3 VSOL 677/2013-A-22
KSBR 31 INS 30740/2012 3 VSOL 677/2013-A-22

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Zuzany anonymizovano , anonymizovano , Boskovice, Masarykovo náměstí 36/35, PSČ 680 01, identifikační číslo: 64471179, o insolvenčním návrhu věřitele Klub seniorů Rožnov pod Radhoštěm, o.s., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 864, PSČ 756 61, identifikační číslo: 49562878, o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25.4.2013 č.j. KSBR 31 INS 30740/2012-A-15

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, uložil navrhovateli, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na blíže označený účet Krajského soudu v Brně nebo v hotovosti na pokladně Krajského soudu v Brně zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že podáním ze dne 5.12.2012 (doručeným insolvenčnímu soudu dne 6.12.2012) se navrhovatel domáhal vydání rozhodnutí o úpadku dlužnice a jeho řešení konkursem. Poté, co soud prvního stupně citoval ustanovení § 108 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) dále uvedl, že výši zálohy určil v maximální výši 50.000 Kč s ohledem na to, že smyslem zálohy na náklady insolvenčního řízení je umožnit působení insolvenčního správce bezprostředně po vydání rozhodnutí o úpadku, tedy v době, kdy výdaje na činnost insolvenčního správce nelze dosud krýt z výtěžku zpeněžení podstaty. Vzhledem k tomu, že nelze spravedlivě požadovat, aby tyto výdaje byly hrazeny insolvenčním správcem z jeho vlastních zdrojů a následně z rozpočtových prostředků Krajského soudu v Brně, byl navrhovatel vyzván k zaplacení zálohy v uvedené výši. Dlužnice se k insolvenčnímu návrhu vyjádřila tak, že pohledávky všech věřitelů, uvedených v insolvenčním návrhu, uznala.

Proti tomuto usnesení podal navrhovatel odvolání. Poukazoval na to, že je občanským sdružením a lhůta stanovená pro zaplacení této zálohy na náklady insolvenčního řízení je vzhledem k jeho finančním možnostem velmi krátká. Podle odvolatele bylo o složení zálohy na náklady insolvenčního řízení rozhodnuto vadně , neboť v tomto insolvenčním řízení přistoupili k navrhovateli přípisem ze dne 28.12.2012 další věřitelé-Irina Hobzová, nezletilý Michal Hobza, nezletilý Miroslav Zadák, Věra Hýsková a Lenka Müllerová. Podle ustanovení § 108 odst. 2, věta druhá, insolvenčního zákona, je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně, v napadeném výroku soudu však bylo k zaplacení zálohy zavázáno pouze občanské sdružení. Odvolatel navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil a vrátil věc soudu prvního stupně k novému projednání, případně aby usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení budou zavázáni všichni insolvenční navrhovatelé, to ji i ti, kteří k návrhu přistoupili, společně a nerozdílně, a ke složení zálohy bude stanovena lhůta 30 dnů.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání navrhujícího věřitele není důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že dne 6.12.2012 došel soudu insolvenční návrh věřitele Klub seniorů Rožnov pod Radhoštěm, o.s., jímž se domáhal rozhodnutí, že se zjišťuje úpadek dlužnice Zuzany anonymizovano a na majetek této dlužnice se prohlašuje konkurs. Ve vylíčení rozhodujících skutečností uvedl, že uzavřel s dlužnicí dne 24.10.2011 smlouvu o zájezdu pro kolektivy do Chorvatska-Podaca na zájezd, který se měl konat ve dnech 17.8. až 26.8.2012 a na základě této smlouvy poskytl dlužnici zálohu ve výši 254.000 Kč. Dne 30.11.2011 uzavřel s dlužnicí další smlouvu o zájezdu pro kolektivy ve dnech 24.8.2012 až 2.9.2012 do Chorvatska-Podaca a uhradil cenu tohoto zájezdu ve výši 262.080 Kč. Následně cestovní kancelář oznámila, že přerušuje svoji činnost, a dne 26.7.2012 uzavřela dohodu o narovnání a o úhradě dlužných částek s tím, že uhrazená platba za zájezdy měla být věřiteli vrácena ve výši 172.000 Kč do 2.8.2012 a ve výši 344.080 Kč ve lhůtě do 30.9.2012. Dlužnice však ničeho nezaplatila. Dne 15.5.2012 uzavřel s dlužnicí smlouvu o zájezdu pro kolektivy na pobytovo-poznávací zájezd ve dnech 7.10.-14.10.2012 do Turecka-Antalya + Pumukale, na základě které uhradil dlužnici zálohu ve výši 36.000 Kč, v tomto případě měla dlužnice zájezd zprostředkovat, dlužnice však zájezd nezajistila a zaplacenou zálohu věřiteli nevrátila. Pohledávka navrhovatele tak celkem činí 552.080 Kč, z toho minimálně pohledávka ve výši 172.000 Kč je po splatnosti déle než tři měsíce, jedná se o pohledávku nevykonatelnou a nezajištěnou. Navrhovateli je známo, že dlužnice má více věřitelů, jejichž pohledávky jsou po splatnosti po dobu delší než tři měsíce, jedná se o věřitelku Veroniku Krivušovou a Jana Krivuše, oba bytem Boskovice, Bílkova 485 s pohledávkou ve výši 20.800 Kč (která vznikla dne 12.8.2012), věřitele Středisko volného času, ANIMO se sídlem Žamberk, ul. 28. Října 713, identifikační číslo: 72087650 s pohledávkou ve výši 319.120 Kč (nárok tohoto věřitele na vrácení ceny zájezdu vznikl nejpozději dne 20.8.2012), věřitele Romana anonymizovano , anonymizovano , bytem Letovice, Boční 45 s pohledávkou ve výši 13.350 Kč, věřitele Active-středisko volného času, příspěvková organizace se sídlem Žďár nad Sázavou, Dolní 3, identifikační číslo: 72052414 s pohledávkou ve výši 245.380 Kč (která je vykonatelná), a věřitele Obec Petrovice se sídlem Petrovice 134, identifikační číslo: 00636771 s pohledávkou ve výši 254.976 Kč (která je vykonatelná). Na základě výzvy Krajského soudu v Brně usnesením ze dne 11.3.2013 č.j. KSBR 31 INS 30740/2012-A-12 se dlužnice vyjádřila k insolvenčnímu návrhu věřitele, a současně předložila insolvenčním soudem požadovaný seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců. Z předloženého seznamu majetku (opatřeného údajem o tom, že tento seznam je správný a úplný, a podpisem dlužnice) vyplývá, že dlužnice vlastní stolní počítač (blíže označený) stáří déle než jeden rok , další stolní počítač blíže označený, stáří pět let v pořizovací ceně 15.000 Kč, příruční pokladnu s finanční hotovostí 202 Kč, dále osobní automobil tovární značky FORD KA RBT J4D, SPZ 8B 60807, rok výroby 1997 v zůstatkové ceně 5.000 až 10.000 Kč (ve vztahu k němuž dlužnice uvedla, že se nachází v Chorvatsku, byl poskytnut k užívání delegátovi cestovní kanceláře, s ohledem na finanční situaci však není schopna tento automobil dopravit do České republiky). Pohledávky za dlužníky neeviduje žádné. Ze seznamu závazků (rovněž opatřeného prohlášením o jeho úplnosti a správnosti, a podpisem dlužnice) plyne, že dlužnice má celkem dvacet šest závazů vůči dvaceti šesti věřitelům, z toho dvacet jedna závazků pochází z podnikatelské činnosti dlužnice, pět závazků označila dlužnice v seznamu jako závazky osobní. Celková výše těchto závazků činí asi 4.247.571 Kč. Podle seznamu zaměstnanců dlužnice nemá žádné zaměstnance.

Podle ustanovení § 108 IZ, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích (odstavec 1). Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50 000 Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně (odstavec 2).

Po vyhodnocení údajů, uvedených v insolvenčním návrhu a ve vyjádření dlužnice k insolvenčnímu návrhu, lze předběžně uzavřít, že dlužnice se nachází v úpadku, a je rovněž zřejmé, že způsobem řešení jejího úpadku bude konkurs. Soud prvního stupně pak postupoval správně, pokud navrhovateli uložil povinnost k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, neboť je zřejmé, že dlužnice nedisponuje pohotovými finančními prostředky v dostatečné výši a nevlastní hodnotnější majetek. Složení zálohy na krytí nákladů insolvenčního řízení je tedy v daném případě nezbytné, když prostředky na úhradu těchto nákladů, ať již souvisejících s prověřováním stavu majetku dlužnice či odměnou a hotovými výdaji insolvenčního správce, nelze zajistit jinak.

Účelem složené zálohy je především umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce a překlenout tak nedostatek finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku, a rovněž poskytnout záruku úhrady odměny a hotových výdajů insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno hradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 IZ). V případě, že by nebyl získán dostatečný výtěžek zpeněžení majetkové podstaty (což se vzhledem k údajům, uvedeným v seznamu majetku, jeví jako velmi pravděpodobné), záloha by sloužila k úhradě dalších nákladů řízení, zejména odměny správce. Náklady řízení by totiž v případě, že dlužník k jejich úhradě prostředky nemá, hradil dle ustanovení § 38 odst. 2 IZ stát, čemuž má předejít právě institut zálohy.

V tomto je možno odkázat na důvodovou zprávu k insolvenčnímu zákonu, v jejíž části týkající se ustanovení § 144 IZ zákonodárce výslovně uvedl, že obavám, že náklady vynaložené na další vedení insolvenčního řízení, u kterého je od počátku zřejmé, že zde není dostatečný majetek, bude zatěžován stát, lze předejít poukazem na institut zálohy na náklady insolvenčního řízení, z nějž plyne, že až na zákonem odůvodněné výjimky (jež nejsou nikterak četné a statisticky významné) postihuje případná povinnost k úhradě zálohy na náklady insolvenčního řízení každého insolvenčního navrhovatele .

Soud prvního stupně správně stanovil i výši požadované zálohy na náklady insolvenčního řízení. Při způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem totiž činí pouze odměna insolvenčního správce minimálně 45.000 Kč podle § 1 odst. 5 vyhl. č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů. Insolvenčnímu správci také náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti náhrada jeho hotových výdajů, to je cestovních nákladů, poštovného, telekomunikačních poplatků a ostatních hotových výdajů (§ 7 téže vyhlášky).

Námitka odvolatele, že by měl být zavázán k povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení společně a nerozdílně s věřiteli, kteří k řízení přistoupili, důvodná není.

Podle ustanovení § 107 IZ platí, že další insolvenční návrh podaný na majetek téhož dlužníka dříve, než insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, se považuje za přistoupení k řízení. Od okamžiku, kdy takový návrh dojde insolvenčnímu soudu, u kterého probíhá řízení o původním insolvenčním návrhu, se osoba, která jej podala, považuje za dalšího insolvenčního navrhovatele (odstavec 1). Pro dalšího insolvenčního navrhovatele platí stav řízení v době jeho přistoupení k řízení (odstavec 2).

Je třeba uvést, že insolvenční zákon obsahuje zvláštní úpravu přistoupení k řízení, která je obsažena v ustanovení § 107 IZ. Tato úprava je úpravou speciální, platnou pouze pro insolvenční řízení, jiný vstup do insolvenčního řízení není přípustný. Nutno zdůraznit, že další návrh na zahájení insolvenčního řízení musí splňovat náležitosti vyžadované ustanovením § 103 až § 106 IZ.

V přezkoumávané věci poté, co bylo insolvenční řízení k návrhu věřitele Klub seniorů Rožnov pod Radhoštěm, o.s. zahájeno, došlo soudu prvního stupně dne 2.1.2013 podání další věřitelky dlužnice Iriny Hobzové, jež však rozhodně nelze považovat za další insolvenční návrh ve smyslu ustanovení § 107 odst. 1 IZ. V tomto podání ze dne 28.12.2012 věřitelka Irina Hobzová pouze uvádí, že s dlužnicí uzavřeli cestovní smlouvu na pobyt v Chorvatsku v termínu od 13.7. do 22.7. 2012 za částku 47.920 Kč, která byla uhrazena, že dlužnice před odjezdem zájezd zrušila, a že na telefonické a e-mailové výzvy k vrácení zaplacené částky nereagovala, a proto bylo podáno trestní oznámení, jež převzalo k šetření oddělení OHK Policie ČR v Blansku. Uvedla-li věřitelka ve svém podání, že se připojují k návrhu, jako další věřitelé, Irina Hobzová, nezletilý Michal Hobza (zastoupen zákonným zástupcem-matkou Irinou Hobzovou), nezletilý Miroslav Zadák (zastoupen zákonným zástupcem-matkou Andreou Zadákovou), Věra Hýsková, nezletilá Anna Hýsková a nezletilá Kateřina Hýsková (zastoupeny zákonným zástupcem-matkou Věrou Hýskovou), Jindřiška Daňková a Lenka Müllerová, nemůže mít tento její úkon -z důvodů shora vyložených-žádné účinky, a věřitelku Irinu Hobzovou ani další osoby, v jejím podání ze dne 28.12.2012 uvedené, tudíž za další insolvenční navrhovatele považovat nelze.

Ostatně i soud prvního stupně podání Iriny Hobzové ze dne 28.12.2012, jež soudu došlo dne 2.1.2013, považoval za podání nejasné, proto Irinu Hobzovou vyzval k odstranění vad tohoto podání usnesením ze dne 11.3.2013 č.j. KSBR 31 INS 30740/2012-A-11, na který reagovala věřitelka Irina Hobzová pouze sdělením, že má vůči dlužnici pohledávku v celkové výši 47.920 Kč, kterou přihlašuje přihláškou pohledávky do insolvenčního řízení.

Z výše uvedených důvodů, kdy i stanovená lhůta k plnění se jeví jako zcela přiměřená, odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a navrhujícímu věřiteli se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 23. září 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu