3 VSOL 673/2013-B-21
KSOS 22 INS 25434/2012 3 VSOL 673/2013-B-21

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové, v insolvenční věci dlužníka Olega anonymizovano , anonymizovano , bytem Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava-Město (adresa pro doručování: Čapkova 688/4, 739 61 Třinec-Staré Město), o neschválení povoleného oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10.6.2013 č.j. KSOS 22 INS 25434/2012-B-8

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích I. a II. p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně (dále též jen soud ) neschválil oddlužení dlužníka (výrok I.) a na jeho majetek prohlásil konkurs (výrok II.), který bude veden jako konkurs nepatrný (výrok III.).

Na odůvodnění uvedl, že usnesením č.j. KSOS 22 INS 25434/2012-A-7 ze dne 16.11.2012 soud zjistil úpadek dlužníka a povolil jeho řešení oddlužením. Celková výše pohledávek přihlášených věřitelů činí 278.051,89 Kč, dlužník ukončil pracovní poměr u společnosti AD KIWAK s.r.o., pracovní poměr u společnosti Paško CZ s.r.o. byl ukončen po týdnu ve zkušební době. Dlužníkovi byla ponechána doba od 15.02.2013 do 28.05.2013 k nalezení zaměstnání. Dle zprávy insolvenčního správce dlužník nyní pracuje na dohodu o provedení práce u společnosti Těšínské jatky, s.r.o., přičemž rozsah prací je maximálně 300 hodin ročně, z něhož dlužník odpracoval 193 hodin. Příjem dlužníka v měsíci březnu činil 5.980 Kč a v dubnu 10.000 Kč. Dlužníkovi vznikl dluh na zdravotním pojištění, dále mu vznikl dluh na výživném ve výši 7.200 Kč (na vyživovací povinnosti k dceři, která je stanovena ve výši 1.800,-Kč měsíčně). Na základě těchto skutečností soud uzavřel, že dlužník nemá v současné době stabilní zaměstnání s dostatečným příjmem, které by zaručovalo uspokojení alespoň 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů. Dle názoru soudu nelze očekávat, že si dlužník takové zaměstnání nalezne, když k tomu nedošlo za dobu tří měsíců. Při příjmu 10.000 Kč čistého měsíčně, jen s přihlédnutím k soudem stanovené vyživovací povinnosti k dceři (s ohledem na probíhající rozvodové řízení dlužníka), by srážky ze mzdy nepokryly ani odměnu správce a běžné výživné. Na uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů by nezbylo ničeho. Proto soud s odkazem na ustanovení § 395 odst. 1 písm. b), § 405 odst. 1, 2 a § 314 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen IZ ) neschválil oddlužení a rozhodl o řešení dlužníkova úpadku konkursem, který bude veden jako nepatrný.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, ve kterém uvedl, že ke dni 9.3.2013 skončil jeho pracovní poměr u zaměstnavatele AD KIWAK s.r.o. a v následujícím období měl problém nalézt stabilní zaměstnání s dostatečně vysokým příjmem. Při vydání napadeného usnesení soud vycházel z předpokladu, že se dlužníkovi zaměstnání se stabilním příjmem nepodaří nalézt, a konstatoval výši pohledávek do insolvenčního řízení přihlášených věřitelů 278.052 Kč, existenci dluhu na zdravotním pojištění a existenci dluhu na výživném ve výši 7.200 Kč. Dlužníkovi se však v mezidobí podařilo uzavřít pracovní smlouvu, na jejímž základě by jeho příjem měl dosahovat částky cca 14.000 Kč měsíčně, v měsíci červnu 2013 činil jeho příjem 12.274 Kč, dále má příjem z darovací smlouvy ve výši 500 Kč měsíčně. Tato tvrzení dokládá kopií pracovní smlouvy, kopií darovací smlouvy a výplatní páskou za měsíc červen 2013. Došlo i ke změně jeho osobního stavu, když jeho manželství bylo rozvedeno, což dokládá rozvodovým rozsudkem, stanovené výživné 1.800 Kč měsíčně již soudu bylo známo. Vzhledem k těmto změnám dlužník bude, podle jeho názoru, schopen, i po úplném uhrazení dluhu na výživném a úhradách běžného výživného a nákladů insolvenčního správce, svým nezajištěným věřitelům plnit více než 30 % jejich pohledávek. Z tohoto důvodu žádá, aby odvolací soud zrušil napadené usnesení a vrátil věc Krajskému soudu v Ostravě k novému rozhodnutí, případně aby sám usnesením schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.

Podle § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud, který dovodil včasnost, přípustnost a projednatelnost podaného odvolání, přezkoumal napadené usnesení a řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a po provedeném dokazování listinami, předloženými v odvolacím řízení dlužníkem a insolvenčním správcem, dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Odvolací soud provedl u jednání, jehož se dlužník bez omluvy nezúčastnil, důkazy listinami, připojenými dlužníkem k odvolání a zjistil: 1. Z darovací smlouvy, uzavřené mezi dlužníkem jako obdarovaným a Marcelou Kubíkovou, bytem Bystřice č.p. 1236, jako dárkyní dne 12.7.2013, že dárkyně se zavázala poskytovat dlužníkovi počínaje měsícem následujícím po měsíci, ve kterém bude schváleno jeho oddlužení plněním splátkového kalendáře, dar 500 Kč měsíčně s tím, že částka bude splatná k 15. dni v měsíci po dobu 60 měsíců, nejdéle po dobu trvání účinků schváleného oddlužení. Dlužník jako obdarovaný tento dar přijal. Smlouva obsahuje ověřené podpisy smluvních stran. 2. Z rozsudku Okresního soudu v Opavě ze dne 18.2.2013 č.j. 37C 105/2012-17, že manželství žalobkyně Dagmar Pščolkové a dlužníka se rozvádí. 3. Z článku I. pracovní smlouvy, uzavřené dne 6.6.2013 mezi dlužníkem jako zaměstnancem a společností SAJDOK a.s., identifikační číslo: 27835269, jako zaměstnavatelem, že smluvní strany sjednaly pracovní poměr na dobu určitou do 6.12.2013 s tím, že dnem nástupu do práce je den 6.6.2013 a byla sjednána zkušební doba na dobu tří měsíců. 4. Z výplatního lístku vystaveného společností SAJDOK a.s. pro dlužníka za měsíc červen 2013, že čistý výdělek dlužníka činil 12.274 Kč.

V průběhu odvolacího řízení insolvenční správce dlužníka sdělil odvolacímu soudu, že společnost SAJDOK a.s. mu oznámila ukončení pracovního poměru s dlužníkem dohodou ve zkušební době ke dni 9.8.2013. Z oznámení společnosti SAJDOK a.s. ze dne 9.8.2013, adresovaného správci, které správce připojil ke svému sdělení, odvolací soud zjistil, že společnost dává správci na vědomí, že se dohodla se zaměstnancem Olegem Pščolkou na zrušení pracovního poměru ve zkušební době ke dni 9.8.2013.

Podle § 395 odst. 1, písm. b) IZ insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Podle § 405 odst. 1, 2 IZ insolvenční soud oddlužení neschválí, jestliže v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení; v případě uvedeném v § 402 odst. 5 tak rozhodne namísto rozhodnutí o způsobu oddlužení. Jestliže insolvenční soud oddlužení neschválí, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Dlužník nebrojil proti skutkovým zjištěním soudu, uvedeným v odůvodnění napadeného usnesení, avšak namítal, že v době od schůze věřitelů dne 28.5.2013 do doby, než soud dne 10.6.2013 rozhodl, došlo na jeho straně ke změně poměrů a to jak v jeho příjmech, tak v počtu vyživovacích povinností. Tvrzenou změnu poměrů doložil listinami, z nichž vyplývá, že dlužník měl v době podání odvolání příjem z pracovního poměru, uzavřeného na dobu do 6.12.2013, jehož výše v červnu 2013 činila 12.274 Kč čistého, a dále byl oprávněný z darovací smlouvy (po dobu trvání účinků oddlužení) ve výši 500 Kč měsíčně. Své tvrzení o zániku manželství, čímž mu zanikla vyživovací povinnost k manželce, doložil příslušným soudním rozsudkem, na němž sice není doložka právní moci, avšak odvolací soud tuto otázku dále neprošetřoval, neboť by to nemělo žádný vliv na jeho rozhodnutí (§ 6 o.s.ř.).

Z doloženého měsíčního příjmu dlužníka na mzdě a daru 12.774 Kč, při stanoveném výživném 1.800 Kč měsíčně a jedné vyživovací povinnosti, by dlužník byl schopen podle výpočtu odvolacího soudu za dobu trvání účinků schváleného oddlužení splátkovým kalendářem (§ 398 odst. 3 IZ) uhradit svým nezajištěným věřitelům cca 38% jejich pohledávek (měsíční srážka ze mzdy 4.138 Kč, 500 Kč dar, po srážce výživného 1.800 Kč a zálohy na odměnu a náhradu hotových výdajů správce 1.089 Kč, by dlužník byl schopen na úhradu pohledávek nezajištěných věřitelů uhradit 104.940 Kč, což představuje 37,74% jejich pohledávek, které celkem činí 278.052 Kč). Dlužník by tedy, po té co dne 6.6.2013 uzavřel nový pracovní poměr a dne 12.7.2013 uzavřel darovací smlouvu, splňoval podmínku dle § 395 odst. 1, písm. b) IZ pro schválení oddlužení.

V průběhu odvolacího řízení však došlo na straně dlužníka opětovně ke změně poměrů spočívající v tom, že dne 9.8.2013 byl ukončen pracovní poměr dlužníka u společnosti SAJDOK a.s. jeho zrušením ve zkušební době, což bylo v odvolacím řízení prokázáno sdělením této společnosti insolvenčnímu správci dlužníka. Po této další změně poměrů, kdy dlužník ztratil příjem z pracovního poměru, již není schopen ze svého příjmu uhradit svým nezajištěným věřitelům ani minimální zákonný limit 30% jejich pohledávek. Dlužník přitom po té, co k této změně došlo, nepředložil souhlas nezajištěných věřitelům s nižším plněním jejich pohledávek. Jiné řešení jeho úpadku než konkurs proto možné není (§ 395 odst. 2, písm. b/, § 405 odst. 1,2 IZ).

Protože v době rozhodování odvolacího soudu dlužník nesplňuje podmínky pro schválení oddlužení, odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně v rozsahu výroků I. a II., které byly napadeny odvoláním dlužníka, jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná dlužníkovi běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

V Olomouci dne 27. srpna 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu