3 VSOL 678/2015-B-66
KSOS 14 INS 686/2008 3 VSOL 678/2015-B-66

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem v Bělé 105, Bolatice, PSČ 747 23, o vydání rozvrhového usnesení, o odvolání věřitele č. 3 Česká republika-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 390/42, Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, PSČ 716 10 Ostrava-Radvanice, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 5. 2015, č. j. KSOS 14 INS 686/2008-B-57,

tak to:

Usnesení soudu prvního stupně se z r u š u j e a věc se v r a c í soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odův odně ní:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně vydal rozvrhové usnesení, kterým ve výroku I. rozhodl, že z částky 21.349 Kč určené k rozvrhu mezi nezajištěné věřitele se vyjmenovaným 11 věřitelům přikazují k výplatě konkrétní finanční částky. Mezi nezajištěnými věřiteli pod pořadovým číslem přihlášky P1, číslo věřitele 1, je uveden věřitel LEASING-STAR spol. s r.o., se sídlem v Teplicích, kterému ze zjištěné pohledávky ve výši 358.646,94 Kč by mělo být vyplaceno 7.622,29 Kč, a věřiteli s přihláškou pohledávky číslo P3, věřiteli číslo 3, České republice-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových by ze zjištěné pohledávky 64.661,83 Kč mělo být vyplaceno 1.374,25 Kč. Ve výroku II. soud rozhodl o uložení povinnosti insolvenční správkyni vrátit věřiteli LEASING-STAR spol. s r.o., Teplice částku 50.000 Kč, která byla věřitelem zaplacena na náklady insolvenčního řízení a ve výroku III. bylo insolvenční správkyni uloženo, aby po právní moci usnesení splnila do 30 dnů rozvrhové usnesení a o splnění podala insolvenčnímu soudu ve stanovené lhůtě písemnou zprávu. V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že insolvenční správkyně předložila návrh rozvrhového usnesení. Ze schválené konečné zprávy vyplývá, že částka určená k rozvrhu pro nezajištěné věřitele činí 21.349,49 Kč. Jelikož suma zjištěných nezajištěných pohledávek činí 1.004.545,19 Kč, činí procento uspokojení pro věřitele 2,125289156 %. Soud po přezkoumání věcné správnosti návrhu insolvenční správkyně určil v souladu s ustanovením § 306 odst. 2 insolvenčního zákona částky, které mají být vyplaceny věřitelům uvedeným ve výroku I. usnesení.

Proti tomuto usnesení podal věřitel číslo 3 Česká republika-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových včasné odvolání, ve kterém namítal, že soud dospěl na základě provedených důkazů k nesprávným skutkovým zjištěním, když nezohlednil ve výroku I. usnesení výplatu výtěžku ze zpeněžení zajištění zajištěným věřitelům, a to věřiteli číslo 1 a věřiteli číslo 3, oběma ve výši cca jedné poloviny přihlášených pohledávek vyplacené v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.. KSOS 8 INS 612/2008, proti dlužnici Šárce Světlíkové, přestože se jedná o totožné pohledávky, které byly přihlášeny v obou insolvenčních řízeních. Tvrdí, že jeho pohledávka byla přihlášena jak v tomto insolvenčním řízení, tak v insolvenčním řízení vůči dlužnici Šárce Světlíkové a v řízení vedeném proti Šárce Světlíkové mu byla vyplacena jako zajištěnému věřiteli ze zpeněžení zajištění polovina přihlášené pohledávky, to je částka ve výši 64.661,83 Kč a druhá polovina přihlášené totožné pohledávky, to je částka ve výši 64.662 Kč mu byla vyplacena taktéž z výtěžku zpeněžení zajištěných nemovitostí v tomto insolvenčním řízení. Je tedy zřejmé, že byl uspokojen v plné výši své přihlášené pohledávky. Totéž platí obdobně i ve vztahu k dalšímu věřiteli, a to věřiteli číslo 1, který svou zjištěnou zajištěnou pohledávku obdržel jak v insolvenčním řízení dlužnice Šárky Světlíkové, tak v tomto insolvenčním řízení, když byl uspokojen v řízení vůči dlužnici Šárce Světlíkové částkou ve výši 311.765 Kč a v rámci tohoto řízení byl uspokojen z výtěžku zpeněžení zajištěných nemovitostí ve výši 305.538 Kč. Vzhledem k tomu, že byl v rámci obou insolvenčních řízení uspokojen v celkové výši 617.303 Kč, zbývá mu jako nezajištěná přihlášená pohledávka ve výši 46.881,94 Kč, a nikoliv částka ve výši 358.646,94 Kč, jak je uvedeno ve výroku I. usnesení. Tvrdí, že z těchto důvodů suma zjištěných nezajištěných pohledávek nečiní 1.004.545,19 Kč, ale pouze 628.118,36 Kč, proto i procento uspokojení pro věřitele nečiní 2,125289156 %, ale 3,3989597 %, a tudíž i částky k výplatě nezajištěným věřitelům uvedené ve výroku I. rozvrhového usnesení by měly být jiné, než jak jsou v něm uvedeny. Navrhuje, aby usnesení soudu prvního stupně bylo zrušeno a věc vrácena Krajskému soudu v Ostravě k dalšímu řízení.

Insolvenční správkyně ve vyjádření k odvolání uvedla, že pokud soud hledá tvrzení věřitele oprávněným, pak nemá námitek proti případnému rozhodnutí soudu.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání věřitele je důvodné.

V přezkoumávané věci přihlásil do insolvenčního řízení věřitel číslo 1 LEASING-STAR spol. s r.o. Teplice, nyní TLC-leasing s.r.o. přihlášku pohledávky v celkové výši 664.184,94 Kč, která byla na přezkumném jednání v plné výši zjištěna jako pohledávka zajištěná majetkem dlužníka. Odvolatel přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku v celkové výši 129.323,83 Kč; i pohledávka tohoto věřitele byla na přezkumném jednání v plné výši zjištěna jako pohledávka zajištěná majetkem dlužníka. Jednalo se o nemovitosti, které byly ve společném jmění manželů Jana a Šárky Světlíkových, tyto nemovitosti byly zpeněženy a věřitelé, kteří přihlásili své zajištěné pohledávky do obou insolvenčních řízeních, byly uspokojováni poměrně v každém insolvenčním řízení. Na základě usnesení ze dne 25. 6. 2010 v insolvenční věci dlužnice Šárky Světlíkové, č.j. KSOS 8 INS 612/2008-B-27, byl udělen insolvenčnímu správci souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěným věřitelům v rozsahu jedné poloviny nároku, a to věřiteli číslo 3 České republice-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve výši 64.662 Kč a věřiteli číslo 1 TLC-leasing s r.o. ve výši 311.765 Kč. V tomto insolvenčním řízení usnesením ze dne 4. 8. 2010 pod č. j. KSOS 14 INS 686/2008-B-28 insolvenční soud taktéž udělil souhlas insolvenční správkyni, aby vyplatila zajištěným věřitelům výtěžek z prodeje nemovitostí, a to věřiteli číslo 3 České republice-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových částku ve výši 64.662 Kč a věřiteli číslo 1 TLC-leasing s.r.o. částku ve výši 305.538 Kč. Věřitel číslo 3 podáním ze dne 16. 2. 2015 učinil částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky, a to co do výše 64.661,83 Kč, o čemž rozhodl insolvenční soud usnesením ze dne 4. 3. 2015 pod č. j. KSOS 14 INS 686/2008-P3-4 tak, že vzal na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky ve výši 64.661,83 Kč, deklaroval, že právní mocí usnesení končí účast věřitele číslo 3 České republiky-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových co do výše 64.661,83 Kč v řízení s tím, že věřitel se nadále účastní v řízení s přihlášenou pohledávkou ve výši 64.662 Kč. Na uspokojení své pohledávky z výtěžku zpeněžení zajištěných nemovitostí reagoval i věřitel číslo 1 podáním z 28. 5. 2015, kterým vzal částečně zpět přihlášenou pohledávku, a to co do výše 309.080,70 Kč, která představuje část výtěžku obdrženého v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. KSOS 8 INS 612/2008. Uvedl, že v tomto řízení měl přihlášenou pohledávku ve výši 666.869,24 Kč, na kterou byla uhrazena z výtěžku částka 311.765 Kč a po započtení úhrady mu zůstala neuhrazená pohledávka ve výši 355.104,24 Kč, a tudíž v tomto řízení zůstává přihlášen s pohledávkou ve výši 355.104,24 Kč. Usnesením ze dne 26. 6. 2014, č. j. KSOS 14 INS 686/2008-B-53 soud schválil konečnou zprávu včetně vyúčtování odměny a výdajů insolvenční správkyně, a to tak, že schválil příjmy majetkové podstaty celkem ve výši 542.697 Kč a výdaje majetkové podstaty ve výši 521.347,54 Kč, mezi těmito výdaji uvedl částku vyplacenou zajištěným věřitelům 370.200 Kč s tím, že částka zbývající k uspokojení nezajištěných věřitelů je 21.349,46 Kč. Na základě návrhu insolvenční správkyně pak rozhodl insolvenční soud nyní napadeným rozvrhovým usnesením.

Podle ustanovení § 298 odst. 1 IZ zajištění věřitelé mají právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna.

Podle ustanovení § 305 odst. 1 IZ před rozvrhem se uspokojí dosud nezaplacené pohledávky, které se uspokojují kdykoli v průběhu konkursního řízení; a to pohledávky za majetkovou podstatou, pohledávky jím postavené na roveň a zajištěné pohledávky v rozsahu stanoveném v § 167 a § 298.

Podle ustanovení § 306 odst. 1 IZ po právní moci rozhodnutí o schválení konečné zprávy předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu návrh rozvrhového usnesení, v němž uvede, kolik má být vyplaceno na každou pohledávku uvedenou v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle ustanovení § 306 odst. 2 IZ insolvenční soud přezkoumá věcnou správnost návrhu předloženého insolvenčním správcem. Poté vydá rozvrhové usnesení, v němž určí částky, které mají být věřitelům vyplaceny.

Podle ustanovení § 306 odst. 3 IZ všichni věřitelé zahrnutí do rozvrhu se uspokojují poměrně vzhledem k výši jejich pohledávky tak, jak byla zjištěna.

Odvolací soud považuje odvolání věřitele za důvodné. Odvolatel přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku v celkové výši 129.323,83 Kč jako pohledávku zajištěnou majetkem dlužníka. Pohledávka tohoto věřitele byla již v celém rozsahu uspokojena z výtěžku prodeje zastavených nemovitostí, a to jak v tomto insolvenčním řízení, tak také v insolvenčním řízení vedeném v insolvenční věci dlužnice Šárky Světlíkové, kdy věřitel obdržel na uspokojení své pohledávky 2 × částku ve výši 64.662 Kč, což v souhrnu činí celou výši přihlášené pohledávky 129.323,83 Kč. Jelikož věřitel přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku v celkové výši 129.323,83 Kč, vzal odvolatel svou přihlášku pohledávky částečně zpět, a to co do výše 64 661,83 Kč. Jak vyplývá ze spisu přihlášky pohledávky věřitele číslo 3 (P3), rozhodl insolvenční soud o této částečné dispozici zpětvzetí přihlášky pohledávky s tím, že tento věřitel zůstal účastníkem řízení s pohledávkou ve výši 64.662 Kč. Jelikož však v tomto rozsahu byla již jeho pohledávka uspokojena z výtěžku prodeje nemovitostí, a věřitel Česká republika-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tak byl plně uspokojen jako zajištěný věřitel, nebude nadále již uspokojován v rámci rozvrhového usnesení spolu s ostatními nezajištěnými věřiteli. Obdobně to platí i ve vztahu k druhému zajištěnému věřiteli č. 1 TLC-leasing s.r.o. I tento věřitel byl uspokojován jako zajištěný věřitel; na jeho pohledávku, která v řízení byla zjištěna v celkové výši 664.184,94 Kč, bylo zaplaceno 617.303 Kč, neboť v insolvenčním řízení ve věci dlužnice Šárky Světlíkové obdržel na úhradu své pohledávky 311.765 Kč a v tomto řízení obdržel jako zajištěný věřitel na úhradu své pohledávky 305.538 Kč. Tento věřitel uplatnil rovněž částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky; o jeho podání však nebylo doposud insolvenčním soudem rozhodnuto. Nejdříve bude proto třeba rozhodnout o částečném zpětvzetí jeho přihlášené pohledávky s tím, že věřitel číslo 1 TLC-leasing s.r.o. bude zařazen do rozvrhového usnesení k uspokojení mezi nezajištěné věřitele pouze co do výše své pohledávky, která mu nebyla uhrazena z výtěžku zpeněžených věcí.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud postupoval podle ustanovení § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. a ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř., to je napadené rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenční správkyni, odvolateli, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které případně vstoupilo do insolvenčního řízení, se však též doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 18. prosince 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu