků ustanovil Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. Dne 20. 9. 2017 insolvenční správce předložil soudu soupis majetkové podstaty dlužníků, zprávu o přezkumu, záznam o jednání s dlužníky a zprávu pro oddlužení. Z předložených dokumentů vyplynulo, že dlužníci nejsou schopni ze svých příjmů ze samostatné výdělečné činnosti a důchodu hradit nezajištěným věřitelům žádnou částku a nesplňují tak podmínky pro schválení oddlužení; k jejich splnění by si museli obstarat dodatečný příjem minimálně 8.500 Kč měsíčně, o čemž byli poučeni. Proti zprávě o přezkumu a zprávě pro oddlužení nebyly v zákonné lhůtě podány námitky a na základě výzvy soudu, učiněné usnesením ze dne 24. 11. 2017 č.j. KSBR 39 INS 13179/2017-B-7, insolvenční správce předložil vyúčtování své odměny a hotových výdajů. Ke dni 1. 12. 2017 mělo být dlužníky uhrazeno pět záloh na jeho odměnu a hotové výdaje (jak jim bylo uloženo usnesením o úpadku), nicméně záloha byla uhrazena pouze za tři měsíce výši 4.900,20 Kč, a nedoplatek na zálohách na nároky insolvenčního správce činí 3.267 Kč. Soud prvního stupně uzavřel, že lze důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, a tato skutečnost odůvodňuje zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Oddlužení dlužníků proto neschválil. Vzhledem k tomu, že dlužníci nemají žádný majetek a prohlášení konkursu nenavrhli, rozhodl o zastavení insolvenční řízení. Dále rozhodl o nárocích insolvenčního správce na odměně a náhradě hotových výdajů za období pěti měsíců výkonu funkce, navýšené o DPH, v celkové výši 8.167,50 Kč, které byly částečně uhrazeny a ve zbývající části budou uhrazeny z prostředků státního rozpočtu, a zprostil insolvenčního správce funkce. 3. Proti usnesení soudu prvního stupně podal insolvenční správce dlužníků Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. odvolání, kterým napadl jeho výroky II. a IV. Namítl, že soud prvního stupně věc nesprávně právně posoudil a pochybil, když v dané věci aplikoval úpravu insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. 7. 2017. Návrh dlužníků na oddlužení spojený s insolvenčním návrhem byl soudu doručen dne 22. 6. 2017, a proto je podle odvolatele třeba tuto věc posuzovat podle insolvenčního zákona ve znění účinném do 30. 6. 2017. O neschválení oddlužení podle odvolatele nelze rozhodovat podle novelizovaného ustanovení § 405 odst. 1 insolvenčního zákona a řízení podle odstavce 3 tohoto ustanovení nelze zastavit. V této souvislosti odvolatel poukázal na závěry vyslovené Vrchním soudem v Olomouci v jeho usnesení ze dne 31. 10. 2017, č.j. KSOL 16 INS 3997/2017, 1 VSOL 926/2017-B-11 a navrhl, aby odvolací soud změnil usnesení soudu prvního stupně v odvoláním dotčených výrocích II. a IV. tak, že na majetek dlužníků se prohlašuje konkurs a insolvenční správce se funkce nezprošťuje. 4. Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 5. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně v odvoláním dotčených částech, v tomto rozsahu přezkoumal i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl závěru, že odvolání není důvodné.

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

6. Z předloženého spisu vyplývá, že řízení v této věci bylo zahájeno společným návrhem dlužníků- manželů na povolení oddlužení spojeným s insolvenčním návrhem, který byl soudu doručen dne 22. 6. 2017, účinky zahájeného řízení nastaly téhož dne. Usnesením ze dne 24. 7. 2017, č.j. KSBR 39 INS 13179/2017-A-11 soud zjistil úpadek dlužníků, povolil jeho řešení oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. Insolvenční správce dne 20. 9. 2017 soudu doručil soupis majetkové podstaty, v němž je sepsán movitý majetek v hodnotě 2.000 Kč a dvě pohledávky (za dlužníkem Bohumilem Kokešem a dlužníkem Miroslavem Dlouhým) v nominální hodnotě celkem 244.852 Kč, které jsou nedobytné. Podle Záznamu o jednání s dlužníky ze dne 8. 9. 2017, části A/III, dlužníci při osobním jednání s insolvenčním správcem nepožádali o způsob řešení jejich úpadku konkursem. V propočtu předpokladu plnění oddlužení ze dne 5.9.2017, který je přílohou Zprávy pro oddlužení ze dne 8.9.2017, správce sdělil, že oddlužení dlužníků by bylo možné za předpokladu, že by si zajistili další příjem v částce 8.500 Kč měsíčně. Podle seznamu přihlášených pohledávek ze dne 8.9.2017 byly zjištěny pohledávky za dlužníky ve výši celkem 1.458.685,47 Kč. Na základě výzvy soudu, učiněné usnesením ze dne 24. 11. 2017, č.j. KSBR 39 INS 13179/2017-B-7, správce sdělil, že dlužníci nepředložili darovací smlouvu na další příjem v částce 8.500 Kč, a vyúčtoval svou odměnu a náhradu hotových výdajů. Následně soud rozhodl napadeným usnesením. 7. Podle čl. II bodu 1., Přechodná ustanovení, zákona č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány. 8. Podle ustanovení § 405 IZ, jestliže insolvenční soud oddlužení neschválí, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem pouze tehdy, jestliže a) návrh na povolení oddlužení nebyl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud nezjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, b) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud nezjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, nebo c) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud zjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, a dlužník na jednání s insolvenčním správcem podle § 410 odst. 2 požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle § 108 odst. 2 a 3 (odstavec 2). Nepostupuje-li insolvenční soud podle odstavce 2, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce. Nebyla-li osobě podle § 390a odst. 1 písm. a) dosud vyplacena odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390a odst. 3, insolvenční soud současně uloží dlužníkovi povinnost ji uhradit, byla-li uplatněna podle § 390a odst. 5. Proti rozhodnutí o zastavení řízení mohou podat odvolání dlužník, insolvenční správce a přihlášení věřitelé; právní mocí rozhodnutí se insolvenční řízení končí (odstavec 3). 9. Jak vyplývá z článku II. bodu 1. zákona č. 64/2017 Sb. (dále jen přechodné ustanovení ), pro použití insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. 7. 2017 (dále též jen nová právní úprava ) se uplatní princip nepravé retroaktivity, což znamená, že nová právní úprava se použije i na ta insolvenční řízení, která byla zahájena před uvedeným dnem, přičemž právní účinky úkonů,

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

které v insolvenčním řízení nastaly před tímto dnem, zůstávají zachovány. V každém insolvenčním řízení, které bylo zahájeno před datem 1. 7. 2017, je proto třeba zkoumat účinky procesních úkonů účastníků a soudu, které nastaly před účinností nové právní úpravy, a podle nich posoudit, jakou úpravu lze v dalším řízení aplikovat. Novou právní úpravu přitom nelze zásadně aplikovat tam, kde by jejím použitím byla účastníkům odňata práva dle předchozí právní úpravy. 10. V této věci byl společný návrh dlužníků-manželů na povolení oddlužení spojený s insolvenčním návrhem soudu doručen dne 22. 6. 2017. Jeho náležitosti je nutno posuzovat podle právní úpravy platné ke dni jeho podání, i když o něm soud rozhodoval až po datu 1. 7. 2017. Účinkem řádného návrhu dle insolvenčního zákona ve znění účinném do 30. 6. 2017 je, že dlužníci nabyli právo, aby o něm soud věcně rozhodl, byť v době jeho rozhodování již nabyla účinnosti nová právní úprava, stanovící náležitosti návrhu odlišně. Jiný účinek ve vztahu k postupu soudu podaný insolvenční návrh nemá. 11. Soud shora uvedeným způsobem postupoval, což vyplývá ze skutečnosti, že na základě řádného návrhu dlužníků podaného dne 22. 6. 2017 rozhodl dne 24. 7. 2017 o úpadku dlužníků a o způsobu jeho řešení (ust. § 4 odst. 2, písm. c/ IZ), přičemž tak rozhodl podle nové právní úpravy (jak vyplývá ze shora citovaného čl. II., bodu 1. zákona č. 64/2017 Sb.). Odvolací soud tak nesdílí názor odvolatele, že soud měl postupovat podle právní úpravy platné do 30. 6. 2017, a pokud oddlužení dlužníků neschválil, měl (po vyloučení insolvenční řízení jednoho z dlužníků k samostatnému projednání) bez dalšího na majetek každého z nich prohlásit konkurs. 12. Jak plyne ze soupisu majetkové podstaty, majetek dlužníků sestává ze tří movitých věcí v odhadované hodnotě 2.000 Kč a dvou nedobytných pohledávek. Je proto zřejmé, že tento majetek je pro uspokojení věřitelů, jejichž pohledávky byly zjištěny ve výši 1.458.685,47 Kč, zcela nepostačující. Dlužníci na jednání s insolvenčním správcem nepožádali, aby byl způsobem řešení jejich úpadku konkurs a již proto nelze postupovat podle ustanovení § 405 odst. 2 písm. c) IZ. Soud prvního stupně, který podle ustanovení § 405 odst. 3 IZ insolvenční řízení zastavil, současně rozhodl o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostil ho jeho funkce, postupoval správně. 13. Odkaz odvolatele na závěry v usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. 10. 2017, č.j. KSOL 16 INS 3997/2017, 1 VSOL 926/2017-B-11 není případný proto, že v odkazované věci bylo o úpadku dlužníka a povolení oddlužení rozhodnuto dne 8.3.2017, přičemž přezkumné jednání a první schůze věřitelů proběhla dne 18.5.2017. 14. Z výše uvedených důvodů odvolací soud věcně správné rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. v napadených výrocích II. a IV. potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a), dlužnici b) a insolvenčnímu správci se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 16. února 2018

JUDr. Radka Panáčková v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.