3 VSOL 670/2012-A-54
KSOS 8 INS 3139/2012 3 VSOL 670/2012-A-54

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Miroslava anonymizovano , nar. 19.5.1968, bytem Karviná -Fryštát, Fryštátská 72/1, PSČ 733 01, IČ: 136 37 151, o insolvenčním návrhu navrhovatelů a) Mgr. Daniela anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostrava-Zábřeh, Markova 2926/21, PSČ 700 30, b) SOMEXON CS, s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 1593/32, PSČ 702 00, IČ: 258 15 849, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20.7.2012, č.j. KSOS 8 INS 3139/2012-A-22,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku I. potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, zjistil úpadek dlužníka Miroslava anonymizovano (výrok I.), insolvenčním správcem ustanovil společnost FARADAY v.o.s., se sídlem Karviná-Fryštát, Vydmuchov 707/20, PSČ 733 01, IČ: 267 90 866 (výrok II.), uložil původnímu věřiteli a) Doc. Ing. Jiřímu Vítkovi, CSc. a věřiteli b) SOMEXON CS, s.r.o., aby ve lhůtě do tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatili společně a nerozdílně soudní poplatek za podaný insolvenční návrh ve výši 2.000 Kč v kolcích na připojeném tiskopise (výrok III.), uvedl, že účinky usnesení o úpadku nastaly okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok IV.), vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30dnů ode dne zveřejnění usnesení 3VSOL 670/2012-A-54 v insolvenčním rejstříku (výrok V.), vyzval osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci (výrok VI.), vyzval věřitele, aby neprodleně sdělili insolvenčnímu správci jaká zajišťovací práva uplatní na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových právech s tím, že pokud tak neučiní, má se za to, že právo na uspokojení přihlašované pohledávky ze zajištění uplatněno není (výrok VII.), uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 20dnů ode dne doručení tohoto usnesení odevzdal insolvenčnímu správci seznamy svého majetku a závazků s uvedením svých dlužníků a věřitelů (výrok VIII.), určil termín přezkumného jednání na den 23.10.2012 v 9.00 hodin a svolal schůzi věřitelů s uvedením předmětu jednání (výrok X.).

Podle odůvodnění rozhodnutí soudu prvního stupně bylo v řízení osvědčeno, že insolvenční navrhovatel a) Doc. Ing. Jiří Vítek, CSc. osvědčil pohledávku za dlužníkem ve výši minimálně 2.848.145 Kč z titulu dealerské smlouvy č. 952/2001 ze dne 23.1.2001, vykonatelnou na základě rozhodčího nálezu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ze dne 1.10.2003, jež byla na tohoto navrhovatele postoupena smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 8.2.2012, a rovněž bylo osvědčeno, že navrhovatel b) SOMEXON CS, s.r.o. má vůči dlužníkovi pohledávku ve výši minimálně 55.175 Kč, vykonatelnou podle platebního rozkazu Okresního soudu v Karviné ze dne 15.5.2002, č.j. 32Ro 147/2002-17, jež byla na navrhovatele b) postoupena na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 6.3.2012, uzavřené se společností INMEFIN, s.r.o. Kromě toho, jak soud prvního stupně dále uvedl, má za osvědčenou také vykonatelnou pohledávku věřitele JUDr. Petra Holuba v celkové výši 46.953,20 Kč a pohledávku věřitele Telefónica Czech Republic, a.s. v celkové výši 3.898,93 Kč, které dlužník neplní více než tři měsíce po lhůtě splatnosti, takže se má podle § 3 odst. 2, písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) za to, že není schopen je plnit. Dlužník ke dni rozhodnutí soudu o úpadku rovněž nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 IZ, uloženou mu soudem v usnesení ze dne 20.2.2002, č.j. KSOS 8 INS 3139/2012-A-3, čímž se má podle ustanovení § 3 odst. 2, písm. d) IZ za to, že není schopen plnit své peněžité závazky. Soud proto rozhodl o úpadku dlužníka spolu se souvisejícími výroky podle ustanovení § 136 odst. 2 IZ.

Proti tomuto usnesení, proti výroku I., podal dlužník odvolání. Namítal, že pohledávku navrhovatele Doc. Ing. Jiřího Vítka, CSc., považuje za neplatnou, přičemž odkazuje na soudní řízení o žalobě na neplatnost rozhodčího nálezu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 13C 40/2012. Podle odvolatele v tomto insolvenčním řízení nelze počítat ani s pohledávkou navrhovatele SOMEXON CS, s.r.o., neboť se jedná o pohledávku, která byla uplatněna v insolvenčním řízení dlužnice Martiny anonymizovano , vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 39 INS 5752/2012. Jedná se o pohledávku, která nepatří do společného jmění manželů, navíc společné jmění manželů bylo při 3VSOL 670/2012-A-54 rozvodu vypořádáno. Odvolatel také poukázal na to, že pohledávka společnosti SOMEXON CS, s.r.o., je polovinou pohledávky původního věřitele-obchodní společnosti INMEFIN, s.r.o., od které ji koupila dne 6.3.2012, a následujícího dne se připojila k insolvenčnímu návrhu. Druhá polovina původní pohledávky společnosti INMEFIN, s.r.o. byla převedena na společnost CANAVERA, a.s., IČ: 264 95 953, která ji přihlásila do insolvenčního řízení. Jak odvolatel uvedl, v souvislosti s rozdělením pohledávky (jejím zmnožením) a následným prodejem za účelem vzniku více věřitelů pro insolvenční řízení, poukazuje na ustanovení § 143 odst. 2 insolvenčního zákona, podle kterého insolvenční návrh podaný věřitelem insolvenční soud zamítne, jestliže nebylo osvědčeno, že insolvenční navrhovatel a alespoň jedna další osoba má proti dlužníku splatnou pohledávku, přičemž za další osobu se nepovažuje osoba, na kterou byla převedena některá z pohledávek insolvenčního navrhovatele proti dlužníku nebo její část v době šesti měsíců před podáním insolvenčního návrhu nebo po zahájení insolvenčního řízení. Podle názoru odvolatele, pokud by byly z insolvenčního řízení vyloučeny pohledávky, respektive popřeny pohledávky věřitelů Doc. Ing. Jiřího Vítka, CSc. a obchodních společností SOMEXON CS, s.r.o. a CANAVERA, a.s., bylo by třeba jejich návrhy na insolvenční řízení odmítnout. Navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil a vrátil věc Krajskému soudu v Ostravě k novému řízení.

Věřitel a)-původně Doc. Ing. Jiří Vítek, CSc.-ve svém vyjádření k podanému odvolání navrhl usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadené části jako věcně správné potvrdit. K námitce odvolatele, že byla podána žaloba na určení neplatnosti rozhodčího nálezu ze dne 1.10.2003, zdůraznil, že předmětný rozhodčí nález nabyl právní moci dne 22.10.2003, takže podal-li dlužník žalobu na určení neplatnosti tohoto rozhodčího nálezu až dne 14.3.2012, je zjevné, že žaloba je ryze účelovým podáním a představuje zcela bezúspěšné uplatnění práv, nadto Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 20.8.2012, č.j. 3C 40/2012-32 řízení o určení neplatnosti rozhodčího nálezu zastavil z důvodu nezaplacení soudního poplatku. K další námitce dlužníka navrhovatel uvedl, že podle platebního rozkazu Okresního soudu v Karviné ze dne 15.5.2002, č.j. 32Ro 147/2002-17 bylo dlužníkovi a Martině anonymizovano uloženo zaplatit částku ve výši 210.351 Kč spolu s blíže specifikovaným úrokem z prodlení, a dále zaplatit státu soudní poplatek z návrhu na vydání platebního rozkazu ve výši 7.210 Kč společně a nerozdílně, z čehož je zřejmé, že povinnost zaplatit tyto částky jde za oběma žalovanými, to je za dlužníkem a Martinou anonymizovano . Této povinnosti se nemohou zbavit případným vypořádáním společného jmění manželů, neboť závazky obou manželů vzniklé za trvání manželství jsou povinni manželé splnit rovným dílem a práva věřitelů nesmí být dohodou manželů dotčena. Vzhledem k tomu, že insolvenční navrhovatel, společnost SOMEXON CS, s.r.o., nepřevedl na společnost CANAVERA, a.s. žádnou pohledávku, není zde, podle navrhovatele, ani žádného rozporu s ustanovením § 143 odst. 2 IZ, jak dlužník rovněž namítal. 3VSOL 670/2012-A-54

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, a že odvolání obsahuje způsobilý odvolací důvod, který je z hlediska vylíčení skutkového stavu podřaditelný pod ustanovení § 205 odst. 2, písm. b), e) a g) o.s.ř., přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadené části jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 5 o.s.ř.) a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Odvolací soud přezkoumal odvoláním napadené usnesení při ústním jednání dne 23.10.2012 v nepřítomnosti dlužníka, když jeho žádost o odročení tohoto jednání neshledal odvolací soud důvodnou.

V daném případě se jednalo o opakovanou žádost. Jednání, nařízené nejprve na den 9.10.2012 bylo na základě žádosti dlužníka z 5.10.2012 a předloženého potvrzení ošetřující lékařky z důvodu onemocnění dlužníka odročeno na den 23.10.2012, ve 13.00 hod. Dne 22.10.2012 byla odvolacímu soudu doručena elektronickou poštou další žádost dlužníka o odročení jednání s odůvodněním, že téhož dne v 9.00 hod se u Krajského soudu v Ostravě ve věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. KSOS 8 INS 3139/2012 koná přezkumné jednání.

Tento důvod, který by (obecně vzato) bylo možno jinak považovat za důležitý důvod pro odročení jednání, však odvolací soud neakceptoval.

Podle obsahu zápisu o přezkumném jednání a zápisu z 1. schůze věřitelů, jež se konaly dne 23.10.2012, jednání, jemuž byl dlužník osobně přítomen, bylo zahájeno v 9.00 hod přičemž následovala schůze věřitelů, která skončila v 9.22 hod. Dlužníkem uváděná okolnost, pro kterou žádal o odročení jednání (konání přezkumného jednání) mu tudíž v účasti u jednání, jež bylo v této věci nařízeno až na 13.00 hod, nijak nebránila.

Z obsahu spisu vyplývá, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 10.2.2012 na základě insolvenčního návrhu (ze dne 10.2.2012, doplněného podáním ze dne 22.2.2012) věřitele Doc. Ing. Jiřího Vítka, CSc., který uvedl, že na základě smlouvy o postoupení vykonatelné pohledávky, kterou uzavřel dne 8.2.2012 se společností Sampa Invest, s.r.o. je věřitelem pohledávky vůči dlužníkovi ve výši 800.498 Kč s příslušenstvím ve výši 2.848.145 Kč. Tato pohledávka je vykonatelná na základě rozhodčího nálezu vydaného Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky dnem 22.10.2003, přičemž podle tohoto rozhodnutí byla nařízena rozhodnutím Okresního soudu v Karviné č.j. 50Nc 982/2004-10 exekuce. Podle dalších údajů v návrhu je navrhovateli známo, 3VSOL 670/2012-A-54

že dlužník má závazek vůči věřitelům JUDr. Petru Holubovi, advokátovi se sídlem Kopřivnice, Tyršova 504 ve výši 21.526 Kč s příslušenstvím (exekuce je nařízena Okresním soudem v Karviné a věc je vedena pod sp. zn. 47Nc 1057/2007), Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4-Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 601 93 336, ve výši 3.898 Kč s příslušenstvím (exekuce nařízena Okresním soudem v Karviné pod sp. zn. 46 Nc 1508/2005), Jaroslavu Doffkovi ve výši 241.501 Kč s příslušenstvím (exekuce je nařízena Okresním soudem v Karviné pod sp. zn. 47 Nc 895/2007), IMPROMAT CZ spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Hellady 697/4, IČ: 481 17 820, s pohledávkou ve výši 132.106,60 Kč s příslušenstvím (exekuce nařízena Okresním soudem v Karviné pod sp. zn. 50Nc 1124/2002) a INMEFIN, s.r.o., se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, IČ: 258 30 902, s pohledávkou ve výši 110.351 Kč s příslušenstvím (povinná osoba z jedné poloviny Miroslav anonymizovano , exekuce nařízena Okresním soudem v Karviné pod sp. zn. 49Nc 1132/2005). Navrhovatel tvrdil, že dlužník má tedy více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, a tyto závazky není schopen plnit, neboť zastavil platby všech svých závazků, které po dobu delší tří měsíců neplní, a také, že je předlužen, neboť jeho závazky výrazně převyšují jeho majetek. Další insolvenční návrh podala společnost SOMEXON CS, s.r.o. u Krajského soudu v Ostravě dne 17.4.2012. Tento navrhovatel v návrhu tvrdil, že je na základě smlouvy o postoupení vykonatelné pohledávky, kterou uzavřel dne 6.3.2012 se společností INMEFIN, s.r.o., věřitelem pohledávky za dlužníkem ve výši 55.175 Kč s příslušenstvím, tato pohledávka je vykonatelná podle platebního rozkazu vydaného Okresním soudem v Karviné dne 15.5.2002, č.j. 32Ro 147/2002-17, rozhodnutím Okresního soudu v Karviné sp. zn. 49Nc 1132/2005 byla nařízena exekuce. Jako další věřitele dlužníka označil tento navrhovatel JUDr. Petra Holuba, advokáta se sídlem Kopřivnice, Tyršova 504, s pohledávkou ve výši 21.526 Kč s příslušenstvím (exekuce nařízena Okresním soudem v Karviné pod sp. zn. 47Nc 1057/2007), Doc. Ing. Jiřího Vítka, CSc. s pohledávkou ve výši 800.498 Kč s příslušenstvím, vykonatelnou na základě rozhodčího nálezu vydaného Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR (exekuce nařízena rozhodnutím Okresního soudu v Karviné ze dne 28.5.2004 sp. zn. 025EX 3405/04), Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4-Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 601 93 336, s pohledávkou ve výši 3.898 Kč s příslušenstvím (exekuce nařízena Okresním soudem v Karviné pod sp. zn. 46Nc 1508/2005) a společnost CANAVERA, a.s., adresa pro doručování: Ostrava 2, Havlíčkovo nábřeží 1593/32, s pohledávkou ve výši 55.175 Kč s příslušenstvím, s tím, že tato společnost již podala přihlášku pohledávky. I tento věřitel tvrdil, že dlužník tak má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší třiceti dnů po lhůtě splatnosti, tyto závazky není schopen plnit, neboť zastavil platby všech svých závazků, které po dobu delší než tři měsíce neplní, je předlužen, neboť jeho závazky výrazně převyšují jeho majetek. Poté, co se dlužník (na základě výzvy insolvenčního soudu v usnesení ze dne 10.2.2012 č.j. KSOS 8 INS 3139/2012-A-2) vyjádřil k návrhům těchto navrhovatelů, nařídil soud prvního stupně jednání na den 29.5.2012. U tohoto jednání, jehož se zúčastnili advokát původního navrhovatele a) Doc. Ing. Jiřího Vítka, CSc., a dlužník, soud 3VSOL 670/2012-A-54 prvního stupně zjistil stanoviska účastníků, provedl dokazování sdělením obsahu listin z přihlášky pohledávky navrhovatele a)-rozhodčího nálezu, vydaného Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky dne 1.10.2003, smlouvy o postoupení vykonatelné pohledávky ze dne 8.2.2012, tzv. návrhu na vyslovení souhlasu s procesním nástupnictvím z téhož dne a oznámení o postoupení pohledávky ze dne 8.2.2012, listin z přihlášky pohledávky navrhovatele b)-platebního rozkazu Okresního soudu v Karviné ze dne 15.5.2002, č.j. 32Ro 147/2012-17, usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 10.6.2005, č.j. 49Nc 1132/2005-15 a smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 6.3.2012, dále sdělením obsahu listin z přihlášky pohledávky věřitele JUDr. Petra Holuba-rozsudku Okresního soudu v Karviné-pobočka v Havířově ze dne 28.8.2006, č.j. 21C 7/2005-44 a usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 11.5.2007 č.j. 47Nc 1057/2007-10, z přihlášky pohledávky věřitele Mgr. Ivo Nedbálka -usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 10.11.2005 č.j. 46Nc 1508/2005-3 a příkazu k úhradě nákladů exekuce ze dne 15.2.2012 sp. zn. 053EX 4479/05/3 a z přihlášky pohledávky věřitele CANAVERA, a.s.-smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 6.3.2012. Po poučení navrhovatele a) soudem o tom, že jsou dosud pochybnosti o jeho aktivní legitimaci, navrhl navrhovatel a) provést důkaz exekutorským spisem vedeným u Exekutorského úřadu pro Prahu 6, exekutor JUDr. Jan Grosam, sp. zn. 025EX 3405/04. U odročeného jednání dne 12.6.2012, u něhož byli přítomni dlužník a advokát navrhovatele Doc. Ing. Jiřího Vítka, CSc., doplnil soud prvního stupně dokazování přečtením usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 28.5.2004 sp. zn. 50Nc 982/2004-10 a na tomto základě rozhodl odvoláním napadeným usnesením.

Je třeba uvést, že v průběhu odvolacího řízení poté, co odvolací soud nařídil k projednání odvolání jednání a předvolání k jednání byla účastníkům řádně doručena, navrhovatel a) Doc. Ing. Jiří Vítek, CSc. svou pohledávku ve výši 2.139.845 Kč postoupil smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 10.10.2012 postupníkovi Mgr. Danielu Barčovi, přičemž na základě této skutečnosti Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 19.10.2012 č.j. KSOS 8 INS 3139/2012-P1-5 rozhodl tak, že na místo přihlášeného věřitele č. 1) Doc. Ing. Jiřího Vítka, CSc., vstupuje do řízení Mgr. Daniel Barč. Jako nabyvatel pohledávky se tak okamžikem rozhodnutí insolvenčního soudu o vstupu do insolvenčního řízení Mgr. Daniel Barč stal účastníkem insolvenčního řízení, a platí pro něj stav insolvenčního řízení v době, kdy se stal jeho účastníkem (§ 19 IZ).

Odvolací soud částečně zopakoval dokazování a z rozhodčího nálezu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ze dne 1.10.2003 zjistil, že jediný rozhodce tohoto rozhodčího soudu JUDr. Aloisie Jurkovičová po ústním jednání konaném dne 23.9.2003 ve sporu žalobce SWS, a.s. se sídlem Slušovice, Dostihová 1, IČ: 63485826 proti žalovanému Miroslavu anonymizovano , nar. 19.5.1968, rozhodl tak, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ve výši 800.498 Kč spolu s blíže specifikovanými úroky z prodlení, 3VSOL 670/2012-A-54 a dále náklady tohoto řízení ve výši 26.276 Kč do 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Z usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 28.5.2004 č.j. 50Nc 982/2004-10 odvolací soud zjistil, že podle § 44 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) byla nařízena exekuce podle pravomocného a vykonatelného rozhodčího nálezu vydaného Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky dne 1.10.2003, který nabyl právní moci dne 22.10.2003, pro pohledávku oprávněného ve výši 800.498 Kč spolu s blíže specifikovanými úroky z prodlení a pro náklady rozhodčího řízení ve výši 24.015 Kč (jakož i pro náklady exekuce) s tím, že oprávněným byla v této době již společnost Sampa Invest, s.r.o. se sídlem Praha 1, Vodičkova 39, IČ: 27107515. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.3.2005.

Ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 8.2.2012 odvolací soud zjistil, že tato byla uzavřena mezi společností Sampa Invest, s.r.o. se sídlem Praha 1, Josefov, Maiselova 38/15, IČ: 27107515 (postupitel) a Doc. Ing. Jiřím Vítkem, CSc. (postupník), postupovaná pohledávka byla v článku I. specifikována jako pohledávka ve výši jistiny 800.498 Kč spolu s příslušenstvím v podobě úroků z prodlení a dále nákladů řízení, která byla přiznána vykonatelným rozhodčím nálezem vydaným Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky jediným rozhodcem JUDr. Aloisií Jurkovičovou ze dne 1.10.2003, jež nabyl právní moci dne 22.10.2003 , a to spolu s uvedením údaje o tom, že usnesením Okresního soudu v Karviné ze dne 28.5.2004 č.j. 50Nc 982/2004-10, které nabylo právní moci dne 14.3.2005 nařídil soud exekuci a provedením této exekuce pověřil JUDr. Jana Grosama, soudního exekutora Exekutorského úřadu v Praze 6, Bělohorská 270/17.

Z platebního rozkazu Okresního soudu v Karviné ze dne 15.5.2002 č.j. 32Ro 147/2002-17, který nabyl právní moci dne 20.9.2002, odvolací soud zjistil, že ve věci žalobce Rodinná záložna, spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem Moravské Budějovice, ČSA 43, IČ: 63494167 proti žalovaným 1) Martině anonymizovano , anonymizovano a 2) Miroslavu anonymizovano , nar. 19.5.1968, uložil soudu žalovaným, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto platebního rozkazu zaplatili společně a nerozdílně žalobci částku ve výši 210.351 Kč spolu s 6,5% úrokem z prodlení od 12.2.2002 do zaplacení z částky 127.601,37 Kč.

Z usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 10.6.2005 č.j. 49Nc 1132/2005-15 odvolací soud zjistil, že podle ustanovení § 37 a § 44 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) nařídil soud exekuci podle pravomocného a vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Karviné ze dne 15.5.2002 č.j. 32Ro 147/2002-17 pro pohledávku oprávněného ve výši 110.351 Kč s 6,5% úrokem z prodlení od 12.2.2002 do zaplacení z částky 127.601,37 Kč, jakož i pro náklady exekuce, a to ve věci oprávněného-společnosti INMEFIN, s.r.o. se sídlem Praha 1, Václavské nám. 3VSOL 670/2012-A-54

1/846, IČ: 25830902 proti povinným 1) Martině anonymizovano , anonymizovano a 2) Miroslavu anonymizovano , nar. 19.5.1968.

Ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 6.3.2012 odvolací soud zjistil, že tato smlouva byla uzavřena mezi společností INMEFIN, s.r.o. se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, IČ: 25830902 (postupitel) a společností SOMEXON CS, s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 1593/32, IČ: 25815849 (postupník). Předmět smlouvy byl specifikován v článku I. této smlouvy s tím, že postupitel postupuje za úplatu 50 % pohledávky, a že předmětná pohledávka představuje právo postupitele vůči dlužníkovi na vrácení peněžních prostředků poskytnutých dlužníkovi na základě smlouvy o úvěru č. 0327/11/98 ze dne 31.8.1998 Rodinnou záložnou, spořitelním a úvěrním družstvem , s uvedením údaje o tom, že smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou mezi JUDr. Františkem Mozgou, správcem konkursní podstaty Rodinné záložny a společností Avesolvent, s.r.o. ze dne 30.7.2003 a následně smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou mezi společností Avesolvent, s.r.o. a společností INMEFIN, s.r.o. dne 7.8.2003, byla pohledávka postoupena s veškerým příslušenstvím a se všemi právy s pohledávkou souvisejícími na společnost INMEFIN, s.r.o. V článku I. smlouvy je dále konstatováno, že je vedeno vůči Martině anonymizovano a jejímu spoludlužníkovi Miroslavu anonymizovano exekuční řízení vedené Exekutorským úřadem Frýdek-Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, sp. zn. 143EX 288/05, pro částku 110.351 Kč s příslušenstvím.

Podle ustanovení § 105 IZ, podá-li insolvenční návrh věřitel, je povinen doložit, že má proti dlužníku splatnou pohledávku, a k návrhu připojí její přihlášku.

Doložením splatné pohledávky insolvenční navrhovatel prokazuje ve smyslu ustanovení § 97 odst. 2 IZ své oprávnění podat insolvenční návrh (aktivní legitimaci) a současně zčásti naplňuje základní předpoklad podmiňující vydání rozhodnutí o úpadku, protože zjištění existence splatné pohledávky navrhovatele má význam jakožto jedno ze zjištění, potřebných k osvědčení úpadku dlužníka.

V přezkoumávané věci navrhující věřitel-původně Doc. Ing. Jiří Vítek, CSc., jakož i další insolvenční navrhovatel, společnost SOMEXON CS, s.r.o., prokázali ke dni podání insolvenčního návrhu svoji aktivní věcnou legitimaci. Navrhovatel a) doložil, že se na základě smlouvy o postoupení pohledávky stal věřitelem pohledávky, jež byla přiznána pravomocným a vykonatelným rozhodčím nálezem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ze dne 1.10.1993 společnosti SWS, a.s., další insolvenční navrhovatel, společnost SOMEXON CS, a.s. pak doložil, že na základě smlouvy o postoupení pohledávky se stal věřitelem pohledávky, jež byla přiznána pravomocným a vykonatelným platebním rozkazem Okresního soudu v Karviné ze dne 15.5.2002 č.j. 32Ro 147/2002-17 Rodinné záložně, spořitelnímu a úvěrnímu družstvu. Oba insolvenční navrhovatelé tedy prokázali své oprávnění podat 3VSOL 670/2012-A-54 insolvenční návrh, neboť doložili existenci splatných a již vykonatelných pohledávek vůči dlužníkovi.

Námitky dlužníka, jimiž ve svém důsledku aktivní legitimaci insolvenčních navrhovatelů zpochybňoval, důvodné nejsou.

Námitka dlužníka, že pohledávku Doc. Ing. Jiřího Vítka, CSc., považuje za neplatnou s odkazem na soudní řízení, jež bylo zahájeno jeho žalobou o určení neplatnosti uvedeného rozhodčího nálezu, neobstojí již z toho důvodu, že uvedené řízení (jak navrhovatel a/ v rámci svého vyjádření k odvolání současně doložil) bylo pro nezaplacení soudního poplatku usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 20.8.2012 č.j. 13C 40/2012-32 zastaveno.

Odvolatel se rovněž mýlí, dovozuje-li, že nelze počítat s pohledávkou věřitele SOMEXON CS, s.r.o. proto, že tato pohledávka byla uplatněna v insolvenčním řízení dlužnice Martiny anonymizovano , a že tomu odpovídající závazek netvoří společné jmění manželů s tím, že společné jmění manželů bylo vypořádáno. Jak vyplývá z exekučního titulu, to je platebního rozkazu Okresního soudu v Karviné ze dne 15.5.2002 č.j. 32Ro 147/2002-17, byli Martina anonymizovano a Miroslav anonymizovano zavázáni k povinnosti zaplatit žalobou požadované peněžité plnění společně a nerozdílně. Již s ohledem na toto rozhodnutí je tudíž nutno vyjít z toho, že uvedený závazek je závazkem společným, tvořícím společné jmění manželů (§ 143 odst. 1 občanského zákoníku), přičemž podle zásady formulované v § 150 odst. 2 občanského zákoníku práva věřitelů nesmí být případnou dohodou manželů o vypořádání společného jmění manželů dotčena.

Podle ustanovení § 3 odst. 1 IZ dlužník je v úpadku, jestliže má: a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost ).

Podle ustanovení § 3 odst. 2 IZ, má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je b) neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Odvolací soud souhlasí se závěrem soudu prvního stupně, že byla osvědčena existence více věřitelů, neboť kromě pohledávek insolvenčních navrhovatelů byla osvědčena i vykonatelná pohledávka věřitele JUDr. Petra Holuba a pohledávka věřitele Telefónica Czech Republic, a.s. (pohledávky vůči těmto věřitelům ostatně dlužník v podaném odvolání ani nezpochybňoval). 3VSOL 670/2012-A-54

Zpochybňoval-li odvolatel závěr soudu prvního stupně v tomto směru odkazem na znění § 143 odst. 2 IZ, nutno uvést, že v tomto ustanovení zakotvená výjimka znamená, že podmínka plurality věřitelů se nepovažuje za splněnou, jestliže by jedinou další osobou, která má za dlužníkem splatnou pohledávku, měla být kromě navrhovatele osoba, která získala tuto nyní svou pohledávku převodem (postoupením) některé pohledávky insolvenčního navrhovatele.

O takový případ se však v posuzované věci nejedná, neboť navrhovatel b), tj. společnost SOMEXON CS, s.r.o. nezískala svoji pohledávku postoupením od navrhovatele a), nýbrž ji nabyla na základě smlouvy o postoupení části pohledávky uzavřené se společností INMEFIN, s.r.o. Skutečnost, že společnost INMEFIN, s.r.o. postoupila část této pohledávky i dalšímu subjektu-společnosti CANAVERA, a.s., je přitom z hlediska ustanovení § 143 odst. 2 IZ bez významu.

Odvolací soud tak shodně se soudem prvního stupně uzavírá, že v řízení bylo osvědčeno naplnění všech znaků úpadku dlužníka ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 IZ. Byla doložena mnohost věřitelů a existence pohledávek déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti. Neschopnost dlužníka hradit své splatné závazky se předpokládá, neboť doložené závazky vůči svým věřitelům dlužník neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti, a nadto dlužník nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 IZ, kterou mu uložil insolvenční soud (§ 3 odst. 2, písm. b/ a písm. d/ IZ).

Z uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadené části jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné, ledaže na základě dovolání podaného do dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; insolvenčním navrhovatelům, insolvenčnímu správci a dlužníkovi se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení tohoto rozhodnutí.

V Olomouci dne 30. října 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu