3 VSOL 68/2013-A-16
KSBR 26 INS 20868/2012 3 VSOL 68/2013-A-16

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Miroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Javorová 1180/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, identifikační číslo osoby 10 11 61 09, o insolvenčním návrhu věřitele Václava anonymizovano , anonymizovano , bytem Polnička 142, 591 02 Žďár nad Sázavou, rozhodl o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3.1.2013 č.j. KSBR 26 INS 20868/2012-A-11,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e m ě n í tak, že odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30.11.2012 č.j. KSBR 26 INS 20868/2012-A-9 se n e o d m í t á .

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl pro opožděnost odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 26 INS 20868/2012-A-9 ze dne 30.11.2012.

V důvodech usnesení uvedl, že usnesením ze dne 30.11.2012 č.j. KSBR 26 INS 20868/2012-A-9 uložil věřiteli, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. Současně byl věřitel poučen, že do 15 dnů od dne doručení usnesení může proti němu podat odvolání. Usnesení bylo věřiteli doručeno dne 4.12.2012 a posledním dnem lhůty k podání odvolání byla středa 19.12.2012. Vzhledem k tomu, že věřitel podal odvolání proti usnesení ze dne 30.11.2012

č.j. KSBR 26 INS 20868/2012-A-9 k poštovní přepravě dne 20.12.2012, postupoval soud prvního stupně dle ustanovení § 208 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) a odvolání pro opožděnost odmítl.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání. V něm namítl, že usnesení o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení mu bylo doručeno dne 5.12.2012, a nikoli 4.12.2012, přičemž posledním dnem lhůty k podání odvolání tak byl čtvrtek 20.12.2012, a nikoliv středa 19.12.2012. Jako důkaz, že mu bylo usnesení o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení doručeno dne 5.12.2012 předložil kopii obálky s označením dne doručení písemnosti poštovní doručovatelkou. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, (dále jen IZ ) se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a dospěl k závěru, že napadené usnesení je třeba změnit.

V přezkoumávané věci soud prvního stupně usnesením ze dne 30.11.2012 č.j. KSBR 26 INS 20868/2012-A-9 uložil věřiteli, aby ve lhůtě 5 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. Usnesení bylo věřiteli doručeno na adresu Polnička 142, 591 02 Žďár nad Sázavou, a to doručenkou typu III. vhozením do schránky dne 4.12.2012 ve 12:30 min, jelikož adresát nebyl zastižen. Zásilku do poštovní schránky věřitele vložila doručovatelka Zlatuše Novotná.

Věřitel odvolacímu soudu předložil prohlášení doručujícího orgánu při doručování jiných písemností (typ III.), ze kterého vyplynulo, že zásilka (písemnost) bylo vložena do schránky věřitele dne 5.12.2012. Na obálce prohlášení doručujícího orgánu je uvedeno stejné jméno a příjmení doručovatelky jako na doručence vrácené soudu prvního stupně, a to Zlatuše Novotné.

Podle ustanovení § 50 odst. 1 o.s.ř. nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky; písemnost se považuje za doručenou vhozením do schránky, datum vhození vyznačí doručující orgán na doručence a na písemnosti.

Soud prvního stupně správně zjistil z doručenky k usnesení č.j. KSBR 26 INS 20868/2012-A-9, že usnesení bylo věřiteli doručeno dne 4.12.2012 a patnáctým dnem pro podání odvolání byla proto středa 19.12.2012. Věřitel však v odvolacím řízení prokázal, že na písemnosti, která mu byla vhozena do domovní schránky bylo doručujícím orgánem vyznačeno datum vhození 5.12.2012.

Jak vyplývá z ustanovení § 50 odst. 1 o.s.ř. na písemnosti vhozené do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky musí být doručujícím orgánem vyznačeno datum vhození . Kdyby takový údaj na vhozené písemnosti chyběl nebo kdyby na ní byl vyznačen nesprávně (na písemnosti by bylo uvedeno jiné datum, než kdy ke vhození došlo), účinky doručení nemohou nastat (viz Drápal, Bureš a kol., Občanský soudní řád I., C.H.Beck, Praha 2009, s. 334).

Lze tedy uzavřít, že věřitel prokázal, že účinky doručení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30.11.2012 č.j. KSBR 26 INS 12868/2012-A-9 nenastaly, když na písemnosti, která byla odvolateli vhozena do domovní schránky bylo uvedeno jiné datum, než kdy ke vhození opravu došlo. Odvolání věřitele proti usnesení, kterým mu byla uložena záloha na náklady insolvenčního řízení je proto třeba považovat za včasné.

Odvolací soud proto usnesení soudu prvního stupně postupem dle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil tak, že odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30.11.2012, č.j. KSBR 26 INS 20868/2012-A-9 se neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení usnesení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Brně dovolací soud dospěje k závěru, že napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; věřiteli se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 19. února 2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Radka Panáčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu