3 VSOL 67/2016-B-44
KSOS 13 INS 20287/2011 3 VSOL 67/2016-B-44

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Jindřicha anonymizovano , anonymizovano , bytem Orlová -Poruba, Těšínská 277, PSČ: 735 14, o zrušení schváleného oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 33 INS 20287/2011-B-18 (13 INS) , správně č. j. KSOS 33 INS 20287/2011-B-18 ze dne 27. 11. 2015,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích I. a II. p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zrušil oddlužení dlužníka schválené usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 2. 2015, č. j. KSOS 13 INS 20287/2011-B-3 (výrok I.), na majetek dlužníka prohlásil konkurs (výrok II.) a rozhodl, že konkurs na majetek dlužníka bude veden jako nepatrný (výrok III.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 27. 2. 2015 soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a stanovil první splátku ke dni 31. 3. 2012. Ze zpráv insolvenčního správce vyplývá, že dlužník si již od počátku neplní řádně své povinnosti, neboť věřitelům neposkytuje pravidelné plnění a vzniká mu dluh na odměně a hotových výdajích insolvenčního správce. Dlužník za dobu 45 měsíců trvání splátkového kalendáře uhradil nezajištěným věřitelům částku 56.343 Kč, což představuje 21,6 % zjištěných pohledávek nezajištěných věřitelů, předpoklad očekávaného uspokojení činí 28,8 %. Od ledna 2014 však nejsou věřitelům poskytovány žádné splátky, dlužníkovi vznikl dluh na odměně a náhradě hotových výdajů insolvenčního správce, který k listopadu

2015 činí 24.361 Kč. Dlužník má příjem pouze z dohody o provedení práce, plnění z darovací smlouvy, kterou dlužník předložil na výzvu soudu, nebylo poskytnuto žádné plnění. Soud prvního stupně dospěl k závěru, že dlužník neplní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, když není schopen hradit pravidelné měsíční splátky věřitelům, jakož i odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce, a proto podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), schválené oddlužení zrušil a současně rozhodl o způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem. Vzhledem k tomu, že dlužník není podnikatelem, soud rozhodl o nepatrném konkursu podle ustanovení § 314 odst. 1 písm. a) a odst. 2 IZ.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Uvedl, že si je vědom, že byl v prodlení s plněním svých povinností, avšak dostal se do osobní bezvýchodné situace, kdy nemohl najít jakoukoli práci, což se projevilo i na jeho psychickém a zdravotním stavu. Poukázal na to, že jediným jeho dosažitelným příjmem byl potencionální dar od rodiny, který však z obdobných důvodů nemohl být plněn, a že očekával příjem z budoucího zaměstnání. Dohodu o provedení práce ze dne 21. 7. 2015, ze které má nyní jediný příjem, uzavřel právě s očekáváním, že jej zaměstnavatel následně přijme do pracovního poměru a bude mít výdělek přibližně ve výši 16.000 Kč měsíčně, který by měl zcela postačovat na uspokojení jeho věřitelů. Zaměstnavatel mu však sdělil, že řádný pracovní poměr na dobu neurčitou s ním sjedná až počátkem roku 2016, po obnovení stavebních prací. Zdůraznil, že na základě daru, který mu byl poskytnut ze strany jeho rodinných příslušníků, uhradil insolvenčnímu správci veškerý dluh ve výši 26.000 Kč.

Insolvenční správce se k odvolání dlužníka vyjádřil tak, že dlužník má od 1. 5. 2016 příslib zaměstnání, v současné době však pracuje na základě dohody o provedení práce ze dne 1. 2. 2016, ze které má příjem pouze ve výši 4.000 Kč měsíčně.

Odvolací soud předesílá, že dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle Čl. II. přechodného ustanovení uvedeného zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 3 a odst. 5 o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že soud prvního stupně usnesením č. j. KSOS 13 INS 20287/2011-A-5 ze dne 8. 12. 2011 zjistil úpadek dlužníka, insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Romana Krakovku a povolil řešení úpadku oddlužením. Ustanovený insolvenční správce ve své první zprávě ze dne 23. 1. 2012 uvedl, že dlužník je zaměstnán u společnosti OKD, a.s., Důl Karviná, jeho průměrný měsíční čistý příjem činí přibližně 14.000 Kč. Odhadovaná míra uspokojení při oddlužení plněním splátkového kalendáře činí 62 %. Do insolvenčního řízení přihlásilo své pohledávky 5 věřitelů v celkové výši 290.147,82 Kč, u přezkumného jednání dne 2. 2. 2012 byly zjištěny nezajištěné pohledávky v celkové výši 260.824,82 Kč (částečně byla popřena pohledávka věřitele č. 2 PROFI CREDIT Czech a.s. ve výši 29.323 Kč, přihláška P2). Soud prvního stupně usnesením č. j. KSOS 13 INS 20287/2011-B-3 ze dne 27. 2. 2012 schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře s tím, že první splátka bude věřiteli uhrazena nejpozději do 31. 3. 2013. Současně uložil plátci mzdy dlužníka (OKD, a.s.), aby po dobu trvání účinků schváleného oddlužení, prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka srážky ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky s tím, že tyto sražené částky vyplatí insolvenčnímu správci. Dále uložil insolvenčnímu správci, aby si z částky sražené zaměstnavatelem po dobu 5 let, respektive po dobu trvání účinků schváleného oddlužení, ponechal vždy zálohu na odměnu a náhrady hotových výdajů ve výši 900 Kč měsíčně, navýšenou o daň z přidané hodnoty, kterou je povinen odvést podle zvláštního předpisu, je-li jejím plátcem. Insolvenční správce podával pravidelné zprávy o plnění oddlužení, ve zprávě ze dne 26. 9. 2013 insolvenční správce sdělil, že dlužník ukončil pracovní poměr u společnosti OKD, a.s., od 2. 8. 2013 dosud je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce. Ve zprávě ze dne 28. 2. 2014 insolvenční správce sdělil, že dlužník byl veden v evidenci uchazečů o zaměstnání od 2. 8. 2013 do 18. 11. 2013, poté byl sankčně vyřazen, za trvání evidence nebyla provedena žádná srážka, dluh na odměnách insolvenčního správce k měsíci únoru činí 2.718 Kč. Ve zprávě ze dne 2. 10. 2014 insolvenční správce sdělil, že dlužník je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání od 21. 5. 2014 dosud, srážky z podpory (s ohledem na jejich nízkou výši), nejsou prováděny, případně v minimální výši, dluh na odměně insolvenčního správce činí k měsíci srpnu 8.026 Kč. Dále ze zpráv insolvenčního správce ze dne 28. 2. 2014 a ze dne 2. 10. 2014 vyplývá, že od ledna 2014 do srpna 2014, s výjimkou plnění ve výši 686 Kč v červenci, nebylo do oddlužení plněno ničeho. Soud prvního stupně usnesením č. j. KSOS 33 INS 20287/2011-B-9 ze dne 12. 11. 2014 uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení sdělil, s ohledem na skutečnosti vyplývající ze zprávy insolvenčního správce ze dne 22. 10. 2014 (správně 2.10.2014), jak míní svoji situaci řešit. Na tuto výzvu soudu dlužník reagoval předložením darovací smlouvy na dar ve výši 2.400 Kč měsíčně, uzavřenou s dárkyní Emílií Zubatou (manželkou dlužníka). Ve zprávě ze dne 25. 2. 2015 insolvenční správce sdělil, že dlužník byl veden v evidenci uchazečů o zaměstnání od 21. 5. 2014 do 14. 1. 2015, kdy byl sankčně vyřazen, dluh na odměně insolvenčního správce činí k měsíci únoru 14.560 Kč. Ze zprávy dále vyplývá, že od září 2014 do února 2015 na splátkový kalendář nebylo plněno ničeho. Soud prvního stupně usnesením č. j. KSOS 33 INS 20287/2011-B-12 ze dne 24. 3. 2015 opětovně uložil dlužníkovi, aby sdělil, jak míní řešit svoji situaci. Poté soud prvního stupně nařídil na den 7. 9. 2015 jednání, jehož předmětem učinil projednání zprávy insolvenčního správce a případné rozhodnutí o zrušení schváleného oddlužení. U tohoto jednání dlužník uvedl, že od 1. 10. 2015 má příslib zaměstnání s platem ve výši přibližně 16.000 Kč měsíční čistého, pokud jde o sankční vyřazení, k tomu uvedl, že se nedostavil v určeném termínu na úřad práce, neboť byl se svou dcerou v porodnici, tento důvod mu však úřadem práce nebyl uznán. Insolvenční správce u tohoto jednání předložil zprávu ze dne 29. 8. 2015, ze které vyplývá, že dluh na odměně insolvenčního správce činil k měsíci srpnu 21.094 Kč, na splátkový kalendář od března 2015 do srpna 2015 nebylo ničeho plněno. Podáním ze dne 21. 9. 2015 dárkyně předložila dohodu o ukončení darovací smlouvy ze dne 21. 9. 2015 odůvodněnou ztrátou zaměstnání a s tím související zhoršení její finanční situace.

Odvolací soud doplnil dokazování listinami, z nichž zjistil následující skutečnosti.

Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 28. 3. 2016, že dlužník v únoru 2016 poskytl do majetkové podstaty mimořádný příjem ve výši 26.000 Kč, dluh na odměně insolvenčního správce činí 1.628 Kč, uspokojení nezajištěných věřitelů činí 21,6 %.

Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 11. 4. 2016, že míra uspokojení nezajištěných věřitelů činí 21,6 % a očekávaná míra uspokojení věřitelů činí 24 %.

Z dohody o provedení práce ze dne 1. 2. 2016, že tuto dohodu uzavřeli HEXA WORK s.r.o., se sídlem Holasovice, Loděnice 127, PSČ 747 74, IČ: 01539671, jako zaměstnavatel a dlužník jako zaměstnanec, dohoda o provedení práce je sjednána na dobu určitou, od 1. 2. 2016 do 31. 12. 2016, práce je sjednána v rozsahu do 300 hodin ročně za odměnu do 100 Kč za hodinu.

Ze sdělení zaměstnavatele HEXA WORK s.r.o. ze dne 6.4.2016, že tento potvrzuje příslib zaměstnání pro dlužníka s tím, že od měsíce května má (zaměstnavatel) přislíbenou práci pro firmu COFELY a.s.

U odvolacího jednání dne 12. 4. 2016 dlužník uvedl, že podruhé byl vyřazen z evidence úřadu práce z důvodu, že zapomněl, že se má dostavit na úřad práce, a ačkoli se omluvil, úřad práce jeho omluvu nevzal v potaz. Pokud jde o finanční částku ve výši 26.000 Kč, tuto za něj do oddlužení zaplatil jeho zaměstnavatel s tím, že mu ji bude muset vrátit, až bude pro něj pracovat.

Podle ustanovení § 398 odst. 3 věty první IZ, při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky.

Podle ustanovení § 395 odst. 1 písm. b) IZ, insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Podle ustanovení § 418 odst. 1 IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

V dané věci soud prvního stupně založil své rozhodnutí na závěru, že dlužník neplní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, když na splátkový kalendář dlouhodobě (od ledna 2014) řádně neplní měsíční splátky věřitelům, a nehradí odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce, takže jsou dány důvody podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. a) a písm. c) IZ pro zrušení schváleného oddlužení a současně rozhodnutí o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Především je nutno uvést, že vzhledem k zákonné úpravě oddlužení v insolvenčním zákoně (§ 389 a násl. IZ) je při oddlužení kladen hlavní důraz na to, aby dlužníkovi bylo umožněno, splňuje-li pro to všechny zákonné předpoklady oddlužení, osvobození od dluhů (§ 414 IZ), a aby se dlužník znovu bez dluhů zapojil do ekonomického života.

Odvolací soud dále odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sen. zn. 29 NSČR 48/2013 ze dne 11. 7. 2013 (uveřejněné v časopise Soudní judikatura, svazek 5, ročník 2014, pod č. 61), jakož i usnesení sen. zn. 29 NSČR 12/2013 ze dne 28. 2. 2013 (přístupné na internetových stránkách Nejvyššího soudu), ve kterých k výkladu ustanovení § 412 až § 418 IZ Nejvyšší soud uzavřel,

že jestliže dlužník za trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře není schopen hradit měsíční splátky předpokládané podle schváleného oddlužení, ačkoli řádně plní povinnosti uvedené v ustanovení § 412 IZ, není to důvodem k postupu podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. a) IZ, přičemž postup podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) IZ tím však není vyloučen. K tomu dále Nejvyšší soud v citovaném rozhodnutí sen. zn. 29 NSČR 12/2013 ze dne 28. 2. 2013 a v usnesení sen. zn. 29 NSČR 128/2014 ze dne 29. 1. 2015 (přístupných na internetových stránkách Nejvyššího soudu) zformuloval a odůvodnil závěr, podle něhož je-li v době trvání účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře zjevné, že jeho podstatnou část nebude možné splnit, rozhodne insolvenční soud o přeměně schváleného oddlužení v konkurs.

V přezkoumávané věci odvolací soud přisvědčuje závěru soudu prvního stupně, že dlužník v průběhu oddlužení neplnil na splátkový kalendář tak, jak mu tato povinnost byla stanovena usnesením o schválení oddlužení, když od ledna 2014 neplní ničeho (s výjimkou plnění ve výši 686 Kč v červenci 2014) a za dobu 45 měsíců trvání oddlužení (od března 2012 do listopadu 2015) uhradil nezajištěným věřitelům toliko 21,6 % jejich pohledávek. Dále je nutno přihlédnout k tomu, že ze současného příjmu dlužníka ve výši 4.000 Kč měsíčně, který nedosahuje ani výše nezabavitelné částky na dlužníka (převyšující částku 6.000 Kč), lze důvodně předpokládat, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, neboť z tohoto příjmu dlužník není schopen na splátkový kalendář plnit ničeho. K příslibu zaměstnání s možným vyšším příjmem dlužníka odvolací soud nepřihlédl, neboť z tohoto příslibu není zřejmé, od kdy a v jaké výši by měl mít být dlužník jiný příjem, přičemž pro soud je rozhodný stav v době jeho rozhodnutí (§ 154 odst. 1 o.s.ř.). Rovněž nelze pominout, že dlužník sice poskytl do oddlužení mimořádný příjem ve výši 26.000 Kč, tento mimořádný příjem však získal na základě půjčky, kterou (dle svého vyjádření u odvolacího jednání) bude muset vrátit.

Odvolací soud tak uzavírá, že je odůvodněn postup podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) IZ, nikoli-jak nesprávně uzavřel soud prvního stupně-podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. a) a písm. c) IZ, tedy jsou dány důvody pro zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na majetek dlužníka.

Ze všech shora uvedených důvodů odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování

dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 19. dubna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu